Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Compagnonnage en Maraîchage agroécologique

Fermes d'Avenir
ኣዳላዊFermes d'Avenir

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 7 ወርሒ

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ስልጠና ብቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ሞያ ንግዲን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ፈረንሳ ንምምሃርን ናይ ዕዳጋ ጀርዲነር ንምዃንን ኣብ ጽላት ሕርሻ ዝወሃብ ነጻ ስልጠና እዩ ።

ዓላማታት :

 • ኣብ ዕዳጋ ሞያታት ጀርዲን ሞያዊ መጻኢ ምህናጽ
 • ንሞያዊ ውህደት ዘድሊ ክእለት ክህልዎም እዩ።
ምፍላጡ ዘገድስ
ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና እቶም ተማሃሮ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ክኾኑን ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ኣካየድቲ ዝራእቲ ክኾኑን ወይ ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ፕሮጀክት ምትካል ንኽውፍዩን ይዕጠቑ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

 • ሞያዊ ቓላት ብፈረንሳ ተማሃሩ
 • ሰሙናዊ ትምህርቲ ፈረንሳ ን7 ወርሒ
 • መዓልታዊ ልምምድ ዝገብር ፈረንሳዊ ድዩኦ
 • ማሕበረ-ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምፍጻም ተማሃር፡ ውዕል ስራሕ ምርዳእ፡ መሰል ሰራሕተኛታት ምፍላጥ፡ ስራሕ ደው ከም ዝብል ምእዋጅ ወዘተ።
 • ዲጂታላዊ መሳርሒታት ከመይ ጌርካ ከም እትጥቀም ምፍላጥ፡ ኣብ ኢንተርነት ምእታው፡ ብኢንተርነት ዝግበር ኣገባብ ምውሳድ ወዘተ።
 • ምስ መሻርኽትና ናይ ምንቅስቓስ ፕሮጀክት ጀምር
ምፍላጡ ኣገዳሲ
ሰሙናዊ ኣኼባታት ንዅነታትካ ንምግምጋም እዩ ዚዳሎ።
 • ጽፈትዘለዎ ሞያዊ ክእለት ምምዕባል
 • ብናይ ውህደት ስራሕን ናይ ስራሕ ልምምድን ኣብ ናይ ዕዳጋ ጀርዲን ሃዋህው ንርእስኻ ምጥሓል
 • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምህናጽ ካብ ውልቃዊ ደገፍ ተጠቐም

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ሓላፊ ስልጠና ርክብ ግበሩ፤

ወይ ድማ ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተወከሱ ።

 • ምኽፋት መመልከቲ 2024፡ መስከረም 2023
 • ቃለ መሕትት መሕተት ፡ ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 2023ን ለካቲት 2024ን።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
fermes d'avenirfermes d'avenirኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nounouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mimmomimmoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
zakharffzakharffተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት