Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምዝጋብ ኣብ ዩኒቨርስቲን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨስርስቲ ናይ ምቕጻል ዕድልኩም ዘኽእል ናይ ትምህርቲ መድብ ን ምጅማር ወይ ንምቕጻል ዘኽልእል እዩ።

ኣብ ፈረንሳ 3 ዓይነት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ፤

መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲታት

ናይ ብሕቲ ዩኒቨርሲቲታት

ኣብ ፈረንሳ 3 ዓይነት ኣብያተ ትምህርቲ d’études supérieures ኣሎ :

 • መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲታት
 • ናይ ብሕቲ ዩኒቨርሲቲታት
 • ዓበይቲ መንግስታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ።

ኣብ ፈረንሳ ሰማንያ ዝኾና ህዝባውያን ዩኒቨርስታት 80 universités publiques ኣብ ሓያሎ ቦታታት ን ኹሉ ዓውድታት ማለት (ሳይንስ፣ ጽሕፈት ፣ ቋንቋ ስለጥበብ ሰብኣዊ ሳይንስ ጥዕናን ስፖርቲን ወዘተን …)ኣገልግሎት ይህባ

እዞም ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝምወሉን ኮይኖም ሃገራዊ ዲፕሎማታት (Bachelor’s, Master’s, Doctorate) የቕርቡ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ ቀንዲ ቅድመ ኩነታት

 • ደረጃ ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ወይ እውን ምሳኡ ዝመጣጠን (ዝወአዳእኩሞ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ ከም ሰለኩም ምርግጋጽ ) ;
 • እኹል ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምህላው : እዚ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ (ሓበሬታ ደረጃ ቁጽሪ 1 ተወከሱ).

ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲታትን ስልጠናታትን ንምፍላጥ ግዜ ወሲድካ (ደረጃ 3)፣ ንፋይልካ ዝኸውን ሰነዳት ድማ ኣቐዲምካ ኣዳልዎ (ደረጃ 4)።

ናይ ምዝገባ ዕለታትን ኣገባብ ምልኣኽ ፋይልን ከከም ዩኒቨርሲቲታትን ኮርሳትን ዝተፈላለየ እዩ: ናይ ዩኒቨርሲቲ ካላንደር ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ (ደረጃ 5)።


ክፍለጥ ዘለዎ !
ናይ ብሕቲ ዩኒቨርሲቲታትን ዓበይቲ መንግስታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርትን ፍሉይ ናይ ምዝገባ ኩነታትን ኣገባባትን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ክፍሊት ዝኽፈል ስልጠና ኣለወን። ቅድሚ ምዝገባ ምጅማርኩም ንሓበሬታ ንነፍሲ ​​ወከፍ ትካል በበይኑ ክትረኽብዎ ይምከር።


ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ምእንቲ ክትክእሉ ናይ ላዕለዋይደረጃ መልቀቒ ፈታና ንያ 12 ክፍሊ ዝተሳተፍኩም ምስ ትኾኑ።ወይ እውን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ እንተኔርኩም።

 • Si vous avez un diplôme étranger, ናይ ወጻኢ ዲፕሎማ እንተሃልዩካ፡ ካብ ማእከል ENIC-NARIC (ሃገራዊ ማእከል ሓበሬታ ብዛዕባ ኣካዳሚያዊ ኣፍልጦ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ) ናይ ዲፕሎማኻ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ወግዓዊ ሰነዳት (ዲፕሎማ፡ ትራንስክሪፕት፡ ምስክር ወረቐት ስልጠና ወዘተ) ከተርኢ ኣለካ። እቲ ብማእከል ENIC-NARIC ዝወሃብ ምስክር ወረቐት ወግዓዊ ኮይኑ፡ ሕጋዊ ዋጋ ግን የብሉን ግዴታውን ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ምስክር ወረቐት ንምምዝጋብ ክሓትት፣ ክቕበል ወይ ክነጽጎ ነጻ እዩ።

> A lire : la fiche Réfugiés.info "Faire reconnaître un diplôme étranger en France".ምፍላጡ ዘገድስ
ከከም ዩኒቨርሲቲ ኣብ መበቆል ሃገርካ ማስተር 2 እንተሃልዩካ ኣብ ፈረንሳ ማስተር 1 ወይ ማስተር 2 ክትቅበል ትኽእል ኢኻ፡ ኩሉ ግዜ ግን ብቐጥታ ናብ ዶክትሬት ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ዳግማይ ካልእ ዓመት ክትገብር ኣለካ። ስለዚ ኣብ ኣየናይ ደረጃ ክትምዝገብ ከምዘለካ ንምፍላጥ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ምስክር ወረቐት ምምልካት ይምከር።.

እዚ ን ክኸውን ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንምምዝጋብ እንተወሓደ ደረጃ ምልከት ቋንቋ ፈረንሳ B2 ክህልወኩም ይግባእ

ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ እንተወሓደ ብፈረንሳ ደረጃ B2 ክህልወካ ኣለዎ። ገለ ኮርሳት ከም ሕጊ፡ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ብሓፈሻ ድማ ኩሎም ማስተርስ ደረጃ C1 ብፈረንሳ ምምላኽ የድልዮም።

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለዉ፤

ንኽትሓልፎ ዝቐለለ ወይ ዝተሓላለኸ ምስክር ወረቐት የለን፣ ነፍሲ ወከፎም ፍሉይነታቶም ኣለዎም።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “Avoir une certification officielle du niveau de français”

እንተደኣ ናይ ቋንቋ ፈተና ክትወስድ እንተዘይክኢልካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ርክብ ብምግባር ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ (ናይ ገምጋም ቃለ መሕትት፣ ናይ ጽሑፍ ፈተና ወዘተ) ክግምግሙ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።


ኣገዳሲ!
ገና ደረጃ B2 ወይ C1 እንተዘይብልኩም "DU Passerelle" ዝበሃል ስልጠና ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም: ስደተኛታት: ተጠቀምቲ ትሕተ-ቅርጽን ግዝያውን ሓለዋ: ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ሓተትቲ ዑቕባን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንኽጅምሩ ደረጃ ፈረንሳይኛ ክበጽሑ የኽእሎም። ኣስማት፣ ንውሓት ግዜ፣ ፕሮግራምን መዐቀኒታትን ከከም ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ እዩ።


> ንዝያዳ ሓበሬታ: la fiche Réfugiés.info “Faire une formation DU passerelle”

> Les formations DU Passerelle en France sont référencées
ici.
> Le formulaire pour candidater aux DU Passerelle d'Île-de-France est ici.

ኣብ ሓደ እዋን ን ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታ ከተምልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ስልጠና ብሓያሎ ዩኒቨርሲቲታት ፈረንሳ ክወሃብ ይኽእል እዩ፡ ገለ ዩኒቨርሲቲታት ድማ ፍሉይ ሞያ ኣለወን። ስለዚ ከከም ገዛኻ፡ ክእለትካ፡ ፕሮጀክትታትካ፡ ብዝሒ ቦታታት ወዘተ ክትመርጽ ይምከር።

ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ንኽሕግዘካ፡ መርበብ ሓበሬታ ካምፓስ ፈረንሳ፡ Campus France ብዓውዲ መጽናዕትን ብዞባን ኮርሳት ክትደሊ የኽእለካ፤

- ባችለር ዲግሪ (bac +1, bac + 2, bac +3) en cliquant ici,
- ማስተርስ ዲግሪ (bac + 4, bac + 5) ici.

ከምኡ ውን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ኣብ ሓደ SUIO (ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ)
 • ኣብ ሓደ ሲኣይኦ CIO (ማእከል ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን)
 • ኣብ ሓደ ማእከል ሓበሬታን Centre d'Information et de Documentation Jeunesse
 • ኣብ መድረኽ ማይ ማስተር Mon Master
 • ብዛዕባ ስልጠና ንምፍላጥ ካልእ መፍትሒ: እቶም ኣማኸርቲ ካብ ኦኒሰፕ (ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ ትምህርትን ሞያን) l'Onisepብዕላል ወይ ብኢመይል ብነጻ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ቴለፎን téléphone, tchat ወይቲ ቻት ወይ ኢመይል mail. ።
 • ብተወሳኺ ካብ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ UniR - Universités Réfugié.e.s ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ (UEE) UniR - Universités Réfugié.e.s. ou l’Union des Étudiants Exilé s (UEE).

ስደተኛታት ተማሃሮ ድሕሪ ምዝገባኦም ብውፉይ ኣማኻሪar un référent CROUS dédié après leur inscription. ክድገፉ እውን ይኽእሉ እዮም።

ንመመልከቲ ፋይል ዝሕተቱ ሰነዳት ብሓፈሻ ፤

 • ሓደ ሲቪ CV
 • ናይ ተበግሶ ወይ መእተዊ ሓሳብኩም ዝኾነ ደብዳበ
 • ብቅዓት ብደረጃ ምልከት ቋንቋኹ ፈረንሳ ወግዓዊ ምስክር ወረቐት
 • ከምኡውን ኣብ መበቆል ዓድኹም እቲ ኣብ መበቆል ሃገርካ ዝረኸብካዮ ዲፕሎማ(ታት) ተተርጒም(ማት)
  ወይ ድማ ናይ ENIC-NARIC ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት
  ወይ ድማ ናይ ኤውሮጳ ብቕዓት ፓስፖርት ንስደተኛታት (EQPR)

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኣንብብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐትla fiche Réfugiés.info “Demander la traduction officielle d'un document” ዝብል ተወከስ

እንተደኣ ናብ ሓያሎ ዩኒቨርሲቲታት መመልከቲ እንተሰዲድካ፡ ናይ ሽፋን ደብዳቤኻ ምስ ነፍሲ ወከፍ ስልጠና ክትመዓራረዮ ኣለካ።
ቅድሚ ሕጂ እንታይ ከም ዝገበርካን ስለምንታይ ነዚ ስልጠና ክትገብር ከም

ብዝያዳ ኣነጽሩ እንተደኣ እትደልን ግለጽ፣ ዋላ’ውን ዓውድታት እንተቐይርኩም ወይ እውን ንእተወሰነ እዋን ትምህርቲ እንተ ኣቋረጽኩም ነይርኩም።

ካልኦት ሰነዳት ከከም ኩነታትካ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም (ኣብ ፈረንሳ ዝተዛዘመ ናይ ስልጠና ምስክር ወረቐት፣ ናይ ኣስራሒኹም ምስክር ወረቐት፣ ናይ ምኽሪ ደብዳቤታት፣ ደረጃ እንግሊዝኛ ወዘተ)።

ፋይልካ ብኢመይል ክትሰድድ ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ ከተውርድ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ኩሉ ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ስሪት (PDF format) ክህልወካ ኣለዎ።

> ስካን ንምግባር ኣብዚ ኣንብቡ ፡ ኣብ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ሰነድ ስካን”

> ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፍቓድ ንምምዝጋብ ምስ እትደልዩ

መዝገባ ኣብ መንጎ ጥሪን መጋቢትን ፡ ናይ ምዝገባ ዝርዝራት ኣብቲ ንመጻኢ ተማሃሮ ዘራኽብን ዝዝርግሕን መርበብ ሓበሬታ “ Parcoursup ” ክቐርብ ኣለዎ ። ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ሓያሎ ዩኒቨርሲቲታትን ሓያሎ ኮርሳትን(“formulation des vœux”). (“ምቕራጽ ድሌታት ፍሉይ እዩ”) ይመርጽ።

ኣብ መንጎ መጋቢትን ሚያዝያን ፡ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ “ድሌታቱ” የረጋግጽን ናይ መመልከቲ ፋይላት ይልእኽን።

ኣብ መንጎ ሰነን ሓምለን ፣ Parcoursupኣብ መንጎ ተማሃሮን ዝተመርጻ ዩኒቨርሲቲታትን(“phase principale d’admission”). (“ቀንዲ ምዕራፍ ምቕባል”) ምክፍፋል ምግባር ወዘተ ዘሎ መስርሕ ተኸታተሉ።

እንተደኣ ጠለብኩም ተቐባልነት እንተረኺብኩም ኣብ መንጎ መስከረምን ጥቅምትን ምጅማር ይከእል።

> ካብ ካልኣይ ዓመት ንንየው እንተኾይኑ ንምምዝጋብኩም

ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብመንገዲ Parcoursup ምሕላፍ ኣየድልን እዩ፣ ብቐጥታ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ ስልጠና ሓላፊ ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ eCandidat ተጠቒምኩም። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ዕለታት ብጥንቃቐ ርአ።

> ንመዝገባኹም ን ማስተርስ ዝኸውን

ኣብዚ ወብሳይት Mon Master ነዚ ተመዝገቡ ce calendrier

> ንናይ DU Passerelle ስልጠና ንምምዝጋብ

ይዝያዳ ሓበሬታን ኩሉ ጠለባትኩም፣ ኣብቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ልምምድ ድልድል ምግባር” ተገሊጹ ኣሎ።

ኣብ ፈረንሳ ናይ DU Passerelle ስልጠና ኮርሳት ኣብዚ s ici.ተጠቒሱ ኣሎ ።

ንDU Passerelle d’île-de-France ንምምልካት ሓጋዚ ቅጥዒest ici.


ምፍላጡ ዘገድስ!
እምበኣከስ ናይ ምምልካት ግዜ፣ ናይ መወዳእታ ግዜን ናይ ስልጠና ንውሓት ግዜን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመትን ንነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲን ዝተፈላለየ እዩ። ስለዝኾነ ድማ እቲ መደብ ንምፍላጥን ፋይል ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ንምልኣኽን ምስ ክፍሊ ትምህርቲ ወይ ክፍሊ ዓለም ለኸ ዝምድናታት ርክብ ምግባር ይምከር።
ምፍላጡ ዘገድስ

ነዚ ንምኽሳብ ሰብ ወርቐት ናይ ስደተኛታ ማለት ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ከምኡ’ውን ሃገር ዘይብሎም ሰባት) ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምምልካት ኣቐዲሞም ናይ ምቕባል ሕቶ (DAP) ምቕራብ ኣየድልዮምን ። ሓተቲ ዑቕባ መሰል ዘለዎንም ኮኑ ይግባእ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ወረቐት ናይ ስደተኛ ዘለኩም ማለት ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ከምኡ’ውን ሃገር ዘይብሎም ሰባት) ምስ እትኾኑ ኣብ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ምዝገባ ክፍሊት ኣይከፍሉን እዮም

 • .ኣብ እዋን ትምህርትኻ ብግቡእ ንኽትነብር ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎኩም
  > ንዝያዳ ሕእበሬታ ኣብ la fiche Réfugiés.info “Demander une bourse d’études
 • ከምኡ እውን ናይ ተምሃራይን ናይ ካምፓስን ናይ ህይወት ኣበርክቶ (CVEC) ኣይከፍሉን እዮም። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብወግዒ ቅድሚ ምምዝጋብካ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ sur le site de la CVEC. ናይ ነጻነት ምስክር ወረቐት ክትሓትት ኣለካ።
 • እንተደኣ ድሮ መንበሪ ሃልይኩም CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ናይ ምኽፋል ክራይ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ከከም ኣታዊታትኩምን ኩነታ ናይ ቤተሰብኩምን ወዘተ
  > ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “Demander des aides au logement”
 • እንተደኣ ድሮ ቅድሚ ትምህርቲ ምምዝጋብኩም ትሰርሑ ኔርኩም ኲይንኩም። እሞ ኣብ France Travail (ናይ ቀዳም ፖለምፕልዋ Pôle emploi),ምዝጉባት ኔርኩም። ሓደ ናይ allocations chômage. ዝበሃል ሓገዝ ክህልወኩም ይኽእል እዩ።
  > ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “S'inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi)”

እንተደኣ ተመሃሮ ኲይንኩም፣ RSA (ብ ካፍ CAF) ክትረክብ ኣይከኣልን እብዘይካ ኣብዚ ዝተገልጸ 2 ኩነታት ፍሉይ ኩነታ ici.


እቶም ብዝኾነ ምኽንያት እቶም ናይ ምዝገባ መዓልታት እንተሓሊፎም፡ ሓደ ሓደ ግዜ ገና ምምዝጋብ ይከኣል እዩ: ብቐጥታ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትራኸብ ኣለካ (ኣገልግሎት ምዝገባ፡ ኣካያዲ ስልጠና፡ ቤት ጽሕፈት መቐበሊ ኣጋይሽ ተማሃሮ ወዘተ)።ተወከሱ

ንናይ ስልጠና ኮርስ ክትምዝገቡ እንተዘይክኢልኩም ወይ ፋይልኩም ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ፡ ዝቕጽል ምዝገባታት እናተጸበኹም ብኢንተርነት ኮርሳት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣስተውዕሉ!
እቲ ከመይ ኩሉ ኣብዞም መድረኻት ዝግበር ስልጠና ግድን ናብ ዲፕሎማ ዝመርሕ ኣይኮነን። ግን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከም ዝወዳእካ ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐት ክህልወኩም ይከኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ገለ ስልጠናታት ክፍሊት የድልዮም።ኣብ ኦንላይን ici.

 • መርበብ ሓበሬታ Apprendre le français avec TV5 Monde ተማሃሩ
 • ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፈረንሳ Français Facile avec RFI
 • መዓልታዊ ሰነዳት (ዜናታት፡ ፖድካስት፡ ጋዜጣታት፡ መደባት ሬድዮ፡ ቪድዮታት ወዘተ) ኣንቢብካን ምስማዕን ምስ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዕላል ምግባርን።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
golkurdgolkurdተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት