Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምሕዳስ ካርት ሰጁር ወይ መንበሪ ካርድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 20 jours

እንታዩ’ዩ ?

ናይ መንበሪ ካርድኹም፣ ናብ ብዝዛም ገጹ ምስ ከደ ("ናይ ምግልጋል እዋኑ ምስ በቅዐ") ሓድሽ ካርድ ክታትቱ ይግባእ
እዚ መስስርሕ ድማ ምሕዳስ ካርድ መንበሪ ይበሃል።

ስደተኛታትን ወይ እውን ናይ ዑቕባ ወረቐት ዘለኩም ምስ እትኾኑ፣ ኣብ እቲ site Étrangers en France ኣብ መንጎ 4 ን 2 ኣዋርሕ ቅድሚ እቲ ካርድ ምውዳቑ ኣመልክቱ።.

ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ጻንሖት ኣብ ፈረንሳ ብተጠቃሚ ካርድ ናይ ትሕተ-ቅርጺ ሓለዋ ወይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ፡ ብቐጥታ ንነባሪ ካርድ (10 ዓመት) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ገለ ፕረፈክቸራት ናይ ሽፋን ደብዳበ፡ ምስክር ወረቐት ብደረጃ ፈረንሳ ወይ ናይ መወዳእታ ምልክታታት ግብሪ ክሓታ ይኽእላ እየን።

ከመይ ንገብሮ?

ንምሕዳስ ካርድኹም ፣ ክህልውኹም ዝግባእ ፣ ወረቓቕቲ :

 • ናይ ዕለተልደት ምስክር l'OFPRA ካብ ኦፍራ (acte de naissance, acte de mariage ምርዕዋት ምስ እትኾኑ ድማ ናይ መርዓ መረጋገጺወረቐት )
 • እቲ ደብዳቤ ናይ ኦፍራ ውሳኔl’OFPRA ወይ ናይ CNDA ናይ ዝተባህለ ውሳኔ ተጠቀምቲ ንምዃን
 • Justificatif de domicile ናይ ትሕቲ 6 ኣዋርሕ ናይ (መንበሪ ገዛ ክራይ ወረቐት)

ምፍላጡ ዘገድስ!

መረጋገጺኣድራሻ ይሕተት፣ እዚ ማለት መረጋገፂ መንበሪ ማለት ኣይኮነን። ርጉእ መንበሪ እንተዘይብልካን ፖስታ ንምቕባል ፖስታ ኣድራሻ ጥራይ እንተሃልዩካን፡ እቲ ልሙድ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት ተቐባልነት ኣለዎ። ምስ ሓደ ሰብ (ቤተሰብ፡ ዓርኪ፡ ወለንተኛ ወዘተ) ትሓድር እንተኾንካ፡ ክትሰድድ ኣለካ፦ ካብቲ ዘአንግደካ ሰብ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት፡ ቅዳሕ ናይ መንነት ወረቐቱ (ወይ መንበሪ ወረቐት) ከምኡ’ውን ብስሙ ናይ ገዛ መረጋገጺ (ኤሌክትሪክ ወይ ናይ ቴሌፎን ሕሳብ)።
 • 3 e-photos
ኣገዳሲ
ምእንቲ e-photo ንኽህልወካ፡ ናብ ፎቶ ዳስ ወይ ናብ ወግዓዊ "Online Service" ሰኣላይ (ንመንነት ሰነዳት ወግዓዊ ስእሊ ንምውሳድ ዝጸደቐ) ክትከይድ ኣለካ። ፎቶ ዳስ ወይ ፍቓድ ዘለዎ ሰኣላይ ንምርካብ፡ ኣብዚ ሊንክ sur ce lien. Voዘሎ ካርታ ጂኦሎኬሽን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ፎቶ ቦርድ ዝተጻሕፈ ኮድ ከተመልክት ኣለካ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo".
 • ምርዑዋት እንተኴንኩም : መዝገብ ክብሪ ምስፋር ዝከኣል (እቲ ሓቂ ምስ ሓያሎ ሰባት ተመርዕኻ) ኣብ ፈረንሳ ዜጋ ናይ ሓንቲ ፍቓድ እትህበሉ ሃገር እንተኾንካ
 • ኣብ ገለ ፕረፈክቸራት፡ መርትዖ ጸጋታት ወይ ንጥፈታት ይሕተት፡ ምልክታ ግብሪ፡ ውዕል ስራሕ፡ ምስክር ወረቐት ፖለ ኤምፕሎይ ወዘተ።
 • መንበሪ ካርድ ንምሕዳስ (10 ዓመት)፡ ገለ ፕረፈክቸራት ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ንልዕሊ 3 ተኸታተልቲ ዓመታት ከምዘይነበርካ ዘረጋግጽ ቃለ መሓላ ክሓትት ይኽእል።
 • ኣብቲ Etrangers en France : ኣብ ዝብል ሕሳብኩም ክፈቱ፣ la page d’accueil, ሽዑ "Accéder à mon compte".ጠውዑ
 • እንተደኣ ፈለምቅኹም ኮይኑ ሕሳብ ክፈቱ።.

> ንዝያዳ ንባብ : la fiche Réfugiés.info “Créer un compte sur Etrangers en France”. ተወከሱ

እዚ ሓበሬታ ግን ይሃልኩም

- ቁጽሪ፣ ናይ (ኣብ መንበሪ ኣርድኹ , ኣብ ላዕሊ፣ ኣብ የማን ጋድም ሸነኽ ዘሎ፣ ናይ ውልቃዊ ቁጽርኹም)
- ናይ ፈለማን
- ናይ መወዳእታን፣ ዕለታት ናይ መንበሪ ወረቐትኩም

Iምፍላጡ ኣገዳሲ !:

ኣገዳሲ!
እንተደኣ እቲ እቲ ቁጽሪ ዘይብልኩም (ኣባላት ቤተሰብ፣ ኣብ ትሕቲ ዑቕባ ናይ ዘለዉ ), ቁጽሪ፣ ክህልዎም ምእንቲ à la préfecture proche de votre adresse postale. ብምኻድ ክረኽብዎ ህግባእ።

ሓንሳብ ንኹሉ ዶክሜንት ከም ዘለኩም ምስ ኣረጋገጽኩም፣ ኣብ sur le site Étrangers en France, እተዉ፣ ኣብ “Je
demande ou renouvelle un titre de séjour”. ጠውቑ

እቲ ቀዳመይ ደረጀ 1. ንምኻድ

> ኣብ ረፉጁ ኣንፎ : la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".
ተወከሱ

እቲ መስርሕ ምስ ጀመርኩም ፣ ኢመይል ክስደደልኩም እዩ "attestation
de dépôt" ሽዑ ብምእጻል ኣብ ኢመይልኩም ክመጸኩም እዩ፣ እዚ ድማ እቲ መስርሕ ምጅማርኩም ንምርግጋጽ ዝዓለመ
እዩ።

እንተደኣ እቲ ኩሉምሉ ምሉእ ኮይንልኩም። ሓደ "attestation de prolongation
d'instruction" (API ዝበሃል ሓደ ሰርቲፊኬት ናይ ፣ ክወሀብኩም እዩ ፣ ንሱ ኣብ ፈረንሳ ወረቐት ከም
ዘለኩምን ክተርሑ ከም እትኽእሉ ዝምስክር ኮይኑ፣ ኣኣብ 3 ኣኣዋርሕ ድማ ይሕደስ።

እቲ ፕረፈቱረ ድሒሩ
ሓደ "attestation de décision favorable" እቲ ካርድኹም ምድላዉ
ዝሕብር መልእኽቲ ስ መጸኩም ኬድኩም ካርድኹ ትርከቡ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ መመልከቲኻ በቲ ናብ ፖስታ ኣድራሻኻ ዝቐረበ ብቑዕ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር እዩ ዝጽናዕ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፕረፈክቸር ንመመልከቲ ዝቐርበሉ ናይ መስርሕ ግዜ ዝተፈላለየ እዩ።

መመልከቲኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ኣቲኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ የማን ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምካ ጠውቕ ፡ " "Accéder à mon compte".ድማ ምረጽ።

ኣርባዕተ መድረኻት ኣለዉ፤

 • ምቕራብ ሕቶ : ሕቶኹም በጹሑ ኣሎ።
 • መርመራ ይካየድ ኣሎ : እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኻ ከጽንዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ ኣሰራርሓኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።
 • ውሳነ ተዋሂቡ : ሕቶኻ ተሰሪሑ፣ ውሳነ ተዋሂቡ እዩ።
 • መንበሪ ፍቓድ ኣሎ : ሓድሽ ካርድኹም ኣሎ። ኤስኤምኤስ ከመይ ጌርካ ከም እትመልሶ ክሕብረካ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኤስኤምኤስ እንተዘይመጺኡካ፡ መንበሪ ፍቓድካ ብኸመይ ከም እትረኽቦ ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ፕረፈክቸርካ ክትኣቱ ኣለካ።

መንበሪ ፍቓድካ ኣብ እትወስደላ መዓልቲ ፡ €25 ናይ ግብሪ ማሕተም ከም ዝኸፈልካ ከተረጋግጽ ኣለካ (ምስ መርትዖ ናይቲ ናይ ማሕተም ቀረጽ ከም ዝኸፈልካ)።

ማሕተም ግብሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ timbres.impots.gouv.fr ን ኣብ ሸየጥቲ ትምባኾን ጥራይ እዩ ዝሽየጥ።

> ንምንባብ ኣብ ረፉጂ ኣምፖ ኣለኩም: እቲ ናይ ግብሪ ማሕተም ከመይ ጌርካ ከም እትገዝእ ዝገልጽ Refugees.info ወረቐት።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እተን ኣገልገልቲ ቤት ጽሕፈታት ናትኩም ፋይል ወይ ዶሴ መታን ክሕድስኦ ናብዘን ዝስዕባ ክትልእኹ ኣለኩም።

 • CAF ናይ ካፍ መታን ሓገዝ ናይ
 • RSA ኤ ረ ሳ ክትረክቡ፣ ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር መታን መንበሪ ገዛ ክትረክቡ፣ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ዞባ ክፍሊ ጥዕና
 • CPAM ሴ ፔ ኣ ኤም መታን ሓገዝ ናይ ጥዕና ክትረክቡ፣ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕ ፖል ኣምፕልዋ ናትኩም ዶሴ ወይ ፋይል ኣብ መስርሕ እንተ’ሎ …..)

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም። ኣብ ኦን ላይን ብምኻድ (ANEF). ብምኻድ ሓብሩ፣ እንተደኣ ከአመይከም ዝግበር ክትፈልጡ ደሊኹም፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ኬድኩም ረኣዩ > “Déclarer un changement d’adresse sur Étrangers en France”.

ኣገዳሲ!
እምበኣከር ኣድራሻ ኣብ ዝቕየርሉ እዋን ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ (ዝኽፈል) ምቕራብ ግዴታ ኣይኮነን (ብኢንተርነት ክትእውጅ ከለኻ ሓድሽ ፍቓድ ከተቕርብ ወይ ከተቕርብ ኣይትኽእልን ኢኻ)። ነቲ ሓድሽ ገዛኻ ንምምኽናይ፡ ድሕሪ መምርሒ ኣብ ውልቃዊ ሕሳብካ ምስክር ወረቐት ክቐርብ እዩ።

ቴክኒካዊ ጸገም (ዝተዓጽወ ገጽ፡ መልእኽቲ ጌጋ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ ፡ ምስ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ብስልኪ ቁጽሪ 0 806 001 620 (ነጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ ምስቲ ናይle formulaire de contact ርክብ ቅጥዒ ("ርክብ" ዝብል መጠወቒ ኣብ ታሕቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝርአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ፡ እንተሃልዩካ።
ኣገዳሲ!
እንተድደኣ ካብ CCC መፍትሒ ክህበኩም እንተዘይክኢሉ፡ በቲ ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ወጻእተኛታት ዝተሓዝአ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትስነዩ ናብ ፕረፈክቸርኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ዝቐረበካ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ንምርኻብ፡ ኣብ ኢንተርነት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፡ “ናይ ወጻኢ ፕረፈክቸር ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥቢ” ብምጽሓፍን ክፍልኻ ብምውሳኽን።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

21 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
alaa1988alaa1988ተርጓሚ/ሚት
khedrakikhedrakiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
toivoscrtoivoscrተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
oksanka_blazeoksanka_blazeተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anamylonasanamylonasተርጓሚ/ሚት