Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምሕታት ንምርካብ RSA ሓገዝ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

RSA (ናይ ሓገዝ) እዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ስራሕ ዘይብሎም ወይ እውን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ኣካል ሕብረተሰብ ዝተመደ እዩ

ናይ ኤረሳ (ሓገz )ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ፣ ኤረሳ ናይ ነጻ ሓገዝ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ፣ ወይ ስራሕ ዘይብሎም ዕድሚኦም ልዕሊ 25 ዓመት ንዝኾኑ ሰባት ሓገዝ ይህብ ኣብ ፈረንሳ ን ዝነብሩን ዝወሃብ ሓገዝ እዩ ።

እቲ መጠን ገንዘብ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ዝፈላለ ኮይኑ ኣብ ኩነታት ስድራቤት (ንጽል፡ መሻርኽቲ ወዘተ)፡ ብዝሒ ቆልዑ፡ ካልእ ዝረኽቦ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ከምኡ’ውን ጸጋታት (ደሞዝ፡ ኣበል ወዘተ) ይምርኮስ ።

ፍላጡ ዝገድስ!
እቲ ብካፍ ዝለኣኾ ገንዘብ “"prestation” ወይ “ሓገዝ” ወይ’ውን “ኣበል aide” ይበሃል። ካብ ካፍ ሓገዝ ዝረክብ ሰብ “ተጠቃሚ” ይበሃል።

RSA ብዘይካ ፋይናንሳዊ ሓገዝ፡ ካብ በዓል ሞያ ንማሕበራውን ሞያውን ውህደት ዝሕግዝ ደገፍ እውን የጠቓልል። contrat d’engagement réciproque ተቐበልቲ ንሓድሕዳዊ ውዕል ውዕል ይፈርሙ: እዚ ማለት ነዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምልዋጥ ስራሕ ክትደሊ ትሰማማዕ።

ፍላጡ ዝገድስ!
ነፍሲ ወከፍ RSA ዝቕበል ሰብ ካብ 1 ጥሪ 2025 ከይደንጐየ ኣብ ፈረንሳ ትራቫይል (ናይ ቀደም Pôle emploi) ክምዝገብ እዩ።

ኣብ ፈለማ ዑቕባ ምስ ኣመልከትኩም ኣብ CAF ንምምዝጋብ ንRSA ከተመልክቱን እትኽሉ ኢኹም ። ካብ OFPRA ወይ CNDA ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሓለዋኻ (ስደተኛ፡ ንኡስ ሓለዋ፡ ሃገር ኣልቦ ሰብ) ኣወንታዊ መልሲ ናይ ጠለብኩም ምስ ዝረኸብኩም ነቲ ሰነድኩም ናብ CAF ስደዱ እዚ ድማ ካብታ ሕቶ ዘቕረብኩምላ ህሞት ጀሚሩ ናይ ምርካብ መስርሕ RSA ከስልጥ እዩ። እዚ ድማ “ምምላስ መሰላት“rétroactivité des droits”.” ይበሃል።


ከመይ ንገብሮ?

Pour demander le RSA, il faut :

ን RSA ንምሕታትክማልኡ ዘለዎም ነገራት

 • ኣታዊኹም ጸጋታትካ ትሑት ምዃኑን ካብቲ “ናሕሲ” (ነዚ ሓገዝ እዚ መሰል ዝህበካ ደረት) ዝሃለፈ ክኸውን የብሉን
 • ኣብ ዓመት እንተወሓደ 9 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩን ኣድራሻ (ዋላ መንበሪ ገዛ) ዘለዎምን እዮም። ወይ እቲ ብ ደሞሲላሽን ዝበሃል ዘለዎ . > ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ ናይ ረፉጂ ብዛዕብኡ ኣኣንብቡRéfugiés.info "Avoir une domiciliation postale"
 • እንተወሓደ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ ቅብሊት ክህልዎም፣
 • ድሮ ካልእ ዝርከብ ገንዘባዊ ሓገዝ ሓቲቱ ዝነበረ ፣ ን ኣብነት ኣብ ፣ ከም ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ካብ ፈረንሳ ትራቫይል (Pôle emploi) ወይ ድማ መሰል እንተሃልዩኩም ናይ ጡረታ ጡረታ፣ ካልእን ሓቲቱ ዝፈልጥ ምስ ዝኸውን
 • ልዕሊ 25 ዓመት ዕድመ ዘለዎ።

እንተኾነ ክልተ 2 ፍሉይ ኩነታት ኣሎ

2. Si vous êtes toujours intéressé, vous remplirez un dossier de candidature.

 • እንተድደኣ ዕዴኹም ኣብ መንጎ 18 ን 25 ዓመትን ኮይኑ፣ እሞ ቆልዓ እኝተዘይብልኩም፣ ንዝሓለፈ 2 ዓመታ ኣብ ውሽጢ 3 ፍልልይ ዝሰራሕኩም ምስ እትኾኑ
 • ሓደ ወይ ልዕሊኡ ውላድ ዘለዎም፣ በይኑ ወይ በይና ውሉድ ዘዕብዩ ንጽል ወላዲ እንተይንኩም። ወይ ነፍሰጾር ምዃን እዩ።

ቅድሚ ሕቶ ምቕራብካ፡ ውልቃዊ ኩነታትካ ነቲ RSA ክትቅበል ዘኽእለካ እንተኾይኑ ንምፍላጥ፡ መጀመርታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CAF ምምሳል ክትገብር ኣለካ። faire une simulation sur le site de la CAF

:ዝተፈላለዩ ሕቶታት ንምምላስ፤
- ስድራቤታዊ ኣቃውማ ገዛኻ ኣብ ፈረንሳ ዘለካ ኩነታት እዩ: ሓዳር እንተሃልዩኩም ግን ብሓባር ምሳኻ ዘይነብሩ ምስ እትኾኑ “ንውልቂ“seul”.” ክትምርምር ኣለካ።
- “ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ፈረንሳ ተቐሚጥካ፣ ክትሰርሕ ፍቓድ ዝህበካ መንበሪ ፍቓድ ሒዝካ” ንዝብል ሕቶ እወ ክትምልስ ኣለካ።
-ኣታዊታት “ጸጋታት” ዝብል ክፍሊ ብኹሉ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ዝረኸብካዮ ገንዘብ፡ ብኣኻን ምሳኻ ዝነብሩ ሰባትን: ደሞዝ: ናይ ሕማም ዕረፍቲ ሓገዛት: ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ሓገዛት: ናይ መናበዪ ገንዘብ: ናይ መንበሪ ኣበል: ናይ ስድራቤት ኣበል ክትውድእ ድሉው ኩን። .
 • እቲ ስሚዩለተር ነቲ RSA ክትቅበል መሰል ከም ዘለካ እንተ ኣመልኪቱ፡ ግምታዊ መጠን ገንዘብ የመልክት። ርግጸኛ ንምዃንን ክንደይ ምዃኑ ብልክዕ ንምፍላጥን፡ ኣብ CAF ክትምዝገብን ብወግዒ “ናይ ኣገልግሎት ሕቶ” ከተቕርብን ኣለካ (ደረጃ 3)
 • እቲ ስሚዩለተር ነቲ RSA ክትቅበል መሰል ከምዘይብልካ እንተ ኣመልኪቱ መብርሂ ይወሃብ።
 • ሕቶታት ክትምልስ ከለኻ ጌጋ እንተፈጺምካ፡ እንደገና ክትጅምር ትኽእል ኢኻ፣

> ንዝያዳ ሓበሬታ : Réfugiés.info “S’inscrire et demander une aide à la CAF”

እቶም ዝርዝር ናይ ኩሎም ንመመልከቲ RSA ዘድልዩ ሰነዳት (ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ገዛ)

 • Acte de naissance de l’OFPRAወይ Attestation ናይ l’OFII (voir “Bon à savoir” ዝብል ኣብ ታሕቲ ተዓዘቡ)
 • ካርድ ቪታል carte Vitale (ወይ ከም ዘለኩም ዝሕብር ሰነድ እንተለኩም )
 • እንተ ካድር ናይ mutuelle ሃልይኩም
 • RIB (relevé d’identité bancaire) ናይ ባንኪ ሕሳብ ወይ ናይ livret épargne
 • ካርድ ወይ ፣ ሰነድ ናይ ካርድ ን ኽትሓቱ ዝተለብኩምሉ ሰነድ titre de séjour እኝተሃልይኩም
 • ኣህጉራዊ ሓለዋ ዝህበካ ውሳነ OFPRA ዘለዎ ደብዳበ (ደረጃ ስደተኛ፡ ሃገር ዘይብሉ ሰብ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ) ወይ ውሳነ CNDA ዘለዎ ደብዳበ (ውልቃዊ ታሪኽካ ኣብቲ ናብ CAF ዝተላእከ ሰነድ ክትሓብኦ ትኽእል ኢኻ)
 • መረጋገጺ መርትዖ ናይ ኩሉ ናይ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣታዊ ስድራቤትካ (ናይ ክፍሊት ስሊፕ፣ ናይ Pôle emploi ናይ ክፍሊት ምስክር ወረቐት፣ ናይ ጥዕና መድሕን ሓገዛት፣ ናይ ስንክልና ወይ ናይ መናበዪ ጡረታ፣ ናይ ጡረታ ወዘተ) እንተሃልይኩም ምቕራብ

ከምኡ ውን ከከም ኩነታትኩም እዚ ዝስዕብ ሰነዳት እንተሃልይኩም ኣቕርቡ

 • ሰርቲፊኬት ናይl’ADAወይ l’OFII ወይ ናይ መወዳእታ ክፍሊት
 • ጥንስቲ እንተኾይንኪ ብሓኪም ዝግበር ኣዋጅ ጥንሲ
 • ሰነድ ፍትሕ ፍርዲ እንተተፋቲሕካ
 • acte de mariage ናይ መርዓ ሰነድ
 • እንተደኣ ተፈላሊኹም ኲይንኩም ናይ ፍልልይ ሰነድ
 • livret de famille ከምኡ ውን ናይ ዕለተ ልደት ሰነድ enfants ናይ ህጻናት
እንተደኣ ገና ካብ OFPRA ናይ ልደት ምስክር ወረቐትካ እንተዘይተቐቢልካ፡ እቲ ዝቐለለ መንገዲ “ግዝያዊ ናይ ስድራቤት ምስክር ወረቐት” ንምርካብ ምስ contacter l’OFII poምርካብ እዩ። ብተወሳኺ፡ attestation familialeድሕሪ ደጊም እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ከምዘይትረክብ ንምርግጋጽ፡ ናይ መወዳእታ ክፍሊት ናይ ሓታቲ ዑቕባ ኣበል (ADA) ምስክር ወረቐት ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ (እዚ ሰነድ ግን ንRSA ንምሕታት ኣየድልን)።
ነዞም ምስክር ወረቐታት ንምርካብ፡ ናብቲ ፋይልካ ዝመርሕ OFII ኢመይል ክትጽሕፍ ትኽእል ወይ ድማ ብቐጥታ ናብቲ እትነብረሉ ናይent au guichet de l’OFII ቆጸራ ንምሓዝ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕጂ ነቲ ሕቶ ብኢንተርነት (ደረጃ étape 3),)፡ ኣብቲ ቦታ ቆጸራ ብምሓዝ ((étape 4ደረጃ 4) ወይ ብፖስታ ብምልኣኽ (ደረጃ (étape 5).) ክትመርጽ ኣለካ።

ድሮ ኣብ CAF ተመዝጊብኩም እንተኾይንኩም ናብ ውልቃዊ ቦታኹም CAF, en cliquant ici.ኣብዚ ብምጥዋቕ።

እንተዘይተመዝጊብካ ቅድሚ ኣካውንትካ ምፍጣርካ መጀመርታ ብኢንተርነት ኣገልግሎት ክትሓትት ኣለካ።

> እንተደኣ ናይ ገዛእ ርእስኹም ሕሳብ ዘይብልኩም ኮይኑ ከምይ ከም ዝግበር ኣብ la fiche Réfugiés.info “S'inscrire et demander une aide à la CAF” ተወከሱ


ከምኡ ውን ብ ሕሳብ ናይ France Connect.እውን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹል፣ ንዝያዳ ሓበሬታ

ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ Réfugiés.info “S’inscrire et se connecter à la CAF” ኣብFranceConnect. ዝብልወብሳይት ክፈትዎ

ኣብ“Aide et démarches”, ብምቕጻል ኣብቲ ፣ "Faire une demande de prestations en ligne” “”፣ ድሕሪኡ“Vie professionnelle”, “”“Revenu de solidarité active” ከምኡ’ውን ““Faire la demande”. ዝብል ጠውቕ።ነቶም ሕቶታት መልሱ፣ ከምቲ ናይ ስሚዩሽን (ደረጃ 1 ) እሞ ናትኩም ስደዱ ሰነዳት።
> ሰነድዳትኩም ስካን ን ክትገብርዎ ምስእትደሉልዩ : እንቲ ናይ Réfugiés.info “Scanner un document” ዝብል ተወከሱ።.

ንኹሉ ብትኽክል ከም እትውድኦ ንምርግጋጽ፡ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ሓገዝ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበል። ንማእከል መንበሪኹም፡ ማሕበርኩም ወይ ንኣዳራሽ ከተማኹም ብዛዕባ እቲ ንRSA ኣብ ኢንተርነት ከተመልክቱ ክሕግዘኩም ዝኽእል ኣገልግሎት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
“ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቆጸራ ንምሓዝ ምስ እትደልዩ ፣ ብኸመይ ከም እትረኽቡን ኣብ ረፉጂ ኣንፎ
ተወከሱ Réfugiés.info "Prendre rendez-vous avec un assistant social"ናይ ኤረሳ ክፍሊት RSAዝመጸኩም ካብ እቲ ዝሓተትኩምሉ እዋን ኣትሒዙ እዩ (ወላ እቲ ዶክመንትኹም ምሉእ ኣይኹን ). ስለዚ እንተደኣ እቶም ኣሲስታንስ ሶሻል
ቆጸራ ናይ ናይ ምርካብ ተኣሎታት ዝናዋሕ መሲሉ። ብ ቐጥታ ኣብቲ ናይ ኤረሳ ቤትጽሕፈት ብቐጥታ ብምኻድ ምሕታት ይምረጽ። ( ኣብ ራብዓይ 4 ደረጃ ኣለኩም)

ሕቶኹም ብመገዲ ብኢነተርነት ወይ ብተሓጋገዝቲ እንተ መርጽኩም ብቀጥታ ናብ ዝቅጽል ደረጃ ስገሩ፣ናብ 6 ደረጃ

እንተደኣ RSA ንምጥላብ ምስ ቖጸራ ንምሓዝ ኢመይል ኣድራሻ ከድልየኩም ኢዩ ፣ ኢመይል ኣለኩም\ክን እንተ ኮይኑ ናብ ዌብ ሳይትCAF sur le site de la Caf. ብድሕሪ እዚ ኣብቲ “Ma CAF”. ዝብል ብምጥዋቕ

ብድሕሪኡ ኢኹም ቆጸራ ክትሕዙ እትኽእሉ

 • ብናይ ካፍ ሊንክ ጠውቑ " “Nous contacter”" ካብኡ " Demander un rendez-vous ጠውቑ።ብድሕሪ እዚ ዘሎ መስርሕ ተኸቲልኩም ቆጸራ ሕዙ
 • ከምኡ ውን 32 30 (ብ ስሩዕ ዋጋ ብምኽፋል ).ናብ ካፍ ምድዋል ይከኣል
 • ከምኡ እውን ብቐጥታ፣ ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ካፍ ብምኻድ ክትጠልኩ ትኽእሉ፣ (እቲ ዘድልየኩም ዝርዝራት ኣብምስ ረኸብኩም "Trouver un point d’accueil". ኢልኩም ኣድራሽኡ ርኸቡ

1. ኣብ ናይ ጉጅለ ሓበሬታ ኣኼባ ክትሳተፍ፣ ዝርዝር ሓበሬታ ክትረክብን ሕቶታት ክትሓትት ክትክእልን ትዕደም።

ወትሩ ብፍላይ ኣብ እዋን ቆጸራ ኩሉ ናይ ወረቐት ሰነዳት (ኦርጅናል + ፎቶኮፒ) ናብቲ ቆጸራ ምምጻእ ኣይትረስዑ።

Si vous avez une adresse à Paris, vous pouvez aussi aller dans un espace parisien pour l’insertion. Un professionnel peut vous aider à faire la demande de RSA après avoir pris rendez-vous :

እንተደድኣ ኣብ ፓሪስ ኣድራሻ እንተሃልዩካ፡ ናብ ሓደ ናይ ፓሪስ ቦታ ንውህደት espace parisien pour l’insertionእውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ሓደ በዓል ሞያ ቆጸራ ድሕሪ ምሓዝካ ንRSA ናይ ምምልካት ሓገዝ ርኸቡ

 • ኣብ ኢንትተርኔትብምኻድ ናይ እቲ ሓገዝ ዝትከበሉ ቦታ ንምፍላጥ ኣብዚ ተውዑ : cliquez ici, ኣብ ኣበይ ክልል ወይ ኣሮንዲስመ ከም ዘለኹም ንገሩ፣ ሽዑ ዝሰማኣምዓኩም ቦታን ግዜን መሪጽኩም ኪዱ። ናይ “RSA” ጠበል ሓገዝ ድማ ርከቡ።
 • tቴለፎን ወይ ብ ቀጥታ ኣብቲ ቦታ ብምኻድ፣ i :ምእንቲ ክትክእሉ፣ እእነሀ ናይ 7እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝህባ ቦታታት ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣድራሽከን ርኸቡ disponibles en cliquant ici.

እንተደኣ ናይ ኤርኤስ ሳ RSA ብኢንተርነት ወይ ኣብ ሳይት እንተ ኣመልኪትካ፡ ብቐጥታ ናብ ደረጃ 6 ኪድ።

ናይ RSA ሕቶኹም ብላ ፖስት ንምልኣኽ፡ ግድንምስ እንተኾይኑ

 • ፈለማ ነቲ ሰነድ ካብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኬድኩም ብምጥዋቕ ፣ ኣሕትምዎ።
  Demande de RSA ou de prime d'activité (Formulaire 15481*01)
 • ምስ መላእክሞ፣፣ብፍላይ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ገጻት፣ ኣገዳሰቲ ገዛትን ፎቶኮፖ ግበሩ

ኣብ መወዳእታ፡ ፋይልካ ብዓቢ ፖስታ ምስ ቅብሊት ኣፍልጦ፡ ናብቲ ዝቐረበካ CAF ክትሰድዶ ኣለካ። ኣድራሻ ፖስታ ንምርካብ: ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ "ማ ካፍl en haut à droite sur le site dans "Ma Caf", " ፖስታ ኮድኩም ጽሓፉ፣ ድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ "Nous contacterርኸቡና" ዝብል ጠውቑ። ናይ CAF ፖስታ ኣድራሻኻ ክረአየኩም እዩ በዚ ድማ ናብ ናይ ኣከባቢኹም ትኽኽለኛ ኣድራሻ ናይ ካፍ ትልእክዎ ደብዳቤኹም።።

ባዕልኻ እትሰርሕ ሞያዊ ንጥፈት (ነጋዳይ፡ ኢደ ጥበበኛ፡ ናይ ገዛእ ርእስኹም ስራሕ እትውንኑ ሞያ ወዘተ) እንተኴይንኩም፡ ኣብ ክንድኡ ቅጥዒ le formulaire 15482 (cliquez ici). ክትመልእ ኣለካ (ኣብዚ ጠውቕ)።

ንስኻ ወይ መጻምድትኻ ትሕቲ 25 ዓመት እንተኾይንካ፡ ነዚ ሰነድ እውን ክትመልኦን ክትሰድዶን ኣለካ፡ ተወሳኺ መመልከቲ ትሕቲ 25 ዓመት መንእሰይን ኣብዚ እነሀለኩም : Demande complémentaire pour un jeune de moins de 25 ans (Formulaire 14130*02)


ካብ CAF ተጠቃሚ ቁጽሪ CAF un numéro d’allocataire6 ኣሃዛትን ፊደልን)ን ምስቲ ናይ ኦንላይን ቦታኹም ክትራኸቡ ዘኽእለኩም ፓስዎርድን ክትረኽቡ ኢኹም። ነቲ ሕቶ ብኢንተርነት እንተድኣ ኣቕሪብካዮ፡ ድሮ ዝርዝር መእተዊኻ ኣለካ።

መስርሕ ሕቶኹምur caf.fr > ኣብ caf.fr >Espace Mon Compte > ዝብል ክፍሊ ወይ ካብ Caf-Mon Compte. ሞባይል ኣፕሊኬሽን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶኻ ተቐባልነት ምስ ረኸበ፡ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ RSA ዝውውር ናይ ገንዘብ ንቡር ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ይመጽእ እዩ።

እቲ ቀዳማይ ክፍሊት RSA ነቲ ዝረኸብካዮ መጠን ADA ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን እቲ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ መጠን ገንዘብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ክግምገም እዩ፣ ጸጋታትካ ኣብ ግምት ብምእታው።

እንተድኣ ድሕሪ 2 ወርሒ እቲ ሕቶ መልሲ እንተዘይብልኩም፡ ብተሌፎን ወይ ብኢመይል ንCAF ተወከሱ። CAF ብዙሕ ሕቶታት ስለዝቕበል ነፍሲ ወከፍ ፋይል ንምስራሕ ግዜ የድልዮእዚ ኣ ግምት ኣእትዉ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስተ3 ወርሒ 'ዴክላረ' ብምግባር ኣታዊኹም ምግባር።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚ ድማ “ርብዒ ዓመት ኣዋጅ ናይ ኣታዊ ” እዩ። "déclaration trimestrielle de ressources".ንነፍሲ ወከፍ ዝተሓተተ ወርሒ፡ በቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ (ደሞዝ፡ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ወዘተ)፡ ሰደቓ ክትመልእ ኣለካ።

እዚ ድማ ካፍ ንዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ዝለኣኽ ሓገዝ ንኽሕስብ የኽእሎ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info “Faire la déclaration trimestrielle à la CAF”

ኣብ ውልቃዊ ቦታኻ፡ ኣብ ትሕቲ “ለውጢ ኩነታት ኣዊጅ” ዝብል ክፍሊ፡ ኣብ ሞያዊ ወይ ስድራቤታዊ ኩነታትካ ዝኾነ ለውጢ እንተሃልዩ፡ ንCAF ምሕባር ኣይትረስዕ።

እቲ ናይ ሓድሕዳዊ ውዕል ውዕል ወይ “ብሕታዊ ፕሮጀክት” መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ድሕሪ ሕቶ RSA ልክዕ ዝፈርምዎ ሰነድ እዩ።

እዚ ውዕል መሰላትን ግዴታታትን ተጠቀምቲ RSA ዘቕርብ ኮይኑ፡ ናይ ህዝባዊ መሓውራት እውን የቕርብ

እቲ ናይ ሓድሕዳዊ ምትእስሳር ውዕል ግዴታ ኣይኮነን፣ ኣብ ክልል ይምርኮስ። እንተፈሪምካዮ ግን ከተኽብሮ ግዴታ እዩ።

ህዝባዊ መሳርዕ (ፈረንሳ ትራቫይልFrance Travail (ናይ ቀደም Pôle emploi)፣ ከተማ ወይ ክፍሊ፣ CAF) ካብ ሞያዊ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ብሕታዊ ደገፍ ከቕውሙ ግዴታ ኣለዎም፣ ንዓኻ ክሕግዘካ፤

 • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ምህናጽ፣
 • ስራሕ ንምድላይ ወይ ንግድ ንጀምር፣
 • ምሓዝ ቆልዑ መፍትሒ ክንክን ህጻናት ምርካብ፣
 • ጸገማት ምፍታሕን ሕቶታትካ ብውልቂ ምምላስን።
 • ተቐበልቲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ኣብ ምልውዋጥ ድማ፤

ተቐበልቲ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ኣብ ምልውዋጥ ድማ ግድን እዩ።

 • ስራሕ ወይ ስልጠና ምድላይ (ሲቪ ምግባር፣ መመልከቲ ምልኣኽ ወዘተ)
 • ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፈረንሳ ትራቫይል (Pôle emploi) ንነብስኻ ኣመሓይሻ፣
 • ናብ ቆጸራታት ምጹ፣
 • ጸጋታትኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ኣ

ውልቃዊ ኩነታትካ እንተተቐይሩ (ንኣብነት: ሓድሽ ሰብ ናብቲ ገዛ እንተመጺኡ፡ ትግዕዝ፡ ወይ ትፈላለ)፡ ንCAF ክትሕብር ኣለካ። ሞያዊ ኩነታትካ እንተተቐይሩ (ንዓኻ ወይ ንመጻምድትኻ ሓድሽ ስራሕ፡ ምጅማር ንጥፈታት፡ ምዝዛም ውዕል ስራሕ፡ ምእታው ናብ ስራሕ ልምምድ ወዘተ)፡ ነዚ እውን ክትሕብር ኣለካ።

ናይ ባንክ ሕሳብ እንተቐይርኩም ሓድሽ RIB ክትሰዱ ኣይትረስዑ።

ነዚ ንምግባር ኣብ መርበብ ሓበሬታ CAF ኣብ “Mon profil“, ኣብ “Declare a change” ዝብል ጠውቕ።Pour cela, sur le site internet de la CAF, dans “Mon profil“, cliquez sur “Déclarer un changement“.

ነፍሲ ወከፍ ለውጢ ኩነታት ናብ ሓድሽ ስሌት ናይ ገንዘባዊ ሓገዝካ ይመርሕ: ደሞዝካ ወይ ክራይ ገዛኻ እንተተቐይሩ፡ CAF ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ይሰደልካ።


ካፍ ካብ ካልኦት ምምሕዳራት ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ግብሪ። ዝተፈላለየ ሓበሬታ እንተ ኣዊጅካ ወይ እንተተጋግኻ ነዚ ናብ CAF እውን ክትሕብር ኣለካ።
CAF ምስ ኩነታትካ ተኣሳሲሩ ብዙሕ ገንዘብ እንተሰዲዱልካ (ልዕሊ ዓቐን ክፍሊት)፡ ክትመልስ ናይ ምሕታት ኣማራጺ ኣለዎ። ግን ተጠንቀቑ፣ ጌጋ እንተዘይሓቢርኩም “ምትላል” እዩ። እገዳ ክግበረልካ ይኽእል እዩ።

ተቐበልቲ RSA እውን መሰል ኣለዎም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

22 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_84344799utilisateur_84344799ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
yassin nabelsiyassin nabelsiተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
areknazareknazተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ