Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምምልካት፣ ኣብ ስራሕ መቑሽሽ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ብ CAF (Family allowance fund) ዝኽፈል ናይ እቶት መመላእታ ኮይኑ፡ ንስራሕ ወይ ናብ ስራሕ ንምምላስ ዘተባብዕ እዩ።

ንሰባት ዝምልከት እዩ፤

 • ሞያዊ ንጥፈት ምፍጻም (ደሞዝ ዝኽፈል ወይ ባዕሉ ዝሰርሕ) ወይ ብስራሕ ኣልቦነት ዝተጸልወ (ከፊላዊ ወይ ቴክኒካዊ)፣
 • ከምኡ’ውን ትሑት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዘለዎ።

ስሌቱ ድማ ኣብ "ርብዒ ዓመት" ኣዋጅ ሃፍቲ (ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ወርሒ) ዝተመስረተ እዩ።

እቲ ፕሪሚየም ወርሓዊ እዩ ዝኽፈል።


ምፍላጡ ዘገድስ! : እቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ኣብ ኩሉ ጸጋታትካ (ካልኦት ናይ CAF ጥቕምታት ሓዊስካ)ን ናይቶም ካልኦት ኣባላት ስድራቤትካን መሰረት ብምግባር እዩ ዝሕሰብ።
ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኩነታትን ከከም ጸጋታትካን ብ RSA (ንጡፍ ናይ ምትሕግጋዝ ኣታዊ) ክምለእ ይኽእል።
>> ንኸተንብብ እውን: ፋይልና Réfugiés.info "ንRSA ሕተት"።

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ንጥፈታት ቦነስ መሰል ንምርካብ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ቅድመ ኩነታት ከተማልእ ኣለካ፤

 • ሞያዊ ንጥፈት ዘለዎ (ደሞዝ ዘለዎ ይኹን ዘይክፈሎ) ትሑት እቶት ዘለዎ፣
 • ኣብ ፈረንሳ "ርጉእን ኣድማዕን" ብዝኾነ መንገዲ ምቕማጥ፣

ኣገዳሲ!: ኣብ ፈረንሳ ብ“ርጉእን ኣድማዕን” ኣገባብ ምንባር ማለት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት፡ ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ክትጸንሕ የብልካን። ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተጸኒሕካ፡ ነቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ንሙሉእ ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ዝጸናሕካዮ ጥራይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ርጉእን ኣድማዕን መንበሪ ማለት ግድን ርጉእ/ቐዋሚ መንበሪ ምህላው ማለት ኣይኮነን። ብሓቂ ገዛ ዘይብልካን ኣብ ፈረንሳ ንሓዋሩ እትነብርን እንተኾንካ ነቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ "መንበሪኻ" ክትገብር ኣለካ፣ ንኣብነት ምስ CCAS (ኮሙናዊ ማእከል ማሕበራዊ ስጉምቲ)።
 • ኣብ ስሩዕ ኩነታት ናብራ ኩኑ።

ኣገዳሲ!
እቲ ክማላእ ዘለዎ ናይ “ስሩዕ መንበሪ” ቅድመ ኩነት ኣብ ዜግነትካ ይምርኮስ (ኣውሮጳዊ ወይ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጸ ወጻእተኛ)፤

- ኤውሮጳዊ እንተኾንካ ኣብ ፈረንሳ ክትነብር መሰል ክህልወካን ኣብቲ መመልከቲ ዝቐረበሉ እዋን እንተወሓደ ን3 ኣዋርሕ ኣብኡ ተቐሚጥካ ክትነብርን ኣለካ።
- ኤውሮጳዊ እንተዘይኮንካ፡ ናይ ስደተኛነት ደረጃ ምህላውካ፡ ሕጋዊ ተቐማጢ ምዃንካ ኣብ ግምት ንምእታው እኹል እዩ።

ቅድሚ ሕቶ ምቕራብኩም ፡ እንተደሊኹም ፡ ሳላ CAF “simulator” ኣብዚ ብምጥዋቕ፡ ክንደይ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ሓሳብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ዝምልከተካ ምድብ ጠውቕ፤

 • እቲ ን"ተጠቀምቲ" ዝኸውን ቅጥዒ (ድሮ ኣብ ካፍ ተመዝጊብካ እንተኾንካ)፣
 • ወይ ድማ ን"ዘይተጠቀምቲ" ዝኸውን ቅጥዒ (ኣብ CAF እንተዘይተመዝጊብኩም)።
ኣገዳሲ : ከምኡ ውን ኣንብቡ፡ ናይ ስደተኛታት.info ወረቐትና "ምምዝጋብ ንፋንድ ኣበል ስድራቤት (CAF)"።

ኩሉ እቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ምልኣዮን ኣብቲ ምስ ጸጋታትካ ዝተኣሳሰር ሳጹናት ቁጽሪ “0” ምቕማጥካ ኣረጋግጽ፣ “0 ዩሮ” እንተተቐቢልካ።ምፍላጡ ዘገድስ!

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ! እቲ ዝተዋህበ መጠን ገንዘብ "መመልከቲ" ዋጋ ከም ዘለዎ ኣስተውዕሉ፣ i.e. እቲ ጭቡጥ እትረኽቦ መጠን ገንዘብ ዝወሓደ ወይ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ!

ንናይ ንጥፈታት ቦነስ ንምምልካት፡ ድሕሪኡ ኣብዚ ብምጥዋቕ ናብዚ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታ ካፍ ክትከዱ ኣለኩም።

’activité, vous devez ensuite vous rendre sur cette page du site de la CAF en cliquant ici.

ኣገዳሲ! : ኣብቲ ኣገባብ ሓገዝ እንተደሊኻ፡ ብቐጥታ ናብቲ ናብ ኣድራሻኻ ዝቐረበ CAF ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ ሓደ ኣማኻሪ መሰላትካ ንምርግጋጽን ምሳኻ ዘድሊ ስጉምትታት ክወስድን ከሰንየካ ይኽእል።

ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ክልተ ኣማራጺታት ይቐርቡ፤

 • ኣብ CAF ተመዝጊብካ እንተኾንካ ፡ “ተጠቃሚ ኢኻ (...) ኣብዚ ጠውቕ” ዝብል ጠውቕ፡ ከምኡ’ውን ነቲ መምርሒታት ተኸተል (ኣብዚ ጉዳይ’ዚ፡ እቲ ኣገባብ ዝቐልጠፈ ክኸውን’ዩ)።
 • ኣብ CAF ዘይተመዝገብኩም እንተኾይንኩም፡ “ተጠቃሚ ኣይኮንኩምን (...) ኣብዚ ጠውቑ”፡ ድሕሪኡ “RSA and activity bonus”፡ “activity bonus” ድሕሪኡ ኣብ “make the request" ዝብል ጠውቕ እሞ ገጽ ቅጥዒ ምልኣዮ ድሕሪ ገጽ። በጃኹም እንተወሓደ ነቶም ሳጹናት ብሰማያዊ "ኮኾብ" (ኮኾብ) ምልእዎም!

ነቲ ቅጥዒ ንምምላእ ዝተወሰኑ ሰነዳት ምሳኻ ክህልዉ ኣለዎም፤

 • ናይ መንነት ሰነድካ ወይ ፓስፖርትካ፣
 • ናይ ባንክ ሕሳብ መግለጺ ብመልክዕ “BIC”ን “IBAN”ን (ገና ተጠቃሚ CAF እንተዘይኮንካ)። ብርግጽ እቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ኣብ ባንክ ሕሳብ ወይ ኣብ ዕቋር ሕሳብ ይኽፈል። ስለዚ RIB ናትካ ንምሃብ ሓደ ክህልወካ ኣለዎ፣ እንተዘይብልካ ንኣብነት ናብ ቆጸራ ናይ ፖስታ ባንክ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
 • ናይ መንበሪ መረጋገጺ (ኣድራሻኻ ዝሕብር ሰነድ)፣
 • ኩሉ ናይቲ ስድራቤት ጸጋታት ናይቲ ቅድሚ ናይ ንጥፈታት ቦነስ መመልከቲኻ ዝነበረ 3 ኣዋርሕ (ናይ ደሞዝ ስሊፕ፡ ዝተፈላለየ ዝረኸብካዮ ሓገዝ ወዘተ)።

ፋይልካ ብኣገልግሎታት CAF ተቐባልነት እንተረኺቡ ፡ ን3 ኣዋርሕ ዝኸውን ናይ ምምዳብ መፍለጢ ይመጸካ : እዚ ማለት እቲ ናይ ንጥፈታት ቦነስ ን3 ኣዋርሕ ብውሱን መጠን ገንዘብ ይኽፈልካ፡ ብመሰረት ጸጋታትካ።of the ዝሓለፈ ሰሚስተር።ኣገዳሲ!
"ምእባይ ምምቕራሕ" ዝብል ውሳነ እንተመጺኡካ (ካብ CAF ኣሉታዊ መልሲ)፡ ወይ ኣብቲ መጠን ገንዘብ ጌጋ ኣሎ ኢልካ እንተሓሲብካ፡ ነቲ ውሳነ ካብ CAFካ ናብ "commission de amicable appeal" ይግባይ ብምባል ክትወዳደር ትኽእል ኢኻ። እዚ ይግባይ ውሳነ ካፍ ምስተቐበለ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክግበር ኣለዎ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ፡ ናይቲ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት (i.e. ናይ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ) ኣታዊኻ ኣብቲ "My Account" ዝብል ከባቢ ናይ CAF መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብቲ "Caf- My Account" ኣብ ሞባይልካ ክትእውጅ ኣለካ።
>> ኣፕ ዳውንሎድ ሊንክ ኣብ ኣፕስቶር (Iphone) / ኣፕ ዳውንሎድ ሊንክ ኣብ ጉግል ፕለይ (ኣንድሮይድ)።

ናትካ CAF ነዚ ክትገብር ንምዝኽኻር ኣብ ርብዒ ዓመት ይረኽበካ።

ድሕሪኡ እቲ ቦነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክኽፈለካ እዩ፣ ጸጋታትካ ምስቲ ናይ ምምዳብ ቅድመ ኩነት ክሳብ ዝሰማምዑ።.

ኣገዳሲ!
ጸጋታትኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ወርሒ ምዕራፍ ኣይትረስዑ፡ እንተዘይኮይኑ ድሕሪ ደጊም እቲ ቦነስ ኣይክኽፈልን እዩ!

ኩነታትካ እንተተቐይሩ፡ እዚ ኣብ ፕሪሚየምካ ጽልዋ ከሕድር ስለ ዝኽእል፡ ብመንገዲ ኣብ መበገሲ ገጽ ናይ CAF መርበብ ሓበሬታ ዘሎ "ለውጢ ኩነታት ኣዋጅ" ዝብል ክፍሊ ብቕልጡፍ ምሕባር ኣይትረስዕ።

እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ዝምልከት እዩ፤

 • ምንቅስቓስ,
 • ኣብ ኩነታት ስድራቤትካ ለውጢ፣ .
 • ምምሕያሽ ንጥፈታትካን ጸጋታትካን፣
 • ኣብ ንብረትካ ለውጢ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት