Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምዝገባ ናብ ካፍ (CAF) ወይ ምምቕራሕ ገንዘብ ን ቤተ-ሰብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ካፍ ክፍሊት (CAF) ን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ዘለዉ ሰባት ዝወሃብ ክፍሊት እዩ። እዚ ሓገዝ'ዚ፣ ን ውልቀ-ሰብን ፣ ቤተ-ሰብን ዝምልከት እውን'ዩ፣ ንኣብነት ኣብ መጽለሊ ገዛ ምርካብ፣ ንጽጉማት ወይ ንስንኩላ፣ እንተደኣ'ዚ ሓገዝ'ዚ ይምልከተኩምን ዘይምልከተኩም ኮይኑ ንምፍላጥ ፣ ኣብ ካፍ CAF ተመዝገቡ!

i ምፍላጡ ኣገዳሲ ! : ብመሰረት ኩነታትት ሓታቲ፣ ሓ “prestation” ወይ “aide” ወይ እውን “allocation”. ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩነት ናይ ምድብ ይህልዎ።

ናይ CAF ሓገዝ ንምርካብ ኩነታት : እንታይ ክትሕብሩ ይግባእ

Il existe différentes aides :

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ገለ ሓገዝ ኣብ ኣተዊታት ኩም እዮም ዝምርኮሱ፣ ነዚ መስርሓት ኣብ (2ደረጃን ) ከምኡ ውን ኣብ (3ን 4ደረጃታ ረኣይዎም)

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ምምዝጋብኩም በዚ ሊልክ እዚ ብምጥዋቕ ፈትኑ demande de prestation sur internet ( 4 መስርዓት ተኸተሉ ).

> እንተደኣ ጌና ዘይተዝሀብኩምን ሕሳብ
ዘይብልኩምን ኬንኩም ኣብ (ኣሎካሽን ናይ allocataire CAF) ሓደ ቁጽሩ ናይ ሰኩሪቲ ሶሻል ፣ sécurité sociale ብ ቁጽሪ 1 ወይ 2 መለለዪ ዝጅምር ቁጽሪ ምስ እትደልዩ፣
፣ ፈለማ ኩሉ ሓብሬታ ብዛዕባ መንነትኩም ጸሓፉ፣ ሽዑ ብ ኢመይል ወይ SMS ክስደደልኩም እዩ፣ ካብኡ ንደሓር ሓደ ፓስዎርድ ናይ ባዕልኹም ኣእቲኹም ኣብቲ ፣ "connexion"
ዝብል ጠውቑ።.

> እንተደኣ ሕጂ እውን ሕሳብ (ናይ allocataire ናይ CAF), ወይ እውን sécurité sociale définitif ዘይብልኩም፣ ክልቲኡ 1 ወይ 2 : ኣይፋል ወይ "non" ኢኩም መልስዎ ነቲ "Je possède un numéro de sécurité
sociale". ዝብል ሕቶ፣ ሽዑ ሓደ ቁጽሪ ክስደደልኩም ብመጃመርያ፣ ሽዑ ምሉእ ኮድ ብ SMS ወይ ኢመይል፣ ድሕሪኡ ናይ ገዛእርእስኹም
ኮድ ኣብ ቀጻሊ፣ ኣብቲ "connexion"
ኣብ ዝብል (በቲ ሰኩሪቲ ሶሻል መለለዪ votre numéro de sécurité sociale définitif ብምእታው) ኣብ ሕሳብኩም ተጠቐምሉ

> እንተደኣ ድሮ (ናይ allocataire ናይ CAF) ሃልይኩም፣ እሞ፣ ግን ናይ numéro de sécurité sociale እቲ እኳ ብ ቁጽሪ 1ወይ 2 ዝጅምር ሃልይኩም፣ ንሱ እዩ መለለዪ ቁጽርኹም። እንተዳኣ ብ ናይ ቀደመ ቁጽርኹም ክትኣትዉ ክኢልኩም
ጽቡቕ ፣ እንተዘይኮነ ግን ፣ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም፣.

> S እንተደኣ ሓደ መለለዪ (ናይ ኣሎካሽን ላካፍ allocataire de la CAF) ሃልይኩም እሞ፣ ቁጽሪ ናይ ሰኩሪቲ ሶሻል sécurité sociale እቲ እኳ ብ 7 ወይ 8 : ዝጅምር ፣ ዘይብልኩም ኮይኑ፣ ናብ la CAF
ናይ ኣከባቢኹም ብምድዋል ብምድዋል ተወከሱ

ኣብ ናይ ላካፍ CAF, ዝተፈላለዩ ሓግዛት ንኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢሉም

 • ከምኡ እውን ፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ cliquer sur ce lien ሓበሬታ ፍለጡ
 • ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መምርሒ ናይእዚ እንተርኔት እዚ ሊንክ ናይ ላካፍ ብምኻድ sur ce lien ጠውቑ ኣብ ( 3 ደረጃ ናይ ኣቀዲሙ ዝተቐጥስ ).

መሰል ዘለኩም ይመስለኩም ኣሎ፣ እቲ ዓቐን ዋጋ ኸ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ዶ? ኣብዚ ኣቲኹም ፈትሽዎ.

ኣብዚ ወብሳይት ኬድኩም ፈትሽዎ www.caf.fr, tነቲ “Services en ligne” ዝብል ምስ ተወቕኩሞ። la page pour faire une simulation. ዝብል ጠውዑ

እንተደኣ እቲ ናይ ካፍ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ትደልዩ ፣ እዚ ዝስዕብ ግበሩ።

 • ገዛ ብ ፕሪመ ደ ኣችቲቨ ዝፍለጥ ምድብ ተኸፈልቲ ንምዃን፣ ወይ
 • ናይ ኤረሳ ተኸፈልቲ (Rsa),
 • ከምኡ ውን ናይ ገዛ፣
 • ኣንተደኣ ሓደ ህጻን ከተአንግዱ ኲይንኩም መዳለዊ ወይ መቐበሊ (Paje),

ኣብቲ “Commencer” ዝብል ምስ ጠወቕኩም፣ ብምቕጻል ድማ፣ እቲ ዝስዕብ ሕቶታት ብምምላስ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ
“Calculer” ዝብል ጠውቑ፣ ሽዑ እቲ ውጽኢት ክትርእዩ ኢኹም።

እንተደኣ ፣ በቲ ዝገበርኩሞ ፈተና፣ እንተድኣ ናይ ሓገዝ መሰል
ዝግብኣኩም ኮይኑ፣ ሓደ ገምገማ ናይ ዋጋ እውን ክሕብረኩም እዩ።
ምእንቲ እቲ መሰልኩም ክትረብሑሉ፣ ኣብ ላካፍ CAF። ሕደ ጠልብ ንምቕራብ “demande de
prestation” (ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ 4ይ መግለጺ ተጠቒምኩም ሕተቱ).

እንተደኣ፣ ሓገዝ
ናይ ምርካብ መሰል ዘይብልኩም እቲ ምኽንያት ክንተገኩም እዩ፣ እቲ ዝመላእኩሞ ሕቶን መልሲን ብግቡእ እንተድኣ መሊእኩሞ ኴንኩም ኣረጋግጹ።

ኣብቲ “Commencer” ብምጥዋቕ ናብ ዝስዕብ ሕለፉ ኣብ መወዳእታ ድማ፣ “Calculer” : ዝብል ብምጥዋቕ እቲ ኩነታት ፍለጡ

እንተደኣ እቲ ናይ ፈተና ነገር ናይ ሓገዝ መሰል የብልኩምን ኢልኩም ምናልባት እቲ ዝመላእኩሞ ቦታ ጌጋ ከይህሉ መልስታትኩም ተመሊስኩም ረኣይዎ። ተመሊስኩም ድማ ምልእዎም።

እንተድድኣ እቲ ዝገበርኩሞ ፈተና፣ ሓደ ሓገዝ የድልየኩም ምዃኑ ሓቢሩኩም። ናብ ናይ ብሓቂ ናይናይ ካፍ ማእከል ተለሊስኩም ምልእዎ ። ካብ CAF ካፍ እንንተደኣ ነቲ ሓገዝ ንኽትሓቱ ምእንቲ እንታይ ክትግብሩ ኣኣለኩም “demande de prestation” ዝብል ኣብ (መድረኽ ዘሎ 4)ሰዓብዎ።

ኣብቲ መደብ ደረጃን መስርዕን ፣ ናይ እቲ መምልኢ ቕጥዒ “Aides et démarches” ዝብል ጠውቑ , ሽዑ "Accéder à mes démarches", ብምቕጻል ድማ ፣ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ፣ ዝርከብ "Faites une demande prestations en ligne".ዝብል ጠውቑ፣

ኣብቲ "Faire une demande de prestationዝብል ናይ ኦን ላይን ገጽ ምስ ከድኩም
ድማ ነቲ sujet ናይ ጠለብኩም ዛዕባde votre demande :

 • ናይ ገዛ Le logement
 • ናይ ቆልዑ Les enfants
 • ምፍፍልላይን ሞትንLa séparation et le décès
 • ናይ ፈለማ ንጥፈታት Le Rsa et la Prime d’activité
 • ሕማምን ስንክልናንLa maladie et le handicap
 • ካልእ ምኽንያታት ዝብል ጠውቁ
  Les autres
  demandes

ኣብ ሓደ መምሪጽኩም፣ ምኽንያት መሕተቲኹም ጠውቑ.

iምፍላጡ ኣገዳሲ !

ን ኣብነት ናይ ገዛ ሓገዝ ምስ እትደልዩ :

- ሓገዝ ናይ ገዛ
- ናይ ፈለማምቕያር ገዛ ሓገዝ direct - Aide au logement,

- ን ኣብ ፎያ ዝነብሩ ናይ ገዛ ሰርትፍኬት
- ናይ ለቓሕ ሰርትፊኬት Certificat de prêt,
- ለቓሕ ናይ ምግቢን Prêt à l’amélioration de l’habitat.

ንምሕታት ንድማ ፣ “ ኣብ ፌክ ዳምንድ faire la demande”.

ቅድሚ ምቕጻልኩም፣ ሓደ ሕሳብ (ናይ allocataire እንተዘይብልኩም ክፈቱ) ወይ እንተለኩም ኮንታክት ግበሩ፣ (እንተደኣ ድሮ ሃልይኩም ድማ ፣ allocataire ከማኡ እውን ፣ ሕሳብ እንተለኩም ). (ከምቲ ኣብ 1 መስርሕ ዝተጠቕሰ) ብምግባር ተጠቕሙ።

ብድሕሪኡ ፋይልኩም ስደዱ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ህይወትኩም ዝኾነ ለውጥታት ምስ ዝህሉ።

እንተደኣ እንተደኣ (ንኣብነት : ሓድሽ ገዛ ክትቅይሩ ኮይንኩም ወይ ፍትሕ ኮነ ምፍልላይ ኣጋጢምኩም።)ን ላካ ሓብሩ CAF. እተድደኣ ናይ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ለውጢ ጌርኩም (ስራሕ ጀሚርኩም ፣ ኣብ ዝኽፈሎ ስታጅ እንተለኹም ወዘተ …), ን ኻፍ ሓብሩ ኣብ ናይ ኢንተሬት ገጽ ናይ CAF, dኣብ “mon compte”, ምስከድኩም ነቲ ፣ “déclarer un changement”. ዝብል ጠውቑ።

እቲ ምዕባሌን ገምጋምን ናይ ኩነታትኩም ፣ መሰረት ዝገበሩ ሓገዝ ክትረኽቡ ኢኹም።

እንተደኣ ገዛ ትቕይሩ ኣለኹም ን ኣብነት ደፓርትመንት ትቕይሩ እንተለኹም። ንበል ካብ du “62 Pas de Calais” ናብ “14 Calvados”), ን ምስግጋር ፋይልኩም ንኽጥዕም መታን ኣቐዲምኩም ዝውውር ሕተቱ። ሓድሽ ካፍኩም ፣ CAF መታን ሓድሽ ስልዒት ክገብረልኩም።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ። :እንተደኣ ኣብ እዋን ደክሌረሽን ተጋጊኹም ፣ l ን ላካፍ ሓብርዎም CAF. ብ “droit à l’erreur” :እንተደኣኣ ብብዝሒ ወይ ብዋሕዲ ተሰዲድኩም ነይሩ ክምለሰልኩ እዩ።
ተጠንቀቑ! እንተድኣ ዘይሓቢርኩም እሞ ፣ እቲ ጌጋ ላ ካፍ በጺሓቶ፣ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትቅጽዑ ኢኹም

ገሊኦም ሓገዛት ነፍሲወከፍ ወርሒ እዮም sኣብ ናይ ባኪ ሕሳብ ዝኣትዉ

ብስሩዕ ዝከዱ ሓገዛት : ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ እዮም ዝምልኡ

i ምላጡ ኣገዳሲ ! ናይ ካፍ ሳይት CAF “CAF - Mon compte” ዳውንሎድ ብምግባር ናይ ውልቃዊ ሕሳብኩም ምክትታል ትኽእሉ ኢኹም
> Lien de téléchargement App Store (Apple)
> Lien de téléchargement Play Store (Android)

Tous les 3 mois, chaque personne qui reçoit l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), le RSA (Revenu de Solidarité Active) ou la prime d’activité doit déclarer ses ressources à la CAF.

Cette démarche s'appelle la "déclaration trimestrielle de ressources". Il faut compléter un tableau, pour chaque mois demandé, avec l’argent reçu (le salaire, les indemnités chômage…). Cela permet à la CAF de calculer l’aide qui sera envoyée pour les 3 mois suivants.

Pour savoir comment déclarer ses ressources chaque trimestre => fiche Réfugiés.info sur la déclaration trismestrielle des ressources à la CAF.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
kerriankerrianተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት