Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሓተትቲ ዑቕባ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምሕታት ገንዘባዊ ብጽሒ ንስድራ ካብ ካፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 3 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ስድራቤት ኣበል ድሕሪ ምውላድ ካልኣይ ቆልዓ ዝወሃብ ሓገዝ ኮይኑ እዚ ብጽሒት እዚ ክሳብ እቲ ውሉድ 20 ዓመቱ ወይ ዓመታ ዝበጽሕ ብ CAF (Caisse d’allocations familiales)( ዝለኣኽ ገንዘባዊ ሓገዝ እዩ።

እዚ ድማ ኣብ ነብሲወከፍ ወርሒ፣ ዝኽፈል ኮይኑ መዓልኡ ድማ ፣ ንመኽፈል ቤት ትምህርቲ ዝበዕዎ መግቢ፡ ክዳውንቲ፡ መግብን ትርፊ ግዜን ምዝናጋዓትን ንምኽፋል ዝሕግዝ ናይ ስድራቤት ኣበል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይለኣኽ።

እቲ መጠን ናይዚ ሓገዝእዚ ፣ ከከም ኣታዊ ናይታ ስድራቤት፡ ብዝሒ ህጻናትን ዕድሚኦምን ዝተመደበ ሓገዛት ይፈላለ እዩ።

ኣገዳሲ!
እንተደኣ ፣ እቲ ናይ ካፍ ሓገዝ ዝወሃበኩም ኣኑ ምፍላጥ ደኢኹም ፣ ካልኣይ ውላድ ካብ ዝውለድ ድሕሪ ምውላድ ዘለ ካልኣይ ወርሒ እዩ ዝጅምር፣ ኣበል ናይ ስድራቤት ። ንኣብነት እንተደኣ ካልኣይ ውላድካ ብ15 ጥሪ እንተተወሊዱ፡ እቲ መሰል ብ1 ለካቲት ከም ዝኽፈል ፍለጡ።

ኣስተውዕሉ፣ ንኣበል ስድራቤት ንምሕታት ኣብ ፈረንሳ (ወለድን ቆልዑን) ክትህልዉ ኣለኩም።

ዓቀን ናይ ሓገዝ ከም ኵነታት ናይ ኣታዊ ይፈላለ ኢዩ ፣ ብዝሕን ኣቖልዑት ን ዕድመ ን ይፈላለ ኢዩ

ክፍለጥ ዘለዎ !
እንተዳኣ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልከትኩም ሃሊኹም እሞ ፡ ደቅኻ ድሮ ኣብ ፈረንሳ እንተሃልዮም፡ ኣብ CAF ክትምዝገብን ናይ ስድራቤት ኣበል ምሕታት ይከኣል ኣዩ። ካብ OFPRA ወይ CNDA ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሓለዋኻ (ስደተኛ፡ ንኡስ ሓለዋ፡ ሃገር ኣልቦ ሰብ) ኣወንታዊ መልሲ ምስ ዝረኸብካ ማለት ወረቐት ዝዝለኩም ምስ እትኾኑ፡ ነቲ ሰነድ ናብ CAF ስደዶ፡ እዚ ድማ ካብቲ ሕቶኻ ዘቕረብካሉ ህሞት ጀሚሩ ንኣበል ስድራቤትካ ክሕስቦ እዩ ። “rétroactivité des droits”. እዚ ድማ “ምምላስ መሰላት” ይበሃል።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት CAF ድሮ ምዝጉባት ጸኒሕኩም፣ ካልኣይ ቆልዓ ምስ ወለድኩም ንካፍ ምስ ንገብኩም ወይ ምስ እትሕበሩ ጠለብኩም፣ ብቀጥታ ወይ ኣውተማቲክ ሓገዝ ንምርካብ ኣቡላት ክገበረኩም ይኽልል እዩ።

እንተደኣ ድሮ ኣብ ናይ ኤረሳ CAF ተመዝጊብኩም ጸኒሕኩም እዚ ማለት ኣብ RSA ዝውሃብ ሓገዝ ንምሕታት ኣውን ምዝጉባት ኢኹም ማለት እዩ።

ቁጽሪ ናይ እትኣልይዎም ቆልዑ ፣ ን ካፍ ሓብሩ (እዚ ማለት ቆልዑ ምሳኹም ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ክኾኑ ይግባእ).

> ንዝያዳ ሓበሬታ Réfugiés.info "Demander le RSA"

ናብ CAF ተመዝጊብኩም ክንስኹም ናይ ኤረሳ RSA :ሓገዝ ዘይንወስዱ እንተኴይኩም፣

ሓደ ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ፣ ንኣብነት ኣብ መነባብሮኹም ለውጢ እንተሎኣመልክቱ። , ligne sur votre compte CAFወይ par courrier en remplissant ce formulaire.እቲ ፎርሙላ ኣብዚ ኣለኩምምልእዎ ነቲ ቀጥዒ


ኣድራሻ ናይ ንዓኹም ዝቐረበ ቤትጽሕፍተ ናይ CAF ክትፈልጡ ደሊኹም , ኮድ ፖስጳ ኣድርሳኹም ምስ ጸሓፍኩም en cliquant ici, ሽዑ ናብዚ ጣውቑ ፣ ኣስዑብኩም ናብቲ “Nous contacter”.ብጥዋቕ ምሉእ ኣድራሽኦም ርኸቡ

እንተደኣ፣ ጌና እቲ "allocataire" ዝበሃል ሓገዝ ዘይወሪድልኩም

  • ፈለማ ጥለቡ፣ “allocations familiales” ንዕኡ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ። en cliquant ici, ካብኡ ብምቕጻል ናብ እቲ ሳይት ናይ CAF ክወስደኩም እዩ
ካልእ ኣማራጺ ድማ ብ e FranceConnect. ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ሕሳብኩም ናይ ላካፍ ኮነ ካልኦት ኣገደስቲ ምምሕዳራዊ ትካላት
> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ እነሀኩም Se connecter à un site avec FranceConnect.

ሓበሬታኹም ምሉእ ግበርዎ

- ብዛዕባ ኩነታት ህይወትኩም ዝሕብር፣ ሰነዳት ከም እኒ ፣ ስራሕ፣ ናይ ህጻናት ናይ ልደት ሰርቲፊኬት livret de famille ሊቭረ ፋሚልይ ወይ ዶክመንት ናይ ኦፍራ l’OFPRAወዘተ

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱ s “S’inscrire et se connecter à la CAF” ” et “Scanner un document

ብ ደብዳቤ ሓብሩ

እንትደኣ "allocataire", ወይ ክፍሊት ዘይመጻኩም

  • ነዚ ዝስዕም ፎርሙላ መሊእኩም ልኣኽዎ ce formulaire (ተጠንቂቕኩም ኩሉ ንምልከተኩም ጥራይ ምልኡ v)
  • እጢ ዶክመንት እትሰድሉ ኣድራሻ፣ ኣን ናይ መወዳእታ ገጽ ናይቲ ሰነድ ክትረኽብዎ ኢኹም

ኣድራሻናናይ CAF lናባኡም ዝቐረበ ኣድራሻ ምፍላጥ እንተደሊኹም ኣብዚ ጠውቑ ፣ ናይ ኣከባቢኹም ኣድራሻ ምስ ኣእተኹም ናብ ዝግበኣኩ ici, ክመርሓኩም እዩ ብድሕሩእብ ናብቲ“Nous contacter” ዝብል ጠዊቕኩም፣ ኣድራሻ ርኸቡ

ካፍ ነቲ ኣበልናይ ቤተሰብ፣ ምእንቲ ክሰድድ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብቲ ሕሳብ፣ ወይ ደክለረሽን ክትገብሩ ክትክእሉ ኣልኩምንኣብነት ንወርሒ ለካቲት ክትረኽቦም ዝግበኣኩም ኣበል እምበኣር ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ከም ዝለኣኽ ፍለኡ።

እቲ ካብ ካፍ እትረኽቦ ገንዘብ “ረብሓ “prestation“” ወይ “ሓገዝ“aide“” ወይ “ኣበል” ይበሃል። እቲ ካብ ካፍ ሓገዝ ዝረክብ ሰብ ድማ “ተጠቃሚ“allocation“.” ይበሃል።

እቲ እትረኽብዎ መጠን ጥቕሚ ኣብ ጸጋታት ስድራቤት ይምርኮስ። ንኣብነት ንዓመተ 2024 መሰላትካ ንምሕሳብ ናይ 2022 ጸጋታትካ ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ።

ውላድኡም 14 ዓመት ምስ በጽሐ ንዓኣቶም ወርሓዊ ወሰኽ ክትረክብ ኢኻ (እዚ ማለት . መጠን ኣበልካ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንኽኸውን ግን )። እንተኾነ ግን እዚ ዝኸውን ካልኣይ እትነብይዎ ቆልዓ ክህልወኩም ኣለዎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ቅማረ ኣይሰርሕን እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ውልቃዊ ኩነታትኩም እንተተቐይሩ (ንኣብነት: ሓድሽ ምሳኹም ዝነበር ሰብ ናብቲ ገዛ እንተመጺኡ፡ ምናልባት እውን ኣድራሻ ትቕይሩእንተለኹም፣ ወይ እውን ካብ ሓዳር ወይ ምስ እትፋትሑ ወት ትፈላለዩ)፡ ንCAF ክትሕብሩ ኣለኩም።

መጀመራያ ዑቕባ ዝሓተተልኩምሉ ግዜ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፍ ሓገዝ ከም ትድልዩ ሓደ ዶሴ CAF እንተ ኣኽቲኹም ፣እንተ ተምዝግብኩምን ሓገዝ ከም ትደልዩወረቐት ምስ ወስድኩም ናይ`ቲ መጀመርያ ግዜ ዝሓተትክምተወሳኺ ገንዘብ ሓገዝ ክውሃበኩም ይኽእል።

ከምኡውን እንተደኣ ሞያዊ ኩነታትኩም እንተተቐይሩ (ንዓኻ ወይ ንመጻምድትኻ ሓድሽ ስራሕ፡ ምፍራም ውዕል ስራሕ፡ ናብ ልምምድን ስልጠናን ምእታው ወዘተ ዝኣመሰሉ ምቅይያራት ምስ ዝህሉ )፡ ነዚ እውን ክትሕብር ኣለካ።

ከምኡ ውን ናይ ባንክ ሕሳብ እንተቐይርኩም ሓድሽ RIB ((relevé d'identité bancaire) ክትሰዱ ኣይትረስዑ።

>> ብከምዚ ድማ ኣብቲ ወብሳይት ናይ CAF,ብምእታው dans “Mon profil“, ኣብቲ “Déclarer un changement“ዝብል ብምጥዋቕ፣ ከተሳልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም።

በዚ ድማ ፣ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለውጢ ኩነታት ናብ ሓድሽ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝኩም ስለ ዝትኣሳሰር: ደሞዝ ወይ ክራይ ገዛኻ እንተተቐይሩ፡ CAF ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ይሰደልኩም ምኳኑ ክትግብዘቡ ይግባእ።

ኣገዳሲ!
ካፍ CAF ካብ ካልኦት ምምሕዳራት ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ግብሪ። ዝተፈላለየ ሓበሬታ እንተ ኣዊጅካ ወይ እንተተጋግኻ ነዚ ናብ CAF እውን ክትሕብር ኣለካ። CAF ንኹነታትካ ዝኸውን ብዙሕ ገንዘብ እንተሰዲዱልካ (“(un “trop-perçu”), ክትመልስ ናይ ምሕታት ኣማራጺ ኣለዎ። ግን ተጠንቀቑ፣ ጌጋ እንተዘይሓቢርኩም፣ ከም “fraude“ምትላል” ክውሰድ ይኽእል እዩ። እገዳ ክግበረልካ ይኽእል እዩ።


ክፍልታት እንተተሰጋጊርካን እንተቐይርካን (ንኣብነት ካብ “62 Pas-de-Calais“14 Calvados“), እቲ ፋይል ናብቲ ሓድሽ ሲኤፍካ እናተሰጋገረ እንከሎ እቲ ጥቕምታት ደው ክብል ይኽእል እዩ።
ከምኡውን ፣ ዋላ እቲ ክራይ ገዛ እንተዘይተቐየረ ወይ ኣካራዪኻ ሓደ እንተኾይኑ ምግዓዝ ክትእውጅ ኣለኩም። ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ እንተነይሩካ፡ ነቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛ ሓገዝ ንምርካብ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርብ ኣለኩም።

ናይ ሓገዝ ሕቶ ድሕሪ ምቕራብኩም ፋይልኩም “ንመስርሕ ይጽበ ኣሎ።” “en attente de traitement“.ክትጽበ ኣለኩም፣ ኣኣብቲ እዋን እቲ ካልእ ደብዳቤ ወይ ኢመይል ምልኣኽ ስለ ዘይከኣል። ካፍ CAF ብዙሕ ሕቶታት ይቕበልን ምድንጓያት ሓደ ሓደ ግዜ ነዊሕ ይኸውንን።

ምእንቲ መስርሕ ሕቶኹም ብኢንተርነት ወይ ኣብ መመልከቲ Caf-Mon Compte ክትከታተሉ ትኽእሉ ፣ ኣብ ኢንተርነት፡ ናብ caf.fr > ናይ ኣካውንተይ ቦታ > ናይ ኣገባባተይ ክፍሊ ኪድ። caf.fr > Espace Mon Compte >

CAF ተወሳኺ ሰነዳት እንተደልዩ (ንኣብነት ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ)፡ ኣብ መበገሲ ገጽ ናይ ኣካውንትካ (ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብቲ መተግበሪ) ቀይሕ ፍሬም ይረአ፦ መፍለጢ ይመጸካ። ፋይልካ ንምዕራፍ ነቲ ሰነድ(ታት) ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ክትሰዶ ኣለካ።

ናይ ሓገዝ ገንዘብ ቀጻሊ ወርሓዊ ኣብ ሕሳብ ይወርዱ

በቲ ናይ ካፍ ኣፕሊኬሽን ብነጻ ዳውንሎድ ግበርዎ t CAF - Mon compte ኣብኡ ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ክትለዋወጡ ትኽእሉ፣ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ከተስተኻእሉ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ከከም ስድራኻን ሞያዊ ኩነታትካን ካብ ካፍ ካልእ ማሕበራዊ ሓገዝ ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎካ ዝፈላለ ኮይኑ ። ሓገዝ ናይ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት ኣብ ኩሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ካፍ ur le site de la CAF.ተገሊጹ ኣሎ ።

ሓገዝ ካፍ CAF ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ሰባት ጥራይ እዩ ዝወሃብ።

እቶም ገለ ሓገዛት ኣብ ኣታዊኻ (ደሞዝ፡ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ) ይምርኮስ፣ ገለ ሓገዛት ድም ድማ ምስኦም ኣይሙርኮስን እዩ።

ገለ ሓገዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ባንክ ሕሳብካ ይለኣኽ። ካልእ ሓገዛት ናይ ሓደ ግዜ እዩ: ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ ዝለኣኸምኩም።

ምእንቲ ሓገዝ CAF ይኽእል እዩ ( ኣብ ሓደ እዋን ሓያሎ ሓገዝ CAF ክትረክብ ትኽእል ኢኻ)፣ ግን ሓያሎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከተቕርብ ኣለካ እውን ከም እትኽእል ፍለጥ ።

ን ኣፍልጦ
ከከም ኩነታትካ ብልክዕ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትረክብ መሰልካ ንምፍላጥ፡ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ce site.ምምሳል ክትገብር ትኽእል ኢኻ .
ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
yazanyazanተርጓሚ/ሚት
diyaadiyaaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ