ምሕዳስ ካርት ሰጁር

ምሕዳስ ካርት ሰጁር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

ስለምንታይ ?

ናይ መንበሪ ካርድኹም፣ ናብ ብዝዛም ገጹ ምስ ከደ ("ናይ ምግልጋል እዋኑ ምስ በቅዐ") ሓድሽ ካርድ ክታትቱ ይግባእ
፣ እዚ መስስርሕ ድማ ምሕዳስ ካርድ መንበሪ ይበሃል።

ስደተኛታታ ን ወይ እውን ናይ ዑቕባ ወረቐት ዘለኩም ምስ እትኾኑ፣ ኣብ እቲ site Étrangers en France ኣብ መንጎ 4 ን 2 ኣዋርሕ ቅድሚ
እቲ ካርድ ምውዳቑ፣ ኣመልክቱ።.

I Bon à savoir :

ድሕሪ 4 ዓመት ወረቐት ናይ ዑቕባ subsidiaire ወይ
d'apatride, ሓደ ናይ carte de
résident (10 ናይ ዓመት ). ካርድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ገለ ፕረፈችቱራት ፣, ናይ ፈረንሳ ብቕዓቶምን፣
እቲ avis d'imposition ዝብል ዶክሜንት ክሓቱ ትኽእሉ
እዮም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ምስ Etranger en France ዝብል ናይ ኢንተሬት ሳይት ቆጸራ ሓዙ

ንምሕዳስ ካርድኹም ፣ ክህልውኹም ዝግባእ ፣ ወረቓቕቲ :

 • ናይ ዕለተልደት ምስክር l'OFPRA ካብ ኦፍራ (acte de naissance, acte de mariage ምርዕዋት ምስ እትኾኑ ድማ ናይ መርዓ መረጋገጺወረቐት )
 • እቲ ደብዳቤ ናይ ኦፍራ ውሳኔl’OFPRA ወይ ናይ CNDA ናይ ዝተባህለ ውሳኔ ተጠቀምቲ ንምዃን
 • Justificatif de domicile ናይ ትሕቲ 6 ኣዋርሕ ናይ (መንበሪ ገዛ ክራይ ወረቐት)

I ምፍላጡ ዘገድስ

ናይ መንበሪ ገዛ መረጋገጺ፣ እንተዘይብልኩም፣ ናይ እትነብርሉ ቦታ (ናይ ቤተሰብ፣
ኣዕሩኽ ፣ ወለንተኛታት) ስለዚ ናይቲ እትነብርሉ ዘለኹም ሰብ እንተኾንይኑ፣
መንበሪ ወይ እውን ዝኾነ ታሴርኡ ፣ ክህልወኩም ይግባእ (ou
de ወይ ታሴርኦም) ከምእ እውን ካልእ ከምኒ (ናይ ቴለፎን ወይ ናይ ኤልክትሪክ ).ዝኸፈልኩ መረጋገጺ ስደዱ።

 • 3 e-photos ኣሳእል ናይ ኤ ፎቶ ዝበሃል ፍሉእ ስእሊ

I ክፍለጥ ዘለዎ:

ሓደ e-photo, ንኽህልወኩም ናይ ሓደ፣ ፍሉይ photographe officiel "Service en
ligne" (ዝበሃል ፍሉይ ማስኣሉ ). ወግዓዊ መስኣሊ ቦታ ኬድኩም ተሰኣሉ። እዚ ኣበይ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ፣ ኣብዚ
ጠውቑ sur ce lien. ኣድራሻ ዘረኺብኩም ኪዱ። ከምኡ እውን

> ብዛዕብኡ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ : la fiche Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo".ኣለኩም

 • ምርዑዋት እንተደኣ ኴይንኩም : ኣብቲ ‘ non polygamie’ (ኣብ ፈረንሳ ናይ ብዙሓት መርዓ) ፍቑድ ኣይኮነን
 • ኣብገለ ፕረፈችቱራት፣ ናይ ኣታዊኹል ወይ ናይ ደሞዝ ወረቐት ይሓቱ፣ : avis d'imposition, ናይ ስራሕ ኮንትራት፣ ,attestation Pôle Emploi ወዘተ ይሓቱ እዮም...
 • ምእንቲ ናይ (10 ዓመት ), ካርድ ንምሕዳስ ገለ ፕረፈክቱራት፣ እንተአ ን 3 ዓመታት ብተኸታታሊ ኣብ ፈተንሳ ዘይነበርኩም፣ ካብቲ ዝነበርኩምሉ ሃገር መረጋገጺከተምጽኡ ይሓቱ እዩም።.
2

ኣብ ኦን ላይን ሕተቱ site Étrangers en France (ANEF)

 • ኣብቲ Etrangers en France : ኣብ ዝብል ሕሳብኩም ክፈቱ፣ la page d’accueil, ሽዑ "Accéder à mon compte".ጠውዑ
 • እንተደኣ ፈለምቅኹም ኮይኑ ሕሳብ ክፈቱ።.

> ነዚ ከመይ ከም እትገብርዎ : la fiche Réfugiés.info “Créer un compte sur Etrangers en France”. ተወከሱ እዚ ሓበሬታ ግን ይሃልኩም

- ቁጽሪ፣ ናይ (ኣብ መንበሪ ኣርድኹ , ኣብ ላዕሊ፣ ኣብ የማን ጋድም ሸነኽ ዘሎ፣ ናይ ውልቃዊ ቁጽርኹም)

- ናይ ፈለማን
- ናይ መወዳእታን፣ ዕለታት ናይ መንበሪ ወረቐትኩም

Iምፍላጡ ኣገዳሲ !:

እንተደኣ እቲ እቲ ቁጽሪ ዘይብልኩም (ኣባላት ቤተሰብ፣ ኣብ ትሕቲ ዑቕባ ናይ ዘለዉ ), ቁጽሪ፣ ክህልዎም ምእንቲ à la préfecture proche de votre adresse postale. ብምኻድ ክረኽብዎ ህግባእ።

3

ኣብ ኦን ላይን ጥለቡ

ሓንሳብ ንኹሉ ዶክሜንት ከም ዘለኩም ምስ ኣረጋገጽኩም፣ ኣብ sur le site Étrangers en France, እተዉ፣ ኣብ “Je
demande ou renouvelle un titre de séjour”. ጠውቑ

እቲ ቀዳመይ ደረጀ 1. ንምኻድ

> ኣብ ረፉጁ ኣንፎ : la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".
ተወከሱ

እቲ መስርሕ ምስ ጀመርኩም ፣ ኢመይል ክስደደልኩም እዩ "attestation
de dépôt" ሽዑ ኣብ ኢመይልኩም ክመጸኩም እዩ፣ እዚ ድማ እቲ መስርሕ ምጅማርኩም ንምርግጋጽ ዝዓለመ
እዩ።

እንተደኣ እቲ ኩሉምሉ ምሉእ ኮይንልኩም። ሓደ "attestation de prolongation
d'instruction" (API ዝበሃል ሓደ ሰርቲፊኬት ናይ ፣ ክወሀብኩም እዩ ፣ ንሱ ኣብ ፈረንሳ ወረቐት ከም
ዘለኩምን ክተርሑ ከም እትኽእሉ ዝምስክር ኮይኑ፣ ኣኣብ 3 ኣኣዋርሕ ድማ ይሕደስ።

እቲ ፕረፈቱረ ድሒሩ
ሓደ "attestation de décision favorable" እቲ ካርድኹም ምድላዉ
ዝሕብር መልእኽቲ ስ መጸኩም ኬድኩም ካርድኹ ትርከቡ።

4

ምዕባለ ናይቲ ሕቶ ተኸታተሉ።

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ መመልከቲኻ በቲ ናብ ፖስታ ኣድራሻኻ ዝቐረበ ብቑዕ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር እዩ ዝጽናዕ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፕረፈክቸር ንመመልከቲ ዝቐርበሉ ናይ መስርሕ ግዜ ዝተፈላለየ እዩ።

መመልከቲኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ኣቲኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ የማን ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምካ ጠውቕ ፡ "Access my account" ድማ ምረጽ።

ኣርባዕተ መድረኻት ኣለዉ፤

 • ምቕራብ ሕቶ : ሕቶኹም በፂሑ ኣሎ።
 • መርመራ ይካየድ ኣሎ : እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኻ ከጽንዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ ኣሰራርሓኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።
 • ውሳነ ተዋሂቡ : ሕቶኻ ተሰሪሑ፣ ውሳነ ተዋሂቡ እዩ።
 • መንበሪ ፍቓድ ኣሎ : ሓድሽ ካርድኹም ኣሎ። ኤስኤምኤስ ከመይ ጌርካ ከም እትመልሶ ክሕብረካ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኤስኤምኤስ እንተዘይመጺኡካ፡ መንበሪ ፍቓድካ ብኸመይ ከም እትረኽቦ ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ፕረፈክቸርካ ክትኣቱ ኣለካ።
5

ፍቓድ መንበሪ ፍቓድ ከፊልካ ኣውጽእ

መንበሪ ፍቓድካ ኣብ እትወስደላ መዓልቲ ፡ €25 ናይ ግብሪ ማሕተም ከም ዝኸፈልካ ከተረጋግጽ ኣለካ (ምስ መርትዖ ናይቲ ናይ ማሕተም ቀረጽ ከም ዝኸፈልካ)።

ማሕተም ግብሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ timbres.impots.gouv.fr ን ኣብ ሸየጥቲ ትምባኾን ጥራይ እዩ ዝሽየጥ።

> ንምንባብ: እቲ ናይ ግብሪ ማሕተም ከመይ ጌርካ ከም እትገዝእ ዝገልጽ Refugees.info ወረቐት።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናብ ዝተፈላለዩ ኣግልገልቲ ሓደ ቅዳሕ ፎቶ ኮፒ ልኣኹ

እተን ኣገልገልቲ ቤት ጽሕፈታት ናትኩም ፋይል ወይ ዶሴ መታን ክሕድስኦ ናብዘን ዝስዕባ ክትልእኹ ኣለኩም። CAF ናይ ካፍ መታን ሓገዝ ናይ RSA ኤ ረ ሳ ክትረክቡ፣ ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር መታን መንበሪ ገዛ ክትረክቡ፣ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ዞባ ክፍሊ ጥዕና CPAM ሴ ፔ ኣ ኤም መታን ሓገዝ ናይ ጥዕና ክትረክቡ፣ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕ ፖል ኣምፕልዋ ናትኩም ዶሴ ወይ ፋይል ኣብ መስርሕ እንተ’ሎ …..)

እንተደኣ ኣብ ኦናይን ክትገብርዎ ዘይክኢልኩም

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም። ኣብ ኦን ላይን ብምኻድ (ANEF). ብምኻድ ሓብሩ፣ እንተደኣ ከአመይከም ዝግበር ክትፈልጡ ደሊኹም፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ኬድኩም ረኣዩ > “Déclarer un changement d’adresse sur Étrangers en France”.

i ምፍላጡ ዘገድስ :

እቲ ካርዲ ንምስራሕ (ይኽፈሎ እዩ) ስለዚ (እባ ኦን ላይን ብምኻድ፣ ). ናይ ሓድሽ መንበሪኹም ፣ ኣብ ካርድኹም መታን ክህልዎ ፣ ሓደ
መረጋገጺ ናይ ኣድራሻ ክህልውኹም ይግባእ።,

ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ቴክኒካዊ ጸገም እንተሃልዩካ

ቴክኒካዊ ጸገም (ዝተዓጽወ ገጽ፡ መልእኽቲ ጌጋ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ ፡ ምስ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ብስልኪ ቁጽሪ 0 806 001 620 (ነጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ ምስቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ("ርክብ" ዝብል መጠወቒ ኣብ ታሕቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝርአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ፡ እንተሃልዩካ።

ምፍላጡ ኣገዳሲም!

ጽቡቕ ምፍላጥ : ሲሲሲ መፍትሒ ክህበኩም እንተዘይክኢሉ፡ በቲ ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ወጻእተኛታት ዝተሓዝአ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትስነዩ ናብ ፕረፈክቸርኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ዝቐረበካ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ንምርኻብ፡ ኣብ ኢንተርነት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፡ “ናይ ወጻኢ ፕረፈክቸር ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥቢ” ብምጽሓፍን ክፍልኻ ብምውሳኽን።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
225 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
20እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible