Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምኽፋት ኣብ ኣካውንት Étrangers en France (ANEF) ኣብ ኢንተርኔት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ місяць тому

እንታዩ’ዩ ?

እቲl’ANEF (ምምሕዳራዊ መስርሕ ብ ኢንተርኔት ን ወጻእተኛታት ) ዝተፈላለዩ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ብኢንተርነት ክትፍጽም የኽእለኩም ። ውልቃዊ ኣካውንት ብምፍጣር፡ከምኡውን ምዕባለ ኣገባባትካ ኣብ ግቡእ እዋንን ግዜን ክትከታተሉ የኻለኩም ።

እዚ ንምፍጻም ድማ ኣብ እዚ ወብሳይት እዚ ብምእታው ክትፍጽምዎ ትኽእሉ ኢኹም : ur : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr (Étrangers en France)

ክሳብ ሕጂ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትወስዱ እትኽእሉ ስጉምትታት እነሀዉ፤

 • ምስ መንበሪ ፍቓድ (VLS-TS) ናይ ነዊሕ ዝጸንሕ ቪዛ ንምህላው፤
 • ምጥላብን ምሕዳስን ካርድ ናይ ስደተኛ : "réfugié" ከማኡውን "protégé subsidiaire",ዝፍለጥ "étudiant", "passeport talent",ዝፍለጥ "visiteur" ዝፍለጥ , "travailleur saisonnier"...ዝተፈላለዩ ካርድታት ምሕታት
 • ምሕታትን ምሕዳስን ናይ ጉዕዞ ፓስፖርት : ማለት ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት (TVE),ከምኡውን እቲ document de circulation pour étranger mineur (DCEM)ዝበሃል ናይ ትሕቲ ዕድመ መንቀሳቐሲ ወረቐት
 • ንምሕታት ናይ ፈረንሳ ዜግነት
 • ምሕታት ናይ ስራሕ መሰል
 • ለውጢ ኩነታት (ኣድራሻ፣ ኩነታት ሓዳርን ኩነታት ስድራቤትን)፤
 • ከምኡውን እንተደኣ ካርድኹም፣ ጠፊኡ ፣ ተሰሪቑ ወይ ተበላሽዩ ኣምሳይኡ ምሕታት

ከምኡ ውን፣ ብምፍጣር ናይትኩም ሕሳብ፣ ጉዳይት ጠለብኩም ምክትታልን ፣ እበይ በጺሑ ከም ዘሎ ንምፍላጥን የኽእለኩም

ኣዝዩ ኣገዳሲ !
ኣብ ሓደ ካብዞም ዝተጠቕሱ ኩነታትዝምልከተኩም ኮይኑ፣ እሞ ድሮ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ወጻእተኛታት Étrangers en France : ኣካውንት እንተሃልይኩም

- እንተደኣ ኣብ ድሮ ኣብ ውሽጢ ዓመት VLS-TS ብኢንተርነት ኣረጋጊጽካዮ ኣለኻ። መለለዪ "référence"ኣብቲ ብኢመይል ዝተላእከ ሰነድ"VLS-TS" ማለት "ምርግጋጽ ምጽዳቕ ምዝገባ VLS-TSካ" ዝተጠቕሰ "መወከሲ" እብ ኢመይል ይለኣኸልኩም
- እንተደኣ ድሮ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብኢንተርነት መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪትኩም ። መለለዪኻ "ናይ ወጻኢ ቁጽርኻ" "numéro étranger". ክወሀበኩም እዩ
እንተደኣ ኩነታትኩም ካብዚ ወጻኢ ኮይኑ ንዕኡ ዝሰማማዕ ሓድሽ ኣካውንት ክትፈጥሩ ይግባእ።

ን ዝየዳ ሓበሬታ እብ ኣለኩም Réfugiés.info la fiche Réfugiés.info Réfugiés.info "Avoir votre carte de séjour"

ከመይ ንገብሮ?

 • ኣብ ቴፎንኩም ዳውንሎድ ግበሩ ወይ ኣብ ኣብ ኮምፑተርኩም ናብዚ ወብሳይት ብምኻድ (ANEF) : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
 • ኣብቲ "SE CONNECTER"ዝብል ተውቑ
 • ኣስዒብኩም ድማ "PREMIÈRE VISITE ? CRÉER VOTRE COMPTE", ዝብል ገጽ ብምኻድ ሓሳብ ምኽፋት ይከኣል እዩ።
ኣዝዩ ኣገዳሲ!

ከምኡ እውን በቲ FranceConnect.ዝብል ሕሳብኩም ኣቢልኩም፣ እውን ብእኡ ኣቢሉ ናብ ዝተፈላለዩ ምስ FranceConnect.ዝተሓሓዝ ኣገባባት ከተኣሳስረኩም ይኽእል እዩንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect"

ኣካውንትካ ንምፍጣር፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትጽሕፍ ኣለካ፤

 • ናይ ወጻኢ ቁጽሪኹም ወይ ቁጽሪ ቪዛኹም numéro de visa(VLS) ኣእትዉ
 • ኣብቲ መንበሪ ካርድ ዘሎ ናይ ወጻኢ ቁጽሪ 10 ኣሃዛት ኮይኑ ልዕሊ ፌርማኻ (ውልቃዊ ቁጽሪ) ወይ ኣብ ቀጥታዊ የማናይ ሸነኽ ይርከብ። ኣብቲ ቪዛ፡ ኣብ ላዕሊ የማናይ ሸነኽ ዝርከብ ቁጽሪ እዩ። ቁጽርኻ ኣበይ ከምዘሎ ስእልታት ንምፍታሽ፡ ኣብቲ ? ሰማያዊ ብየማን ምርካብ ይከኣል።
 • ናይቲ ፍቓድኩም ዝተፈቕደሉ መዓልቲt ወይ ቪዛ ናይ ፈለማ ዕለቱ ፤
 • እቲ ፍቓድኩም ወይ ቪዛ ዝወድኣዱ መዓልቲ

ኣብ መወዳእታ ነቲ "Créer un compte". ዝብል ጠውቕዎ

ኣዝዩ ኣገዳሲ
እንተደኣ ናይ ወጻኢ ቁጽሪ ወይ ቪዛ እንተዘይብኩም ኲይንኩም en cliquant ici. ናይ ኢመይል ኣድራሻኹም ክትገልጽ ኣለካ። ምፍጣር ኣካውንትካ ንምርግጋጽ ኢመይል (ምስ ተጠቃሚ ስምን ግዝያዊ ምልክት ቃልን) ክመጸኩም እዩ: ድሕሪኡ "Se connecter", ክትጥውቕ ኣለካ ድሕሪኡ ብሕታዊ ምልክት ቃልካ ክትመርጹን ፓስዎርድን ከተዳልዉሉን ይግባእ ።

እንተደኣ ድሮ መንበሪ ፍቓድ ወይ መረጋገጺ ናይ ናይ መንበሪ ፍቓድ መመልከቲ ካርድ እንተሃልዩኩም፡ እዚ ዝስዕብ መስርሓት ከትገብሩ ይግባእ

 • ኢመይልኩም ጽሓፉ
 • ሽዑ መልእኽቲ ምስ ተቐበልኩም ፣ እቲ እሰደልኩም መልእኽቲ ናብ (ኢመይልኩም እንተዘይመጺኡ ኣብ እቲ ናይ እማኢልኩም "spams" ወይ "courriels indésirables") ዝብል ከይዱ ክይከውን ኣረጋጹ።.
 • ኢመይልካ ድሕሪ ምርግጋጽ " ወይ ፓስዎርድ " "mot de passe".ምረጹ

እንተደኣ ሓደ visa long séjour (VLS) እንተሃልዩኩም:

 • ኢመይልካ ጥራይ ጽሓፉ
 • ብኢመይል ኣድራሻ ዘረጋግጽን ኣብ ሳጹን ፖስታኻ ሊንክ ክመጸኩም እዩ። ሊንክ እንተዘይመጺኡካ፡ ስፓም"spams" ኢመይላትካ ምፍታሽ ኣይትረስዕ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናብ ውልቃዊ ኣካውንትኹም ኣቲኹም ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምካ ጠውቕ እሞ "ACCÉDER A MON COMPTE"." ዝብል ብምጥዋቕ።

ምዕባለ ናይቲ ሕቶኻ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ሓያሎ ክኾኑ ዝኽእሉ ኩነታት ኣለዉ፤

 • ምቕራብ ሕቶ Dépôt de la demandeሕቶኹም ኣብ ግምት ኣትዩ ኣሎ ወይ ተቐቢልናዮ ኣሎና ዝብል ምልክት።
 • Instruction en cours :ናይ ምጽባይ መስርሕ : ምምሕዳር ሕቶኹም ተቐቢልዎ ኣሎ፣ እቲ ጉዳይኩም ድማ ኣብ መስርሕ ይካየድ ኣሎ። ስለዚ ውሳኔ ካብ ምምሕዳር ምጽባይ ኣለኩም። ክሳብ ሽዑ "" (API),ዝብ መጻንሒ ሰነድ ኣን ናይ ውልቂ ሕሳብ ናይ ስደተኛያት ኣብ ፈተንሳ ክትረኽብዉ እትኽሉ ይወሀበኩም፣ እዚ ማለት ነቶም ኣብ ፈረንሳ ንኽነብሩ ዘኽእል ውሳኔ ናይ ስደድተኛታን ምስ ዝህልወኩም ንኽትሰርሑ እውን ዘኽል ሰነድ እዩ
 • ውሳነ ተዋሂቡ :Décision prise ሕቶኻ ተሰሪሑ፣ ውሳነ ተዋሂቡ ኣሎ።
 • ሰነድ ኣሎ : Document disponibleምቹእ ውሳነ ምስ ዝህሉ ሰነድካ ክቐርብ እዩ (መንበሪ ፍቓድ፣ ናይ ዑደት ሰነድ ወዘተ)።

ከከምቲ ዝተሓተተ ሰነድ፡ ወይ ብኢመይል ናብቲ ፕረፈክቸር ንኽትእክቦ ጻውዒት SMS ትቕበሉ፣ ወይ እውን ብኸመይ ከም እትቕበልዎ ዘኽእል ኣገባብ ን ፕረፈክቱርኩም ተወከሱ።

እተድደኣ ኢመይል ኮነ SMS, ዘይተቐቢልኩም ግን ናይ au site internet de votre préfecture de résidence ብ ኸመይ እቲ ካርድኹም ከም እትቕበልዎ ተወከሱ

ምላጡ ዘገድስ!

ምናልባት ኣንተደኣ እቲ ምምሕዳር ተወሳኺ ሰነድ እንተድኣ ኣድልይዎ፡ ኣብቲ ምስ ውልቃዊ ኣካውንትኹም ዝሓትት ኢመይል ዘለዎ ክመጸኩም እዩ። ኣብኡ ብምእታው ኣየናይ ሰነድ ከም ዝጎደለ ንምፍላጥ ንነቲ መተሓሳሰቢ ብምጥዋ ስደድዎ፣ ። ካብኡ ምዕባለ ሕቶኻ ክቕጽል ይኽእል እዩ።
እቲ ዝተሓተተ ሰነድ እንተዘይብልኩም፡ ኩነታትኩም ንምግላጽ ደብዳበ ምስደድ ትኽእሉ ኢኹም። ትኽእል ኢኻ እቲ ጽሑፍ ብ(ብኢድካ ጽሒፍካ ስእሊ ክትወስድ ወይ ስካን)ብምግባር ክትሰድዎ ይምከር።
> ብዛዕባ ኣብዚ ተወከሱ Réfugiés.info “Scanner un document”


ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ቴክኒካዊ ጸገም እንተሃልዩኩም (ገጽ ተዓጽዩ፡ ኣብ ሊንክ ክትጥውቕ ዘይከኣል፡ መልእኽቲ “ጌጋ” ወዘተ) ፡ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብስልኪ ቁጽሪ 0 806 001 620 (ናጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ በቲ e formulaire de contact ( (ብመንገዲ "Contact" ኣብ ታሕቲ ጸጋም ወይ ኣብ ላዕሊ የማን ብምጥዋቕ)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝረአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ እንተሃልዩካ ክትሰድድ ኣለካ።

ነቲ መስርሕ ብኢንተርነት ክትውድኦ እንተዘይክኢልካ፡ ኣብ ክፍልኻ ኣብ ዝርከብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ፡ un point d’accueil numérique deኣብ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ቦታ፡ ኢንተርነት ዘለዋ ኮምፒተር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ ሰብ ሞያ ድማ ብዛዕባ እቲ መርበብ ሓበሬታ (ANEF) ብኸመይ ከም ዝሰርሕ መብርሂ ይህቡኻ።


ኣገዳሲ !
ሲሲሲን CCC ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥብታትን ኣብ ቴክኒካዊ ጸገማት ጥራይ እዮም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ። ብዛዕባ ምዕባለ ፋይልካ ሓበሬታ ክህቡኻ ኣይክእሉን እዮም።
ንፍሉያት ጉዳያት፡ ሲሲሲ ነቲ ሕቶ ብኢንተርነት ምቕራብ ከምዘይከኣል ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐት ከቕርብ ይኽእል። እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ብቐጥታ ምስቲ ፕረፈክቸር ርክብ ብምግባር ቆጸራ ክትሕዝን ኣብቲ ቦታ ፍቓድ ክትሓትትን የኽእለካ።

ፓስዎርድኹም እንተረሲዕኩምፕ ንምምላስ፤

 • ኣብ ""Mot de passe oublié ? ረሲዕካዮ?" depuis la page de connexion, ፣
 • ብንጹር ናይ ወጻተኛ መለልዪ ቁጽሪኹም ሓብሩ፣ እዚ እንተዝይብልኩም፣ ብኢመይልኩም እውን ይሰድሕ እዩ፣ እንተደኣ እቲ ቁጽሪ እንተዘይብልኩም ኮይኑ)።
 • ድሕሪዚ ሓድሽ ብሕታዊ ዝኾነ ምልክት ቃል ክትመርጽ ዘኽእለካ ናብ ኢመይልካ ዝወስድ መላግቦ ወይ ሊንክ ክመጽኣኩም እዩ እዚ እንተዘይመጺእኩም ኣብ "spams" (courriels indésirables) ናይ ኢመይልኩም ብምኻድ ፈትሹ.።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት