ኣብ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ለውጢ ኩነታት ምእዋጅ

ኣብ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ለውጢ ኩነታት ምእዋጅ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

"ለውጢ ኩነታት" ማለት ኣብ ውልቃዊ፡ ስድራቤታዊ ወይ ሞያዊ ህይወትካ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ለውጢ እዩ።

ንኣብነት :

 • እንተተሰጋጊርካ ናይ ኣድራሻ ምቕያር፤
 • ናይ ሓዳር ኩነታት ለውጢ :
  • እንተ ተመርዕኻ፤
  • እንተተሰማሚዕኩም፤
  • እንተተፈላለኹም ወይ እንተተፋቲሕኩም፤
  • ስድራቤትካ ወይ ቀዳማይ ስምካ እንተቐይርካ፤
  • ገና ዝተወልደ ቆልዓ እንተሃልዩካ፤
  • ቆልዓ ረኺብካ እንተኾንካ፤
  • ሓደ ካብቶም እትፈትዎም ሰባት እንተሞይቱ (መጻምድትኻ ወይ ውላድካ)...
 • መንበሪ ካርድኻ እንተስኢንካ ወይ ሓደ ሰብ መንበሪ ካርድኻ እንተሰሪቑካ ወይ ካርድኻ እንተተበላሽዩ።

እዚ እንተ ኣጋጢሙካ፡ ነዚ ለውጢ ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ብኢንተርነት ክትእውጅ ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ነባሪ ካርድ (10 ዓመት)፣ ናይ ብዙሕ ዓመት ካርድ (4 ዓመት)፦ ኩሎም መንበሪ ካርድታት ብኣገባብ ለውጢ ኩነታት ይጽለዉ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ምስ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ተራኸቡ።

እቲ መስርሕ ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) >> https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/ ይፍጸም።

ምስ Foreigners in France ዝብል ኣካውንትኩም ተራኸቡ ወይ ድማ ከምኡ ጌርካ ዘይትፈልጡ እንተኾይንኩም ኣካውንትኩም ፍጠሩ።

> ንምንባብ: እቲ "ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ምፍጣር" ዝብል ጽሑፍ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

!ብተወሳኺ ብመንገዲ ናይ FranceConnect መለለዪታትካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ዘለካ ኣካውንት (ንኣብነት ናይ ግብሪ ወይ ናይ ጥዕና መድሕን) ኣካውንት ተጠቒምካ።
> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ምስ FranceConnect ምስ መርበብ ሓበሬታ ምትእስሳር"።

ናብ ኣካውንትካ ምስ ኣተኻ፡ ለውጢ ኩነታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ኣብ ውሽጢ ሓደ ቅጥዒ ሓያሎ ለውጥታት ምእዋጅ ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ተዛመድቲ ጉዳያት ክትመርጽን ኩሉ ዘድሊ ደገፍቲ ሰነዳት ከተቕርብን ኣለካ።

2

ኣድራሻኻ ቀይርካ እንተኾንካ

" Sélectionnez la rubrique "Je déclare un changement de situation", p ለውጢ ኩነታት እእውጅ ኣለኹ (መንበሪ)" ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።

ብድሕሪኡ ሓድሽ ናይ ፖስታ ኣድራሻኻ ከምኡ’ውን’un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois.

ኣድራሻ ምቕያር ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ (ዝኽፈል) ምቕራብ ግዴታ ኣይኮነን (ብኢንተርነት ክትእውጅ ከለኻ፡ ሓድሽ ፍቓድ ከተቕርብን ዘይትቕርብን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ)። ነቲ ሓድሽ ገዛኻ ንምምኽናይ፡ ኣብ መወዳእታ እቲ መስርሕ ኣብ ውልቃዊ ሕሳብካ ምስክር ወረቐት ክቐርብ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : መንበሪ ፍቓድኩም ኣብ ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ እንተወዲኡ ፣ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ምሕዳስ ኣገባብ ክትቅይሩ ኢኹም።
> A lire aussi : la fiche Réfugiés.info "Renouveler son titre de séjour"
ንናይ ስራሕ ግዜኦም ማዕረ ወይ ትሕቲ ሓደ ዓመት ንዝኾነ ካርድታት ፣ ምቕያር ኣድራሻ ግዴታ ኣይኮነን። ናይ ምሕዳስ መስርሕ ክትገብሩ ክትጽበዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ዘይከምቲ መንበሪ ፍቓድ፡ ኣብ ሰነድ መገሻኻ ኣድራሻኻ ክትቅይር ኣየድልየካን እዩ።

3

ኩነታት ሓዳር እንተቐይርኩም (ሓዳር፡ ፍትሕ ወዘተ)

ኣብ ኩነታት ሓዳር ለውጢ እንተጋጢሙ (መርዓ፡ ፍትሕ፡ ምቕያር ቀዳማይ ወይ መወዳእታ ስም)፡ ድፕሊኬት ናይ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሓትት ትኽእሉ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እዚ መስርሕ እዚ ግዴታዊ ኣይኮነን ክፍሊት ዝሓትት እዩ (ብዘይካ ገለ ገለ)።

እቲ ድፕሊኬት ንመንበሪ ፍቓድካ ዝትክእ ኮይኑ ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ዕለታት ኣለዎ። ናይ ሰብኣይኪ/ሰበይትኻ ስያመ ክትውስኽ ወይ ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ስድራቤትካን ቀዳማይ ስምካን ክቕየር ክትክእል ኢኻ።

ሕጂ'ውን ነቲ መስርሕ ክትወስዶ እንተ ወሲንካ ፡ "ለውጢ ኩነታት እእውጅ" ዝብል ክፍሊ ምረጽ፡ ድሕሪኡ " ለውጢ ኩነታት እእውጅ (መንበሪ፡ ኩነታት ስድራቤት፡ ኩነታት ሓዳር)" ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፤

ንናይ ግብሪ ማሕተም € 25 ክትከፍል ኣለካ (ዜጋ ሕብረት ኤውሮጳ፣ EEA ወይ ስዊስ ኮንፈደረሽን እንተዘይኮይንካ)

> ንምንባብ:e : la fiche Réfugiés.info "Acheter un timbre fiscal" እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ማሕተም ግብሪ ግዛእ"።

4

መንበሪ ፍቓድኩም ተሰሪቑ እንተኾይኑ

መንበሪ ፍቓድካ እንተተሰሪቑ፡ መጀመርታ ናይ ስርቂ መግለጺ ክትመልእ ኣለካ፤

ኣብዚ ኣውርድዎ ሞዴል ኣዋጅ ስርቂ መንበሪ ፍቓድ።Téléchargez ici un modèle de déclaration de vol d'un titre de séjour.

በዚ ድማ ኣዋጅ ስርቂ ሒዝካ ናብ መደበር ፖሊስ ወይ ጀንደር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ቅብሊት ክወሃበኩም እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : ብርጌድ ጀንደር ወይ መደበር ፖሊስ ንምርካብ ነዚ ካርታ ብኢንተርነት ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ ናይ መንበሪ ፍቓድካ ድፕሊኬት ብኢንተርነት ከተመልክት ኣለካ። ድሕሪኡ ናብቲ Foreigners in France ዝብል ኣካውንትኩም ኣቲኹም "I declare a change of situation" ዝብል ክፍሊ ምረጽ ፣ ድሕሪኡ "I report the lost, thesteft or damaged of my residence permit" ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፤

ነቲ ድፕሊኬት ንምሃብ ዝኽፈል ክፍሊት ኣሎ (ብማሕተም ግብሪ ምኽፋል) እቲ ወጻኢታት ድማ ኣብቲ ዝተሓተተ ዓይነት ጻንሖት ይምርኮስ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ማሕተም ግብሪ ግዛእ"።

 • ናይ ብዙሕ ዓመት ካርድ (4 ዓመት)

ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ተማሃራይ ካርድ እንተሃልዩካ ወይ ናይ ብዙሕ ዓመታት ካርድ እንተሃልዩካ ንቤተሰብ ምጥርናፍ €225 ወይ €75 ክትከፍል ኣለካ።

 • ነባሪ ካርድ (10 ዓመት)

ኣብ ስራሕ ሓደጋ ወይ ናይ ሞያ ሕማም ጡረታ ካርድ እንተ ኣጋጢሙካ €225 ወይ €75 ክትከፍል ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : ብዛዕባ ወጻኢታት ማሕተም እቶት ዝያዳ ንምፍላጥ
cliquez ici. ኣብዚ ጠውቑ።

ድሕሪ ምእዋጅካ ስርቂ ወይ ክሳራ፡ መንበሪ ፍቓድካ ይዓጽዎ። ድሕሪኡ መንበሪ ፍቓድካ ከም ዝጠፍአ ወይ ከም ዝተሰርቀ እንተተኣዊጁ እንተረኺብካዮ፡ ነቲ ፕረፈክቸር ክትህቦ ኣለካ።

5

መንበሪ ፍቓድካ እንተ ጠፊኡካ ወይ እንተተበላሽዩ

መንበሪ ፍቓድካ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን፡ መጀመርያ ነቲ ዝጠፍአካ ዝገልጽ ቃለ መሓላ ዝገልጽ መግለጺ፡ ዕለትን ዝተፈረመን ክትሰርሕ ኣለካ።signée.

Cliquez ici pour télécharger au format PDF un modèle de déclaration de perte d'un titre de séjour.

ሞዴል ናይ መንበሪ ፍቓድ ምጥፋእ ብመልክዕ PDF ንምውራድ ኣብዚ ጠውቑ።

ድሕሪኡ ናብቲ Foreigners in France ዝብል ኣካውንትኩም ኣቲኹም "I declare a change of situation" ዝብል ክፍሊ ምረጽ ፣ , sélectionnez la rubrique "Je déclare un changement de situation" , ድሕሪኡ "I report the lost, thesteft or damaged of my residence permit" ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር።

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፤

ነቲ ድፕሊኬት ንምሃብ ዝኽፈል ክፍሊት ኣሎ (ብማሕተም ግብሪ ምኽፋል) እቲ ወጻኢታት ድማ ኣብቲ ዝተሓተተ ዓይነት ጻንሖት ይምርኮስ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ማሕተም ግብሪ ግዛእ"።

 • ናይ ብዙሕ ዓመት ካርድ (4 ዓመት)

ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ተማሃራይ ካርድ እንተሃልዩካ ወይ ንስድራቤት ንምጥርናፍ ዝኸውን ካርድ እንተሃልዩካ €225 ወይ €75 ክትከፍል ኣለካ።

 • ነባሪ ካርድ (10 ዓመት)

ኣብ ስራሕ ሓደጋ ወይ ናይ ሞያ ሕማም ጡረታ ካርድ እንተ ኣጋጢሙካ €225 ወይ €75 ክትከፍል ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ብዛዕባ ወጻኢታት ማሕተም እቶት ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቑ።

ድሕሪ ናይ ስርቂ ወይ ክሳራ ምእዋጅካ፡ መንበሪ ፍቓድካ ይዓጽዎ። ድሕሪኡ መንበሪ ፍቓድካ ከም ዝጠፍአ ወይ ከም ዝተሰርቀ እንተተኣዊጁ እንተረኺብካዮ፡ ነቲ ፕረፈክቸር ክትህቦ ኣለካ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምዕባለ ሕቶኹም ተኸታተሉ።

ሕቶኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ፡ ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ኣቲኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምካ ጠውቕ ፡ "Access my account" ድማ ምረጽ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ምምሕዳር ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ደጋፊ ሰነዳት ንምርካብ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን፡ ናብ ውልቃዊ ቦታኹም ክትከዱ ዝዕድም መፍለጢ ኣብ ሳጹን ፖስታኹም ይመጸኩም። ድፕሊኬትካ ምስ ተዳለወ፡ ናይ ኢመይል መፍለጢ እውን ክመጸካ እዩ።

እቲ መንበሪ ፍቓድ ዝውድኣሉ መዓልቲ ክቕየር ድዩ?

ናይ ኩነታት ለውጢ ምእዋጅ ነቲ ፍቓድ ዝጸንሓሉ ግዜ ኣይቅይሮን ’ ዩ ። እቲ ናይ ምውዳእ ዕለት ምስቲ ኣብቲ ናይ ቀደም ካርድካ ዝተጠቕሰ ክኸውን እዩ።

ነቲ ኣገባብ ብኢንተርነት ክትውድኦ እንተዘይክኢልካ

ቴክኒካዊ ጸገም (ዝተዓጽወ ገጽ፡ መልእኽቲ ጌጋ ወዘተ) ምስ ዝህልወኩም ፡ ምስ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም :

 • ብስልኪ0 806 001 620 (ነጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ ምስቲ ናይ ርክብ ቅጥዒle formulaire de contact (bo ("ርክብ" ዝብል መጠወቒ ኣብ ታሕቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝርአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ፡ እንተሃልዩካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ሲሲሲ መፍትሒ ክህበኩም እንተዘይክኢሉ፡ በቲ ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ወጻእተኛታት ዝተሓዝአ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትስነዩ ናብ ፕረፈክቸርኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ዝቐረበካ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ንምርኻብ፡ ኣብ ኢንተርነት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፡ “ናይ ወጻኢ ፕረፈክቸር ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥቢ” ብምጽሓፍን ክፍልኻ ብምውሳኽን።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
32 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
9እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible