Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Des Villes et des Graines

Langues Plurielles
ኣዳላዊLangues Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 21 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ናይ ከተማ ሕርሻ ስራሕ ስልጠናን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

በዚ መደብ ተሓጊዞም እዚኦም ኣብ ጽላት ሕርሻ ከተማታት ክሰርሑ ንዝደልዩ ደለይቲ ስራሕ ናይ ፈረንሳ ኮርሳትን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ዝዓለምሙ እዮም ።


ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- ኣብ ፓሪስ ይነብር
- ደረጃ A2 ወይ ልዕሊኡ ብኣፍ ብፈረንሳ ከምኡ ’ ውን A1 ወይ ልዕሊኡ ብጽሑፍ ምልከት ክህልዎም ይግባእ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ብዝበለጸ ብናይ ቃልን ብጽሑፍን ወይ ምዝርራብን ዝካየድ ኮይኑ እዩ።
  • መሰረታዊ ክእለት ምድልዳል፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍ እውን የጠቓልል።

ኣብ ሞያታት ሕርሻ ከተማታት ኣብ ናይ 114 ሰዓታት ቴክኒካዊ ስልጠና ትሳተፍ ፤

  • ኣቃውማ፣ .
  • ቴክኒካዊ ምንቅስቓሳት፣
  • ሕግታት ጽሬት ምፍላጥ...

ሞያዊ ፕሮጀክትኹም ብኸምዚ ዝስዕብ ክትሃንጽ ትኽእሉ ኢኩም ፤

  • ናይ ጉጅለ ስራሕ ምድላይ ክእለት ዓውደ መጽናዕቲ
  • ብሕታዊ ደገፍ
  • ናይ 2 ሰሙን ሞያዊ ልምምድ .

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ዝቕጽል ዕለታት ስልጠና ንምርካብ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
langues plurielleslangues pluriellesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
bissobissoተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት