ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ9 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

RSA (ናይ ምትሕብባር ሓገዝ) እዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ስራሕ ዘይብሎም ወይ እውን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ኣካል ሕብረተሰብ ዝተመደ እዩ

ናይ ኤረሳ (ሓገር )ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ፣ ኤረሳ ናይ ነጻ ሓገዝ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ፣ ወይ ስራሕ ዘይብሎም ዕድሚኦም ልዕሊ 25 ዓመት ንዝኾኑ ሰባት ሓገዝ ይህብ።

ኣስተውዕሉ!

መሰል ኤረሳ ንምርካብ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት l'Ofpra ( ኦፍራ ወይ ቤት ፍርዲ ሲ ኤን ዲ ኣድሕሪ ወረቐት ምርካብና ጥራሕ ኢዩ ዝምልከት )። ድሕሪኡ CAF ካፍ ዝሓተትልና መዓልቲ ግብኡና መሰል ናይ ኤረሳ ክንረክብ ንኽእል።

ክፍለጥ ዝዘለዎ!

እቲ ካብ ላካፍ CAF ዝወሃብ ገንዘብ "prestaion" ሓገዝ ይበሃል "aide"ሓደ እቲ ብ CAF ዝምደብ ወይ ኣሊካሽን " allocation" እቲ ተቐባሊ "allocateire" እዩ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 25 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 25 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኤረሳ ዝግብኣኩም እንተ ኮይኑ ኣረጋግጹ

መሰረት መሰል ናይ ኤረሳ ን ሓደ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር፣ ካብ 25 ዓመት ንላዕሊ ንዘለዎም ወን ዕድመ ይፍቀድ 

ኣብ ገለ ኩነታት ግን ትሕቲ 25 ዓመት ንዘሎ ሰብ ዝፍቀደሉ እዋን ኣሎ 

- እዕድሜኹም ካብ 18 ክሳብ25 ዓመት እንተ ኮይኑ እሞ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስታ ዓመታት ብ ተኸታታሊ ን2 ዓመታት እንተሰሪሕኩም፣

- ከምኡ እውን ን ንጽል ወይ ዘይ ጽምዲ ፣ ማለት ን ውላድኩም ንበይልኹም እንተኴንኩም እቲ መሰል ይግብኣኩም እዩ።

ነፍሰ ጾር እንተ ኮይና ፣ ወይ ሓልፍነት ወሲድና ቖልዓ ዘለና እንተ ኮይኑ une simulation de RSA sur le site de laCAF ብምድህሳስ፣ መሰልኩም ምፍላጥ ይከኣል።

ክፍለጥ ዘለዎ!

- ኣብ ፈረንሳ ዘለዉ ቤተሰብኩም : እንተደኣ ምስ መጻምዲኹም ብሓባር ዘይትነበሩ
ኲይንኩም ፣ ነቲ “seul” ዝብል ጠውቕዎ.

- እወ ኢልኩም መልስዎ ፣ “ኣብ ፈረንሳ ን 5 ዓመታት ዘስርሓኩም ወረቐት ኣለኩም
ድዩ ንዝብል ሕቶ , ”.

- ን ኹሎም ሓቢሮምኹም ዝነብሩ ኣባላት ቤተሰብ “ምንጪ” ክፍሊቶም በብ 3 ኣዋርሕ፣
ዴክለር ክትገብሩ ተዳለዉ

 • እንተደኣ እቲ ዝገበርኩሞ፣ ፈተነ፣ ይግባኣኩም ምዃኑ ሓቢሩኩም ብድሕሪኡ፣ ናብ CAF ንምምዝጋብ
 • እንተደኣ ተጋጊኹም ከም ብሓድሽ ጀምሩ

>
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info “S’inscrire et se connecter à la CAF” ተወከሱ

2

ንምሕታት ኣገድስቲ ዝኾኑ ሰነዳት ከነቅርብ ኣለና

CAF ገንዘብ ናይ (ኤረሳ) ኣብ ባንኪ ሕሳብኩም\ክን ክወርድ መታን ሓደ ኣክውንቲ ሕሳብ ናይ ባንኪን ሪብን ( Livre A LDD) ክህልወኩም RIB ኣንተላይ ክህልወኩም ኣለዎ።

ኣካፍታ ባንክ ምስ ዝደልዩ፣ በዚ ተወከሱ "Ouvrir un compte bancaire"

ግዝያዊ ምስክር ወረቐት ንምርካብ፣ l'OFPRA ከምኡ’ውን ጸብጻብ ገንዝብ ናይ Ada ኣዳ ክትሓቱ ትኽእሉ ወላ ወን ግድን ይኮነን ። ነዚ ምስክር ወረቐት ንምርካብ ናብ ቤት

ጽሕፈት ናይ ኦፊ በዚ ዝስዕብ ኢመይል email à l’OFII ብምልኣክ ክትሓቱ ትኽእሉ:: ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ኦፊ ኣብ ቀረባ ናይ ከባቢኩም ዘሎ ብኣካል ብምኻድ ክትሓቱ ትኽእሉ።

እዞም
ዝስዕቡ ዶክመንታት ናብ RSA ንምሕታት የኽእሉ :

 • ሰርቲፊኬት ናይ l’OFII ወይ l’OFPRAትውልዲ መዝገብ
 • RIB ናይ ባንኪ ሕሳብ ወይ livret épargne
 • ፎቶኮፒ ናይ መንበሪ ካርድ ሰጁርኹ ወይ ታሴራኹም
 • ደብዳቤ ናይ l’OFPRA ውሳኔ ወይ እውን ደብዳቤ ካብ CNDA (ከምኡ እውን ና ኩሎም ን ላካፍ ዝሰደድኩሞ መዝገብ ናይ ኣባላት ቤተሰብኩም à la CAF)
 • ደብዳቤ ካብ l’ADA ናይ l’OFII እንተላይ ነቲ
  ምሕታት መዝገብ ምስ ፈጸምኩም RSA ! ኣብ ኢተርኔት
  ( 3ደረጃታት), eከምኡውን ን ኣኦጸራ ንልሓድ ኣብ (ኣብ
  4 ደረጃ) ወይ ደብዳቤ ተለኣእኹ (ብሓሙሻ 5 ደረጃ
  ብምምልካት).

>
ብ ኸመይ ስካን ክትገብሩ ከም እትኽእሉ Réfugiés.info “Scanner un document” ተወከሱ

3

ኤረሳ ንምሕታት ሓደ ኣገባብ መንገዲ ምረጹ

እንተደኣ
ኮነክት ክትገብሩ ደሊኹም COonnectez-vous ወይ
እውን ሕሳብኩም créez un compte ኣብ
ኢንተርኔ ሳይት ኣብ ካብ ተመስገቡ CAF, en cliquant en haut à droite sur “Mon compte”.

>
ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ Réfugiés.info “S’inscrire et se connecter à la CAF” ኣብFranceConnect. ዝብልወብሳይት ክፈትዎ

>ነዚ እውን ከመይ ከም እትገብርዎ ኣኣብ Réfugiés.info “Se connecter à un site avec FranceConnect” ተወከሱ

ኣብ ኦንላይን ንምሕታት እዚ ፈለግ እዚ ብምጥዋቕ ተኸተልሉ en cliquant ici.

ኣብቲ “Aide etdémarches”, ዝብል "Faire une demande de prestations enligne”, ብ ጠውቑ “Vieprofessionnelle”, ብ ድሕሪ እዚ “Revenu de solidarité active” ዝብልሰዓቡ “Faire lademande”. መልሲ
ኣብ ቀዳመይ (ደረጃ 1). ዘሎሕቶታት መልሱ

ክፍለጥ ዘለዎ!

እንተደኣ ን መምሃሪ ክትሓቱ ደሊኹም እውን ኣይትጠራጠሩ፣ ኣብ መንበሪ ማእከልኩም ወይ እውን ኣብ ፣ ምምሕዳርኩም ብምካድ ናይ ኤረሳ RSA ንኽትሓቱ ፣ ቴክኒካላዊ ሓገዝ ሕተቱ :

ኣስተውዕሉ!

ናይ ኤረሳ ክፍሊት RSAዝመጸኩም ካብ እቲ ዝሓተትኩምሉ እዋን ኣትሒዙ እዩ (ወላ እቲ ዶክመንትኹም ምሉእ ኣይኹን ). ስለዚ እንተደኣ እቶም ኣሲስታንስ ሶሻል
ቆጸራ ናይ ናይ ምርካብ ተኣሎታት ዝናዋሕ መሲሉ። ብ ቐጥታ ኣብቲ ናይ ኤረሳ ቤትጽሕፈት ብቐጥታ ብምኻድ ምሕታት ይምረጽ። ( እብ ራብዓይ ደረጃ ኣለኩም)

4

ምስ caf ካፍ ቖጸራ ብምሓዝ ክትሓቱ ትኽእሉ።

ሕቶኹም ብመገዲ ብኢነተርነት ወይ ብተሓጋገዝቲ እንተ መርጽኩም ብቀጥታ ናብ ዝቅጽል ደረጃ ስገሩ፣ 

ምስ ካፍ ቖጸራ ንምሓዝ ኢመይል ኣድረስ ከድልየኩም ኢዩ ፣ ኢመይል ኣለኩም\ክን እንተ ኮይኑ ናብ ዌብ ሳይት sur le site de la Caf. ናይ ካፍ ሊንክ ጠውቑ " Contacte ma caf" ካብኡ " Prend un Rende-vous" ጠውቑ።

 • ከምኡ ውን 32 30 (ብ ስሩዕ ዋጋ ብምኽፋል ).ናብ ካፍ ምድዋል ይከኣል
 • ከምኡ እውን ብቐጥታ፣ ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ካፍ ብምኻድ ክትጠልኩ ትኽእሉ፣ (እቲ ዘድልየኩም ዝርዝራት ኣኣብ Ma Caf : ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ "Contacter ma Caf"ምስ ረኸብኩም "Points d’accueil").ብምኻድ ፈትሹ።

ኣብ እዋን ቆጸራ፣ ኩሉ ዘድልየኩም ዲክሜንታት ምምላእ ኣይትረስዑ።

 

5

መልሲ ተጸበዩ

ኣብ ዝቅጽል ቁጽሪ ናይ ካፍ ፋያል። ናይ ምስ 'ፓስዎርድ' ወይ ምስ ኮድ ክመጻኩም እዩ። numéro d’allocataire በዚ መንገዲ ኣብ ሕሳብኩም ክት ኣትዉ ትኽእሉ፣ ሓንሳብ ኩሉ ምስ ኣመለእኩም ኣብ ዝቅጽል ወርሒ ገንዘብ ኣብ ሕሳብኩም ክወርድ ኢዩ፣

ኣስተውዕሉ!

መጀመርያ ዝወሃበኩም፣ ገንዘብ ኤረሳ (RSA) ፣ ልክዕ ከም ናይ ኣዳ ከምቲ ዝወሃበኩም ዝነበረ ክኽውን ይኽእል እዩ። እዚ ብምቅጻል ምስ ግዜ ኩነታት ምድብ ናይ ኣታዊኹም፣ ዝተመዓራረየ እዩ። ነዚ ነገር ኣብ ልክዕ ናይ መደብ ንምስራዕ ክሳብ 3 ወርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ።

ናይ ኣጋጣሚ ኾይኑ፣ እንተደኣ እቲ መልሲ ዘይመጸኩም ኮይኑ፣ ናብ ካፍ ቴለፎን ደውሉ።

6

መልሲ ካፍ ተጸበዩ።

ካብ CAF ተጠቃሚ ቁጽሪ (6 ኣሃዛትን ፊደልን)ን ምስቲ ናይ ኦንላይን ቦታኹም ክትራኸቡ ዘኽእለኩም ፓስዎርድን ክትረኽቡ ኢኹም።

ፋይልካ ምስ ቀረበ (እንተተዛዚሙ ድማ)፡ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ RSA ዝውውር ንቡር ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ይመጽእ እዩ።

ነስተውዕል

: እቲ ቀዳማይ ክፍሊት RSA ነቲ ዝረኸብካዮ መጠን ADA ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን እቲ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ክግምገም እዩ፣ ጸጋታትካ ኣብ ግምት ብምእታው።

ድሕሪ 1 ወርሒ እቲ ሕቶ መልሲ እንተዘይብልኩም፡ ብተሌፎን ወይ ብኢመይል ንCAF ተወከሱ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ኤርሳ መሰልኩም ንከይቋረ ክትግበሩ ዘለዎም ነገራት

ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስተ ወርሒ 'ዴክላረ' ብምግባር ኣታዊኹም ምጝባር

ኣብ ሓደ-ሓደ ዞባታት ሕግታት ካፍ ይፈላለ ኢዩ። ገንዘብ ናይ ኤረሳ ንምውሳድ ናይ ግድን ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ክትምዝገቡ ኣለኩምን ።በዚ ናይዚ መሰረት ስምምዕ እንተ ፈሪምኩም ኣብ 'ፖል ኣምፕልዋ' ናይ ግደን ወርሓዊ 'ኣክችዋልዘ ' ክትገብሩ ኣለኩም።

ኣብ ኤረሳ ከለኹም እንታይ ዓይነት መሰል ኣለኩም ንምፍላጥ።

ማንም ሰብ ናይ ኤረሳ መሰል፣ ዘለዎ ሰብ ፣ ናይ ኣሲስታንስ ሶሻል፣ ወይ ሓጋዚ ሰብ ናይ ክህልዎ መሰሉ እዩ።
ኤረሳ ሓገዝ ዘለዎ ሰብ! ኣብ ዝተፍለላዩ ምግዳል ዋጋ ተረባሒ ንምዃን ይኽእል

ን ኣብነት ኣብ መጓዕዝያ ኣብ ውሽጢ ዞባ ፣ ኣብ ንጥፈታት
ስፖርትን ባህልን እዩ። ንዝያዳ ኣፍልጦ ኣብ መንበሪ ትቅመጥሉ ዞባ እንታይ ዓይነት መሰል ኣለኩ ምሕታት ይከኣል።

ካብ ካልኦት ምስ RSA ዝተኣሳሰሩ መሰላት ተጠቐሙ

ተቐበልቲ RSA መሰል ኣለዎም፤

 • ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዘካ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ዝመጽእ ደገፍ
 • ንመኽፈሊ ወጻኢታት ጥዕና ዝኸውን መመላእታ ምትሕግጋዝ ጥዕና (CSS)
 • ምጉዳል ወይ ነጻ ህዝባዊ መጓዓዝያ፣
 • ስፖርታዊ ወይ ባህላዊ ንጥፈታት...
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
163 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible