Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

24
ድሉዋት ፋይላት
24
4 départements

ኣብ ህንጻዊ ስርሓት ምምሃር

ስልጠና ን ስራሕን ምስናይ 3 ዓመታት ዲፕሎም። ብስሩዕ እናተኸፈካ፣ ዝወሃብ ስልጠና
ብነጻ
ዝለኦኣለ 3 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
Bâtiment CFA 35ሲኣፒ ብረታኝ CAP+ Bretagne
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ቅብኢ ኣብ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሰርትፍኬት 3 ደረጃ ሞያ ዘውህብን፣ ናይቲ ብ Façadier-Peintre ዝበሃል ጥበብ ዘቕስም፣ ዘማዕብልን እዩ። .
ብነጻ
ትኽኽል 12 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምስራሕ ኣብ ተነኮ ምህራም

ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠና ን ስራሕ ህንጻ ምህራም ተነኮ
ብነጻ
ዳርጋ 6 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierኣብ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ኣብ ስርሓት ዕንጸይቲ

እዚ ስልጠና እዚ፣ ከመይ ዝበልኩም ሞያውያን ጸረብቲ ዕንጸይቲ ወይ ኣብ ሞያ ካርፔንተር ክእለት ን ኽህልወኩም ዝገብር ዝኽእል እዩ
ብነጻ
ዳርጋ 6 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ስራሕ ናይ ቤት መሞቒ ማሽን

እዚ ስልጠና እዚ መስርሕ ምግጥጣም Thermique ን ከምኡውን 3. ደረጃ ናይ 'ሳኒቴኽን' የሰልጥን።
ብነጻ
ዳርጋ 8 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክሌ ደ ኣተልየ
69 - Rhône

ምስራሕ ሞያ ኤለክትሪክ ናይ ህንጻ

እዚ ስልጠና እዚ ሞያውያን ናይ ኤልክትሪክ ምስኳን ኣብ ንህጻታት ፣ ንኽትኮኑ ዝሕብር ኮይኑ፣ ብደረላ ምድብ ድማ 3ይ ደረጃ ዘለዎ እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierለ ክለ ደ ኣተልየ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምድህሳስ ሞያ ምልማጽ ኣብ ህንጻ

እዚ ሰርትፊኰት ሰለዎ ስልጠና እዚ፣ምኩራት ለመጽቲ ንምዃን ዘኽእለኩም ሞያ ዘቕስም ስልጥና ይህብ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
69 - Rhône

ምስራሕ ስሚንቶ ናይ ገዛ ናይ መሬት ስሚንቶ

ሓደ ናይ ምንጻፍ መሬት ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ምውሳድ
ብነጻ
ትኽኽል 1 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Les clés de l'Atelierምስ Les clés de l'Atelier
2 départements

ኣብ ህንጻዊ ስራሕ ንምስራሕ፣ዝወሃብ ስልጠና

ንህንጻዊ ስራሕ ዝጠቕም መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳ ሓደሽቲ መጻእቲ ንምስትምሃርt (BTP) ዘተኮረ ።
ብነጻ
ዳርጋ 2 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Abajadምስ Abajad ኣባጃ
13 - Bouches-du-Rhône

ምስልጠና ድራውሊኮ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን ሞያ እናተኸፈልኩም ሰልጥኑ

ኣብ ማርሳይ Marseille ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ ንነብስኻ ከም ስራሕ-መጽናዕቲ ቱቦ ሰራሕተኛታት ኩኑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
69 - Rhône

ስልጠና ኣብ ስርሓት ህንጻ ስልጠና ንምውሳድ

ኣብ ስርሓት ህንጻ ንምንጣፍ ጥበባት ንምምሃር ዘኽእል ናይ 3 ኣዋርሕ ስልጠና ንምርካብ፣
ብነጻ
ዳርጋ 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Les clés de l'Atelierኣብ ምህናጽ፣
4 départements

ሓደ ሞያዊ ስልጠና እናወደስኩም ገዛ ርኸቡ

ሓደ መንበሪን ስራሕን ንምርካብ እናተኸፈልኩም፣ ናይ ምምሕዳር ወረቓቕጥኹምን እን እናተሳለጠልኩምን፣ ዝወሃብ ስልጠና
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ ሆፐ HOPE
7 départements

ስልጠና ሞያ ህንጻን ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምውሳድን

ኣብ ፈረንሳ ምምሃርን ኣብ ጽላት ህንጻ (BTP) ስልጠና ምውህሃድን ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ትኽኽል 2 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave - Habitat et Humanisme - Langues plurielles
3 départements

ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ ስልጠናን ምስራሕን

ን8 ሰሙናት ዝጸንሕ ስልጠና (240 ሰዓታት ) ኣብ Île-de-France ንምርካብ ስልጠና ወይ ሞያታት ህንጻ ንምድላው ዝዓለመ ስልተና
ብነጻ
ዳርጋ 8 ስሰሙን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Association Philiaምስ PICSI
8 départements

ኣብ ሞያ ተንዲኖ ብምስልጣን ከምኡውን ስራሕ ምርካብ

ምድላው፡ ስልጠናን ስራሕን ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ፡ ኮርሳት ፈረንሳ፡ ሒሳብ፡ ከምኡ ኣውን ካልኦት ሞያታት ዘጣመረ ትምህርቲን ስራሕን።
ብነጻ
ዳርጋ 1 ዓመታት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
CREPI IDFምስ Destination Emploi ዝተባህለ ትካል