Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

23
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
23

ምሕታት ገንዝባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንስድራ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምጥላብ ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ ንመርዓ ወይ ንምጽማድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምምልካት ን ስኮላርሺፕ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንትምህርቲ ።

ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት

ምፍታሕን መስርሑን ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ኣብ ወጻኢ ሃገር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምላእ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ብግቡእ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ፓክሰር ወይ ምጽማድ ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምምርዓው ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምጉዓቅ ናብ መበቆል ሃገርኩም

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት

ምሕዳስ ካርት ሰጁር ወይ መንበሪ ካርድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕባር ፣ ለውጢ ኣብ ህይወት ሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ

ምምልካት ናብ DCEM

ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ምፍጣር ምኽኣል

ቤት ጽሕፈታት

ድሉዋት ፋይላት

9
ድሉዋት ፋይላት
9
7 départements

ምርካብ ሓፈሻዊ ሓገዝ ኣብ Île-de-France ምእንቲ ክትእክእሉ

ኣብ ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ መንበሪ ንምርካብ፡ ወረቓቕቲ ንምስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር... ዝዓለመ እዩ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Tandem Réfugiésምስ Tandem Réfugiés
45 - Loiret

ኣብ ናይ ወረቐት ምምሕዳራዊ መስርሕ ዘሰኒ ኣካል ይሃልኹም።

ኣብ ስራሕ፣ ጥዕና፣ መንበሪ ኣባይቲ፣ መሰላት ኩለመዳያዊ ደገፍ ክህልዎም ዝዓለመ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Association Pleyadesምስ l'association Pleyades ማሕበር ፕሌያደስ
94 - Val-de-Marne

ምርካብ ኩለመዳያዊ ደገፍ

ኣብ ምዕጃብ ስደተኛታት ከከም ድሌታቶም: መንበሪ ገዛ: ስራሕ: መሰላት...
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE (GAS)ምስ Groupe Accueil Solidarité (GAS)
6 - Alpes-Maritimes

ምርካብ ሓገዝን ደገፍን

AFUCA ኣፉካ ንማሕበረሰብ ዩክሬን ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ዘራኽብ እዩ።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
AFUCA ምስ AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d'Azur)
36 - Indre

መንበሪን ሓፈሻዊ ሓገዝን ደገፍን ንምርካብ

በዚ መስርሕ ብምሕላፍ ን9 ኣዋርሕ ግዝያዊ መንበሪ ክትረኽቡን ክትስነዩን ትኽእሉ
ዳርጋ 9 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Aidaphiምስ Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) AIDAPHI
41 - Loir-et-Cher

ምምሕዳራዊ ደገፍ ንምርካብ

ኣብ ምምሕዳራውን ሕጋውን ጉዳያት ንኹሎም ተሳተፍቲ ሓገዝ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ ዘኽእል መደብ ኮኡኑ ን ኹሉ ግዱስ ብነጻ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Secours Catholique de Bloisምስ Accueil administratif et juridique
45 - Loiret

ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክት ክትድገፉ ምእንቲ

ናይ 5 ሰሙን መደብ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምንጽብራቕን ንምግላጽን ብዛዕባ መሰላት ንምፍላጥን ዝዓለመ መደብ
ብነጻ
ትኽኽል 5 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Association Pleyadesl''association Pleyades ማሕበር ፕሌያደስ
2 - Aisne

ኣብ ስጉምትኻ ን ኽትዕጀብን ክትሕገዝን ምእንቲ

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (RSA, APL, CSS, ወዘተ) ዝግበር ሓገዝ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L'AISNE ምስ CIJ Aisne
75 - Paris

ናይ ቤት ፍርዲ ዝምልከት ጉዳያት ሓገዝ ምርካብ

ን ናይ ስደተኛታት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቓቕቲ ፣ ብ ቋንቋታት እንግሊዝን ዩክሬይን፣ ሩሲኣ ፖላንድን ሓበሬታ ምሃብ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Association Paraboleምስ ማሕበር l'association Parabole