Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ École Gustave

Ecole Gustave
ኣዳላዊEcole Gustave

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 15 ወርሒ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ሞያ ስነ-ህንጻ ዲፕሎም ንምርካብ ምድላው

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ጽላት ህንጻ ነጻን ዝኽፈልን ስልጠናሞያ ቱቦ/መሃንድስ ምውዓይ ወይ ኤሌክትሪሻን ንምምሃር . እዚኦም ብኩባንያታት ኣዝዮም ተደለይቲ ሞያታት እዮም።

እቲ ስልጠና ብኽልተ መድረኻት ዝውደብ እዩ፤

  • መሰረታዊ ትምህርቲ ናይቲ ሞያ ንምምሃርን ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ቴክኒካዊ ክእለት ንምምሃርን ናይ ሰለስተ ወርሒ ጽዑቕ ኮርስ (399 ሰዓታት ትምህርቲ) ። ከከም ኩነታትካ ካብ ፖለ ኢምፕሎይ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
  • ናይ 12 ወርሒ መደብ ስራሕ-መጽናዕቲ ንግዲ (3 ሰሙን ኣብ ንግዲ ሓደ ሰሙን ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ)።

ዕለታት፡ ምጅማር ስልጠና 4 መጋቢት 2024።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እቲ ስልጠና ዝኽፈል ኮይኑ ብዘይ ቅድመ ኩነት ዲፕሎማ ንኹሉ ክፉት እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ሕግታት ጥዕናን ድሕነትን ተማሃሩ
  • መሰረታዊ ሞያታት ህንጻ ፍለጥ።
  • ኣጠቓቕማ ናውቲ መሳርሒ ምፍላጥ
  • ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ደገፍ ረኸብ
  • ኣማራጺ ክትረክብ ንሕግዘካ።

ድሕሪ 1 ዓመት ናይ TP /መሃንድስ ናይ ኤለክትሪክ ፣ ምውዓይ ወይ ናይ TP ኤሌክትሪሻን ውሰድ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ኣብ ዓውዲ ምህንድስና ጸዓት ወይ ምህንድስና ኤሌክትሪክ መጽናዕትታት ምቕጻል ይከኣል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ ናይ ኦንላይን ቅጥዒ መሊእካ (ናይ ስብእና ሕቶታት ክትምልስ ኣለካ) እሞ ናብ ቤት ትምህርትና ክትጽንበር ቆጸራ ውሰድ።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣብ ስልጠናታትና ናይ ምእታው ቅድመ ኩነት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
jeangustavejeangustaveኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት