Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው
ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምሕታት ገንዝባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንስድራ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 jours

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ገንዝባዊ ሓገዝ ንስድራቤት ኵሉ ግዜ ንወለዲ ዝውሃብ ሓገዝ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ቆልዓ ምስ ዝውለድ ዝውሃብ ሓገዝ ኢዩ፤፣

ድጋፍ ናይ ኣቆልዑት ሓገዝ ፣ ኣቆልዑት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ምስ ስዳራቤቶም ዝንበሩእንተ ኮይኖም፣ ንትምህርቲን ንክዳውንቲን ንመግቢን ካልእን…ንምውዓል ክሳብ ደቂ 20 ዓመት ዝኣኽሉ ናይ ሓገዝ ምወላ ይግበረሎም፤፣

እዚ ሓገዝ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝቕመጥ ሰብ ብ ቤት ጽሕፈት ናይ ካፍ ፍቃድ ናይ ሓገዝ ምስ ዝውሃብ ሃፍታም ይኹን ወላ ድኻ ንኵሉ ብዘይ ኣፈላልይ ብማዕረ ሓገዝ ይገብር፤፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ኣገዳሲ!
2 ኣይ ቆልዓ ምስ ተምጽኡ, ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ሓገዝ መሰል ኣለኩም ፣ ንኣብነት እቲ ካልእይ ቆልዓ

ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ዕለት 15 ምስ ዝወለድ ናይ ሓገዝ መሰል ኣብ ወርሒ ክልተ ካብ ዕለት 1 ለካቲት ናይ ሓገዝ መስል ክትረክቡ ትኽእሉ.

ዓቀን ናይ ሓገዝ ከም ኵነታት ናይ ኣታዊ ይፈላለ ኢዩ ፣ ብዝሕን ኣቖልዑት ን ዕድመ ን ይፈላለ ኢዩ ፤፣

ን ኣብነት ፣ ንስድራቤት ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ንክልተ ኣቖልዑት 131€ኢሮ ይፍቀድ፣ € 301 € ኢሮ ሰልስተ ኣቖልዑት ዘለዎም ይፍቀድ፣ ፣ን ኣርባዕተ ኣቖልዑት 470 € ኢሮ ይፍቀድ ፤፣

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ኣብዚ ሊንክ en cliquant ici. . ብምጥዋቅ ናትኩም\ክን ዓቀን ናይ ሓገዝ ንስድራቤት ክትፈልጡ ትኽእሉ

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ቤት ጽሕፈት CAF ናይ ካፍ ካልኣይ ቖልዓ ደኬላረ ምስ ንገብር ወይ ምስ ንሕብር ብ ቤት ጽሕፈተ ካፍ ተፋልጥነት ምስ ንረክብ ብቀጥታ ኣውተማቲክ ከም ልሙድ ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ፤፣

ናይ ኤረሳ RSA ንጽጉማት ዝውሃብ ሓገዝ ንወስድ እንተ ኮይና

ኣታዊ ሓገዝ ናይ ኤረሳ ምሕባር ወይ ዴክላረ ምግባር እኹል ኢዩ ኣብ ርእሲ እዚ ተወሳኺ ብዝሒ ደቅና ክንሕብር ኣለና፣ መታን RSAሓገዝ ናይ ኣቆልዑት ተጠቐምቲ ክኾኑ

ናይ ኤረሳ ሓገዝ ዘይንወስድ እንተ ኮይና

• ኣብ ናይ ካፍ ቤት ጽሕፈት ምስ ናይ ጽጉማት ሓገዝ ዝወስዱ ተምዝግብኩም እንተ ኔርኩም፣ ንቤት ጽሕፈት ካፍ ብዛዕባ ተቀይሮ ኣብ ናይ ስድራቤትኩም ክትሕብሩ ድልየት ኣክኩም እንተ ኮይኑ ብመንግዲ ናይ ኢንተርነት ኣብ ኦንላይን ኣብዚ ሊንክen ligne sur votre compte CAF ወይ ናዚ ምልእዎ Cerfa n°11423*06.

cet outil en ligne (ብምጥዋቕ ቅጥዒ ፎሩም ክትመልኡ ትኽእሉ፣ ወይ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቅ ዝተፈላላየ ሕቶ ን ላካፍ ምሕታት ይከኣሎ።

ምፍላጡ ኣግዳሲ !

ኣገዳሲ ነጥቢ!
ምስቲ ሕቶኻ ቅዳሕ ናይቲ መንበሪ ፍቓድካ ወይ ውሳነ ናይ OFPRA ወይ CNDA ንተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ ከተተሓሕዞ ኣለካ፣ ምስቲ ዛንታ ዝተኣሳሰሩ ክፋላት ክትድምስስ ኣለካ።I

ኵሉ ግዜ ወርሓዊ ሓገዝ ኣብ ሕሳብኩም ይወርድ

ናይ ሓገዝ መስልኩም ን ኣብነት ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝግብኣኩምኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ኣብ ሕሳብኩም\ክን ክውርደልኩም\ክን ናይ ሓገዝ ገንዘብ ክትወስዱ ትኽእሉ\ላ፤፣

ዓቐን ናይ ሓገዝ ገንዘብ ዝተፈላለዩ ኢዮም ከም ኵነታት ናይ ኣታዊታትኩም

ን ኣብነት ን2021 ዓምት ትምህረት መስልኩም ንምውሳድ፣ .ኣታዊታት ናይ 2019 ዓመት ትምህረት ዝወስድክሞመርመራ ተጌሮም ኣታዊታትኩም ይረኣዩ ከም ኵነታት ናትኩም ናብራ ይዕቀን ፤፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ ዝበዝሕ ግዜ ብዕድመ ኢዩ ዝዕቀን ዕድመ እና ወሰኸ ክኽየድ ከሎ ምስኡ እቲ ገንዘብ ይውስኽ ፣ ካብ መበል 14 ዓመት በርዝደይ ናይ ደቕኹም\ኽን እቲ ቀንዲ ገንዘብ ኣግዳሲ ዝኾነ ገንዘብ ይጅምር እዚ ማለት እቲ ትወስድዎ ዓቐን ኣገዳሲ ኢዩ።


ኣገዳሲ!
ንዕድመ ወሰኽ (መጠን ኣበልካ ዝለዓለ ክኸውን እዩ) ካብታ ድሕሪ መበል 14 ዓመት ልደት ውላድካ እትርከብ ወርሒ ይኽፈል።

ብድሕሪኡ’ከ ?

መጀመራያ ዑቕባ ዝሓተተልኩምሉ ግዜ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፍ ሓገዝ ከም ትድልዩ ሓደ ዶሴ CAF እንተ ኣኽቲኹም ፣እንተ ተምዝግብኩምን ሓገዝ ከም ትደልዩወረቐት ምስ ወስድኩም ናይ`ቲ መጀመርያ ግዜ ዝሓተትክምተወሳኺ ገንዘብ ሓገዝ ክውሃበኩም ይኽእል።

ስለ`ዚ ምስ ናትኩም ተሓጋገዝቲ ኣሲሳን ሶሻል ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ንምዝራብ ኣብ ምሕታት ድሕር ክትብሉየብልኩምን፣

ናይ ሓገዝ ገንዘብ ቀጻሊ ወርሓዊ ኣብ ሕሳብ ይወርዱ

•ሓገዝ ንመቀብሊ ንእሽተይ ቆልዓ ( ሕሳብ ቆልዓ ናይ ዝተወልደ ዝተኣሳሰርን መዕበይ ዝኸወንን …

  • ንሓድሽ ንቆልዓ መቀበሊ ዝጠቕሙ
  • መመላእታ ንስድራቤት ፣
  • መመላእታ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ዘድልዩ ነገራት ኣማራጺ
  • መመላእታ ንዘድልዩ ዝተፈላለዩ ካልእ ዓይነት ኣማራጺ ብነጻ ፣

• ካልእ ተወስኸቲ ሓገዝ ፣ ምስ ናይ መንበሪ ገዛ ዝተኣሰሰሩ ሓገዝ ወይ ን ቆልዓ ናይ ስንክልና ጸገም ዘለዎ ንዝሓመመ፣ ከምኡ`ውን ንወለዲ ዝተነጸሉ ቤይኖም ኣብ ጽምዋ ዝነብሩ

 • ኣፒ ኤል ሓገዝ ናይ መንብሪ ገዛ፣
 • ሓገዝ ናይ ትምህርቲ ንቆልዓ ናይ ስንክልና ጸገም ዘለዎ\ዋ፤፣
 • ሓገዝ ድጋፍ ናይ ስድራቤት ፣
 • ሓገዝ ናይ መዓልታዊ ናብራ ንስድራቤት፣
 • ናይ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንምስታፍ ፣

ዝኽፈሉ ነገር ወይ ዝውሃቡ ሓገዝ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሕሳብ ኣካውንቲ ይወርዱ

•ክፍሊት ናይ ቆልዓ ዝተወልደ ወይ ክፍሊት ምንባይ ቆልዓ

•ምንቃል ናብ ካልእ ቦታ ንስድራቤት ብውሑድ ሰልስተ ኣቖልዑት ዘልውዎም ሓገዝ ምግባር ፣

ሓገዝ ናይ ቤት ትምህርቲ ምጅማር ፣

መሰል ናይ ሓገዝ ግብኡና ኣብ ንምርካብ ዝያዳ ሓበሬታ ንምፍላጥ ኣብ ዌብ ሳይት ኢንተርነት ናይ ካፍ በዚ ዝስዕብ ሊንክ le site de la CAF.
ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
yazanyazanተርጓሚ/ሚት
diyaadiyaaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ