Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምርካብ 'ካርት ሰጁኽ 'ወይ መንበሪ ካርድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 6 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ስደተኛ፣ ሃገር ኣልቦ ሰብ ወይ ንኡስ ሓለዋ ምስ እትረክብ፣ ኣብ ፈረንሳ ንነዊሕ እዋን ክትሰፍርን ኣብኡ ክትሰርሕን መሰል ኣለካ። ብድሕሪኡ ንመንበሪ ፍቓድካ (“መንበሪ ፍቓድ” ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ) ከተመልክት ኣለካ።

e de séjour”).eil et de Préparation à l'Intégration (CAP'I) de France terre d'asile lancé en janvier 2012 est un projet financé par la Direction Régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de l'Ile de France visant à favoriser l'inclusion sociale et l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale franciliens dans la société française.

Le Café des Réfugiés est seulement ouvert aux réfugiés statutaires et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire domiciliés sur Paris (75000).
Avant de participer, il faut aller au bureau du centre d'accueil pour faire le point sur votre situation.
 • ሕጋዊ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ናይ 10 ዓመት “ነባሪ” ካርድ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም
 • ንኡሳን ዝሕለዉ ሰባትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ናይ 4 ዓመት መንበሪ ፍቓድ “ንብዙሕ ዓመት” ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

እቲ ፕረፈክቸር ድሕሪ ውሳነ ኦፍፕራ ካርድካ ክህበካ እንተወሓደ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ኣለዎ። እዚ ከከም ኩነታትካን l’OFPRA ፕረፈክቸርን ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ይኽእል


ኣገዳሲ
- ንስደተኛታትን ንኡሳን ሓለዋ ዘለዎም ሰባትን፡ ሕጂ እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ መመልከቲ ብኢንተርነት ይቐርብ። ኩሉ ብኢንተርነት ክትሰድድ ኣለካ ድሕሪ ሕጂ ድማ ኣብቲ ፕረፈክቸር ቆጸራ የብልካን ነቲ ሰነዳት ከተቕርብ። ኣብቲ ፕረፈክቸር ብኣካል ክትቀርብ ዘለካ መንበሪ ፍቓድካ ምስ ተቐበልካ ጥራይ እዩ።
- ንመንግስቲ ዘይብሎም ሰባት፡ ሕቶ መንበሪ ፍቓድ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፕረፈክቸር እዩ ዝቐርብ።
- ንመንግስቲ ዘይብሎም ሰባት፡ ሕቶ መንበሪ ፍቓድ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፕረፈክቸር እዩ ዝቐርብ። préfecture.

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ካርድ ፣ መንበሪ ንምሕታት ዘድልየኩም ዶክሜንታት

 • ናይ ምስክር ልደት ሰርትፍኬት ካብ l'OFPRA (acte de naissance et acte de mariage ምርዕዋት እንተኴንኩም)ናይ ኦፍራ ውሳኔ l’OFPRA ወይ ናይ CNDA ከከም ኩናታት ወረቐትኩም ምህላው
 • Justificatif de domicile ናይ 6 ኣዋርሕ መንበሪ (ይ ገዛ ኽራይ ፣ ወይ እውን ምስክር ምህላው) :
ክፍለጥ ዘለዎ!

መረጋገጺ ኣድራሻ ይሕተት፣ እዚ ማለት መረጋገጺ መንበሪ ማለት ኣይኮነን።
- እንተድደኣ ርጉእ መንበሪ እንተዘይብልካን ፖስታ ንምቕባል ፖስታ ኣድራሻ ጥራይ እንተሃልዩካን፡ እቲ ልሙድ ናይ መንበሪ ምስክርl’attestation de domiciliation ወረቐት ተቐባልነት ኣለዎ።

- ምስ ሓደ ሰብ (ስድራቤት፡ ዓርኪ፡ ወለንተኛ ወዘተ) ትሓድር እንተኾንካ፡ ክትሰድድ ኣለካ፡ ካብቲ ዘአንግደካ ሰብ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት፡ ቅዳሕ ናይ መንነቱ (ወይ መንበሪ ወረቐት) ከምኡ’ውን መርትዖ ኣድራሻ ብስሙ ( ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ናይ ቴሌፎን ሕሳብ)
 • 3 e-photos
 • ንዝያዳ ሓበሬታ:ኣብዚ ኣንብቡ la fiche Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo".
 • እንተድደኣ ፣ ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ ሓደ እዋንን ወካብ ዘፍቅድ ሃገር ብምምጻእ ምናልባት እዚ ኩነታት ዝጸልወኩም እንተኾይኑ de non-polygamie ዝብል ክፋል ብዝይዳ ሓበሬታ ኣቐምጡ ቃለ፣ (ኣብ ፈረንሳ ምስ ሓያሎ ሰባት ምምርዓው ኣይፍቀድን እዩ)
እንተደኣ ን ዓኹም ኮነ ንቤረሰብኩም እንተላይ ናይ ኣባላት ስድራኹም ካርድ ትሓቱ ሃሊኹም፣ እቲ ምምሕዳር ካልእ ሰነዳት ክሓተኩም ይኽእል እዩ።

እንተደኣ ስደተኛታት ኴይንኩም ወይ እውን ብ protection subsidiaire, ዝተዓቖብኩም ፣ ምስ ኣትኾኑ ካርድኽኡም ኣብ ዚ ወብ ሳይት እዚ ጠውቑ e site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/:

 • ነዚ ንምፍጻም ኣብ እቲ ናይ Étrangers en France :(ANEF), ሕሳብ ይሃልኹም ፣ ብ ሸነኽ የማን
  ፓገ ብምኻድ "Accéder à mon compte".ጠውዑ
 • እንተደኣ ጌና እዚ መስስርሕ ዘኽህድ ሓሳብ ዘይብልኩም ኮይኑ፣ ነዚ ዝስዕብ እናተኸተልኩ ፣ሓድሽ ሕሳብ ክፈቱ,> ንዝያዳ
 • ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info “Créer un compte personnel sur Etrangers en France”.

ሃገር ኣልቦ Les apatrides ሰባት ገና ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ከመልክቱ ኣይክእሉን እዮም። ሃገር ኣልቦ ምዃንኩም ኣፍልጦ እንተተዋሂቡካ፡ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ጥቓ ኣድራሻኻ ዝርከብ à la préfecture pፕረፈክቸር ብምኻድ ናይ መንበሪ ፍቓድ መመልከቲኻ ከተቕርብ ኣለካ። እቶም ዝሕተቱ ሰነዳት ምስቲ ብኢንተርነት ዝቐርብ መመልከቲ ሓደ እዮም።:

እንተደኣ ፈጺልካ በቲ ምሕደራ ዘይትፍለጥ (ኣባል ስድራቤት ናይ ሓደ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ ወይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ኴይንካ )፡ ከምኡ’ውን ናይ ወጻኢ ቁጽሪ ወይ ቁጽሪ ቪዛ እንተዘይብልካ፡ ብቐጥታ ናብቲ ፕረፈክቸር ብምኻድ መንበሪ ፍቓድ ምሕታት ይግባእ።

እንተደኣ ኣብቲ ሲስተም ፍሉጣት እንተኲይንኩም፣ ኣብsur le site Étrangers en France, ጠውዑ፣ “Je demande ou renouvelle un titre de séjour” ብምጥዋቕ ድማ ፣ ካርድ ሕተቱ

ዘድሊ ዶክሜንታት ንምስዳድ ተዳለዉ

> ከመይ ከም እትገብርዎ ናብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ:: la fiche Réfugiés.info “Scanner un document”.

ሕቶኹም ብኢንተርነት ምስ ኣቕረብኩሞ፡ ፋይልካ ከም ዝለኣኽካዮ ዘረጋግጽ “ናይ ምቕራብ ምስክር ወረቐት" attestation de dépôt" ብኣውቶማቲክ ብኢመይል ክመጸካ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ዝኾነ መሰል ዝህብ ኣይኮነን፣ መርትዖ ጥራይ እዩ።

ፋይልካ ምሉእ ኮይኑ ኣብቲ ዝተሓተተ ናይ መወዳእታ ግዜ እንተተላኢኹ፡ ድሕሪኡ “ናይ መምርሒ ምንዋሕ ምስክር ወረቐት” (API) ክትረክብ ኢኻ። ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ፈረንሳ ናይ ምህላው መሰል ከምዘለካን ክትሰርሕ ከም እትኽእልን ዘረጋግጽ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ሰነድ እዩ። እቲ ኤፒኣይ ማሕበራዊ መሰላትካ ክትረክብ እውን የኽእለካ፡ ክትጓዓዝ ግን ኣየፍቅደልካን እዩ። እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ነቲ ቅብሊት ዝትክእ ኮይኑ ን6 ወርሒ ዝጸንሕ እዩ። እቲ ምስክር ወረቐት ተሓዳሲ እዩ፣ እቲ ፕረፈክቸር ውሳነኡ ክሳብ ዘይሃበ።

እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኹም ምስ ኣረጋገጸ፡ ኣብ መወዳእታ “ናይ ኣወንታ ውሳነ ን ምርካብ ወረቐት ምስክር ወረቐት” ትረክብ፡ እዚ ድማ ክሳብ መንበሪ ፍቓድካ ዝረክብ ቅኑዕ እዩ። እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ዘረጋግጽን ዶባት ከባቢSchengen. ሸንገን ዝፍለጣ ፍሉይ ውዕል ናይ ምንቅስቓስ ዘለወን ሃገራት ክትንቀሳቐስ እውን ዘፍቅድ እዩ

> > ኣብ እዋን መመልከቲኹም ክትረኽብዎም እትኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምስክር ወረቐት ዝያዳ ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ ነዚ ሰነድ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹምlire ce document.

Pour les apatrides ንሃገረ ኣልቦ ሰባት፡ ፋይል መመልከቲ ፍቓድ መንበሪ ፍቓድ ናብ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር ምስ ኣቕረብኩም፡ ቅብሊት ዝበሃል ግዝያዊ ሰነድ መንበሪ ይመጸኩም።récépissé. እዚ ሰነድ እዚ ፋይልካ ኣብ ዝጽናዕሉ እዋን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ፈረንሳ ክትህሉ የኽእለካ። ክትሰርሕ እውን የኽእለካ።

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምሕዳስ መመልከቲኻ ብመሰረት ዝገለጽካዮ ኣድራሻ ብብቑዕ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር ይጽናዕ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፕረፈክቸርpréfecture. ናይ ፋይል መስርሕ ግዜ ዝተፈላለየ እዩ ዝለዚ ንውሓቱ ይፈለለ እዩ።

መመልከቲኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ sur le site Étrangers en France, ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ኣቲኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ የማን ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምኩም ኣቐምጡ፣ ጠውቕ፡ "Accéder à mon compte"." ድማ ምረጹ።

ምቕራብ ናይቲ ሕቶ፡ ሕቶኹም በጺሑ ኣሎ።

መምርሒ ኣብ ምክያድ: እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኻ ከጽንዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ ኣሰራርሓኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።

ውሳነ ተዋሂቡ፡ ሕቶኻ ተሰሪሑ፡ ውሳነ ተዋሂቡ።

መንበሪ ፍቓድ ኣሎ: ካርድኹም ድሉው እዩ

 • ጠለብ ምቕራብ ፣ ጠለብ ምቕራብ ፣ መበገሲ ናይቲ መስርሕ እዩ ዝሎ
 • · ኣረጋግጹ፣ : ምምሕዳራዊ መስርሕ፣ናይ ምሕላፍ መስርሕ ይፍጸም
 • · ውሳኔ፣ : ጠለብኩም መስርሑ ምስ ወደአ ውሳኔ ይወሃብ ።
 • ·ናይ መንበሪ ወረቐትኩም፣ እትረኽብሉ እዋን ኣኺሉ እዩ ፣ዝብልን እዩ።

ቅሩብ ምስ ኮነ ካርድኹም ንምርካብ ዝጠቅም ሓበሩአታ ፣ ብSMS ወይ ብ ኢመይል እውን እቲ ናይ ምስላጡ መስርሕ ክንገረኩም እዩ።

ብድሕሪኡ ፍቓድካ ንምእካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፕረፈክቸርካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ። sur le site internet de votre préfectureኣብነት፡ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ፓሪስ ኣብዚ እነሀልኩም : Préfecture de Police de Paris

ዝኾነ መልእኽቲ እንተዘይመጺኡኩም፡ መንበሪ ካርድኹም ብኸመይ ከም እትወስዱ ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ፕረፈክቸርኩም ክትኣትዉ ኣለኩም።

እቲ ካድርኹም እትወስድሉ መዓልቲ፣ ምስ ቴምብር ናይ 25 € de timbres fiscaux (ዝፍለጥ ፍሉይ ቴምብር ዓዲህኩም ምጹ)

ነዚ ንምግዛእ ዘኽእለኩም ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ timbres.impots.gouv.fr እንተዘይኮይኑ ኣብ tabac ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም).

> ንዝያዳሓበሬታ :re : la fiche Réfugiés.info qui explique comment acheter un timbre fiscal.

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናትኩም ካርት ሰጁር ኣግልግሎቱ ፣

* ረፍጂ ናይ ዑቕባ ተቀማጢክሳብ ን10 ዓመት ካርት “résident”, ፤ እዩ ዝበሃል

* ቁዕባ ከለላ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ካርት “pluriannuelle”.ወይ ስተተኛ ፤ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኣጋጣሚታት ክትሕደስ ኣለዋ ፣

ኣብ መስርሕ እዚ ኩሉ ክትገብሩ እንከለኹም ዝኾነ ናይ ቴክኒን ይኹን ካልእ ጸገም ገጠምኩም። (እቲ ገጽ እንተተዓጽዩ፣ መልእኽቲ ክትሰዱ ምስ ዘይትኽሉ ወዘተ ) ናብ (CCC) ብምድዋል ተወከሱ፣ እ

 • (CCC) ብ 0 806 001 620 (እቲ ቑጽሪ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ) ን።
 • ኣብዚ ሊክ እዚ ብምጥዋቕ formulaire de contact (ነቲ "Contact" ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጸጋም ሸነኽ ዘሎ ) ብምጥዋቕ መልእኽቲ ስደዱልና። ን መረጋገጺ ዝኸውን ድማ ስክሪን ሽት ጌርኩም ኣትርፉ (ናይ ኢንትተርኔት ሳይት፣ ዕለት ሰዓትን ድማ ብንንጹር ክረአ ይግባእ ) እንተድዳኣ ዝኾነ ኣጋጢሙ ጭብጢ ይኾነኩም

ምፍላጡ ኣገዳሲ!e d'erreur si vous en avez un.

እንተደኣ ነቲ መስርሕ ብኢንተርነት ክትውድኦ እንተዘይክኢልካ፡ ኣብ ክፍልኻ ኣብ ዝርከብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ፡ ኣብ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ቦታ፡ ኢንተርነት ዘለዋ ኮምፒተር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ ሰብ ሞያ ድማ ብዛዕባ እቲ መርበብ ሓበሬታ Étrangers en France (ANEF) ብኸመይ ከም ዝሰርሕ መብርሂ ይህቡኻ።
Le CCC ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥብታትን uniquement vous accompagner sur les problèmes techniques. ኣብ ቴክኒካዊ ጸገማት ጥራይ እዮም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ።
ንፍሉያት ጉዳያት፡ ሲሲሲ ነቲ ሕቶ ብኢንተርነት ምቕራብ ከምዘይከኣል ዘረጋግጽ ምስክር ወረቐት ከቕርብ ይኽእል። እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ብቐጥታ ምስቲ ፕረፈክቸር ርክብ ብምግባር ቆጸራ ክትሕዝን ኣብቲ ቦታ ፍቓድ ክትሓትትን የኽእለካ።

እንተደኣ ካብ ፕረፈክቸር préfecture መልሲ ወይ ንኣመልካቲ መንበሪ ፍቓድካ ኣሉታዊ መልሲ እንተዘይብልካ፡ ዋላ እኳ ኩሉ ሰነዳት ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ እንተሰዲድካዮ፡ ነዚ ውሳነ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ (ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ)

እንተደኣ ናይ ቴክኒካል ጸገም ሃልይኩም

 • ነዚ ንምግባር ካብ ጠበቓ ሓገዝ የድTribunal Administratif deሊ። ብዙሕ ገንዘብ እንተዘይብልኩም፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ሕጋዊ ወጻኢታትካ ንምሽፋን ሕጋዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣብዚ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ። cliquez ici.
 • ጠበቓ ንምህላው ሓተቱ avocat. ናብቲ እትነብረሉ ቦታ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክትኣቱ ኣለካ። ዝርዝር ርክብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክፍልኹም ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ።ካብ ጠበቓ ሓገዝ ድለ። ብዙሕ ገንዘብ እንተዘይብልካ፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ሕጋዊ ወጻኢታትካ ንምሽፋን ሕጋዊ ሓገዝ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።.

À lire : la fiche Réfugiés.info sur l'aide juridictionnelle.

 • ንወጻእተኛታት ንምሕጋዝ ካብ ማሕበር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምስቲ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት መሰሎም ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ምምሕዳር ተሓላቒ መሰላት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት መሰሎም ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ማሕበር Défenseur des droits, ብዛዕባ መሰላትኩም ዝጣበቕ ትካል ክትራኸቡን ክትሕገዙን ይግባእ

ናይ ኢንተርነት ሳይት ናይ ትኸዱ sur le site Étrangers en France (ANEF) :

 • ገዛ ትቓይሩ ኣተኹም ዲኹም
 • እንተደኣ ካትድእኩም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተባላሽዩ s'abîme,
 • እንተደኣ carte de séjour. ጠፊኡ ወይ ተሰሪቑ

ብኸመይ ከተመልክቱ ኣለኩም ኣብ ረፉጆኢ ኣንፎ Réfugiés.infoኣብብዚ ጠዊቕኩም ዝያዳ ሓበሬታ ርኸቡe > “Déclarer un changement de situation sur Étrangers en France (ANEF)".

ኣገዳሲ !
ኣድራሻ ኣብ ዝቕየርሉ እዋን ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ምፍራይ ግዴታ ኣይኮነን። ነቲ ኣዋጅ ክትገብር ከለኻ፡ ሓድሽ ኣርእስቲ ከተፍሪ ወይ ዘይትሰርሕ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። መንበሪ ፍቓድካ ክሳብ እቲ ዝውድኣሉ መዓልቲ ይጸንሕ፣ ዋላ ምስቲ ናይ ቀደም ኣድራሻኻ።
ሓድሽ ኣድራሻኻ ንምርግጋጽ፡ ሓድሽ ኣድራሻኻ ዘለዎ ምስክር ወረቐት ኣብ ናይ ANEF ውልቃዊ ሕሳብካ ክቐርብ እዩ።

ከም ስደተኛ፣ ሃገር ኣልቦ ሰብ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ ዘለካ ደረጃ ኣባላት ስድራቤትኩም ሓደ ዓይነት ካርድ ክህልዎም የኽእል እዩ ናትኩም ወረቐት፤

 • መጻምድኹም ሰብ፡ ዕድሚኡ ልዕሊ 18 ዓመት እንተኾይኑን ቅድሚ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምቕራብካ ብወግዒ ዝተመርዓኻ እንተኾንካን
 • ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቅኹም።
 • ንስኹም ገና ትሕቲ ዕድመን ዘይተመርዓኻን እንተዄንኩም ወለድኹም እውን ብ ወረቐትኩም ይኸስቡ፡
 • እቲ ከም መጻምድቲ ትነብሩሉ ሰብ፡ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዓመት እንተኾይኑን ምስ ዳግመ-ውህደት ስድራቤት ኣብ ፈረንሳ ክጸንሑ ፍቓድ እንተተዋሂብዎምን (ቅድሚ እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኹም ዝሓተትኩምሉ ዕለት እኹል ርጉእን ቀጻልን ናይ ሓባር ህይወት እንተነይርኩም)።
 • > ንዝያዳ መወከሲ la fiche Réfugiés.info "Faire une demande de réunification familiale".
ኣገዳሲ!
ናይዚ ዝተጠቕሰ ነገር ከሰብቲ ንኽኾኑ፣ ቤተሰብኩም መረጋገጺ ሰነድ የድልዮም እዩ።
ናይ መርዓ ሰነድ (ናይ መርዓ ሰነድ፣ ናይ ቢኤሰብ ቅጺ ፣ , un livret de famille, ናይ ወለዲ ሰርቲፊኬት ወዘተ)(ንካብነት ምስ ካራ ድራር፡ መዝገብ፡ መዝገብ፡ መዝገብ፡ መዝገብ)

ንኣባላት ስድራቤትካ ዝወሃብ ካርድ ኣብ ፈረንሳ ክሰርሑ ፍቓድ ይህቦም።

ትሕቲ ዕድመ ህጻናት መንበሪ ፍቓድ ኣየድልዮምን እዩ። ካብ 16 ዓመት ዕድሚኦም ጀሚሮም ግን ክሰርሑ ወይ ሞያዊ ልምምድ ክገብሩ እንተደልዮም መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ኣለዎም። ከከም ኩነታቶም ግዝያዊ መንበሪ ካርድ ወይ ነባሪ ካርድ ክህልዎም ይኽእል እዩ (ኣብዚ ብምጥዋቕ ኩነታት ርኸብ)።
(retrouvez les conditions en cliquant ici).

ትሕቲ ዕድመ ናይ ፓስፖርትን፣ ወይ ከኣ ንትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት (DCEM) ዝኸውን ናይ ምዝውዋር ሰነድ ከቕርቡ ኣለዎም። እዚ ሰነድ እዚ ብወለዲ ካብቲ ፕረፈክቸር ክሕተት ኣለዎ። ኣብ ከባቢ ሸንገን ን5 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።, vous pouvez faire la démarche en ligne en cliquant ici. H DCEM ንምርካብ ኣብዚ ብምጥዋቕ ነቲ ኣገባብ ብኢንተርነት ክትውድእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሸንገን ወጻኢ፡ ንህጻናት ዝኸውን ናይ መገሻ ሰነድ ከተመልክት ኣለካ፡ ምስ ቪዛ ከከም ሃገር።

> ንዝያዳሓበሬራ Réfugiés.info nfo “Demander un DCEM” / “Demander un titre de voyage”.

እቲ ሕቶ ቅድሚ እቲ ሰነድ ምውዳእ ካብ 4 ክሳብ 2 ወርሒ ክቐርብ ኣለዎ፤

ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ጻንሖት ኣብ ፈረንሳ ብተጠቃሚ ካርድ ናይ ትሕተ-ቅርጺ ሓለዋ ወይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ፡ ብቐጥታ ንነባሪ ካርድ (10 ዓመት) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Renouveler le titre de séjour".

መንበሪ ፍቓድካ ግዜኡ እንተወዲኡ፡ ግን ከኣ ገና እቲ ሓድሽ እንተዘይተቐቢልካዮ፡ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት ስሩዕ ኩነታትካ ከተረጋግጽን ኣብ ፈረንሳ መሰላትካ ክትከፍት ወይ ክትዕቅብን የኽእለካ።

እዚ ምስክር ወረቐት ኣብ መርበብ ሓበሬታ site Étrangers en France ኣውሪድካ ክሕተም ይከኣል እዩ፣ ከምኡ’ውን ከምቲ ናይ ወረቐት ቅብሊት ውጽኢት ኣለዎ። ኣስተውዕሉ፡ እዚ ምስክር ወረቐት ምስቲ ናይ ቀደም መንበሪ ፍቓድኩም ክስነ ኣለዎ።
ብዛዕባ እዞም ምስክር ወረቐት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቑ lien p።


ኣብ ላዕሊ ገጽ

19 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
mohannadybmohannadybተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
innainnaተርጓሚ/ሚት
david_hedrich_jrsdavid_hedrich_jrsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ibrahimibrahimተርጓሚ/ሚት