Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ኩነታት

ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 12 jours

እንታዩ’ዩ ?

ስድራኻ ናብ ፈረንሳ ከተምጽኦም ትደሊ ዲኻ ምእንቲ ሰፊሮም ምሳኻ ክነብሩ? faire venir votre famille en Franceኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ረኺብካ ዲኻ (ሕጋዊ ስደተኛ፡ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ ወይ ሃገር ዘይብሉ ሰብ)?

ንስድራቤት ምጥርናፍ፣ ሓደ ካብ ናይ መሰል ስደተኛታት፣ ስለ ዝኾነ ፣ ንከተምጽኡ ኣብ ውሕሱን ዝኾነ ቦታ ክቕመጡ መሰል ኣለኩም። réunification familiale »

ኣገዳሲ!
እዚ ኣገባብ እዚ ንምፍጻም ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ፣ ሃገራዊ ሰራሕተኛ ክትስነዩ ንመክር።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድመ ኩነት ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት


 • ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሃገራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ኣለኩም ; ሓደ ረሲፕሲ ብሃገራዊ ምክላኻል ወይ ካርት ሰጁኽ ክህልወኩም ኣለዎ::
 • ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሃገራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ኣለኩም ; ሓደ ረሲፕሲ ብሃገራዊ ምክላኻል ወይ ካርት ሰጁኽ ክህልወኩም ኣለዎ::
 • ሓደ ዝኾነ ነገር ጭብጢ ናይ መርዓ ሰብ ሓዳር ምኻንኩም ወይ ብሓንሳብ ከም እትነብሩ ዘረጋግጽ ወረቐት ፣ ቅድሚ ዑቕባ ምሓታጥኩም ዝነበረ ወረቐት ይሃልኹም።
 • ኣብ ኦፍራ፣ l'Ofpra ምላእ ቅጥዒ ብዛዕብኦም እንተሓቢርኩም ኔርኩም ኴንኩም።
መተሓሳሰቢ!
ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ ምስ ኣቕረብኩም ተመርዕኻ እንተኾንካ ዳግመ ምጥርናፍ ስድራቤት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ንኹሎም ኤውሮጳውያን ዘይኮኑ ወጻእተኛታት ዝተሓሰበ ኣገባብ ምጥርናፍ ስድራቤት ክትክተል ትኽእል ኢኻ።

ኣየናይ ኣባል ስድራቤትካ እዩ ክጽንበረካ ዝኽእል?

 • በዓል መጻምዲ ወይ ብጻይ ፣ ወይ ብፍቕሪ ብዘይ መርዓ PACS ሓቢርኩም ዝነበርኩም
 • ዘይተመርዓዉ ቖልዑት ካብ ካብ ደቅኹም ካብ ትሕቲ 19 ዓመት ዝኾኑ
 • ትሕቲ 18 ዕድመ ቖልዑት ደቅኹም ወይ ልክዕ ከም ደቕኹም ኮይኖም ምሳኹም ዝተናብዩ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ተዋህብኩም ተቐብልኩም ምስኻ ዝዓበዩ
 • ትሕቲ 18 ዓመት ናይ በዓል ሓዳርካወይ መጻምድትኹም ውሉዳቶም፣ ምሳኹም ዝነብር ሰብ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ዝተወሃቦም ።
ኣገዳሲ!
ትሕቲ ዕድመ ኮንኩም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ እንተ ምጥርናፍ ስድራቤት ናይ ወለዲ ነኣቦ ፣ወይ ንኣደ፣ ኣቖልዑት ፣ ዘይተመርዓው፣ እንተ ኮይኖም ወይ ኣብቲ ትሕቲ ወለድኹም ዝናበዩ፣ ኣለው እንተኮይኖም ፣ ምጥርናፍ ብሕጋዊ መሰረት ብ ቤት ፍረዲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፍቃድ ዝተወሃቦም ክኾኑ ኣለዎም።

ነዚ ክሉ ነገራት ምስ ስድራቤት ክትጥርነፉ ከም ትኽእሉ እንተ ኣረገጋጽኩም፣ ሓደ ፋ ፋይል ናይ ምጥርናፍ ፣ ቪዛ ናይ ነውሕ ግዜ ስድርቤትኩም ዝቅመጥሉ ቦታ ዝቀረበ ኤምባሲ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ካብ ኣባላት ቤት ሰብ ወይ ካብ ስድራቤትኩምን ናብ ኤምባሲ ብምቕራብ ቪዛ ናይ ነውሕ ግዜ ንክሓቱ ኩሉ እቲ ዘድሊ ሰነድ ከቅርቡ ኣለዎም።

ንኣባላት ቤት ሰብኩም ወይ ንስድራቤትኩምን ዘድሊ ሰነድ


 • ሓደ ፎርሙል ንቪዛ ናይ ነዊሕ ግዜ ውልቃዊ formulaire de demande de visa long séjour
 • ሓደ ፓስፖርት ወይ ወረቐት ናይ ፍቃድ መሕለፊ ንዝኾነ ኣጋጣሚ መረጋግጺ
 • ክልተ 2 ስእሊ ናይ ጉርዲ ናይ ታሴራ ተመጣጣኒ ቅርጺ ምስ ናይ ሕብረት ኤሮፓ
 • ወረቐት ቅዳሕ ናይ ትውልዲ መበቆል ዓዲ ወይ ሃገር
 • ቅዳሕ ምስክር ወረቐት ናይ መርዓ ካብ መበቆል ሃገር
 • ወይ ክሉ ዶክሜንት ኣባል ናይ ስድራ ምኻኑ ዘረጋግጽ
 • ክፍሊት ኣፍቲ ንበረሉ ቦታ ብመጠን ናይ ኢሮ 99 € ንሓደ ሰብ.

ንዓትኩም ዝምልከት ዶክሜንት

• ቅዳሕ ናይ ዕለት ትውልዲ ወይ ናይ መርዓ ካብ ኦፍራ ዝተወሃበት ክትከውን ኣለዋ l’OFPRA

 • ቅዳሕ ናይ ዕለት ትውልዲ ወይ ናይ መርዓ ካብ ኦፍራ ዝተወሃበት ክትከውን ኣለዋ

(ኣብ ፍራንስ ቪዛ ጉቭ ኤፍ ኣር France-Visas.gouv.fr. ቪዛ ንምሕታት ፋይል ከታድልዉ ትኽእሉ ድሕሪ ዶሴ ምድላው፣ ቅዳሕ ብምድላው ናብ ቆንስል ይቐርቡ።

ንኩለን ሃገራት ኣይኮነን ዝፍቀድ ብ ኦን ላይን ምምላእ ፣ ቅድሚ መስርሒ ናይ ምስላጥ ምጅማርኩም ኣብዚ ሊንክ sur cette page. ብምጥዋቅ ሃገር ብምምራጽ ከተረራግጹትኽእሉ፣ sur cette page.

ኣባላት ስድራቤትኩም መመልከቲ ፋይሎም ናብቲ ኣብ መበቆል ሃገሮም ናብ ገዝኦም ዝቐረበ ቆንስል ፈረንሳ ከቕርቡ ኣለዎም። እቲ ክምላእ ዘለዎ ቅጥዒ ኣብዚ ገጽ ብምጥዋቕ ይርከብ።

Trouver le consulat pour son pays

ኣስተውዕሉ ! ቤተሰብኩም ን ሰበስልጣን ኢሚግረሽን ናይ መበቆል ዓዱም ክውከሱ የብሎምን

ንዓኹም ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣብ ናይ ስድራቤት ሓደ ፎርም ዝምላእ ክመጻኩም እዩ፣ መሊእኩም ብ ፖስጣ ለኣክዎ።

እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝኸይድ መስርሕ ክነውሕ ይኽእል እዩ። ግዜ ገደብ ክሳብ ክልተ 2 ወረሒ ይወስድ ፣ ከከም ሃገሩ ብዛዕባ ጉድይኩም ምርግጋጽ ዘድሊ እንተ ኮይኑ ካብ( 4 ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ይወስድ)።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ቅድሚ ስድራቤትኩም ምምጻእ ናብ ሃገረ ፈረን

ንኣባላት ስድራቤትኩም ቪዛ ሕራይ እንተ ተባሂልም ፣ ሓንቲ እስቲከር ናይ ቪዛ ኣብ ፓስፖርት ናቶምን ክትቃዕ ኢያ

ኣገዳሲ
እቲ ፓስፖርቲ ብስም ናይ ኣባላት ስድራቤትኩም ምስ ተሰረሐ ኩሉ ተጻሑፉ ዘሎ ሓቤረታ ጌጋ ከይህልዎ ብስሞም ምኻኑ ከረጋግ ነተሓሳስብ


ምርግጋጽ ዘድልዮም

 • ኵሉ ጽሑፍ ሓቤረታ ድሕረ ባይታኹም\ኽን ቁጽሪ ፓስፖርት
 • ዕለት ዝወድቀሉ ናይ ቪዛ
 • ፈርማን ሕታምን ናይ ኤምባሲ .

ዝኾነ ጌጋ ሓቤረታ እንተ ጎዲሉ ካብ መገሻ ክ ዕንቅፈኩም\ክን ይኽእል፣ በዚ ምኽንያት ከም ብሓድሽ ካልእ ቪዛ ኣብ ምሕታት ትግደዱ\ዳ

i መተሓሳሰቢ ኣስተውዕሉ ፣

iመተሓሳሰቢ ኣስተውዕሉ ፣
ስድራቤትኩም በቲ ቪዛ ዝውሃቦም ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ጥራሕ ክገሹ ይፍቀድ ፣ ዝወድቀሉ ናይ ቪዛ ክሳብ 3 ወርሒ ግዜ ይወስድ ፤፣

ስድራና ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ምስ በጽሑ ብቅልጡፍ ክንገብሮ ዝግብኣና ነገር

 • ኣብ ፕረፌኩት ኬድና « Membre de famille de réfugié » ካርት ሰጁኽ ምሕታት ኣባላት ናይ ስድራ ረፊጂ ምኻኖም
 • ስድራቤትና ናይ ረፍጂ ናይ ዑቕባ መከላኸሊ ወረቐት ከም ዘድልዮም
 • ኣብ መቀበሊ ናይ ስዴተኛታት ( ኤስ ፔ ኣ ዴ ኣ) ኬድና ዑቕባ ናይ ኣሲል ምሓታት(SPADA).

ቆንስል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንሕቶኹም ክንጽጎ ይኽእልእዩ

 • ካብኹም ወይ ካብ ስድራቤትኩም ንቅጥዒ ፎርም ናይ ምጥርናፍ ብግቡእ እንተ ዘይተምሊኡ
 • ካብ ኣባል ስድራቤትኩም ምኻኑ ጭብጢ እንተ ዘይተረኺቡ
 • ካብ ኣባል ቤት ሰብኩም\ክን ምስ መጹ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እንተኾይኖም
 • ኣገድስቲ ዝኾኑ መሰረታዊ ሂወት ናይ ስድራቤት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዘይነብሩ ምስ ዝኾኑ

ምንጻግ ናይ ቪዛ ጠለቦም እንተ ተንጺጉ ፣ ካብታ መልሲ ዝመጸተላ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ 2 ወርሒ ይግባይ ክትብሉ መሰል ኣለኩም

በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብምል ኣክ ይግባይ ክትብሉሉ ይግባኣ

Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France

BP 83.609 - 44036 Nantes Cedex 1

ours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France

BP 83.609 - 44036 Nantes Cedex 1

መተሓሳሰቢ!
ይግባይ ንምባል ሓገዝ ክኽኑ ዝኽእሉ ነገራት ፣ ብሓንቲ ማሕበር ክእላ ናይ ኣኽባር ሕጊ ወይ ብ ኣማኸርቲ ሕጊ ክሰላሰል ይግባእ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

19 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
agathe tradaagathe tradaተርጓሚ/ሚት
medmedተርጓሚ/ሚት