Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 3 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

 መሰል ናይ ዑቕባ ንረፍጂ እንተ ረኽብኩምክን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ን ነዊሕ ግዜ ንክትነብሩ ይፍቀደልኩም ።

* ነዚ መሰል ንምርካብ ሓደ ካርት ሰጁኽ ናይ 10 ዓመት

* ወይ ካርት 'ሱብሲዴኽ' ናይ 4 ዓመት ክትረክቡ ይግባእ

እቲ ፕረፈችቱረ l’OFPRA ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ናይቲ ውሳኔ፣ ናይ ስደተኛ ካርድ ናይ ቤተሰብኩምን

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

Pour les réfugiés et les protégés subsidiaires, እቲ ምሕታት ናይ ካር ሰጁኽ፣ ኩሉ ጠለብ ኣብ እን ላይን ብ ኢንተርኔት እዩ ዝጥለብ ። እንተደኣ ናብቲ ፕረፈክቹር ክትከዱ ኲይንኩም ኣብ እዋን ምውሳድ ናይቲ ካርድኹም ጥራይ እዩ ክኸውን ዘለዎ። à la préfecture.

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ካርድ ፣ መንበሪ ንምሕታት ዘድልየኩም ዶክሜንታት

 • ናይ ምስክር ልደት ሰርትፍኬት ካብ l'OFPRA (acte de naissance et acte de mariage ምርዕዋት እንተኴንኩም)
 • ናይ ኦፍራ ውሳኔ l’OFPRA ወይ ናይ CNDA ከከም ኩናታት ወረቐትኩም ምህላው
 • Justificatif de domicile ናይ 6 ኣዋርሕ መንበሪ (ይ ገዛ ኽራይ ፣ ወይ እውን ምስክር ምህላው) :

ክፍለጥ ይግባእ!

እቲ ናይ ገዛ መረጋገጺ ወረቐት፣ ወይ እውን መንበሪ እንተዘይብልኩም ፣ እሞ ኣብ
እንዳ ቤተሰብ፣ (ቤተሰብ ኣዕሩኽ ኮነ ወለንተኛታት …),እንተትነብሩ
ኴይንኩም፣ : ሓደ ዶክሜንንተ ናታቶምን (ታሴራኦም ወይ ካርዶም )
ምስ (ናይ ኤልትሪክ ወይ ናይ ቴለፎን )ዝኸፈሉሉ መረጋገጺታት ወዘተ
ይሃልኹም

ኤልትሪክ ወይ ናይ ቴለፎን )ዝኸፈሉሉ መረጋገጺታት ወዘተ ይሃልኹም

 • 3 ኣሳእል e-photos

ንዝያዳ ሓበሬታ :

ሓደ ስእሊ e-photo, ንምርካብ ናብ ሓደ፣ ወግዓዊ "Service en ligne" (ናይ ወግዓዊ ስእሊ ንምህላው
ፍሉይ ፍቓድ ዘለዎም፣ )ፍሉያት ትካላት ስእሊ እዮም፣ ኣበይ ክትከዱ ከም ዘለኩም ኣድራሻ ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቑ en cliquant sur ce lien.
c.ኣብዚ ጠውቑ> ንዝያዳ ሓበሬታ A lire aussi : la fiche Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo".

 • እንተደኣ ምርዑዋት ኴይንኩም፣ : ነቲ déclaration sur l'honneur de non polygamie ዝብል ጠውዑ ፣ (እብ ፈረንሳ ፣ ምስ ሓደ ወይ ሓንቲ
  ጥራይ ስለ ዝፍቀድ) ምዃን ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዝኾነ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

እቲ ምምሕዳር ፣ ንዓኹም ኮነ ንስድራኹም ከርድ ኣብ እትሓትሉ፣ ከከም ኣድላዪነቱ ሰነዳት ክሓተኩም ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእትዉ

እንተደኣ ስደተኛታት ኴይንኩም ወይ እውን
ብ protection subsidiaire, ዝተዓቖብኩም ፣ ምስ ኣትኾኑ ካርድኽኡም ኣብ ዚ ወብ ሳይት እዚ ጠውዑ : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/

 • ነዚ ንምፍጻም ኣብ እቲ ናይ Étrangers en France : ሕሳብ ይሃልኹም ፣ ብ ሸነኽ የማን ላይቲ
  ፓገ ብምኻድ "Accéder à mon compte".ጠውዑ
 • እንተደኣ ዘይብልኩም ነዚ ብምፍላም ከምዚ ግበሩ,

> ከመይ ከም እትገብሩ ኣኣብ ረፍጁ ኣንፎ ብምኻድ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info “Créer un compte personnel sur Etrangers en France”.

እቶም apatrides እንተደኣ ናዚ ዝገብር ቁጽሪ ዘይብልኩም፣
ግን ከኣ መንበሪ ወረቐት ዝተፈቕደኩም ኴይኑ፣ ብ ቀጥራ ናብ à la préfecture ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ፕረፈክቹር፣ እቲ ዶክሜንት፣ ልክዕ ከም ናይ ኢንተርኔት እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!:

እኝተድደኣ ኣብ እቲ ሲስተም ፣ ዘይተፈለጥኩም፣ (ን ኣብነት ኣባላት ቤተሰብኩም፣ ምሳኹም ኣብ ዑቕባ ዝምልከቶም ምስ ዝህልወኡ),እሞ ቁጽሪ፣ ናይ ቪዛ ወይ ካልእ መወከሲ ምስ ዘይህልዎ፣ ናብ ፕረፈችቱረ ብምኻድ ቀጥታ ካርድ ሕተቱሎም።

እንተደኣ ኣብቲ ሲስተም ፍሉጣት እንተኲይንኩም፣ ኣብ sur le site Étrangers en France, ጠውዑ፣ “Je demande ou renouvelle un titre de séjour” ብምጥዋቕ ድማ ፣ ካርድ ሕተቱ

ዘድሊ ዶክሜንታት ንምስዳድ ተዳለዉ

> ከመይ ከም እትገብርዎ ናብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ: la fiche Réfugiés.info “Scanner un document”.

ሽዑ ነዚ ምስ ገበርኩም፣ ብቐጥታ "attestation de dépôt" ጠውዑ፣
እቲ ዝግባእ ኣብኡ ኣቐምጡ፣

ኩሉ ምስኣእተኹም ስደድዎ፣ "attestation de prolongation d'instruction" (API). እዚ ድማ እቲ ፣ ካልእ መተካእታ ፣ ወረቐት ክህበኩም
እዩ ፣ በብ 3ኣዋርሕ ድማ ይሕደስ.

ደሓር ድማ "attestation de décision favorable" ዝበሃል ሓድሽ ሓበሬታን ብዛዕባ ምምጻእ ካርድኹም ከም ዝተዳለወ ዝሕብረኩም፣ ሓበሬታ
ክትረኽቡ ኢኹም።

ምፍጡ ዘገድስ!

እዚ መስርሕእዚ ኣብ ጉዕዞ እንከሎ ንስኹም ኣብፈረንሳ ፣ ንምንባር ምስራሕ ኮነ ንምንቅስቓስ ዘኽእለኩም ሓደ ሰነድ ክወሃበኩም እዩ ፣ እዚ ሰነድ እዚ ካብ ኦፍራ ዝለኣኽ ኮይኑ ፣ ካርድኹም ተኪኡ ከጸናሓኩም ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ተጠቐምሉ

ናይ መንበሪ ክርድ ጠለብኩም፣ prefecture or
sub-prefecture ከከም ኣከባቢኹም ብብቕዓትን ኣወሃብ ኣገልግሎት ፣ jurisdictions መስርሕ ምስ ሓለፈ ክወሃበኩም እዩ

ነዚ ንምጥላብ ናይ ውልቂ ሓሳብ "Access my
account" ኣቢልም ኢኹም ብምእታው ከተረጋግው\ኦ ትኽእሉ እትኣትዉ ።

· ጠለብ ምቕራብ ፣ ጠለብ ምቕራብ ፣ መበገሲ ናይቲ መስርሕ እዩ

· ኣረጋግጹ፣ : ምምሕዳራዊ መስርሕ፣ናይ ምሕላፍ መስርሕ ይፍምር

· ውሳኔ፣ : ጠለብኩም መስርሑ ምስ ወደአ ውሳኔ ይወሃብ ።

· ናይ መንበሪ ወረቐትኩም፣ እትትከብሉ እዋን ምስ ኮነ ፣ ብ
SMS ይሕበረኩም/ ኣብ ኡ እውን እቲ ናይ ምስላጡ መስርሕ ክንገረኩም እዩ። ስለዚ
SMS ምስ መጻኩኡም። መጺእኩምterau site internet de votre préfecture de résidence pou ካርድኹም ክትርከቡ ዕድመ ነቕርበልኩም።

እቲ ካድርኹም እትወስድሉ መዓልቲ፣ ምስ ቴምብር ናይ 25 € de timbres fiscaux (ዝፍለጥ ፍሉይ ቴምብር ዓዲህኩም ምጹ)

ነዚ ንምግዛእ ዘኽእለኩም ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ timbres.impots.gouv.fr እንተዘይኮይኑ ኣብ tabac ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም).

ከምኡውን ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ብዛዕብኡ ሓበሬታ እነሀኩም la fiche Réfugiés.info sur l'achat d'un timbre fiscal.

ብድሕሪኡ’ከ ?

 ናትኩም ካርት ሰጁር ኣግልግሎቱ ፣

 * ረፍጂ ናይ ዑቕባ ተቀማጢክሳብ ን10 ዓመት ካርት ረሲዶ ፤

* መከለኻሊ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ካርት ሱብሲሴር ወይ ስተተኛ ፤

ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኣጋጣሚታት ክትሕደስ ኣለዋ ፣

 ኣገዳሲ !

ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ እንተ ቀይርኩም ናብ ፕረፌክቱር ግድን ክትሕብሩ ኣለኩም።

ኣኣብ መስርሕ እዚ ኩሉ ክትገብሩ እንከለኹም ዝኾነ ናይ ቴክኒን ይኹን ካልእ ጸገም ገጠምኩም። (እቲ ገጽ እንተተዓጽዩ፣ መልእኽቲ ክትሰዱ ምስ ዘይትኽሉ ወዘተ ) ናብ (CCC) ብምድዋል ተወከሱ፣ እ

 • (CCC) ብ 0 806 001 620 (እቲ ቑጽሪ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ) ን።
 • ኣብዚ ሊክ እዚ ብምጥዋቕ formulaire de contact (ነቲ "Contact" ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጸጋም ሸነኽ ዘሎ ) ብምጥዋቕ መልእኽቲ ስደዱልና። ን መረጋገጺ ዝኸውን ድማ ስክሪን ሽት ጌርኩም ኣትርፉ (ናይ ኢንትተርኔት ሳይት፣ ዕለት ሰዓትን ድማ ብንንጹር ክረአ ይግባእ ) እንተድዳኣ ዝኾነ ኣጋጢሙ ጭብጢ ይኾነኩም

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

እንተደኣ CCC ሓደ መፍትሒ ዘይሂብኩም። ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ፕረፈችቱረ ክትከዱ ይግበኣኩም። d’accueil numérique réservé aux étrangers ኣብ ዝብል ወብሳይት ብምኻድ፣ ናይ እቲ ዘለኽሞ ክልል ወይ ደፓርትመንት ብምእታው ጉዳይኩም መዓልቦ ንምርካብ ጸዓሩ።

እቲ ናይ ፕረፈክቸር ዝኾነ መልሲ እንተዘይረኽበ ወይ ድማ መንበሪ ፍቓድ ምስ ሓተትካ ብ ኣሉታዊ መልሲ እንተዘይረኺብካ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኩሉ ሰነዳት ምስ ሰደድካ ምስ ተረጋገጸ ፡ ነዚ ውሳነ ክትከራኸሮ ይከኣኣል እዩ ( ግቡእ ኣኮነን ቢልካ ተከራኸር)። :

 • ነዚ ንምግባር ካብ ጠበቓ ሓገዝ ድለ። ብዙሕ ገንዘብ እንተዘይብልካ፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ሕጋዊ ወጻኢታትካ ንምሽፋን ሕጋዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣብዚ ኣመልክቱ ። , cliquez ici.
 • ጠበቓ ንምህላው ሓተቱ ናብቲ እትነብረሉ ቦታ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክትኣቱ ኣለካ። ዝርዝር ርክብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ክፍልኹም ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ።ካብ ጠበቓ ሓገዝ ድለ። ብዙሕ ገንዘብ እንተዘይብልካ፡ ንኹሉ ወይ ንገለ ክፋል ሕጋዊ ወጻኢታትካ ንምሽፋን ሕጋዊ ሓገዝ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።.
  ነዚ ብዝምልከት ካብ እዚ ንበብ : la fiche Réfugiés.info sur l'aide juridictionnelle.
 • ንወጻእተኛታት ንምሕጋዝ ካብ ማሕበር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምስቲ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት መሰሎም ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ምምሕዳር ተሓላቒ መሰላት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት መሰሎም ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ማሕበር ir le Défenseur des droits,ተሓላቒ መሰላት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም፣ ኣብ እቲ እን ላይን ናይ (ANEF). ን እቲ ዝግባእ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ > “Déclarer un changement de situation sur Étrangers en France".ክትሕብሩ ይግባእ።

ክፍለጥ ዘለዎ!

እቲ ምስራሕ ካርድ ስለ (ይኽፈሎ) መሊስኩም ንኸይትኸፍሉስ፣ (ኣብ እን ላይን ኣብ
እትሕብርሉ እዋን ፣ ምእንቲ ካልእ፣ እዋን ንኸይስራሕ ). ሓደ መሰናይታ ዝኸውን ኣድራሻ ናይ መረጋገጺ፣ ወረቐት ናይ መንበሪንካልእን ክህልወኩም ኣለዎ።

እቲ ምሕዳስ ጠለብ መስርሑ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ናይቲ ምውዳቕ ክሕተተ ኣለዎ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

>> ከምኡ እውን እቲ ኣገባብ ኣብ ፍረንችህ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Renouveler son titre de séjour"

እቲ ሕቶ ቅድሚ እቲ ሰነድ ምውዳእ ካብ 4 ክሳብ 2 ወርሒ ክቐርብ ኣለዎ፤

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ድሕሪ ናይ 4 ዓመት መንበሪ ኣብ ፈረንሳ ብናይ ተጠቃሚ ካርድ ንናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ናይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ ብቐጥታ ናይ ነባሪ ካርድ (10 ዓመት) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

> ከምኡ'ውን ንምንባብ: እቲ Refugees.infoi :"Renouveler le titre de séjour". ዝብል ወረቐት "ምሕዳስ መንበሪ ፍቓድ" .

ኣብ ላዕሊ ገጽ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
mohannadybmohannadybተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
innainnaተርጓሚ/ሚት
david_hedrich_jrsdavid_hedrich_jrsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ተርጓሚ/ሚት
ibrahimibrahimተርጓሚ/ሚት