Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምጉዓቅ ናብ መበቆል ሃገርኩም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብመትከል ስደተኛ ብምዃንካ ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ኣይፍቀደልካን እዩ። ኣብ ሃገርካ ሓደጋ ኣሎ ብዝብል መሰረት ዓለም ለኸ ሓለዋ ምሃብ።

ይኹን እምበር ፡ ሓደ ኣገዳሲ ምኽንያት ምስ ዘጋጥም ( i.e. ፍሉይን ግድን ዝኾነ ምኽንያት፡ ከም ኣብ ስድራቤት ሞት ወይ ኣብ ስድራቤትካ ዝሓመመ ሰብ ) ፡ "ውሑስ ኣካይዳ" ክወሃብ ይኽእል። እዚ ኣብ መበቆል ሃገርካ ክትጸንሕ ወይ ክትጓዓዝ ዘኽእለካ ሰነድ እዩ።

ንምርካብ ድማ፡ ኣገልግሎት ፕረፈክቸርን ኦፍፕራን ናብ ሃገርካ ክትምለስ ከለኻ እትወስዶም ሓደጋታት ንኽዕቅኑ፡ ሕቶ ናብቲ ፕረፈክቸር ክለኣኽ ኣለዎ።

ተጠንቀቕ!

ንሰበስልጣን ፈረንሳ ብዛዕባ መገሻኻ ዘይምሕባር፡ ናይ ስደተኛነት ደረጃ ክትስእን ክገብረካ ይኽእል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እቲ "ውሑስ ኣካይዳ" (ማለት ናብቲ መበቆል ሃገርካ ክትገይሽ ዝፈቕደልካ ሰነድ) ኣብ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝፍቀድ እዩ። እቲ ናይ ውሑስ ኣካይዳ ሕቶ ናብ ፕረፈክቸር ናይቲ እትነብረሉ ቦታ ክቐርብ ኣለዎ። ክትክተልዎ ዘለኩም ኣገባብ ንምፍላጥ ምስ ኣገልግሎታት ፕረፈክቸራ ክትራኸቡ ከድልየኩም እዩ (እንቋዕ ደሓን መጻእኩም፣ ቆጸራ ውሰዱ፣ ዝርዝር ናይቶም ከተቕርቡ ዘለኩም ሰነዳት ወዘተ)።

ኣገዳሲ
! ስለዚ ንሕቶኻ ዘገድድ ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ።

ስለዚ ንሕቶኻ ዘገድድ ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ።

ኣብነታት፡ ቀብሪ ሓደ ኣባል ስድራቤት፡ ሕሙም ኣባል ስድራቤት፡ ፍታሕ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (ፍትሕ፡ ውርሻ ወዘተ)

እቲ ሕቶ ውሑስ ኣካይዳ ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ፕረፈክቸር እዩ ዝቐርብ። ክትክተልዎ ዘለኩም ኣገባብ (ምቕባል፣ ቆጸራ ምውሳድ፣ ዝርዝር ናይ ክወሃቡ ዘለዎም ሰነዳት ወዘተ) ንምርካብ ምስ ኣገልግሎታት ፕረፈክቸር ክትራኸቡ ከድልየኩም እዩ።

ኣገዳሲ እቲ ንውሑስ ኣካይዳ ዝምልከት ሕቶ በብጉዳዩ ይጽናዕ።

ሰነዳት ናብ ፕረፈክቸር ክለኣኹ ይግባእ፤

ሕጋዊ ዕድመ እንተሃልዩካ፡ ክትህብ ከድልየካ እዩ፤

- ምኽንያታት ናይቲ ውሑስ-ኣካይዳ ሕቶን ዝተወጠነ መገሻን ዝገልጽ ናይ ድርኺት ደብዳበ። ዝኾነ ነቲ ጉዕዞ ዘመኽንይ ሰነድ (ናይ ሞት ምስክር ወረቐት፣ ናይ ሆስፒታል ምስክር ወረቐት ወዘተ) ፣ ቅዳሕ ናይ ነፋሪት ትኬትካ፣ ናይ መንበሪ ቦታ ምሕዛዝ ወዘተ ከተተሓሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ እዋን ጉዕዞኻ እትሓልፈለን ናይ መተሓላለፊ ሃገራት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።

- ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድካ።

- ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድካ።

- ናይ ኣድራሻ መረጋገፂ (ናይ ኢዲኤፍ ቅብሊት፣ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ሕሳብ ወዘተ) ወይ ድማ ቅድሚ 3 ወርሒ ትኽክለኛነት ናይቲ ሰነድ ምዝዛሙ ዝሰርሕ ናይ ኣድራሻ ምስክር ወረቐት።

- ናብ መበቆል ሃገርካ እንተተመሊስካ ዘጋጥመካ ሓደጋታት ምግምጋም ናትካ ስራሕ ምዃኑ እቲ ፕረፈክቸር ከም ዝሓበረካ ዝገልጽ ቃለ መሓላ።

- 3 ናይ ፓስፖርት ስእልታት (ቅድሚትን ጥራይ ርእስን)።

- ናይ እቶት ማሕተም።

ትሕቲ ዕድመ እንተኾንካ፡ ክትህብ ከድልየካ እዩ፤

- ምኽንያታት ናይቲ ውሑስ-ኣካይዳ ሕቶን ዝተወጠነ መገሻን ዝገልጽ ናይ ድርኺት ደብዳበ። ዝኾነ ነቲ ጉዕዞ ዘመኽንይ ሰነድ (ናይ ሞት ምስክር ወረቐት፣ ናይ ሆስፒታል ምስክር ወረቐት ወዘተ) ፣ ቅዳሕ ናይ ነፋሪት ትኬትካ፣ ናይ መንበሪ ቦታ ምሕዛዝ ወዘተ ከተተሓሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ እዋን ጉዕዞ እተን መተሓላለፊ ሃገራት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።

- ናይ ክልቲኦም ወለዲ መንበሪ ፍቓድ።

- ናይቲ ህጻን ናይ ስደተኛ መገሻ ሰነድ።

- ናይቲ ህጻን ሪፓብሊካዊ መንነት ሰነድ (TIR) ወይ ናይ ዑደት ሰነድ (DCEM) እንተሃልይዎ።

- ናይ ኣድራሻ መረጋገፂ (ናይ ኢዲኤፍ ቅብሊት፣ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ሕሳብ ወዘተ) ወይ ድማ ቅድሚ 3 ወርሒ ትኽክለኛነት ናይቲ ሰነድ ምዝዛሙ ዝሰርሕ ናይ ኣድራሻ ምስክር ወረቐት።

- ናብ መበቆል ሃገርካ እንተተመሊስካ ዘጋጥመካ ሓደጋታት ምግምጋም ናትካ ስራሕ ምዃኑ እቲ ፕረፈክቸር ከም ዝሓበረካ ዝገልጽ ቃለ መሓላ።

- ናይቲ ህጻን ናይ ቀረባ እዋን ምሉእ ምስክር ወረቐት ልደት።

- እቲ ናይ ኦፍፕራ ምምሕዳራዊ ምስክር ወረቐት።

- 3 ናይ ፓስፖርት ስእልታት (ቅድሚትን ጥራይ ርእስን)።

- ናይ ግብሪ ማሕተም።

ሰነዳትካ ድሕሪ ምቕራብካ (ናይ ድርኺት ደብዳበ፣ ነቲ ዘገድድ ምኽንያት ዘመኽንዩ ሰነዳት፣ ናይ ቃለ መሓላ መግለጺ፣ ናይ ግብሪ ማሕተምን ናይ መንነት ስእልታትን)፣ ኣገልግሎታት ኣውራጃ ንሕቶኻ ንኽውስኑ እንተወሓደ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ መምርሒ ግዜ ከድሊ እዩ።

ኣገዳሲ!ምፍላጡ ዘገድስ!: መመልከቲኹም ኣብ እተቕርቡሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝርዝር ሓበሬታ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶኹም እንተተፈቒዱ፡ ናይ መንበሪ ካርድኹም፡ TIR/ DCEM ን ናይ መገሻ ሰነዳትኩምን ንውሑስ ኣካይዳ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ነዚ ንምግባር ድማ ብውልቅኻ (ትሕቲ ዕድመ ብኽልቲኦም ወለዲ ተሰንዩ) ናብቲ ፕረፈክቸር ከተቕርብ ኣለካ። እቲ ውዕላትን ቅጥዕታትን በዞም ዳሕረዎት ክሕብረኩም እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናብ ፈረንሳ ምስ ተመለስካ፡ ቅዳሕ ናይቲ ውሑስ-ኣካይዳኻ ሒዝካ ናብቲ ፕረፈክቸር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፡ መንበሪ ፍቓድካን ሰነዳትካን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
moringamoringaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kerriankerrianተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት