ኣብ ፈረንሳ ናይ ፍትሕ መስርሕ ምጅማር

ኣብ ፈረንሳ ናይ ፍትሕ መስርሕ ምጅማር

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ ወረቐት እዚ ነቲ ኣብ ፈረንሳ ክፋታሕ ዝደሊ ዕቑር ሰብ ዝምልከት እዩ። ኣብ ፈረንሳ 4 ናይ ፍትሕ ተርእዮታት ኣለዉ፤

  • 1 " ዘይከራኸር" ፍትሕ ማለት ብዘይ ናብ ዳኛ ምምልካት : እዚ ብናይ ሓባር ስምምዕ ፍትሕ እዩ።
  • 3 ፍትሕታት ናይቲ " ኣካታዒ" ዓይነት፡ ማለት ምስ ምምላስ ዳኛ : ፍትሕ ብበደል ፡ ፍትሕ ንውዱእ ምቕያር ናይ ሓዳር ምትእስሳር ወይ ፍትሕ ንመትከል ምብትታን ምቕባል .

እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኩሉ ዘድሊ ስጉምቲ ዝወስድ ጠበቓ ምቑጻር እዩብዘይ ጠበቓ ምፍታሕ ዝከኣል ኣይኮነን ዋላ ብናይ ሓባር ስምምዕ ፍትሕ እንተጋጢሙ።

ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ጠበቓ ክህልዎ ኣለዎ ፡ እንተላይ ብናይ ሓባር ስምምዕ ፍትሕ።

ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ናይ ጠበቓታት ማውጫ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Conseil national des barreaux ብምውካስ ጠበቓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ። ናይ ሕጊ ሓገዝ ምሕታት ይከኣል እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ Réfugiés.info እውን ኣንብብ ፡ "ሕጋዊ ሓገዝ ምርካብ"።

ኣስተውዕል፣ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝድመጽ ፍትሕ : ኣብ OFPRA ምምዝጋብ ዝከኣል ድሕሪ ፍሉይ መርመራ ብቤት ፍርዲ ጥራይ እዩ (ምኽባር ንምፍታሽ)። ነዚ ንምግባር ድማ፤

ሚስተር ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ፓሪስ

ቤት ፍርዲ ቅድሚት ቤት ፍርዲ

ክፍሊ AC1 – ኩነታት ሓዳር

75859 ፓሪስ ሴዴክስ 17

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ

ብኸመይ ይኸውን

1

ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝፍታሕ ጉዳይ

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ ኣብ ፍትሕን ኩሉ ሳዕቤናቱን (ምክፍፋል ንብረት፡ ስልጣን ወለዲ፡ መናበዪ ኣታዊ፡ ካሕሳ ዝህብ ኣበል) እንተተሰማሚዖም።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ናይ ፍትሕ ስምምዕ ብጠበቓን መጻምድትን ይነድፍ። ኣብቲ ናይ ምቕማጥ ምስክር ወረቐት ዝህብ ኖታሪ ምቕማጥ ጥራይ እዩ ዘለካ።

2

ንመትከል ምብትታን ንምቕባል ዝምልከት ናይ ፍትሕ ጉዳይ

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ ንኽፍትሑ እንተተሰማሚዖም፡ ግን ከኣ ኣብ ሳዕቤናት ፍትሕ እንተዘይተሰማሚዖም (ምክፍፋል ንብረት፡ ስልጣን ወለዲ ወዘተ)።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ ሕቶ ክነጽጎ ይኽእል።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብቲ መስርሕ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ እቶም መጻምድቲ ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም፡ ብሓባራዊ ስምምዕ ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

3

ጉዳይ ፍትሕ ብበደል

ቅድመ ኩነት : ሓደ መጻምድቲ መጻምድቱ ምስ ሓዳር ዝተኣሳሰር ግቡኣትን ግዴታታትን ከቢድ ወይ ዳግማይ ጥሕሰት እንተፈጺሙ ፍትሕ ክሓትት ይኽእል እዩ ( ንኣብነት: ዝሙት፡ ጭካነ፡ ጸርፊ፡ ምግዳፍ ገዛ ሓዳር ወዘተ )።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ መመልከቲ ክነጽጎ ይኽእል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ መስርሕ፡ እቶም መጻምድቲ ብሓድሕዳዊ ስምምዕ (ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም) ወይ ድማ ነቲ ናይ ሓዳር ምትእስሳር ንውዱእ ምቕያር ወይ ንመትከል ምብትታን ንምቕባል ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

4

ናይ ፍትሕ ጉዳይ ንሓዋሩ ምቕያር ናይ ሓዳር ምትእስሳር

ቅድመ ኩነት : መጻምድቲ እንተወሓደ ን1 ዓመት ምስ ዝፈላለዩ።

እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ንጉዳያት ስድራቤት፡ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣለዎም። እቲ ሕቶ ብጠበቓ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ዝቐርብ እዩ። ዳኛ ቅድሚ ፍትሕ ምእዋጁ ግዝያዊ ስጉምትታት ክእዝዝ ወይ ድማ ነቲ መመልከቲ ክነጽጎ ይኽእል።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ መስርሕ፡ እቶም መጻምድቲ ብሓባራዊ ስምምዕ (ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ እንተበጺሖም) ወይ ንመትከል ምፍልላይ ንኽቕበሉ ፍትሕ ክሓቱ ይኽእሉ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኦፍፕራ ነቲ ፍትሕ ይምዝግቦ

እቲ ጠበቓ ኣድላዪ ስጉምትታት ይከናኸን፣ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ኣብ ትሕዝቶ ክርክር ዓይነት ፍትሕ።

እቲ ፍትሕ ብዳኛ ምስተኣወጀ ወይ ኣብ ቅድሚ ኖታሪ ምስተመዝገበ፡ ናይ መወዳእታ ባህሪ ናይቲ ፍትሕ ዘረጋግጽ ሰነዳት ምስ ኣቕረበ ብኦፍፕራ ይምዝገብ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
27 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible