Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምፍታሕ መስርሑን ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ 4 ናይ ፍትሕ ተኽእሎታት ኣለዉ፤

  • 1 "ዘይተኻታዕቲ" ፍትሕ ማለት ናብ ዳኛ ከይተጠቐምካ: እዚ ብናይ ሓባር ስምምዕ ፍትሕ እዩ፣ ክልቲኦም መጻምድቲ ንኽፋትሑ ምስተሰማምዑ።
  • 3 ፍትሕታት ናይቲ " ኣካታዒ" ዓይነት፡ ማለት ምስ ምምላስ ዳኛ : ፍትሕ ብበደል ፡ ፍትሕ ንውዱእ ምቕያር ናይ ሓዳር ምትእስሳር ወይ ፍትሕ ንመትከል ምብትታን ምቕባል .

ኣብ ፍትሕ ምስ በጽሐ ነፍሲ ወከፍ ተፋታሕቲ ነናቶም ጠብቓ እዮም ዝገብሩ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ጠበቓታት ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ማውጫ ጠበቓታት ብምውካስ ጠበቓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጋዊ ሓገዝ ምሕታት ይከኣል እዩ።France sur le site du conseil national des barreaux.ተወከሱ
> ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ Réfugiés.info "Accéder à une aide juridictionnelle"

ካብ ፈረንሳ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝጸንሐ መጻምድቲ ምፍታሕ ይከኣል እዩ። ዘሰንየካ ጠበቓ ምቑጻር ኣድላዪ እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ኩነታት ከከምቲ መጻምድትኻ ዝነብረሉ ሃገር ይቕየር።

ኣስተውዕሉ፣ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝፍጸም ፍትሕ: ኣብ ኦፍፕራl’OFPRA ምምዝጋብ ዝከኣል ድሕሪ ፍሉይ መርመራ ብቤት ፍርዲ (ምኽባር ንምርግጋጽ) ጥራይ እዩ።

ኣገዳሲ !

ኣስተውዕሉ !ኣብ ፈረንሳ ካብ ወጻኢ ዝጸንሐ መጻምድቲ ክትፋታሕ ይቐልል፡ ብፍላይ ንዓመጽ ኣብ ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙካ።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ ኣብ ፍትሕን ኩሉ ሳዕቤናቱን (ምክፍፋል ንብረት፡ ስልጣን ወለዲ፡ መናበዪ ኣታዊ፡ ካሕሳ ዝህብ ኣበል) እንተተሰማሚዖም።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ናይ ፍትሕ ስምምዕ ብጠበቓን መጻምድትን ይነድፍ። ኣብቲ ናይ ምቕማጥ ምስክር ወረቐት ዝህብ ኖታሪ ምቕማጥ ጥራይ እዩ ዘለካ።

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ ንኽፍትሑ እንተተሰማሚዖም፡ ግን ከኣ ኣብ ሳዕቤናት ፍትሕ እንተዘይተሰማሚዖም (ምክፍፋል ንብረት፡ ስልጣን ወለዲ ወዘተ)።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ ሕቶ ክነጽጎ ይኽእል።

ኣገዳሲ!
ኣብቲ መስርሕ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ እቶም መጻምድቲ ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም፡ ብሓባራዊ ስምምዕ ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

ቅድመ ኩነት : ሓደ መጻምድቲ መጻምድቱ ምስ ሓዳር ዝተኣሳሰር ግቡኣትን ግዴታታትን ከቢድ ወይ ዳግማይ ጥሕሰት እንተፈጺሙ ፍትሕ ክሓትት ይኽእል እዩ ( ንኣብነት: ዝሙት፡ ጭካነ፡ ጸርፊ፡ ምግዳፍ ገዛ ሓዳር ወዘተ )።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ መመልከቲ ክነጽጎ ይኽእል።.

ኣገዳሲ!
: ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ መስርሕ፡ እቶም መጻምድቲ ብሓድሕዳዊ ስምምዕ (ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም) ወይ ድማ ነቲ ናይ ሓዳር ምትእስሳር ንውዱእ ምቕያር ወይ ንመትከል ምብትታን ንምቕባል ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ እንተወሓደ ን1 ዓመት ምስ ዝፈላለዩ።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ መመልከቲ ክነጽጎ ይኽእል።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ኣገዳሲ!
ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ መስርሕ፡ እቶም መጻምድቲ ብሓባራዊ ስምምዕ (ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም) ወይ ንመትከል ምፍልላይ ንኽቕበሉ ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ጠበቓ ኣድላዪ ስጉምትታት ይከናኸን፣ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ኣብ ትሕዝቶ ክርክር ዓይነት ፍትሕ።

እቲ ፍትሕ ብዳኛ ምስተኣወጀ ወይ ኣብ ቅድሚ ኖታሪ ምስተመዝገበ፡ ናይ መወዳእታ ባህሪ ናይቲ ፍትሕ ዘረጋግጽ ሰነዳት ምስ ኣቕረበ ብኦፍፕራ l’OFPRA sይምዝገብ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት