Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Les clés de l'Atelier

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ኣበይ ?

ምድህሳስ ሞያ ምልማጽ ኣብ ህንጻ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ +/- 645 ሰዓታት መረጋገጺ ስልጠና ንሞያዊ መዓርግ ናይ ህንጻ ቀባኢ የዳልወካ። ብቐጻሊ ወይ ብተመሳሳሊ ይርከብ።

ኣገዳሲ!
እቲ ቀባኢ ገዛ ንውሽጣውን ደጋውን ውድእቲ ሓደስቲ ህንጻታት ወይ ምሕዳስ የረጋግጽ። ዕላማ እዞም ስራሕቲ እቶም ደገፍቲ ንምሕላውን ንምስልሳልን እዩ። ናይ ምድላው ስራሕ፡ ቅብኣን ምቕማጥ ሽፋንን ይከናኸን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና ዝወሃብ እዩ፤

ቀጻሊነት ቀጻልነት፦ እቲ ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠና ዝበዝሕ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዝካየድ ግብራዊ ስራሕ ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ትካል 3 ሰሙን ኣብ ስራሕ ልምምድ ትገብር እሞ ክውንነት ናይቲ ሞያ ንምርዳእ የኽእለካ።

ዓውደመጽናዕቲ ስራሕት ፡- ነዚ ስልጠና ብስራሕ-መጽናዕቲ መሰረት ብህርመት 3 ሰሙን ኣብ ትካል ድሕሪኡ 1 ሰሙን ኣብ ስልጠና ንልዕሊ 1 ዓመት ትፍጽሞ። እዚ ድማ ንሙሉእ ንውሓት ግዜ ናይቲ ስልጠና ክፍሊት ክትረክብ ዘኽእለካን ድሕሪኡ ንስራሕ ምድላይካ የቃልሎን።

ኣብ ህንጻ ቀባኢ ስራሕ ኣዝዩ ተደላዪ ኮይኑ ዝቐለለ ናይ ስራሕ ምድላይ ከም ዝህልወካ የረጋግጽ።

እዚ ናይ 6 ወርሒ ወይ ናይ ሓደ ዓመት ስልጠና ምስ ወጻእካ ብቐጥታ ክትሰርሕ የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

Hélène Fleckstein

እንተደኣ ዕለታት ናይ ዝቕጽል ናይ ትምህርቲ ዓመትና ንምፍላጥ፡ ናብቲ ብቐጻሊ ዝመሓየሽ መርበብ ሓበሬታና ብምእታው፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
joubinettejoubinetteተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_490763utilisateur_490763ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ljb@lesclesdelatelier.frljb@lesclesdelatelier.frኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ