Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Aide aux victimes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ, ቤተሰብን ፣ ቆልዑ ፈረንሳን

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምፍላጥ እንተደኣ ዘቤታዊ ወይ ስድራቤታዊ ዓመጽ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እተደኣ ኣብ ምሳኹም ዝቕመጡ ወይ ኣብ ስድራቤትኩም ግዳይ ዓመጽ ኮይንኩም ዲኹም?

እዚ ምስ ዘጋጥም እተን ኣብ እዋን ነጻን ምስጢራዊን ክሊኒካት ፡ ንግዳያት ስድራቤታዊ ወይ ዘቤታዊ ዓመጽ ክፉት ክንድግፈኩም ንኽእል ኢና ።

ጥርዓን ኣቕሪብኩም ኣይትኹን ሰብ ሞያ ብዛዕባ ሲቪላዊ (ፍትሕ፡ ምእላይ ቆልዑ)ን ገበናዊ ኣገባባትን ክሕብሩኹም እዮም።

ኣዝዩ ኣገዳሲ
ሰብ ሞያና ሕጋዊ ምኽሪ ኣይህቡን እዮም: ንሕና ጠበቓታት ኣይኮናን ሓበሬታ ጥራይ ኢና ንህብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምርካብ ብቑዕ ሰብ ብመሰረት ውልቃዊ ኩነታትካ መሰላትካ ክሕብረካ እዩ።

ኣብ ቀጽርና ቤት ጽሕፈትና (ቤት ጽሕፈታትን መስመራት ቴሌፎንን) ወይ ድማ ከከም ድሌታትኩም ብተሌፎን ምዝርራብ ይከኣል እዩ።

ምእንቲ ብዛዕባ ጸገማትካ ክትዛረብ፡ ክትስማዕን ምኽሪ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራ እትሕዝሉ ኣገባባት፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
sandrine worms cidff metz-thionvillesandrine worms cidff metz-thionvilleኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ceceliaceceliaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
abdulrahmanabdulrahmanተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት