'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ15 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

 መሰል ናይ ዑቕባ ንረፍጂ እንተ ረኽብኩምክን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ን ነዊሕ ግዜ ንክትነብሩ ይፍቀደልኩም ።

* ነዚ መሰል ንምርካብ ሓደ ካርት ሰጁኽ ናይ 10 ዓመት

* ወይ ካርት 'ሱብሲዴኽ' ናይ 4 ዓመት ክትረክቡ ይግባእ

እቲ ፕረፈችቱረ l’OFPRA ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ናይቲ ውሳኔ፣ ናይ ስደተኛ ካርድ ናይ ቤተሰብኩምን

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

Pour les réfugiés et les protégés subsidiaires, እቲ ምሕታት ናይ ካር ሰጁኽ፣ ኩሉ ጠለብ ኣብ እን ላይን ብ ኢንተርኔት እዩ ዝጥለብ ። እንተደኣ ናብቲ ፕረፈክቹር ክትከዱ ኲይንኩም ኣብ እዋን ምውሳድ ናይቲ ካርድኹም ጥራይ እዩ ክኸውን ዘለዎ። à la préfecture.

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ዘድሊ ወረቓቕቲ ኣዳልዉ

ናይ ካርድ ፣ መንበሪ ንምሕታት ዘድልየኩም ዶክሜንታት

 • ናይ ምስክር ልደት ሰርትፍኬት ካብ l'OFPRA (acte de naissance et acte de mariage ምርዕዋት እንተኴንኩም)
 • ናይ ኦፍራ ውሳኔ l’OFPRA ወይ ናይ CNDA ከከም ኩናታት ወረቐትኩም ምህላው
 • Justificatif de domicile ናይ 6 ኣዋርሕ መንበሪ (ይ ገዛ ኽራይ ፣ ወይ እውን ምስክር ምህላው)

I ክፍለጥ ይግባእ : I ክፍለጥ ይግባእ :

እቲ ናይ ገዛ መረጋገጺ ወረቐት፣ ወይ እውን መንበሪ እንተዘይብልኩም ፣ እሞ ኣብ
እንዳ ቤተሰብ፣ (ቤተሰብ ,ኣዕሩኽ ኮነ ,ወለንተኛታት …),እንተትነብሩ
ኴይንኩም፣ : ሓደ ዶክሜንንተ ናታቶምን (ታሴራኦም ወይ ካርዶም )
ምስ (ናይ ኤልትሪክ ወይ ናይ ቴለፎን )ዝኸፈሉሉ መረጋገጺታት ወዘተ
ይሃልኹም

ኤልትሪክ ወይ ናይ ቴለፎን )ዝኸፈሉሉ መረጋገጺታት ወዘተ ይሃልኹም

 • 3 ኣሳእል e-photos

ንዝያዳ ሓበሬታ :

ሓደ ስእሊ e-photo, ንምርካብ ናብ ሓደ፣ ወግዓዊ "Service en ligne" (ናይ ወግዓዊ ስእሊ ንምህላው
ፍሉይ ፍቓድ ዘለዎም፣ )ፍሉያት ትካላት ስእሊ እዮም፣ ኣበይ ክትከዱ ከም ዘለኩም ኣድራሻ ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቑ en cliquant sur ce lien. Vous devez indiquer le
code écrit sur la planche photo.ኣብዚ ጠውቑ

> እዚ ከመይ ከም ዝግበር ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo".

 • እንተደኣ ምርዑዋት ኴይንኩም፣ : ነቲ déclaration sur l'honneur de non polygamie ዝብል ጠውዑ ፣ (እብ ፈረንሳ ፣ ምስ ሓደ ወይ ሓንቲ
  ጥራይ ስለ ዝፍቀድ) ምዃን ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዝኾነ።
2

ኣብ እቲ (ANEF) ዝበሃል ወብሳትይ ፣ ኮነክት ግበሩ

እንተደኣ ስደተኛታት ኴይንኩም ወይ እውን
ብ protection subsidiaire, ዝተዓቖብኩም ፣ ምስ ኣትኾኑ ካርድኽኡም ኣብ ዚ ወብ ሳይት እዚ ጠውዑ : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/

 • ናይ Étrangers
  en France : ሕሳብ ይሃልኹም ፣ ብ ሸነኽ የማን ላይቲ
  ፓገ ብምኻድ "Accéder à mon compte".ጠውዑ
 • እንተደኣ ዘይብልኩም ነዚ ብምፍላም ከምዚ ግበሩ,

> ከመይ ከም እትገብሩ ኣኣብ ረፍጁ ኣንፎ ብምኻድ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info “Créer un compte personnel sur Etrangers en France”.

እቶም apatrides እንተደኣ ናዚ ዝገብር ቁጽሪ ዘይብልኩም፣
ግን ከኣ መንበሪ ወረቐት ዝተፈቕደኩም ኴይኑ፣ ብ ቀጥራ ናብ à la préfecture ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ፕረፈክቹር፣ እቲ ዶክሜንት፣ ልክዕ ከም ናይ ኢንተርኔት እዩ።

Iምፍላጡ ዘገድስ!:

እኝተድደኣ ኣብ እቲ ሲስተም ፣ ዘይተፈለጥኩም፣ (ን ኣብነት ኣባላት ቤተሰብኩም፣ ምሳኹም ኣብ ዑቕባ ዝምልከቶም ምስ ዝህልወኡ),
እሞ ቁጽሪ፣ ናይ ቪዛ ወይ ካልእ መወከሲ ምስ ዘይህልዎ፣ ናብ ፕረፈችቱረ ብምኻድ ቀጥታ ካርድ ሕተቱሎም።

3

ካርት ሰጁኽ ናይ መጨረሽታ መሕተት

እንተደኣ ኣብቲ ሲስተም ፍሉጣት እንተኲይንኩም፣ ኣብ sur le site Étrangers en France, ጠውዑ፣ “Je demande ou renouvelle un titre de séjour” ብምጥዋቕ ድማ ፣ ካርድ ሕተቱ

ዘድሊ ዶክሜንታት ንምስዳድ ተዳለዉ

> ከመይ ከም እትገብርዎ ናብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ: la fiche Réfugiés.info “Scanner un document”.

ሽዑ ነዚ ምስ ገበርኩም፣ ብቐጥታ "attestation de dépôt" ጠውዑ፣
እቲ ዝግባእ ኣብኡ ኣቐምጡ፣

ኩሉ ምስኣእተኹም ስደድዎ፣ "attestation de
prolongation d'instruction" (API). እዚ ድማ እቲ ፣ ካልእ መተካእታ ፣ ወረቐት ክህበኩም
እዩ ፣ በብ 3ኣዋርሕ ድማ ይሕደስ.

ደሓር ድማ "attestation de décision favorable" ዝበሃል ሓድሽ ሓበሬታን ብዛዕባ ምምጻእ ካርድኹም ከም ዝተዳለወ ዝሕብረኩም፣ ሓበሬታ
ክትረኽቡ ኢኹም።

4

ምክፋልን ምስሓብን ናትኩም ካርት ሰጁኽ

ናይ መንበሪ ክርድ ጠለብኩም፣ prefecture or
sub-prefecture ከከም ኣከባቢኹም ብብቕዓትን ኣወሃብ ኣገልግሎት ፣ jurisdictions መስርሕ ምስ ሓለፈ ክወሃበኩም እዩ

ነዚ ንምጥላብ ናይ ውልቂ ሓሳብ "Access my
account" ኣቢልም ኢኹም ብምእታው ከተረጋግው\ኦ ትኽእሉ እትኣትዉ ።

· ጠለብ ምቕራብ ፣ ጠለብ ምቕራብ ፣ መበገሲ ናይቲ መስርሕ እዩ

· ኣረጋግጹ፣ : ምምሕዳራዊ መስርሕ፣ናይ ምሕላፍ መስርሕ ይፍምር

· ውሳኔ፣ : ጠለብኩም መስርሑ ምስ ወደአ ውሳኔ ይወሃብ ።

· ናይ መንበሪ ወረቐትኩም፣ እትትከብሉ እዋን ምስ ኮነ ፣ ብ
SMS ይሕበረኩም/ ኣብ ኡ እውን እቲ ናይ ምስላጡ መስርሕ ክንገረኩም እዩ። ስለዚ
SMS ምስ መጻኩኡም። መጺእኩምterau site internet de votre préfecture de résidence pou ካርድኹም ክትርከቡ ዕድመ ነቕርበልኩም።

5

ምኽፋልን እቲ ካርድ ምርካብን

እቲ ካድርኹም እትወስድሉ መዓልቲ፣ምስ ቴምብር ናይ 25 € de timbres fiscaux (ዝፍለጥ ፍሉይ ተኢምብር ዓዲህኩም ምጹ).

ነዚ ንምግዛእ ዘኽእለኩም ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻtimbres.impots.gouv.fr እንተዘይኮይኑ ኣብ tabac ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም).

ከምኡውን ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ብዛዕብኡ ሓበሬታ እነሀኩም la fiche Réfugiés.info sur l'achat d'un timbre fiscal.

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናትኩም ካርት ሰጁር እንተ ተቀብልኩም

 ናትኩም ካርት ሰጁር ኣግልግሎቱ ፣

 * ረፍጂ ናይ ዑቕባ ተቀማጢክሳብ ን10 ዓመት ካርት ረሲዶ ፤

* መከለኻሊ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ካርት ሱብሲሴር ወይ ስተተኛ ፤

ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኣጋጣሚታት ክትሕደስ ኣለዋ ፣

 ኣገዳሲ !

ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ እንተ ቀይርኩም ናብ ፕረፌክቱር ግድን ክትሕብሩ ኣለኩም።

ናትኩም ካርት ሰጁር ክትረኽቡ እንተ ዘይከኣልኩም

ከምኡ እውን ነቲ ማእከል ናይ ዜግነት
(CCC) ብ 0 806 001 620 ንኽትረኽቡ ትኽእሉ።ወይ እውን ኣብ
ኢንተረነኤት ናቲ (ነቲ ኣብታሕቲ
ዘሎ "Contact" ዝብል ብምጥዋቕ) ነት (URL, date et heure visibles) ሽዑ ሽዕ ዘሎ ብምጥዋቕ ስደዱ

i

ምፍላጡ ኣገዳሲ

እንተደኣ CCC ሓደ መፍትሒ ዘይሂብኩም። ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ፕረፈችቱረ ክትከዱ ይግበኣኩም።
እንተደኣ ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ፕረፈችቱረ ብምኻድ ኣብቲ ንስደተኛታት ናይኣብ
ፈረንሳ France, ናይ መሰል ካስር ዝምልከቶ ዝተሓዝአ ወብሳይት ትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንስድራኹም እንታይ ዓይነት መሰል ናይ ካርት ሰጁር ክትረኽቡ ትኽእሉ ?

እንተደኣ ናይ ዕለተ ልደት ወዘቐት ከምኡ
እውን እቲ ወረቐት ናይ ገዛ ኣረኪንኩም ግን ጌና ዘይተዋሂኩም ፣ ነዚ ተግባር እዚ ክትቃወምዎ ትኽእሉ ኢኹም። .

ን ምቅዋም ድማ :

- እባ ቅድሚ ቤት ፍርዲ እዩ ዝኸውን

- ብነጻ እውን ጠበቓ ምስ እትደልዩ ኣብዚ
ተውቑ (voir la fiche Réfugiés.info sur l'aide juridictionnelle)

- ነዚ ንምግባር ዝኽግዙ ማሕበራት (ን ኣነት ከም Cimade
ክትውከሱ ትኽእሉ)

- መሰልኩም ንምክልኻል Défenseur des droits, ነዚ መሰል እዚ ዝጣበቓ ትካላት እንሀዋኹም

ምሕዳስ ካርድ መንበሪ

I

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም፣ ኣብ እቲ እን ላይን ናይ (ANEF). ን እቲ ዝግባእ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ > “Déclarer un changement de situation sur Étrangers en France".ክትሕብሩ ይግባእ።

iክፍለጥ ዘለዎ : እቲ ምስራሕ ካርድ ስለ (ይኽፈሎ) መሊስኩም ንኸይትኸፍሉስ፣ (ኣብ እን ላይን ኣብ
እትሕብርሉ እዋን ፣ ምእንቲ ካልእ፣ እዋን ንኸይስራሕ ). ሓደ መሰናይታ ዝኸውን ኣድራሻ ናይ መረጋገጺ፣ ወረቐት ናይ መንበሪን
ካልእን ክህልወኩም ኣለዎ።

ምሕዳስ ከርድ

እቲ ምሕዳስ ጠለብ መስርሑ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ናይቲ ምውዳቕ ክሕተተ ኣለዎ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

>> ከምኡ እውን እቲ ኣገባብ ኣብ ፍረንችህ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Renouveler son titre de séjour"

መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ

እቲ ሕቶ ቅድሚ እቲ ሰነድ ምውዳእ ካብ 4 ክሳብ 2 ወርሒ ክቐርብ ኣለዎ፤

ጽቡቕ ምፍላጥ : ድሕሪ ናይ 4 ዓመት መንበሪ ኣብ ፈረንሳ ብናይ ተጠቃሚ ካርድ ንናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ናይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ ብቐጥታ ናይ ነባሪ ካርድ (10 ዓመት) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

> ከምኡ'ውን ንምንባብ: እቲ Refugees.infoi :"Renouveler le titre de séjour". ዝብል ወረቐት "ምሕዳስ መንበሪ ፍቓድ" .

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
143 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
15እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible