Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምህላው ፋይል ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ተቕዋም ትምህርቲ(DSE)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ብ ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይል (DSE) ዝፍለጥ ፋይል ኮይኑ ንሕቶታት ይጥቀመሉ፤

 • ናይ መጽናዕቲ ድጋፍ (ንናይ ዩኒቨርሲቲ ሞያኦም ንምምዋል ዝጽገሙ ተማሃሮ ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነት ዝወሃብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ)
 • ከምኡ’ውን/ወይ ኣብ መንበሪ ከተማ ወይ ዩኒቨርሲቲ መንበሪ።

ንምንባብ: እቶም Réfugiés.info ፋይላትo Demander une bourse d'études et Avoir un logement étudiant Crousተወከሱ

እዚ ፋይል እዚ ንዝቕጽል ዓመት ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ መንጎ 1 መጋቢትን 31 ግንቦትን ክምላእ ኣለዎ (ንኣብነት፡ ኣብ መንጎ 1 መጋቢት 2024ን ግንቦት 31, 2024ን ንዓመተ መጽናዕቲ 2024/2024)።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ messervices.etudiant.gouv.fr ኣካውንት ክትፈጥር ወይ ድሮ ክህልወካ ኣለዎ ። ድሕሪኡ፡ ኣብ “"Demande de dossier social étudiant (DSE)” ዝብል ጥራይ ጠውቕ እሞ ነቲ ናይ ኦንላይን ኣገባብ ተኸተል። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምእታውካ ደገፍቲ ሰነዳት ክትሕተት ኢኻ (ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ስጉምትታት ርአ)።

ኣገዳሲ
ካብ ናይ ተማሃራይ ደረጃ ተጠቃሚ ንምዃን ኣብ ፈረንሳዊ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ክትምዝገብ ኣለካ። ብወግዒ ተማሃራይ ንምዃንን ካብ ሓገዝ ንኽትጥቀምን ቁጽሪ INE (ሃገራዊ መንነት ተማሃራይ) ክህልወካ ኣለዎ ። ቁጽሪ INE ብ11 ፊደላት (10 ኣሃዛት + 1 ፊደል ወይ 9 ኣሃዛት + 2 ፊደላት) ዝቖመ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እምበርከስ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ኣካውንት ክትፈጥሩ ኣለኩም ፡ www.messervices.etudiant.gouv.fr/politique/registration

3 ክፋላት ዝምልከት ከድልዮም እዩ፤

 • መንነት ወረቐት
 • ኢመይል ኣድራሻኹም
 • ሃገራዊ መለለዪ ተመሃራይ (INE)
ምፍላጡ ዘገድስ

ኣብ መወዳእታ ምዝገባኹም፡ ኣብ ቅጥዒ ምዝገባኹም ንምእታው ናይ ምርግጋጽ ኮድ (6 ፊደላት) ዘለዎ ኢመይል ይመጸኩም።

ናይ ወጻኢ ተማሃሮ ነቲ ናይ DSE (Dossier social étudiant). ሕቶ ንምርካብ ወይ ንምእባይ ተወሳኺ ሕቶታት ዜግነት ክምልሱ ኣለዎም

→ ደረጃ ስደተኛ፡ ተጠቃሚ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ወይ ናይ ድሕነት ህጻናት (ASE) ናብ DSE ምብጻሕ የኽእል።

→ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘይርከቡ ወጻእተኛታት ተማሃሮ ካብ 1 መስከረም ናይቲ በቲ ሕቶ ዝምልከቶ ናይ ትምህርቲ ዓመት ጀሚሩ እንተወሓደ ን2 ዓመት ኣብ ፈረንሳ ክኾኑ ኣለዎም ፣ ኣብ ፈረንሳ ምስ ወለዲ ወይ ኣላዪታት ምትእስሳር ግብሪ ገዛ እንተወሓደ ን2 ዓመት ይምስክሩ ዓመት ዝዕድሚኦምን ንሕቶ DSE ብቑዕ ንምዃን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎምን እዮም።

ነቲ ናይ DSE ሕቶ ንምብጻሕ፡ ናብ ኣካውንትኹም ብምውእታው ፤

 • ናብ መርበብ ሓበሬታ www.messervices.etudiant.gouv.fr ኪዱ
 • ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ዝርከብ“connexion” ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ድሕሪኡ ኢመይልካን ፓስዎርድኹም ኣእትዉ።
 • ኣብ መወዳእታ ኣብቲ Dossier Social Etudiant (DSE) ዝብል ሕቶ ጠውቕ።

ኣብ እዋን መስርሕ ዝሕተት ሓበሬታ ምልኣዮ። እቲ ቅጥዒ ምስ ኩነታት ተማሃራይካን ስድራቤትካን ይሰማማዕ።

→ቅቀዳማይ ስጉምቲ"Lieu de travail N-2 des parents" : ወለድኻ ኣብ ወጻኢ ሃገር ይሰርሑ ድዮም ኣይሰርሑን ርግጸኛታት ኩኑ።

→ብምቕጻል “ብ N-2 ዝተቐበለ ኣታዊ” ስጉምቲ: ብኣውቶማቲክ ምምላስ ዳታ ንምቕጻል ናይ ወለድኻ ናይ ግብሪ መለለዪ ምልክት ኣመልክት። ኣውቶማቲክ ምሕዋይ እንተዘይሰሪሑ፡ ነቲ N-2 ኣታዊ ብኢድካ ከተመልክት ኣለካ።

→ "Mes coordonnées bancaires"ዝብል ስጉምቲ: እቲ ክትሕብሮ ዘለካ IBAN ኣብ ምሉእ ስምኩም ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ።

እቶም ዝተሓተቱ ደገፍቲ ሰነዳት ኣብ መወዳእታ እቲ ኣገባብ ኣቕርብዎም (ድሕሪኡ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ፣ ኣብ “ድሒርኩም ኣቕርቡ” ብምጥዋቕ)።

ድሕሪኡ ፋይልካ ክትፍርምን ናይ መመልከቲ ክፍሊት (ትሕቲ 10 ዩሮ) ክትከፍልን ቀጽል።

ኣብ መወዳእታ ንሕቶኻ ኣረጋጊጽካ ፋይልካ ኣቐምጦ።

ኣገዳሲ
ፋይልካ ንኽስራሕ ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 3 ወርሒ ይወስድ ። ፋይልካ ምሉእ እንተኾይኑ ድሕሪ ደጊም ተወሳኺ ስጉምቲ ክትወስድ ኣየድልየካን እዩ። እንተዘይኮይኑ እቲ ዝተሓተተ ሰነዳት ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ክትሰድድ ኣለካ።

እንተደኣ ፋይልኩም ምሉእ ኾይኑ፡ ብኢመይል ቅድመ ኩነት ዘለዎ ናይ ስኮላርሺፕ መፍለጢ ይመጸካ ። ናብ ትካልኩም ክትሰድድዎ ኣለኩም።

ምዝገባኹም ብትካልኩም ምስተረጋገጸ ፡ ናይ መወዳእታ መፍለጢኹም ይመጸኩም ፡ ስኮላርሺፕኩም ድማ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ሕቶኹም ንምክትታል ምእንቲ ክትክእሉ

 • ናብ ኣብ messervices.etudiant.gouv.fr ናብ ኣካውንትኹም እተዉ
 • ካብኡ ኣብ"Suivi du dossier social étudiant “ (ብሰማያዊ) ጠውቑ

ምክትታል ከኣሉ

 • ኩነታት ፋይል ምክትታል (ንኣብነት cours de traitement, validé…) ይረጋገጽ ኣሎ ወዘተ)
 • ፋይልኩም ምልኡምልኣዮ(dépôt en ligne des justificatifs)
 • IBAN ናትካ ቀይሮ
 • ስኮላርሺፕ እንተኾይንኩም ሰነዳትካ ኣውርድ (documents envoyés également par mail)
  - መርመራ ናይቲ ፋይል ምስተዛዘመ ቅድመ ኩነት ዘለዎ መፍለጢ (dossier complet)
  - እቲ ናይ መወዳእታ መፍለጢ ኣብ ትካልኩም ምዝገባኹም ምስተረጋገጸ እዩ ዝለኣኽ
 • ክፍሊት ወርሓዊ ክፍሊት mensualités de bourse ስኮላርሺፕካ ንምክትታል

ናይ መንበሪ ድሌታት ምቕራብ ንምርካብ፡ ድሕሪኡ፤

 • ናብ መርበብ ሓበሬታ www.messervices.etudiant.gouv.fr ብምኻድ
 • ኣብ ውልቃዊ ሕሳብኩም እተዉ እቶ፣
 • ድሕሪኡ ኣብቲ Accommodation ዝብል ክፍሊ ““en résidence Crous”. ዝብል ጠውቕ።
ኣገዳሲ
ነዛ ንኹሉ መስርሕ ብዝርዝር እትገልጽ ኣነሀኩምcette fiche Réfugiés.info "Avoir un logement étudiant Crous"
ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
lotflotfተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት