Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

8
ድሉዋት ፋይላት
8
75 - Paris

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ናይ ከተማ ሕርሻ ስራሕ ስልጠናን

ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ሜላታት ሕርሻ ከተማታት ፈረንሳ ንምቕሳም
ብነጻ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
Langues Pluriellesምስ Des Villes et des Graines
2 départements

ሞያ ሕርሻ ምፍራይ ኣሕምልቲ ፣ ስልጠና ምውሳድ

ማሕበር Abajad ሓደ ናይ ቋንቋ ስልጠና፣ ከምኡ ውን ናይ ና ሕርሻ፣ (agriculture). ዝህብ ማሕበር እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Abajadኣባጀድ Abajad
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስልጠና ብቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ሞያ ንግዲን

እዚ ኣብ ጽላት ሕርሻ ክትሰርሕ ስልጠና፡ ፈረንሳዊ ቋንቋኻ እናመሓየሽካ ዝወሃብ ስልጠና እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 7 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Fermes d'Avenirምስ Compagnonnage en Maraîchage agroécologique
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣብ ስራሕ ሕርሻ ንምውፋር

ኣብ lagriculture-recrute.org ኣብ ሕርሻ ንምስራሕ ኣብ እዚ ዝተጠቕሰ ወብሳይት ብምኻድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture ANEFAwww.lagriculture-recrute.org
39 - Jura

ኣብ ዓውደ-ሓርሻ ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ

ምያዊ ኣፍልጦ ንምቕሳም፣ ስራሕ ንምርካብን፣ ዘኽእል ስልጠና ኣብ ዓውደ ሕርሻ፣ ብኸመይ ከም እትሳተፉ ንምሕባርን ንምስናይን
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Soelisሶይልስ Soelis
3 départements

ሓደ ስልጠና ብዛዕባ ነቢት ወይ ወይኒ vin ንምርካብ

ኣሰራርሓን መስርሕን ብዛዕባ vigne ከምኡ ውን vin እብ ቦርጎኝ Bourgogne, ከምኡ ውን ኣብኡ ስራሕ ንምርካብን ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
VITA Bourgogneቪታ ቦርጎኝ VITA Bourgogne
38 - Isère

ሞያ ናይ ማሕረስ ወይ ሕርሻ ምፍላጡ፣

ወርሓዊ ክፍሊት እንዳተኸፈልካ፣ ናይ መስኖኣዊ ሕርሻ ኣሕምልትን ፍረታትን፣ ሞያ ምቕምቃም ኣታክልቲ ምምሃር፣
ብነጻ
ዳርጋ 7 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
IMPRODETTምስ ደማር ዝበሃል ትካል፣
21 - Côte-d'Or

ኣብ ስራሕ ምሻጥ ኣሕምልቲ ምስታፍ

እዚ ስራሕ እዚ ፣ከም ሰራሕተኛታት ዘቑጽረኩም፣ ኩሉ ሞያ ኣብ ክሊ ምሻጥ ኣሕምቲ ዘሎ ሞያ ዘፍልጠኩምን እዩ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Jardin d'insertion PRE VERTፕረ ቨኽ Pré Vert