መስርሕ ፣ ንምስላጥ ንምጥርናፍ ኣብ ስድራቤት

መስርሕ ፣ ንምስላጥ ንምጥርናፍ ኣብ ስድራቤት

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

ንስድራቤትኩምን ናብ ሃገረ ፈረንሳ ብሓባር ክትጥርነፉ? faire venir votre famille en France « ድሌት እንተለኩም፣ ናይ ሃገራዊ፣ ምክልኻል ዑቕባ መሰል ወይ መሰል ናይ ስደተኛ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዝረኸብኩም ምስ እትኾኑ።

ንስድራቤት ምጥርናፍ፣ ሓደ ካብ ናይ መሰል ስደተኛታት፣ ስለ ዝኾነ ፣ ንከተምጽኡ ኣብ ውሕሱን ዝኾነ ቦታ ክቕመጡ መሰል ኣለኩም። réunification familiale »

ምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ!

ናይዚ መስርሕ ምስላጥ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ፣ ስለ ዝኾነ ምስ ሓንቲ ተሓጋጋዚት ኮንኩም ፣ ወይ ኣሲስታንት ሶሻል ብምስናይ ከተሳልጥዎ ንላቦ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ መስርሕ ክትገበርዎ ትደልዩ ዶ ?

ቅድመ ኩነት ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት

* ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሃገራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ኣለኩም ; ሓደ ረሲፕሲ ብሃገራዊ ምክላኻል ወይ ካርት ሰጁኽ ክህልወኩም ኣለዎ::

* ሓደ ዝኾነ ነገር ጭብጢ ናይ መርዓ ሰብ ሓዳር ምኻንኩም ወይ ብሓንሳብ ከም እትነብሩ ዘረጋግጽ ወረቐት ፣ ቅድሚ ዑቕባ ምሓታጥኩም ዝነበረ ወረቐት ይሃልኹም።

* ኣብ ኦፍራ፣ ምምላእ ቅጥዒ ብዛዕብኦም እንተሓቢርኩም ኔርኩም ኴንኩም።

መተሓሳሰቢ!

ድሕሪ ኣብ ኦፍራ ቃል መሕትት ምግባርኩም እንተ ሓብርኩም,መርዓ ከም ዝገበርኩም ወይ መርዓ ድሕሪ ቃል መሕትት ጌርኩም፣ ናይ ምጥርናፍ መስርሕ ይፈላለ እዩ።
እቲ መሰል ይግባኣኩም እዩ፣ግን እቲ መስርሕ ኢሮፓዊ ዜጋ ዘይብሎም ክኾኑ ይግባእ።

ኣየነይ ክፋል ናይ ስድራቤትኩም ክመጽእ ወይ ክጥርነፍ ይኽእል ?

•በዓል መጻምዲ ወይ ብጻይ ፣ ወይ ብፍቕሪ ብዘይ መርዓ ሓቢርኩም ዝነበርኩም  

•ዘይተመርዓዉ ቖልዑት ካብ ካብ ደቅኹም ካብ ትሕቲ 19 ዓመት ዝኾኑ  

 ትሕቲ 18 ዕድመ ቖልዑት ደቅኹም ወይ ልክዕ ከም ደቕኹም ኮይኖም ምሳኹም ዝተናብዩ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ተዋህብኩም ተቐብልኩም ምስኻ ዝዓበዩ  

ትሕቲ 18 ዓመት ናይ በዓል ሓዳርካወይ መጻምድትኹም ውሉዳቶም፣ ምሳኹም ዝነብር ሰብ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ዝተወሃቦም ።

መተሓሳሰቢ ምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ

ትሕቲ ዕድመ ኮንኩም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ እንተ ምጥርናፍ ስድራቤት ናይ ወለዲ ነኣቦ ፣ወይ ንኣደ፣ ኣቖልዑት ፣ ዘይተመርዓው፣ እንተ ኮይኖም ወይ ኣብቲ ትሕቲ ወለድኹም ዝናበዩ፣ ኣለው እንተኮይኖም ፣ ምጥርናፍ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ዝተወሃቦም ክኾኑ ኣለዎም።

2

ምድላው ፋይል ንቪዛ ናይ ነዊሕ ግዜ

ነዚ ክሉ ነገራት ምስ ስድራቤት ክትጥርነፉ ከም ትኽእሉ እንተ ኣረገጋጽኩም፣ ሓደ ፋ ፋይል ናይ ምጥርናፍ ፣ ቪዛ ናይ ነውሕ ግዜ ስድርቤትኩም ዝቅመጥሉ ቦታ ዝቀረበ ኤምባሲ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።  

ካብ ኣባላት ቤት ሰብ ወይ ካብ ስድራቤትኩምን ናብ ኤምባሲ ብምቕራብ ቪዛ ናይ ነውሕ ግዜ ንክሓቱ ኩሉ እቲ ዘድሊ ሰነድ ከቅርቡ ኣለዎም። 

  • ን ኣባላት ቤት ሰብኩም ወይ ንስድራቤትኩምን ዘድሊ ሰነድ

•ሓደ ፎርሙል ንቪዛ ናይ ነዊሕ ግዜ ውልቃዊ  formulaire de demande de visa long séjour .

•ሓደ ፓስፖርት ወይ ወረቐት ናይ ፍቃድ መሕለፊ ንዝኾነ ኣጋጣሚ መረጋግጺ 

•ክልተ 2 ስእሊ ናይ ጉርዲ ናይ ታሴራ ተመጣጣኒ ቅርጺ ምስ ናይ ሕብረት ኤሮፓ

•ወረቐት ቅዳሕ ናይ ትውልዲ መበቆል ዓዲ ወይ ሃገር 

•ቅዳሕ ምስክር ወረቐት ናይ መርዓ ካብ መበቆል ሃገር 

•ወይ ክሉ ዶክሜንት ኣባል ናይ ስድራ ምኻኑ\ና ዘረጋግጽ

•ክፍሊት ኣፍቲ ዝ\ት\ንበረሉ\ላ ቦታ ብመጠን ናይ ኢሮ 99 € ንሓደ ሰብ 

ንዓኹም\ኽን ዝምልከት ዶክሜንት

•ናይ ኦፍራ ፖስቲቭ ትብል ናይ ዑቕባ መከለኻሊ ወረቐት 

•ቅዳሕ ናይ ዕለት ትውልዲ ወይ ናይ መርዓ ካብ ኦፍራ ዝተወሃበት ክትከውን ኣለዋ 

3

ብ ኦን ላይን ኣብ ፍራንስ ቪዛ ምሕታት ክትምጅምሩ ትኽእሉ

(ኣብ ፍራንስ ቪዛ ጉቭ ኤፍ ኣር France-Visas.gouv.fr. ቪዛ ንምሕታት ፋይል ከታድልዉ ትኽእሉ ድሕሪ ዶሴ ምድላው፣ ቅዳሕ ብምድላው ናብ ቆንስል ይቐርቡ።

ንኩለን ሃገራት ኣይኮነን ዝፍቀድ ብ ኦን ላይን ምምላእ ፣ ቅድሚ መስርሒ ናይ ምስላጥ ምጅማርኩም ኣብዚ ሊንክ sur cette page. ብምጥዋቅ ሃገር ብምምራጽ ከተረራግጹትኽእሉ፣ sur cette page.

4

ናትኩምን ስድራቤት ወይ ፋምሊ ዶሴ ናብ ቆንስል ከቅርቡ ኣለዎም፤፣

ካብ ኣባላት ስድራቤት ወይ ካብ ቤት ሰብ ፋምሊ ፣ ብ ኦን ላይን መስርሕ ናይ ምስላጥ ድሕሪ ምምላእ ናብ ዝቀረበ ቆንስል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ መበቆል ሃገር ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ከምልክት\ሉ\ላ ዝኽእ\ሉ\ላ ምሉእ ትሕዝቶ ሒዞም ክቀረቡ\ባ ኣለወም\ወን ፤፣

ካብ ዘምልክትሉ\ላ ቦታ ?

ኢምባሲ ወይ ቆንስል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብቲ ዝነብርሉ\ላ ቦታ Trouver le consulat pour son pays ተመልከቱ

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ !

ኣስትውዕልካብ ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ መንግስቲ ናይ መበቆል ሃገረኩም፣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ርክብ ንክገብ ኣይፍቀድን

5

ፈተና ንምሕታት

ንዓኹም ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣብ ናይ ስድራቤት ሓደ ፎርም ዝምላእ ክመጻኩም እዩ፣ መሊእኩም ብ ፖስጣ ለኣክዎ። ዩ

ግዜ ገደብ ክሳብ ክልተ 2 ወረሒ ይወስድ ፣ ከከም ሃገሩ ብዛዕባ ጉድይኩም\ክን ምርግጋጽ ዘድሊ እንተ ኮይኑ ካብ( 4 ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ይወስድ)።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ውሳነ ኣውንታዊ እንተ ኮይኑ ፣ ንቪዛ ሕራይ ኢሎም ኣለው

ቅድሚ ስድራቤትኩም ምምጻእ ናብ ሃገረ ፈረን

ንኣባላት ስድራቤትኩም ቪዛ ሕራይ እንተ ተባሂልም ፣ ሓንቲ እስቲከር ናይ ቪዛ ኣብ ፓስፖርት ናቶምን ክትቃዕ ኢያ  

 i መተሓሳሰቢ ፣

እቲ ፓስፖርቲ ብስም ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ተሰረሐ ኩሉ ተጻሑፉ ዘሎ ሓቤረታ ጌጋ ከይህልዎ ብስሞም ምኻኑ ከረጋግ ነተሓሳስብ       

ምርግጋጽ ከድሊ ኢዩ

•ኵሉ ጽሑፍ ሓቤረታ ድሕረ ባይታኹም\ኽን ቁጽሪ ፓስፖርት 

ዕለት ዝወድቀሉ ናይ ቪዛ 

  • ፈርማን ሕታምን ናይ ኤምባሲ .

ዝኾነ ጌጋ ሓቤረታ እንተ ጎዲሉ ካብ መገሻ ክ ዕንቅፈኩም\ክን ይኽእል፣ በዚ ምኽንያት ከም ብሓድሽ ካልእ ቪዛ ኣብ ምሕታት ትግደዱ\ዳ 

 i መተሓሳሰቢ ኣስተውዕሉ ፣

ስድራቤትኩም በቲ ቪዛ ዝውሃቦም ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ጥራሕ ክገሹ ይፍቀድ ፣ ዝወድቀሉ ናይ ቪዛ ክሳብ 3 ወርሒ ግዜ ይወስድ ፤፣

ስድራና ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ምስ በጽሑ ብቅልጡፍ ክንገብሮ ዝግብኣና ነገር

ኣብ ፕረፌኩት ኬድና ካርት ሰጁኽ ምሕታት ኣባላት ናይ ስድራ ረፊጂ ምኻኖም  

 ስድራቤትና ናይ ረፍጂ ናይ ዑቕባ መከላኸሊ ወረቐት ከም ዘድልዮም 

•ኣብ መቀበሊ ናይ ስዴተኛታት ( ኤስ ፔ ኣ ዴ ኣ) ኬድና ዑቕባ ናይ ኣሲል ምሓታት

•ውሳነ ኣሉታዊ እንተ ኮይኑ ፣ ቪዛ ተንጺጉ ኣሎ

  ቆንስል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንሕቶኹም ክንጽጎ ይኽእል 

•ካብኹም ወይ ካብ ስድራቤትኩም ንቅጥዒ ፎርም ናይ ምጥርናፍ ብግቡእ እንተ ዘይተምሊኡ

•ካብ ኣባል ስድራቤትኩም ምኻኑ ጭብጢ እንተ ዘይተረኺቡ 

•ካብ ኣባል ቤት ሰብኩም\ክን ምስ መጹ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እንተኾይኖም

•ኣገድስቲ ዝኾኑ መሰረታዊ ሂወት ናይ ስድራቤት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዘይነብሩ ምስ ዝኾኑ

ቢዛ እንተ ተንጺጉ ፣ ካብታ መልሲ ዝመጸተላ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ 2 ወርሒ ይግባይ ክትብሉ መሰል ኣለኩም 

በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብምል ኣክ ይግባይ ክትብሉትኽእሉ\ላ

Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France

BP 83.609 - 44036 Nantes Cedex 1

መተሓሳሰቢ!

ይግባይ ንምባል ሓገዝ ክኽኑ ዝኽእሉ ነገራት ፣ ብሓንቲ ማሕበር ክእላ ናይ ኣኽባር ሕጊ ወይ ብ ኣማኸርቲ ሕጊ ክሰላሰል ይግባእ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
208 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
16እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible