Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

99€ ሓንሳብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት ንምግባር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብ "réunification familiale" ወይ ምጥርናፍ ቤተሰብ ን ብምባል ዝፍለጥ መስርሕ፣ ነእቶም ፣ ከሰብቲ ናይ ቅተፈላለዩ ወረቐት ናይ ዑቕባ ንዘለዎም ሰባት ዝምልከት እእዩ፣ (ሕጋዊ ስደተኛ፡ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ ወይ ሃገር ዘይብሉ ሰብ ኮይንኩምde ስድራኹም ከተምጽኡ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም

እዚ ድማ ናይ ውልቂ ወይ ፕራይቨት መሰልኩም ኣብ ፈረንሳ እዩ

ምፍላጡ ኣገዳሲ!
ምጥርናፍ ስድራቤት ፡ክሕተት ዝግብኦም ቅድሚ፣ ምሕታት ዑቕባ ድሮ ዝነበሩን ናብ
ቤተሰብ ፣ ምዝጉባት ኣቐዲሞም ሓተትቲ ዑቕባ ቅድሚ ምሕታቱ ዝነበሩ ክኾኑ ይግባእ l’OFPRA ( ኣቐዲሙ ዝነበረ መርዓወይ ውላድ ቅድሚ ናይ ኦፍራ መልሲ ምርካብኩም l’OFPRA ወይ CNDA). ጥራይ ዝምልከት እዩ።

እንተደኣ ድሕሪ ናይ ዑቕባ ምሕታትኩም ተመርዒኹም ምጥርናፍ ስድራቤት ኣይከኣልን እዩ፡ እንተኾነ ግን "ምጥርናፍ ስድራቤት"regroupement familial”" ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።ንምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ OFII ስሚዩለተር al sur le simulateur de l’OFII.እንተኾነ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ቀጥዒ ተማልኡ እንተኩኦይንም፣ ኣቐዲምኩም ተወከሱ/


ስድራ ንምጥርናፍ ዝቐርብ ሕቶ longue et complexe ነዊሕን ዝተሓላለኸን እዩ። ፍሉያት መዐቀኒታትን ክኽተሉ ዘለዎም ሓያሎ ስጉምትታትን ኣለዉ። ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ሓገዝ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበል፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ።
> ኣንብብ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቆጸራ ውሰድ”እቲ መስርሕ ናይ ምጥርናፍ ቤተሰብ ፣ዝሕብር ቪድዮ ኣብዚ ኣለኩም cette vidéo እዚ ናይ ዩ ኣኤች ሲ ኣር እዩ HCR (እዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ስደተኛታት ማሕበረ፣ ወይ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር እዩ).

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ ንምግባር ዝግባኦም ቅድመ ኩነት ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት እዞም ዝስዕቡ እዮም

 • ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሃገራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ኣለኩም ; ሓደ ረሲፕሲ ብሃገራዊ ምክላኻል ወይ ካርት ሰጁኽ ክህልወኩም ኣለዎ::
 • ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ሃገራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ስደተኛ ኣለኩም ; ሓደ ረሲፕሲ ብሃገራዊ ምክላኻል ወይ ካርት ሰጁኽ ክህልወኩም ኣለዎ::
 • ሓደ ዝኾነ ነገር ጭብጢ ናይ መርዓ ሰብ ሓዳር ምኻንኩም ወይ ብሓንሳብ ከም እትነብሩ ዘረጋግጽ ወረቐት ፣ ቅድሚ ዑቕባ ምሓታጥኩም ዝነበረ ወረቐት ይሃልኹም።
 • ኣብ ኦፍራ፣l'OFPRA ምላእ ቅጥዒ ብዛዕብኦም እንተሓቢርኩም ኔርኩም ኴንኩም።

ኩነታት ናብራኹም ኮነናይ ስራሕ ኩነታትኩም ምኽንያት ዘይመሕተቲኹም ክኸውን ኣይግብኦን ስለዚስራሕ ኮነ መንበሪ እንተዘይብልኩም እውን ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም

እንተደኣ ኣብ እዚዝስዕብ ኩነታት ሃሊኹም ፣ ምናልባት ገለ ኣባላት ቤተሰብ ሓቢሮም ከአተሓትትኹምን ክሕግዝኹምን ይኽእሉ እዮም ኣብ መስርሕ ምምጻእ ቤተሰብኩም


 • መጻምዲኹም፣ vወይ በዓል ሓዳርኩም፣ , ዘይምርዕዋት ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት PACS ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም መጻምዲ ቅድሚ ምምጻእ ን ፈረንሳ ኣስተውዕሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠለብኩም ቅቡል ክኸውን እተኾይኑ፣ ምስቲ ሰብ ወይ ምስታ ሰብ ዘለኩም ርክኽብ ድሕሪ ምምጻእኩም ኣብ ፈረንሳ ዝቐጸለ ክከውን ይግባእ።
 • ውሉዳትኩም ትሕቲ 19 ዓመት ዝኾኑ እሞ ዘይተመርዓዉ
 • ውሉዳት ትሕቲ 18 ብዘይካኹም ካልእ ሓብሓቢ ከም ዘይብሎም ፍሉይ መረጋገጺ ካብ ቤት ፍርዲ ምስ ዝህልወኩም
 • ህጻናት ትሕቲ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ እዚ ምሳኹም ዘለዉ መጻምዲ ,ወይ መከራሽምቲ PACS ወይ ኣፍቀርቲ ብሕጊ ምስኦም ንኽኾኑ ዝተወሰነሎ ውሳነ ብ ቤት ፍርዲ ዝተወደአን ፣ ተጠንቀቑ. እንተድደኣ ነቲ ናይ ሕጋዊ ወረቐት ከተምጽዎ እንተኾይንንኩም ፣ ፍቓድ ናይ ወለዲ ክህልወኩም

ክፍለጥ ዘለዎ!
ዘይተመርዓወ ትሕቲ ዕድመ፡ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ፡ ምናልባት ብዘይተመርዓዉ ትሕቲ ዕድመ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ተሰንዩ፡ ንኣቦኡን ኣዲኡን ስድራቤታዊ ውህደት ክሓትት ይኽእል። ምጥርናፍ ስድራቤት ንኣሕዋትን ኣሓትን ኣይምልከትን ክልቲኦም ወለዲ ድሮ ኣብ ፈረንሳ እንተሃልዮም።

ድሕሪ ምምጻእ ስድራኹም ዝቕጽል , ድማ ምጥላብ ሓደ ን ነዊሕ ከጽንሕ ዝኽእል ቪዛን መነበሪ ካርድ ምጥላብ ይግብኣኩም

ካብ ኣባላት ቤት ሰብ ወይ ካብ ስድራቤትኩምን ናብ ኤምባሲ ብምቕራብ ቪዛ ናይ ነውሕ ግዜ ንክሓቱ ኩሉ እቲ ዘድሊ ሰነድኣባላት ስድራቤትካ ኣብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ (ኣብ መበቆል ሃገሮም ወይ ኣብ ዝተተኽሉ ሃገሮም)ከቅርቡ ኣለዎም። ስጉምቲ 4 ርአ።

ኣዝዩ ኣገዳሲ

እንተደኣኣ ኣብ ዓድኹምኮነ ኣብ ፈረንሳ ዘለዉ ሰብ ስልጣን ዓድኹም , ኣብ ፈሰንሳ ኮነ ኣብ ዓድኹም ኣብ ጸገም ዘውድቐኩም እንተኾይኑ፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ን ሰበስልጣን ፈረንሳ ጥራይ ኢኹም ክትራኸቡ ዝግብኣኩም።
እንተደኣ ስድራኹም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይትፈልጡ ኪኦይንኩም ብ RLF (Rétablissement des liens familiaux) ዝበሃል ትካል ናይ Croix-Rouge.ቀይሕ መስቀል ተራከቡ።
> ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ Réfugiés.info "Retrouver sa famille avec le réseau international Rétablissement des liens familiaux”

ምጥርናፍ ቤተሰብ ንኽትገብሩ ዘኽእለኩም ዶክሜንታት :

 • ሓደ ፎርሙል ንቪዛ ናይ ነዊሕ ግዜ ውልቃዊ formulaire de demande de visa long séjour
 • ክልተ 2 ስእሊ ናይ ጉርዲ ናይ ታሴራ ተመጣጣኒ ቅርጺ ምስ ናይ ሕብረት ኤሮፓ (ንዝያዳ ሓበሬታ ተዓዘቡ Réfugiés.info “Faire une e-photo”)
 • ወረቐት ቅዳሕ ናይ ትውልዲ መበቆል ዓዲ ወይ ሃገር ምስክር ዕለተ ልደት፣ ምስ ናይ መበቆል ዓዲ ዝሳነ ፣ ናብ ፈረንሳ ዝተተርጎመ (vንዝያሳ ሓበሬታ ኣብ ናይረፍጂ ኣንፎ ተወከሱ Réfugiés.info “Demander la traduction officielle d’un document”)
 • ቅዳሕ ምስክር ወረቐት ናይ መርዓ ካብ መበቆል ሃገር l'aኮፖ ናይ መርዓ ሰነድ ናይ መበቆል ዓዲ ወይ ሓደ unዝምድና ከም ዘለኩም ዘረጋግጽ ሰነድ፣
 • ክፍሊት ኣፍቲ ንበረሉ ቦታ ብመጠን ናይ ኢሮ 99 € ንሓደ ሰብ.(selon taux de change en vigueur au moment du paiement) ዝበሃል ክፍሊት ክፈሉ
 • ሓደ ፓስፖርት ወይ ሓደ ናይ ጉዕዞ ሰነድ እንተወሓደ ናይ 3 ኣዋርሕ ዝዘይወድእ ሰነድ ክህሉ ይግባእ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ዘይምህላው ፓስፖርት ካም ምጥላብ ቪሳ ናይ ምጥርናፍ ቤተሰብ ካብ ምሕታት ኣይተተዓንቀፉ። እዚ ጉዳ ምስ ዘጋጥመኩም ኣብ እቲ ቪዛ ኣብ ኣትጠልብሉ ብ ደብዳቤ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ጸሓፉ።

ንዓትኩም ዝምልከት ዶክሜንት

ብወገንኩም ክትውስኽዎ እትኻሉ ሰነዳት ኣብ ምትብባዕ ጥርናፈ ቤተሰብኩም

• ናይ l’OFPRA La référence de votre dossier OFPRA ወይ ከኣ CNDA ወይ ቅዳሕ titre de séjour መንነት ወረቐትኩም ምስ ናይ ረፉጂ ሰነዳትኩም ወይ ou ከሰብቲ ናይ ኦኡቕባ ምዃንኩም ዝገልጽ ሰነድ ናይ ቁቕባ ወረቐት

 • ኣድራሻ ናይ ሕጂ እትነብርሉ ቦታ ኣብ ፈረንሳ France. ኣስተውዕሉ እንተደኣ ምናልባት ኣድራሻ ቀርኩም፣ ነቲ ብ Bureau des familles de réfugiés. ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ምንጋር ኣይግረስዑ፣
ምፍላጡ ዘገድስ !
ወግዓዊ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት እንተዘይብልኩም፡ ንስኻን ኣባላት ስድራቤ "éléments de possession d'état” ዝፍለጥ “ናይ መንግስቲ ዋንነት ባእታታት” ክትሰዱ ኣለኩም: ዘይወግዓዊ መርትዖ፡ ግን ከኣ ነቲ ናይ ስድራቤት ምትእስሳር ዘርኢ ይከኣል።
ንኣብነት፡ ስእልታት፡ ዕላል መልእኽቲ፡ ስክሪን ሾት ታሪኽ ጻውዒት፡ ዝርዝር ህያባት፡ ቪድዮ ስነ-ስርዓት፡ ምስክርነት ካብ እትፈትዎም ሰባት፡ ምስክር ወረቐት ናይ ዌስተርን ዩኒየን ገንዘብ ምልኣኽ ምስክር ወረቐት (ብስም እቲ ሰብ እንተዘይኮይኑ፡ በቲ ተቐባሊ ሰብ ኣብ ንጹር ወረቐት ምስክር ወረቐት ምግባር ፣ እቲ ገንዘብ ተቐቢለዮ ብምባል፣ ንምንታይ ባዕሎም ከይዶም ክእክብዎ ከምዘይክእሉ ብምግላጽ (መንነት ሰነድ የለን፣ ናይ ምግዓዝ ተኽእሎ የለን...ምፍላጥ ይግባእ))።

እቲ ምጥላብ ቪሳ ናይ ምንዋሕ ስድራቤትኩም ፣ምእንቲ ክረኽቡ ናይ ዑቕባ ጠለብ ብመገዲ ኦፍራ l’OFPRAምስ ናትኩም ዑቕባ ክተተኣሳስሮም ትኽእሉ ኢኹም

(ኣብ ፍራንስ ቪዛ ጉቭ ኤፍ ኣር France-Visas.gouv.fr. ቪዛ ንምሕታት ፋይል ከታድልዉ ትኽእሉ ድሕሪ ዶሴ ምድላው፣ ቅዳሕ ብምድላው ናብ ቆንስል ይቐርቡ።

እቲ ናይ ቪዛ መመልከቲ ዝቐርበሉ ሃገር፣ ናይ “ነዊሕ ጻንሖት” ቪዛ፣ ናይ “ስድራቤታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ምትካል” ፕሮጀክት፣ ዓቢ ይኹን ትሕቲ ዕድመ፣ ምኽንያት “ውላድ ወይ መጻምድቲ ወይ መጻምድቲ፣ ወይ ኣቦ/ኣደ ስደተኛ፣ ተጠቃሚ ናይ... ንኡስ ሓለዋ ወይ ሃገር ዘይብሉ ሰብ” ንኽረኽቡ።

ኣባላት ስድራቤትኩም መመልከቲ ፋይሎም ናብቲ ኣብ መበቆል ሃገሮም ናብ ገዝኦም ዝቐረበ ቆንስል ፈረንሳ ከቕርቡ ኣለዎም። እቲ ክምላእ ዘለዎ ቅጥዒ ኣብዚ ገጽ ብምጥዋቕ ይርከብ።

ቤተሰብኩም ኣበይ ፋይሎም ከእትዉ ከም ዘለዎም ዝሕብርኣብዚ ብምጥዋቕ ፍለጡ en cliquant ici.

እቲ ቅድመ-መመልከቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፈረንሳ ቪዛ ምስ ተረጋገጸ፡ ቅብሊት ይመጸካ። መመልከቲኻ ንምውዳእ፡ ድሕሪኡ ኣሰር ኣጻብዕትኻ ክትህብን ንቪዛ ክትከፍልን ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ።

እቲ ኣገባብ ከከም ሃገር ዝተፈላለየ እዩ: ቆጸራ ንምሓዝ ዝግበር ምድላዋት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቪዛ ፈረንሳ ኣብ ገጽ ናይታ መመልከቲ ቪዛ ንምቕራብ ዝተመርጸት ሃገር ተገሊጹ ኣሎ። ኩሉ ደጋፊ ሰነዳትን ዝተመልአ፣ ዝተሓትመን ዝተፈረመን ናይ ቪዛ መመልከቲ ቅጥዒ (ንነፍሲ ወከፍ ኣመልካቲ 1 ቅጥዒ) ሒዝካ ኣብ ኣገልግሎት ቆንስላዊ ኣገልግሎት ፈረንሳ ብኣካል ክትቀርብ ኣለካ።

እምበኣርከስ እቲ ናይ ቪዛ መመልከቲ ብስድራኹም ምስ ቀረበ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ስድራቤታት ናይ ቪዛ ንኡስ ዳይረክቶሬት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ንኹነታት ሓዳርኩምን ስድራቤትኩምን ዝምልከት ቅጥዒ ክሰደልኩምን ብፖስታ ናብዚ ኣድራሻ ክትመልኡን ክትፍርሙን ክትምለሱን ይግባእ :ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ

Ministère de l'Intérieur

Direction générale des étrangers en France

Sous-direction des visas

Bureau des familles de réfugiés

11, rue de la Maison Blanche

44036 Nantes Cedex 1

ምስ እርቲ ዝመላእኩሞ ቅጥዒ , ብዙሓት ዶክሜንታትን

 • ኮፒ ናይ ክልቲኡ ገጽ titre de séjour ናትኩም ወይ ኣብ መስርሕ ዘሎ ካርድ ሰጁኽ ከም ዘለኩም ዝሕብር ዶክሜንት (ወይ ዝኾነ aምንዋሕ ፍቓድዝሕግዙ ዶክሜንታት )
 • መረጋገጺ ናይቲ እትነብርሉ ቤት
 • ኩሎም ኩነታት "éléments de possession d'état”. እዚኦም እቶም ዘይወግዓውያን መርትዖታት እዮም፣ ግን ከኣ ነቲ ናይ ስድራቤት ምትእስሳር ዘርእዩ እዮም: ስእልታት: ዕላል መልእኽቲ: ታሪኽ ጻውዒት: ዝርዝር ህያባት: ቪድዮታት ስነ-ስርዓት: ዌስተርን ዩኒየን ገንዘብ ምልኣኽ ምስክር ወረቐት (ብስም እቲ ሰብ እንተዘይኮይኑ ኣብ ስሩዕ ወረቐት ምስክር ወረቐት ምግባር በቲ ተቐባሊ፡ እቲ ገንዘብ ተቐቢለዮ ብምባል፡ ንምንታይ ባዕሎም ከይዶም ክእክብዎ ከምዘይክእሉ ብምግላጽ፡ መንነት ሰነድ የለን፡ ናይ ምግዓዝ ተኽእሎ የለን...)።
እቲ ቅኑዕ ኣድራሻኹም ን l'OFPRA ክትጽሕፉ ይግባእ
እንተቐይርኩም፣ ብኸመይ ከም እትሕብሩ ኣብ Réfugiés.info “Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées” ተወከሱ

እቲ ቀጥዒ ካብ Bureau des familles de réfugiés, ምስ ተቐበልኩም መሊእኩም ክትሰድዎይግባእ ናይ r (እቲ ዝተጠቕሰ ኣድራሻ) ምስ ቅኑዕ ኣድራሻኹም።.

እቲ ናይ ጠለብ ፎርሙላ ኣብ ኦንላይን እውን ክትገብርዎ እውን ይከኣል እዩ። ኣብዚ ብምጥዋቕ : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/contact-demande-bfr


እቲ ቅኑዕ ኣድራሻኹም ን l'OFPRA ክትጽሕፉ ይግባእ
እንተቐይርኩም፣ ብኸመይ ከም እትሕብሩ ኣብ Réfugiés.info “Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées”

እቲ ቀጥዒ ካብ Bureau des familles de réfugiés, ምስ ተቐበልኩም መሊእኩም ክትሰድዎይግባእ ናይ (እቲ ዝተጠቕሰ ኣድራሻ) ምስ ቅኑዕ ኣድራሻኹም።.


እምበኣርከስ ምዕባለ ናይቲ ቪዛ መመልከቲ ንምክትታል፡ ነዚ ቅጥዒ ብኢንተርነት ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/contact-demande-bfr


ኣብ ኩሉ ስጉምትታት ብትኽክል ምኽታልን ነቲ እትሰዶ ሓበሬታ ምርግጋጽን ኣገዳሲ እዩ፣ እንተዘይኮይኑ ሕቶ ናይ ምእባዩ ሓደጋ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ።

እቲ ናይ ቪዛ መመልከቲ ኣብ ሃገር ዝምርኮስ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ (ብውሑዱ 2 ወርሒ) ክወስድ ይኽእል። ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ምርግጋጽ ኣድላዪ እንተኾይኑ (ካብ 4 ክሳብ 8 ወርሒ) እቲ ናይ ግዜ ገደብ ክናዋሕ ይኽእል

ብድሕሪኡ’ከ ?

ቅድሚ ስድራቤትኩም ምምጻእ ናብ ሃገረ ፈረንሳ

ኣስተውዕል እቲ ቪዛ ንኣባላት ስድራቤትካ እንተተዋሂቡ፡ ሽዑ ኣብ ሰነድ መገሻኦም ናይ ቪዛ vignette de visa ስቲከር ተጣቢቑ ኣሎ።

ኣገዳሲ
ንመጓዓዝያ ዝምልከት ናይ ነፋሪት ትኬት ገዚእካ እንተበዝሐ ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ነዊሕ ጻንሖት ቪዛ ምስ ተዋህበ ናብ ፈረንሳ ክበጽሑ ይግባእ።

ስድራኻ ኣብ ፈረንሳ ምስ በጽሑ

ድሕሪኡ ስድራቤትካ ድሕሪ ምምጻእካ እንተበዝሐ ድሕሪ 2 ወርሒ ናብቲ ፕረፈክቸር ብምኻድ ክምዝገቡን መንበሪ ፍቓድ ክሓቱን ኣለዎም። .
> A ንዝያዳሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Avoir une carte de séjour"

እቲ ቆንስል ወይ ኤምባሲ ነቲ ናይ ቪዛ ሕቶ ብብዙሕ ምኽንያታት ክነጽጎ ይኽእል እዩ፤

 • ካብኹም ወይ ካብ ስድራቤትኩም ንቅጥዒ ፎርም ናይ ምጥርናፍ ብግቡእ እንተ ዘይተምሊኡ
 • ካብ ኣባል ስድራቤትኩም ምኻኑ ጭብጢ እንተ ዘይተረኺቡ
 • ካብ ኣባል ቤት ሰብኩም\ክን ምስ መጹ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እንተኾይኖም
 • ኣብ ፈረንሳ ኣገደስቲ መትከላት ህይወት ስድራቤት እንተዘይኣኽቢርካዮም (ንኣብነት: እገዳ ብዙሓት ኣንስቲ ምህላው ክኸውን ይኽእል እዩ)።

ጠለብ ቪዛኹም እንተተነጺጉ


 1. ኣብ ውሽጢ 1 ወርሒ ብፖስታ ናብዚ ኣድራሻ ይግባይ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም፤ ናብ ቅቕጽል ኣድራሻ
 2. Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
  BP 83.609 - 44036 Nantes Cedex 1
 3. እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ 2 መልሲ ዘይረኺብኩም ,ናብቲ ኣብ ናንተ ዝርከብ une requête devant le Tribunal administratif de Nantes.ብደብዳቤ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም :

  Tribunal Administratif de Nantes
  6 allée de l’Île-Gloriette BP 24111
  44041 Nantes Cedex 01

ምፍላጡ ዘገድስ

ይግባይንምባል ንምቕራብ ንኽሕግዘካ፡ ናብ ጠበቓ ክትድውል ወይ ካብ ፍሉይ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ይምከር ወይ እቲ ብ un conseiller juridique. ክትውከስዎ ንኽትክእሉ ይምከር። እንተደኣ እኹም ኣታዊ ዘይብልኩም ኴይንኩም ናይ ጠበቓ ሓገዝ ክትረኽቡ ምእንቲ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ናይ
> ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ e Réfugiés.info "Avoir une aide juridictionnelle


ምፍላጡ ዘገድስ
ይግባይንምባል ንምቕራብ ንኽሕግዘካ፡ ናብ ጠበቓ ክትድውል ወይ ካብ ፍሉይ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ይምከር ወይ እቲ ብ un conseiller juridique. ክትውከስዎ ንኽትክእሉ ይምከር። እንተደኣ እኹም ኣታዊ ዘይብልኩም ኴይንኩም ናይ ጠበቓ ሓገዝ ክትረኽቡ ምእንቲ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ናይ
> ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ e Réfugiés.info "Avoir une aide juridictionnelle"
ኣብ ላዕሊ ገጽ

21 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_13438143utilisateur_13438143ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
medmedተርጓሚ/ሚት
user pictureUtilisateurኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ