Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ PICSI

Association Philia
ኣዳላዊAssociation Philia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 8 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 35 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ ስልጠናን ምስራሕን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ሞያዊ ስልጠና እዚ፣ ንስደተኛታት ከምኡውን ተጠቀምቲ ወይ ኣህጉራዊ ሓለዋ ምስ እትኾኑ ስልጠና ኢንዱስትሪ ህንጻ ንምድጋፍ ዝሕግዝ ናይ ሞያ መንገዲ

ዕላማታት :

 • ኣብ ሞያታት ህንጻ ሞያዊ መጻኢ ምህናጽ BTP
 • ሓደስቲ ኣገባባት ትምህርቲ ርኸቡ።
 • ንሞያዊ ውህደት ዘድሊ ክእለት ክህልዎም እዩ።
 • ን ኣብ ናይ ናይ ልምምድ ስራሕን ህዝባዊ ስራሕትን (ናይ ቀደም / መሕለፊ ማይ / ባቡር ምትዕርራይ ወዘተ) ናብ ሞያታት ህንጸት (ነደቕቲ / ቀባእቲ/ ፕላምበር / ጸረብቲ / ናይ መስኮት ስርሓት ) ንምትግባር የኽእል።

ምስ ፕሮጀክት ናይቲ ሰብን ኩነታቱን ዝተመጣጠነ ስርዓታት ነቕርብ: ሞያዊ መዓርግ፣ POEC (ስርሒታዊ ምድላው ንሓባራዊ ስራሕ)፣ CAP (ናይ ሞያዊ ብቕዓት ምስክር ወረቐት) ምርካብ ይከኣል...


ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ፡ክማልኡ ዘለዎም ነገራት፤

 • ወረቐት ምህላው
 • ብፈረንሳ ደረጃ ቋንቋ A2 ።
 • ንውዕል ውህደት ሪፓብሊካን (CIR) ምፍራም
 • ኣብ RSA ዘሎ ሰብ ምዃን ወይ ደላዪ ስራሕ ኮይኑ ኣብ Pôle emploi ምዝጉብ ክኸውን
 • "ተኻኢሉ" ብማሕበራዊ መወከሲ ክምከርን ክከታተልን ዘለዎ ሰባት እዩ።
ንሞያዊ ስልጠና ካሕሳ ትረክብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ቅድሚ ናብ ልምምድ ምእታውካ ናይ ፈረንሳ ፈተና ይካየድ።

FLE (ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ) ዝብል ኮርሳት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ፤

 • ሞያዊ ስነ-ቓላት ምምሃር
 • ኣብ ናይ ስራሕ ኩነታት (መምርሒታት፣ ሕግታት ጥዕናን ድሕነትን፣ ጭዋ መግለጺታት ወዘተ ምኽባር) ክረዳዳእ ዘኽእል ፍልጠት ምቕሳም።
ብሳላ እቲ ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ተሳትፎ ፣ ምስ ሓደስቲ ሰባት ብምልላይን፣ ከምኡ’ውን ርእሰ-ምትእምማንካ ከተማዕብል ምምዕባልን : ትያትር፣ ደርፊ፣ ምጽሓፍ ኮራስ ወዘተ ሓቢርካ ኢህን ምብህሃልን ክሰብሉ።
 • ክብርታት ባህሊ ፈረንሳን መትከላትን (ዓለማውነት፡ ዜግነት) ምስትምሃር
 • ብተወሳኺ ውን ምምሕዳራውን ሕጋውን ሃዋህው ምፍላጥ ይሕግዝ።
 • ሲቪ ከመይ ጌርካ ከም እትሰርሕን ናናይ ተበግሶ ምጽሓፍን ፍለጥ
 • ብተወሳኢ ፕሮፌሽናል ስእልን ቪድዮን ስርሑ
 • ከማኡውን ምጅማርን ምምሕያሽን ኣብ ዲጂታላዊ ኣጠቓቕማ፡ ሳንዱቕ ኢመይል ምፍጣር፡ ስልጠና ከመይ ጌርካ ከም እትረክብ ምፍላጥ፡ ብኢንተርነት ዝግበር ኣገባብ ምውሳድ ወዘተ።
 • ኣኣብቲ ንመጻኢ እትሰርሕሉ ትካል ፣ኣፍልጦ ኣማዕብሉ : ማሕበራዊ ሕግታት: ሕግታት ጥዕናን ድሕነትን ወዘተ ምምሃር ትኽእሉ ።
 • ኣብ ስራሕ ኣቃውማኻ ብኸመይ ከም እተመዓራርዮ ምፍላጥ: መልክዓት ጭውነት: መሰላትን ሕግታት ህይወትን ክተተግብሩ ምእንቲ
 • ኣብ መወዳእታ ምብጻሕ ትካላት ህንጻን ኣብ ቦታ ምምሳልን ።

በዚ ድማ፣ ኣቃውማኻ (ኣተሓሳስባ፡ ቴክኒካውን ናይ ምድሓንን ምልክታት ወዘተ) ብኸመይ እተመዓራርዮን ኣብ ስራሕ ቦታ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ከም እትህልወካን ምኽሪ ንህበካ።

 • ኣብ ውልቃዊ መጻኢ ፕሮጀክትካ ብደገፍ ኣብ ድርኺት፣ ክስገሩ ዘለዎም ዕንቅፋታት፣ ስብእና ግለጽ
 • ናብቲ ዝያዳ ሓበሬታ ምክትታልን ምዝገባ በዚ ዝስዕብ ርኸቡና።

ከመይ ንገብሮ?

ብዛዕባ እዚ ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ናብ ንወ/ሮ ሳራ ቪሮት ብቑጽሪ ስልኪ 07 49 92 49 01 ደውሉ ወይ እውን ናብ insertion-pro@philia-asso.org ብምልኣኽ ዝቕጽል ክፍለ ግዜታት ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ስልጠና ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9፡30 ክሳብ 12:30 ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 14:30 p.m ይካየድ። ኣብ ቀጽሪና ኣብ ፓሪስ 19ᵉ ከምኡ’ውን ኣብ Île-de-France ደፓርትመንታት (78, 94) እዩ ዝካየድ።

ዝቕጽል ክፍለ ግዜታት

ካብ 24 ሓምለ ክሳብ 15 መስከረም 2023 ኣብ ቪለጁፍ (94) / ጥቅምቲ ክሳብ ሕዳር ( ናይ ዝመጽእ ዕለታትን ቦታን )።

ን ኣሲስታንት ሶሻል ወይ ካልእ ንስደተኛታት ዝድግፍ ትካል ነቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ መሊኡ ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ ፡ insertion-pro@philia-asso.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
sarah virotsarah virotኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
elinakhnelinakhnተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት