Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምምልካት ን ስኮላርሺፕ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንትምህርቲ ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ስኮላርሺፕ ማለት ንናይ ዩኒቨርሲቲ ሞያኦም ንምምዋል ንዝሽገሩ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነት ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ እዩ።

ካብ ዓለምለኻዊ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ትሕቲ 28 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ መስከረም 1 ናይቲ ዝምልከቶ ዓመት ትምህርቲ ብ CROUS (ዞባዊ ማእከላት ስራሕ ዩኒቨርሲቲን ቤት ትምህርትን) ዝመሓደር ስኮላርሺፕ ክረኽቡ ይኽእሉ ።

በዚ ኸምዚ ድማ ናይ “ስኮላርሺፕ” ተማሃራይ ደረጃ ኣለዎም .

ምፍላጡ ዘገድስ !ስርዓት ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ (ASAA) ነቲ ንፍሉይ ኩነታት ተማሃራይ ወይ ስድራቤት ዝኸውን ስኮላርሺፕ ዝትክእን ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ንምድጋፍ ዘኽእልን እዩ ።

ኣብ ማሕበራዊ መዐቀኒታት (BCS) ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ (ASAA) ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ እዞም ዝስዕቡ ብልጫታት ይህቡ፤

 • ክፍሊት ወርሓዊ ሓገዝ
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ምዝገባ ክፍሊት ክትከፍል ኣየድልየካን እዩ፣ ወይ ድማ ኣብ ህይወት ተማሃሮን ቀጽርን ዝግበር ኣበርክቶ (CVEC)
 • ኣብ ሓደ CROUS መንበሪ ገዛ ንመምደቢ መንበሪ ተማሃሮ ብመሰረት ማሕበራዊ መወከሲ ፋይልካን ዘሎ ቦታታትን ቀዳምነት ኣለካ
 • ኣብ ቤት መግቢ ዩኒቨርሲቲ CROUS ንሓደ መግቢ €1 ጥራይ ኢኻ ትኸፍል

ንዝኾነ ሕቶ ስኮላርሺፕ ወይ መንበሪ ኣብ መንበሪ ዩኒቨርሲቲ ፡ ኣብ ዓመት ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይል (DSE) ክትመልእ ኣለካ ።

> ኣንብብ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ምርካብ CROUS መንበሪ” .

ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ናይ ስኮላርሺፕ ደረጃ ፍሉይ መሰላት ይህበካ፣ እንተኾነ ግን ስኮላርሺፕካ ንኽትቅጽል ዝተወሰነ ቁጽሪ ግዴታታት እውን ከተኽብር ኣለካ ።
ንሙሉእ ንውሓት ግዜ እቲ ስልጠና ነቶም ኮርሳት ክትከታተሎም፣ ንግብራዊ ስራሕ (TP)፣ ንስራሕ ትምህርቲ (TD) ክትህሉ፣ ፈተናታት ክትወስድ፣ ዕዮ ገዛኻ ከተቕርብ፣ ግዴታዊ ናይ ስራሕ ልምምድ ክትውድእ፣ ወዘተ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ማሕበራዊ መዐቀኒታት (BCS)ን ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝን (ASAA) ዝተመስረተ ስኮላርሺፕ ብመሰረት ሓያሎ ኣዝዮም ፍሉያት መዐቀኒታት ይወሃብ።

ቅድሚ ነቲ ኣገባብ ምጅማርካ፡ መሰል እንተሃልዩካ ኣረጋግጽ።

ነዚ ንምግባር ድማ ነዞም ቅድመ ኩነታት ከተማልእ ኣለካ፤

 • ንፈለማ እዋን ንBCS ንምምልካት ኣብ 1 መስከረም ናይ ትምህርቲ ዓመት ትሕቲ 28 ዓመት ክኸውን ከሎ ፡ ትሕቲ 35 ዓመት ድማ ንASAA ክኸውን። እዚ ናይ ዕድመ ገደብ ’ ዚ ንስንኩላን ተማሃሮ ዝምልከት ኣይኮነን ። ካብ 28 ዓመት ዕድመ ጀሚርካ ፡ ትምህርትኻ ደው ከተብሎ ኣየድልየካን እዩ ካብኡ ክትጥቀመሉ ክትቅጽል።
 • ተጠቃሚ ዓለም ለኸ ይኹን ግዝያዊ ሓለዋ ይኹን ፤
 • ንተማሃሮ ስኮላርሺፕ ንምቕባል ፍቓድ ዘለዎ ናይ መጀመርታ ስልጠና ወይ ን DU “Passerelle – Étudiants en exile” ክምዝገብ ;

> ንኸተንብብ ፡ ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ልምምድ DU Passerelle ምግባር”

 • ብስራሕ-መጽናዕቲ ዘይኮነስ ብሙሉእ ግዜ ኣብ ዝወሃብ ናይ መጀመርታ ስልጠና ክምዝገብ ።
 • ከከም ጸጋታትን ሓላፍነትን ስድራቤት፡ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ስኮላርሺፕ ንምሽላም ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ምእታው (ዓመታዊ ኣብ ወግዓዊ መጽሔት ዝሕተም)
ምፍላጡ ዘገድስ!
ብተወሳኺ ከከም ኩነታትካ ስኮላርሺፕ ክትረክብ መሰል እንተሃልዩካ ንምፍላጥ ብኢንተርነት ዝሰርሕ ስሚዩለተር ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ።
 • ምርግጋእ መንበሪኻን ሓለዋኻን (ዓለምለኻዊ ይኹን ግዝያዊ) ከተረጋግጽ ኣለካ።
 • ከምኡ’ውን፡ ብዘይካ መረጋገጺ መከላኸሊ፡ ናይ መንበሪ ሰነድ (ድሮ እንተሃልዩካ መንበሪ ካርድ ወይ ናይ ቅብሊት ዓይነት ምስክር ወረቐት ምንዋሕ መምርሒ፡ ኤፒኣይ) ከተቕርብ ክትክእል ኣለካ።

እዞም ቅድመ ኩነታት እንተተማሊኦም፡ መጠን ናይቲ ዝሃብካዮ ሓገዝ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CROUS ክትመስል ትኽእል ኢኻ

እዚ ስሚዩለተር እዚ ከከም ስድራቤትካን/ወይ ማሕበራዊ ኩነታትካን ከምኡ’ውን ኮርስ መጽናዕትኻን ስልጠናኻን ስኮላርሺፕ ክትረክብ መሰል እንተሃልዩካ ክትፈልጥ የኽእለካ።

እዚ ሓበሬታ እዚ ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይል (DSE) ምስ እትመልእ እውን ይሕተት።

በዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ኣብ መጀመርታ ስልጠና ዝወስድ ተማሃራይ፡ ቅድሚ ምዝገባ ፡ ናይቲ ተማሃራይን ናይ ካምፓስ ህይወት ኣበርክቶን ዝኸፈለሉ ምስክር ወረቐት (CVEC ) ክረክብ ኣለዎ ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ስደተኛታት፣ ካብ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሰባት CVEC ክኸፍሉ የብሎምን : “ነጻ” እዮም።
 • ምስዚ ኣድራሻ ተተሓሒዝካ “Request my exemption” ብምጥዋቕ ነጻነት ክትሓትት ኣለካ። ነዚ ኣበርክቶ ንኸይትኸፍል ደጋፊ ሰነዳት ብምስቃል ስደተኛ ምዃንካ ከተረጋግጽ ከድልየካ እዩ ።
 • ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እንተበዝሐ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከተቕርቡ ምስክር ወረቐትኩም ክትረኽቡ ኢኹም።

እቲ ሕቶ ቅድሚ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ (ዕለታት 2023/2024) ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 31 ግንቦት ክቐርብ ኣለዎ ። ደንጉዩ ዝቐርብ ሕቶታት ክሳብ 31 ታሕሳስን ኪኖ እዚ ዕለትን ከይተረፈ ተቐባልነት ኣለዎ፣ ንፍሉይ ለውጢ ኩነታት ጥራይ።

ናብ መርበብ ሓበሬታ messervices.etudiant.gouv.fr ብምእታው ኣካውንት ፍጠር።

ድሕሪኡ፡ ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይልካ (DSE) ምልኣዮ ።

ካብ ዝመረጽካዮ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ኣካዳሚታት ክሳብ ኣርባዕተ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ምዝገባ ኣብ ውሽጢ እንተበዝሐ 72 ሰዓታት፡ ጽማቕ ሕቶኹም ዝሓዘ ኢመይል ክመጸኩም እዩ።

ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ፡ ተወሳኺ ደገፍቲ ሰነዳት ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ፡ ካብቲ ናይ ኦንላይን ኣካውንትካ፡ ኣብቲ “Student social file monitoring (DSE)” ዝብል ክፍሊ፡ ድሕሪኡ ኣብ “Submit documents” (ብ PDF, PNG ወይ JPG format) ጠውቕ።

ድሕሪ ናይ መጀመርታ መርመራ ናይቲ ፋይል፡ ከምዚ ዝስዕብ ይመጸካ፤

 • ወይ ድማ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ሽልማት ስኮላርሺፕ ዝምልከት ምልክታ . እዚ ሰነድ እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምዝገባ ክፍሊት ከምኡ እውን CVEC ከይትኸፍል የኽእለካ።
 • ወይ ምኽንያታዊ ምእባዩ ናይቲ ሕቶ ምልክታ
 • ወይ ድማ ብዘይ መፍለጢ ብኢመይል ተወሳኺ ሰነዳት ንምርካብ ዝቐርብ ሕቶ (ዘይምሉእ ፋይል)።
ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካዳሚታት ቃል እንተኣተኻ ሓደ መመልከቲ ጥራይ ኢኻ ከተቕርብ ዘለካ ። እቲ መበቆል CROUS ፋይልካ ናብቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ዓመት እትምርኮሰሉ CROUS ናይ ምስግጋር ሓላፍነት ክወስድ እዩ።

ነቲ ፋይል ብውዱእ መንገዲ ንምርግጋጽን ነቲ ስኮላርሺፕ ንምቕባልን ፡ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ናይ ስኮላርሺፕ መፍለጢኹም ናብ ትካልኩም ከተቕርቡ ኣለኩም ።

CROUS ምዝገባ ላዕለዋይ ትምህርትኻ ብቐጥታ ካብኡ ይእክቦ። ስለዚ ኣብ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ዓመት ንCROUS ናትካ ናይ ቤት ትምህርቲ ምስክር ወረቐት ከተቕርብ ኣየድልየካን እዩ፣ ግን ካብ ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢ ንዝርከቡ ዝተወሰኑ ትካላት ካባኻ ክሕተት ይኽእል እዩ። ምስ ቤት ትምህርትኹም ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ።

ምዝገባኻ ብክሩስ ምስ ተረጋገጸ፡ ድሕሪኡ ናይ መወዳእታ ናይ ስኮላርሺፕ መፍለጢኻ ብኢመይል (ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ መረጋገጺ ናይ ምሃብ ሓገዝን መጠን ገንዘብን) ይመጸካ ።

ምፍላጡ ዘገድስ !
ምዕባለ ፋይልካ ንምክትታል ወይ ሰነዳትካ ንምውራድ፡ ናብቲ ኣብ messervices.etudiant.gouv.fr ዝርከብ ኣካውንትካ ኪድ፡ MONITORING ዝብል ክፍሊ ናይ ተማሃሮ ማሕበራዊ ፋይል (DSE) ወይ ድማ ነቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ተጠቒምካ ኣብ ፋይልካ ወይ ናብ ዝኾነ ድሌታትካ ኣዐርዮ ብዛዕባኡ ዝምልከት ሕቶታት።

DSE ምስ ወዳእኩምምፍላጡ ዘገድስ!

፡ ካብ CROUS ውን መንበሪ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ንምግባር፡ ኣብ እዋን መስርሕ፡ ኣብቲ “ምዕራፍ ምሕታት” ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።

ካልኣይ (ኣብ ወርሒ ግንቦት፡ ብመሰረት እቲ ዝተመልከተልኩም መደብ)፡ ካብቲ ኣብ messervices.etudiant.gouv.fr ወይ ብቐጥታ ኣብ rechercheunlogement.lescrous.fr ዝርከብ ኣካውንትኩም ናይ መንበሪ ሕቶኹም ክትመልኡን ክትገልጹን ከድልየኩም እዩ ።

ከከም ኣቀማምጣ ቤት ትምህርትኻ ኣብ መንጎ ሓያሎ መንበሪ ኣባይቲ ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ኣለካ።

ብድሕሪኡ ምምቕራሕ ኣባይቲ CROUS ብ2 ምዕራፋት ይግበር፤

 • መጀመርታ "ቀንዲ ምዕራፍ"፣ ኣብ 4 ሰሙናዊ ዑደታት፣ ንወነንቲ ስኮላርሺፕ ቀዳምነት ዝወሃቦን ብሓፈሻ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝካየድን፤
 • ቀጺሉ እቲ "መመላእታ ምዕራፍ" ፡ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንኹሎም ተማሃሮ ክፉት ኮይኑ፡ ቀዳምነት ንተማሃሮ ስኮላርሺፕ ብመሰረት ማሕበራዊ መዐቀኒታት።

መልሲ ብኢመይል (ምናልባት “ጃንክ ኢመይላትካ” ምፍታሽ) ከምኡ’ውን እቲ መልሲ ኣወንታዊ እንተኾይኑ ብኤስኤምኤስ ክመጸካ እዩ።

መንበሪ ገዛ እንተተመዲቡኩም ፡ ምርጫኹም ንምርግጋጽ 48 ሰዓታት ኣለኩም 100 ዩሮ ናይ ምዝገባ ክፍሊት ብምኽፋል ። ካብቲ ቀዳማይ ክራይ ገዛኻ ክቑረጹ እዮም።

> ኣንብብ ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት፡ “ምርካብ CROUS መንበሪ” .

ካብ መንበሪ ኣባይቲ ክራውስ ወጻኢ መንበሪ ንምድላይ ካልኦት መፍትሒታት ኣለዉ: ብፍላይ እቲ መርበብ ሓበሬታ https://www.lokaviz.fr/ ምስ ናይ ብሕቲ ወነንቲ ቀጥታዊ ርክብ የፍቅድ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ዝኾነ ሕቶታት ብዛዕባ ስኮላርሺፕ፡ ኣባይትን/ወይ CVECን፡ ንሃገራዊ መድረኽ CROUS ብ 09 72 59 65 69 ተወከሱ ።

ሃገራዊ ቁጽሪ ህጹጽ ጻውዒት 0 806 000 278 ንከቢድ ፋይናንሳዊ ጸገማት ዘጋጥሞም ተማሃሮ ዝዓለመ እዩ።

ስደተኛታት ተማሃሮ ብውፉይ ኣማኻሪ CROUS ክድገፉ ይኽእሉ ’ ዮም ።

ብተወሳኺ ካብ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ UniR - Universités Réfugié.es ወይ ማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ (UEE) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ቀንዲ ሕቶታት ተምሃሮ ኣብዚ ኣሎ ፣ ምስ ሓፈሻዊ መልሲ።

ስኮላርሺፕካ ክትቅጽል ክትቅጽል፡ ኣብ ትምህርትኻ ዝረኣየካ ምዕባለ፡ ኣብ ክፍሊ ምምጻእን ኣብ ፈተና ምምጻእን ኩነታትኩም ከተኽብር ኣለኩም።

ሓደ መዓልቲ ካብ ፈተና እንተዘይተረኺብካ፡ ዘይምህላውካ መርትዖ ናብ ትካልካ ከተቕርብ ኣለካ።

ንምፍላጡ ዘጋድስ!
ስሩዓት ዘይኮኑ ተማሃሮ ክፍሊት ስኮላርሺፕ ብክሩስ ክቋረጽ ይኽእል እዩ/ወይ ድማ ዝተኸፍለ ገንዘብ ክመልሱ ኣለዎም።

ከከም ኩነታትካ ፍሉይ ሓገዝ ምስቲ ስኮላርሺፕ ብማሕበራዊ መዐቀኒታት መሰረት ክውሃሃድ ይኽእል እዩ፤

 • ህጹጽ ገንዘባዊ ሓገዝ

እንተ ዓመታዊ ሓገዝ ግን ኣብ መስከረም 1 ናይቲ ዝምልከቶ ዓመተ ትምህርቲ ትሕቲ 35 ዓመት ክትከውን ኣለካ።

ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ናብዚ ኣድራሻ ተወከሱ

 • ናይ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ማውጫ

ኣብ ፈረንሳን ወጻእን ብዙሓት ሓገዛትን ስኮላርሺፕን ኣለዉ። ካምፓስ ቦርስስ ኩሎም ብፈረንሳውያንን ወጻእተኛታትን ግዝኣታት፡ ምምሕዳራት ከባቢ፡ ትካላት ንግዲ፡ መሰረታትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዝወሃብ ሓገዛት ይዝርዝር።

ኣብ መስርሕ ፋይልካ ጌጋ ነይሩ ወይ እቲ ዝተዋህበ ውሳነ እንተዘይተረዲኡካ እንተ ኣሚንካ፡ መጀመርታ ብመንገዲ ክፍሊ ርክብ ሓገዝ ፡ ካብቲ ኣብ messervices.etudiant.gouv.fr ዘሎ ኣካውንትካ ፡ ምስ CROUS ክትረኽቦ ኣለካ

ፍታሕ እንተዘይተረኺቡን ሕጂ’ውን ነቲ ውሳነ እንተተቓዊምካሉን፡ ናብቲ ዝምልከቶ ፍቓድ ዝህብ ሓላፊ (ረክተር ወይ ዋና ዳይረክተር ናይቲ CROUS) ብነጻ ይግባይ ከተቕርብን/ወይ ድማ ናብ መንጐኛ ላዕለዋይ ትምህርቲ ይግባይ ክትብልን ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኣርእስቲ ’ ዚ ዝተወፈየ ጽሑፍ ተወከስ

ብተወሳኺ ካብ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ UniR - Universités Réfugié.es ወይ ንማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ (UEE ) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ

ኣብ እዋን ትምህርትኻ ክሳብ 60% ናይቲ ሕጋዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ 964 ሰዓታት ኣብ ዓመት .

ናይ ተማሃራይ ስራሕ ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታ JOBAVIZ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ንስራሕ ተመሃሮ ዝውፈ።

ኣብ ማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕካ ምስ ሞያዊ ንጥፈት ከተዋሃህዶ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብ ክፍልታትን ፈተናታትን ናይ ምክፋል ግዴታ እንተ ኣኽቢርካ።

ይኹን እምበር እዚ ምውህላል እዚ ዘይከኣል እዩ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት እንተሃሊኻ ብፍላይ ድማ፤

 • ሰራሕተኛ መንግስቲ ኢኻ፤
 • ናይ ስራሕ ልምምድ ፈተና ሓሊፍካ (ንኣብነት ሕክምና)፤
 • ኣብ Pôle emploi ተመዝጊብካ ኣለኻ፤
 • ኣብ ናይ ስራሕ ልምምድ ውዕል፣ ናይ ሞያ ውዕል ወይ ኣብ ውልቃዊ ናይ ስልጠና ዕረፍቲ ኢኻ ዘለኻ።
 • ወዘተ.
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
zakharffzakharffተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት