Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ፍሉያት ተሳተፍቲቤተሰብን ፣ ቆልዑ ፈረንሳን

ምህላው livret de famille ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ወግዓዊ ሰነድ ኮይኑ ወይ ብኣዳራሻት ከተማ፡ l’Ofpra,፡ ወይ ብማእከላይ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ኩነታት ዝወጽእ እዩ ።

እቲ ናይ ስድራቤት መዝገብ Le livret de famille መጽሓፍ ንኣባላት ስድራቤትካ ዝምልከት ካብ ናይ ልደት፣ መርዓ ወይ ሞት ምስክር ወረቐት ዝተቐድሐ እዩ። ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያት ይመሓየሽ ወይ ይእረም።

ኣብ ፈረንሳ ንነፍሲ ወከፍ ሕብረት ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ ኣሎ።

ምፍላጡ ዘገድስ
መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ግዴታ ኣይኮነን ፣ ናብ ፈረንሳ ምስ ከድካ ግን ክሕተት ይኽእል እዩ። ብጥንቃቐ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ።

ንኣብነት መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ግዴታ ኣይኮነን፤

 • ኣብ ትሕዝቶ ምጥርናፍ ስድራቤት
 • ደቅኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምምዝጋብኩም
 • ስራሕ ንምርካብ

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቶም መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እትቕበሉሉ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ይሕብረካ።

ኣገዳሲ
እቲ ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ ይለኣኸልኩም ወይ ብኣውቶማቲክ ብብቑዕ ምምሕዳር ይወሃበኩም ። ስለዚ ምሕታት ኣየድልየካን እዩ።

ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት፡ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ኣይክህልወካን እዩ። ድሕሪኡ፡ ከከም ጉዳይ፡ ናይ ሓዳር ምስክር ወረቐት ወይ ናይ ደቅኻ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ከተቕርብ ክትግደድ ኢኻ።

ከመይ ንገብሮ?

ኦፍፕራ ቅድሚ መከላኸሊኻ ምህላውካ ተመርዕኻ እንተኾንካን ኦፍፕራ ናይ ሓዳር ምስክር ወረቐትካ እንተፈጢሩካን ብኣውቶማቲክ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክሰደልካ እዩ ።

ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እዞም ዝስዕቡ ኣስማት ክጽሓፉ እዮም፤

 • ምሉእ ስምኩም
 • ምሉእ ስም ናይ ቤተሰብ
 • ስም ናይቶም ካብዚ ሕብረት ዝተወልዱን ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡን ቆልዑ

ካብዚ ሕብረት እዚ ሓደ ቆልዓ ኣብ ፈረንሳ እንተተወሊዱ ድሕሪ ልደቱ ስሙ ዝጽሕፍ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ ዝተወልደሉ ቦታ እዩ።


ኣዝዩ ኣገዳሲ!
ደቅኹም ኣብ ፈረንሳ እንተዘይሃልዮም ኣብ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክቐርቡ ኣይክእሉን እዮም።

ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት፡ ኦፍፕራ ኣብ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ዝተወሰኑ ኣስማት ንምጽሓፍ ተወሳኺ ሓበሬታ ከድልዮ እዩ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወልዱ ቆልዑ ኣብ ሓደ ግዜ ምሳኻ ዑቕባ ዝረኸቡ እንተሃልዮምኻ፡ ኦፍፕራ ንጽል ወለዲ ወይ ብሓባር ዝነብሩ ወለዲ ዝኸውን ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ ክሰደልካ እዩ።

ኣብታ ንእሽቶ መጽሓፍ እዞም ዝስዕቡ ኣስማት ክጽሓፉ እዮም፤

 • ምሉእ ስምኩም
 • ብኦፍፕራ ዝሕለዉ እንተኾይኖም ስም ናይቲ ካልእ ወላዲ l'OFPRA
 • ስም ናይቶም ካብዚ ሕብረት ዝተወልዱን ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡን ቆልዑ።

እዚ ካብዚ ሕብረት ነቶም ኣብ ፈረንሳ ቆልዓ እንተተወሊዱ ድሕሪ ልደቱ ስሙ ዝጽሕፍ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ ዝተወልደሉ ቦታ እዩ።

ኣዝዩ ኣገዳሲ !
ሓዳርኩም ብኦፍፕራ ኣፍልጦ እንተዘይተዋሂብዎ (ብዙሓት ኣንስቲ፣ ሕጊ መበቆል ሃገር ኣይተኸበረን፣ ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ትሕቲ 16 ዓመት እዩ ነይሩ)፣ ከም ሓባር ዝነብሩ ወለዲ ክትቁጸሩ ኢኹም።

ደቅኹም ኣብ ፈረንሳ እንተዘይሃልዮም መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ኣይትረኽቡን ኢኹም።

ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት፡ ኦፍፕራ ኣብ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ዝተወሰኑ ኣስማት ንምጽሓፍ ተወሳኺ ሓበሬታ ከድልዮ እዩ።

ደቅኹም ሓለዋኹም après lረኸቡ ናብ ፈረንሳ እንተመጺኦም ፣ ካብ ኦፍፕራ ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ ምስ ኦርጅናል ናይ ልደቶም ምስክር ወረቐትን ኣብ ፈረንሳ ከምዘለዉ ዘረጋግጽ መርትዖን ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ድሮ ናይ ኦፍፕራ ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ እንተሃልዩካ፡ ኣስማት ናይዞም ህጻናት ሒዙ ክምላእ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

እዞም ሰነዳት ብፖስታ ናብ ኦፍፕራ ምስቲ ነዚ ዝተዳለወ ቅጥዒ ሒዞም ክለኣኹ ኣለዎም፤

Cliquez ici pour voir le formulaire de demande d’inscription sur le livret de famille établi par l’OFPRA d’un acte de naissance pour un enfant né à l’étranger.

ኣገዳሲ ምፍላጥ !
ደቅኹም ዑቕባ እንተሓቲቶም፡ እንተረኺቦም ድማ፡ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት እንተዘይነበረኩም ክወሃበኩም እዩ፤ ድሮ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እንተተዋሂቡልካ፡ ክትመልኦ ትሕተት።

ኣብ ፈረንሳ ምስ ተመርዓኹም ፣ ገና መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እንተዘይብልካ፣ ነዛ ንእሽቶ መጽሓፍ ዝህበካ ኣዳራሽ ከተማ እዩ እቲ መርዓ ዝተኸብረሉ፣ ኣብ መዓልቲ መርዓ።

ድሮ ንናይ ሓባር ዝነብሩ ወለዲ ዝኸውን ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ እንተሃልዩካ፡ ኣዳራሽ ከተማ ነቲ ናይ ስድራቤት መዝገብ መጽሓፍ ምስቲ ናይ ሓዳር ምስክር ወረቐት ክመልኦ እዩ።

ዘይተመርዓኻን ውላድካ ኣብ ፈረንሳ እንተተወሊዱን፡ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልደ ናይ መጀመርታ ውላድካ ዝተወልደሉ ኣዳራሽ ከተማ፡ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤትካ ክሰደልካ እዩ።

ውላድካ ጥራይ ተሓልዩን ወላዲ እንተዘይሃልዩን፡ ኦፍፕራ ይኹን ኣዳራሽ ከተማ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ከውጽኡ ኣይክእሉን እዮም።

ምፍላጥ ዘገድስ!
ንኦፍፕራ ምውካስ ናትካ ስራሕ ኣይኮነን፡ እታ ንእሽቶ መጽሓፍ ብትኽክል ምእንቲ ክትውዳእ ግን ኣዳራሽ ከተማ ክከናኸኖ እዩ።

መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ዘይትቕበልሉ ኩነታት ኣሎ ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብ ኦፍፕራ ወይ ኣዳራሽ ከተማ ፈረንሳ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ምሕታት ኣየድልን እዩ፤

 • ብውልቅኹም እትነብሩን ውላድ ዘይብልካን እንተኾንካ
 • ዘይተመርዓኹምን ደኹም ኣብ ፈረንሳ እንተዘይሃልዮም
 • ሓዳርኩም ብኦፍፕራ ኣፍልጦ እንተዘይተዋሂብኩም ቆልዑ እንተዘይወሊድኩም ወይ ኣብ ፈረንሳ እንተዘይሃልዮም
 • ኩነታትካ ምስ ረኸብካ ኣብ ወጻኢ ሃገር ተመርዕኻ እንተኾንካን ዝተመርዓኻላ ሃገር መዝገብ መዝገብ ስድራቤት ዘየውጽእ እንተኾይኑ።

ኣዝዩ ዘገድስ
መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ዘይምህላዉ፡ መጻምድትኻ/ደቅኻ ኣብ ፈረንሳ ክጽንበሩኻ ካብ ምሕታት ኣይዓግተካን እዩ።
ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነዚ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

እምበኣር እዚ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክህልወካ ይከኣል እዩ፣ ምሉእ ስድራቤትካ ግን ኣብኡ ኣይዝርዘርን።

ነዚ ዘረድኡ ሓያሎ ኩነታት ኣለዉ፤

 • ደቅኹም ኣብ ፈረንሳ ኣንተዘየለዉ።
 • ሓያሎ መጻምድቲ እንተሃልዮምኻ (ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ኣንስቲ ምውሳድ ኣይፍቀድን እዩ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ጥራይ ድማ ከም በዓልቲ ቤትካ ትቑጸር
 • ሓደ ካብ ደቅኻ ቅድሚ እቲ ናይ ሓለዋ ትእዛዝ እንተሞይቱ
 • ምስ ሓያሎ ሰባት ቆልዑ እንተወሊድካ፡ ሓያሎ መዛግብቲ ስድራቤት ክህልወካ እዩ።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብዞም ጉዳያት ምስ ኦፍፕራ ምርኻብ ኣድላዪ ኣይኮነን።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እምበኣርከስ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤትካ እንተጠፊኡካ ወይ ካልኣይ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እንተድኣ ኣድልዩካ (ንኣብነት ምፍልላይ ስዒቡ) ፡ ካብ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ መንበሪ ቦታ ድፕሊኬት ምሕታት ይከኣል እዩ።

እዚ ድማ ነቲ ብቑዕ ምምሕዳር ናይ ምርካብ ሓላፍነት ክወስድ እዩ።

 • ብጥንቃቐ እቲ ኦፍፕራ ከም ሓባራዊ ነባሪ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት እንተ ኣውጺኡልካን ክትምርዖ እንተ ወሲንካን ፡ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ ሓዳር ቦታ ሓድሽ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክህበካ ወይ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ብኦፍፕራ ዝወጸ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክመልእ እዩ።
 • ከምኡውን ኦፍፕራ ናይ ስድራቤት መዝገብ መዝገብን ናይ ሓዳር ምስክር ወረቐትን እንተሂቡልኩምን ክትፋትሑ እንተ ወሲንኩምን ፣ ኦፍፕራ መዝገብ ስድራቤትኩም ከሐድስ እዩ።
 • ስለዝኾነ ድማ ብኣዳራሽ ከተማ ዝወሃብ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት እንተሃልዩካ ክትምርዖ እንተ ወሲንካ ፡ እቲ ዝተመርዓኻሉ ኣዳራሽ ከተማ ሓድሽ መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት ክህበካ እዩ።
 • ኣኣብ መወዳእታ ክትፋታሕ እንተ ወሲንካ ፡ እቲ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ዝመስረተ ኣዳራሽ ከተማ እዩ ንመዝገብ መዝገብ ስድራቤትካ ዘመሓይሽ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
bissobissoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ksufrelandksufrelandተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት