Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምዝጋብ ኣብ ዩኒቨርስቲን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 6 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ዩኒቨስርስቲ ናይ ምቕጻል ዕድልኩም ዘኽእል ናይ ትምህርቲ መድብ እዩ .

ኣብ ፈረንሳ ሰማንያ ዝኾና ህዝባውያን ዩኒቨርስታት 80 universités publiques ኣብ ሓያሎ ቦታታት ን ኹሉ ዓውድታት ማለት (ሳይንስ፣ ጽሕፈት ፣ ቋንቋ ስለጥበብ ሰብኣዊ ሳይንስ ጥዕናን ስፖርቲን ወዘተን …)ኣገልግሎት ይህባ

ክፍለጥ ዘከዎ !

ኣገዳሲ!
ኩለን መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲታት ኣካል "ላዕለዋይ ትምህርቲ" እየን። ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝምወሉ ኮይኖም ሃገራዊ ዲፕሎማታት (Licence, Master, Doctorat) የቕርቡ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ ቀንዲ ቅድመ ኩነታት

 • ደረጃ ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ወይ እውን ምሳኡ ዝመጣጠን (ዝወአዳእኩሞ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ ከም ሰለኩም ምርግጋጽ ) ;
 • እኹል ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምህላው : እዚ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ (ሓበሬታ ደረጃ ቁጽሪ 1 ተወከሱ).

ናይ ምዝገባ እዋንን ናይ ትምህርቲ ግዜን ዝተፈላላዩ እዮም ከከምዩኒቨስርስቱ፣ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣውን ኣብ (ደረጃ 2 ዘሎ ሓበሬታ ተወከሱ).

ምፍላጡ ጽቡቕ :


ኣገዳሲ!
ኣብ ፈረንሳ 3 ዓይነት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ፤
- መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲታት (ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና)
- ናይ ብሕቲ ዩኒቨርሲቲታት
- ዓበይቲ መንግስታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ምእንቲ ክትክእሉ ናይ ላዕለዋይደረጃ መልቀቒ ፈታና ንያ 12 ክፍሊ ዝተሳተፍኩም ምስ ትኾኑ።ወይ እውን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ እንተኔርኩም

እንተደኣ ኣብ ሃገርኩም ሓደ ዲፕሎም ነይርኩም ድማ፣ ናብ ዝለዓላ ደረጃ ትቕጽልዎንምጽላጡ ኣገዳሲ :ነዚ ዝምልከት ኣብ : lናይ Réfugiés.info "Faire reconnaître son diplôme (Enic-Naric)" ተወከሱእንተደኣ እቲ ዩኒቨርስቲ ሓደ ዲፕሎም ዘይሂብኩም ድማ፣ ሓደ ዲፕሎም ከም ዝደላወልኩም ክንገብር ንኽእል ፣ ብሳላ passeport européen de compétence ዝበሃል መርመራ ብምስታፍ.

> A lire : la fiche Réfugiés.info "Faire reconnaître un diplôme étranger en France"

ኣገዳሲ!
እዚ ምስክር ወረቐት ወግዓዊ ኮይኑ፡ ሕጋዊ ዋጋ ግን የብሉን ግዴታውን ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ምስክር ወረቐት ንምምዝጋብ ክሓትት፣ ክቕበል ወይ ክነጽጎ ነጻ እዩ።

እንታይ ደኣ ናይ ዲፕሎማኻ ወይ ናይ ዲፕሎማ መርትዖ እንተዘይብልካ፡ ቅድሚ ካብ ሃገርካ ምውጻእካ ክትወስዶ ስለዘይከኣልካ ወይ ስለዝጠፍአ፡ ፓስፖርት ኤውሮጳዊ ብቕዓት ንስደተኛታት (EQPR) ናይ ምሕታት ተኽእሎ ኣሎካ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Faire une demande de Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)"

ብተወሳኺ ካብ ዩኒቨርሲቲታት ብቐጥታ ፍሉይ ኣገባብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ (ቃለ መሕትት፣ ፈተና ወይ ካልእ) ክኸውን ይኽእል ።

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እንተዘይወዲእኩም፡ ንመጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ (DAEU) ንምርካብ ዲፕሎማ ክትወስድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Avoir le Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)"

⇒እዚ ን ክኸውን ድማ እንተወሓደ ደረጃ ምልከት ቈንቈ ፈረንሳB2.

ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ እንተወሓደ ብፈረንሳ ደረጃ B2 ክህልወካ ኣለዎ። ገለ ኮርሳት ከም ሕጊ፡ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ብሓፈሻ ድማ ኩሎም ማስተርስ ደረጃ C1 ብፈረንሳ የድልዮም

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለዉ፤

Les tests officiels : Test d’évaluation du français (TEF), Test de connaissance du français (TCF), ንክልተ ዓመት ዋጋ ዘለዎ፣ ድሕሪኡ ክሕደስ ዘለዎ

Les diplômes : Diplôme d’études en langue française (DELF), Diplôme approfondi de langue française (DALF), ኣብ ዝኾነ እዋንዘድሊ

ንኽትሓልፎ ዝቐለለ ወይ ዝተሓላለኸ ምስክር ወረቐት የለን፣ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ኣለዎ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “Avoir une certification officielle du niveau de français”

እንተደኣ ናይ ቋንቋ ፈተና ክትወስድ እንተዘይክኢልካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ርክብ ብምግባር ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ (ናይ ገምጋም ቃለ መሕትት፣ ናይ ጽሑፍ ፈተና ወዘተ) ክግምግሙ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ!
ገና ደረጃ B2 ወይ C1 እንተዘይብልኩም "DU Passerelle" ዝበሃል ስልጠና ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም: ስደተኛታት: ተጠቀምቲ ትሕተ-ቅርጽን ግዝያውን ሓለዋ: ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ሓተትቲ ዑቕባን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንኽጅምሩ ደረጃ ፈረንሳይኛ ክበጽሑ የኽእሎም። ኣስማት፣ ንውሓት ግዜ፣ ፕሮግራምን መዐቀኒታትን ከከም ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ እዩ።


> ንዝያዳ ሓበሬታ: la fiche Réfugiés.info “Faire une formation DU passerelle”

⇒ዩኒቨርስቲ ምምራጽ

ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ንኽሕግዘካ፡ መርበብ ሓበሬታ ካምፓስ ፈረንሳ፡ Campus France ብዓውዲ መጽናዕትን ብዞባን ኮርሳት ክትደሊ የኽእለካ፤

 • ደረጃ ፍቓድ (bac +1, bac + 2, bac +3) ኣብዚ ብምጥዋቕ፣
 • ማስተር ደረጃ (bac + 4, bac + 5) ኣብዚ

ከምኡ ውን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ኣብ ሓደ SUIO (ኣገልግሎት ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን ዩኒቨርሲቲ)
 • ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ተልእኾ Mission locale
 • ኣብ ሓደ ሲኣይኦ CIO (ማእከል ሓበሬታን ኦሬንቴሽንን)
 • ኣብ ሓደ ማእከል ሓበሬታን Centre d'Information et de Documentation Jeunesse
 • ኣብ መድረኽ ማይ ማስተር Mon Master

ብዛዕባ ስልጠና ንምፍላጥ ካልእ መፍትሒ: እቶም ኣማኸርቲ ካብ ኦኒሰፕ (ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ ትምህርትን ሞያን) l'Onisepብዛዕባ መምርሕን ስልጠናን ንዝሓተትኩም ሕቶታት ይምልሱልኩም። ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 20 ብተሌፎን፡ ብዕላል ወይ ብኢመይል ብነጻ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹምar téléphone, tchat ወይ mail. ።

ስደተኛታት ተማሃሮ ድሕሪ ምዝገባኦም ብውፉይ ኣማኻሪar un référent CROUS dédié après leur inscription. ክድገፉ እውን ይኽእሉ እዮም።

ብተወሳኺ ካብ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማሕበር ሓገዝ ክትሓትት ወይ ድማ UniR - Universités Réfugié.e.s ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ማሕበር ስደተኛታት ተማሃሮ (UEE) UniR - Universités Réfugié.e.s. ou l’Union des Étudiants Exilé s (UEE).

⇒ ናይ ዩኒቨርስቲ ምደብ ካላንደር

ኣገዳሲ!
ዘይከም ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ከምኡ’ውን ሃገር ዘይብሎም ሰባት) ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምምልካት ኣቐዲሞም ናይ ምእታው ሕቶ (DAP) ምቕራብ ኣየድልዮምን እዩ።

> ን ምዝገባ ናይ ፈለማ ዓመት ንላዕለዋይ ትምህርቲ

 • ኣብ መንጎ ጥሪን መጋቢትን፡ ናይ ምዝገባ ሕቶታት ኣብቲ ንመጻኢ ተማሃሮ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዘራኽብን ዝዝርግሕን መርበብ ሓበሬታ"Parcoursup", un ክቐርብ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ሓያሎ ዩኒቨርሲቲታትን ሓያሎ ኮርሳትን (“ምቕራጽ ድሌታት”) ይመርጽ።
 • ኣብ መንጎ መጋቢትን ሚያዝያን ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ድሌቱ የረጋግጽ።
 • ኣብ መንጎ ሰነን ሓምለን ፓርኮርሱፕ ነቶም ተማሃሮን ዝተመርጹ ዩኒቨርሲቲታትን (“ቀንዲ ምዕራፍ ምቕባል”) ይዕድል።

> ምዝገባ ናብ ካልኣይ ዓመት de ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሓንሳብ ኣብ formation DU Passerelle ምስ ተመዝገብኩም ዝቕጽልእዩ/

 • ኣብዚ ብ Parcoursup ምሕላፍ ኣድላዪ ኣይኮነን፣ ብቐጥታ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ወይ ድማ ኢ-ሕጹይ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ንምግባር ድማ ናብቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ስልጠና ገጽ ክትከዱ ኣለኩም፣ ኣብኡ ድማ ኣገባብ ምዝገባን ርክባት ናይቲ ሓላፊ ስልጠናን ክትረኽቡ ኢኹም።.
 • ኣብ መንጎ መስከረምን ጥቅምትን ኣብ መብዛሕትአን ዩኒቨርሲቲታት ትምህርቲ ይጅምር። ይኹን እምበር እቲ ንውሓት ግዜን እቲ መደብን ከከም ዩኒቨርሲቲታት ይፈላለ እዩ: ነቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ንምፍላጥ ምስ ክፍሊ ትምህርቲ ወይ ክፍሊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ርክብ ምግባር ይምከር
ኣግዳሲ!
እቶም ናይ ምዝገባ መዓልታት እንተሓሊፎም፡ ሓደ ሓደ ግዜ ገና ምምዝጋብ ይከኣል እዩ: ብቐጥታ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትራኸብ ኣለካ (ኣገልግሎት ምዝገባ፡ ኣካያዲ ስልጠና፡ ቤት ጽሕፈት መቐበሊ ኣጋይሽ ንተንቀሳቐስቲ ተማሃሮ ወዘተ)።


ንመዝገብ ፋይል ዝሕተቱ ሰነዳት መብዛሕትኡ ግዜ፤

 • ሓደ ሲቪ CV
 • ናይ ተበግሶ ደብዳበ
 • ብደረጃ ፈረንሳ ዝረኸቦ ምስክር ወረቐት
 • እቲ ኣብ መበቆል ሃገርካ ወይ ኣብ ፈረንሳ ዝረኸብካዮ ዲፕሎማ(ታት) ዝተተርጎመ።ናይ ዲፕሎማኻ መርትዖ እንተዘይብልካ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ፍሉይ ኣገባብ ክትሓትት ወይ ብEPQR ክትሓልፍትኽእል ኢኻ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Faire une demande de Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)"

ካልኦት ሰነዳት ከከም ኩነታትካ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም (ናይ ምኽሪ ደብዳቤታት፡ ዝተዛዘመ ኣካዳሚያዊ ስራሕ፡ ደረጃ እንግሊዝኛ ወዘተ)።

ፋይልካ ብኢመይል ክትሰድድ ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ ከተውርድ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ኩሉ ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ስሪት ክህልወካ ኣለዎ።

ፋይልካ ብኢመይል ክትሰድድ ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ ከተውርድ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ኩሉ ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ስሪት ክህልወካ ኣለዎ።

>ንዝያዳ ሓበሬታ ፡ ኣብlire : la fiche Réfugiés.info “Scanner un document”

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቶም ከሰብቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ከምኡ’ውን ሃገር ኣልቦ ሰባት) ኣብ መንግስታዊ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክፍሊት ምዝገባ ኣይከፍሉን እዮም።

ከምኡ እውን ናይ ተምሃራይን ናይ ካምፓስን ናይ ህይወት ኣበርክቶ (CVEC) ኣይከፍሉን እዮም። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብወግዒ ቅድሚ ምምዝጋብካ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ sur le site de la CVEC. ናይ ነጻነት ምስክር ወረቐት ክትሓትት ኣለካ።


 • እንተድደኣ ትሕቲ 28 ዓመት እንተኾንካ ብማሕበራዊ መዐቀኒታት መሰረት ስኮላርሺፕ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻል። bourses sur critères sociaux. ። ናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይል ክትመልእ ኣለካ። እዚ ሓገዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይኽፈልun Dossier Social Etudiant. ።
 • ካብ 28 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኹም እንተኾይንኩም ካብቲ ፍሉይ ዓመታዊ ኣበል ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። e l’Allocation Spécifique Annuelle. Voናይ ተማሃራይ ማሕበራዊ ፋይል ክትመልእ ኣለካ። እዚ ሓገዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይኽፈል።
 • ዕድመኻን ኩነታትካን ብዘየገድስ፡ ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ተማሃሮ ካብ ትካልካ ናይ ሓደ ግዜ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓገዝ ኣብ ሓደ ግዜ ዝኽፈል ኮይኑ፡ ብዙሕ ሕቶታት ግን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።une aide ponctuelle pour étudiant

La bourse sur critères sociaux et l’allocation spécifique annuelle ne peuvent pas être cumulées. Cependant, elles sont toutes les deux cumulables avec une aide à la mobilité internationale, une aide spécifique ponctuelle et une aide au mérite.

መተሓሳሰቢ!
ብዘይካ ገለ ገለ ፍሉያት ኩነታት ተማሃራይን ንጡፍ ምትሕግጋዝ እቶትን (RSA) ምውህሃድ ኣይከኣልን።

ከከም ኩነታትኩም ዝውሰን ናይ መንገሪገዛ ገዛ ንተመሃሮ eክትሓቱ እውን ትኽእሉ ኢኹም

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “Obtenir un logement CROUS”

እንትደኣ እብ la CAF ou à Pôle Emploiምዝጉባት ኲይንኩም , vousኣብ እዋን ትምህርቲ ሃገዝ ክትረኽብሉ እትኽእሉ መዳይ ክፉት እዩ:

 • ኣብ Pôle Emploi እውን chômage, እትወስዱን ምዝጉባት እንተኲይንኩም ፣ እሞ ኣብ ፈረንሳ ዝሰራሕኩም ምስ እትኾኑ መሰላትኩምንምፍላጥ ኣብዚ ፈትሹ
  > A lire : la fiche Réfugiés.info “S'inscrire à Pôle emploi”

እቶም ብዝኾነ ምኽንያት እቶም ናይ ምዝገባ መዓልታት እንተሓሊፎም፡ ሓደ ሓደ ግዜ ገና ምምዝጋብ ይከኣል እዩ: ብቐጥታ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትራኸብ ኣለካ (ኣገልግሎት ምዝገባ፡ ኣካያዲ ስልጠና፡ ቤት ጽሕፈት መቐበሊ ኣጋይሽ ንተንቀሳቐስቲ ተማሃሮ ወዘተ)።

ንናይ ስልጠና ኮርስ ክትምዝገቡ እንተዘይክኢልኩም ወይ ፋይልኩም ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ፡ ዝቕጽል ምዝገባታት እናተጸበኹም ብኢንተርነት ኮርሳት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣስተውዕሊ!
ኩሉ ኣብዞም መድረኻት ዝግበር ስልጠና ግድን ናብ ዲፕሎማ ዝመርሕ ኣይኮነን። ግን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከም ዝወዳእካ ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐት ክህልወካ ይከኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ገለ ስልጠናታት ክፍሊት የድልዮም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
golkurdgolkurdተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት