Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምርካብ ሓደ ፓስፖርት ወይ ናይ መገሺ ካርድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፓስፖርት መገየሺ ንምርካብ፣ ወረቐት 10 ዓመት ሃልዩና፣ ወይ ውን ናይ 4 ዓመት ክህልወኩም ይግባእ።

ፓስፖርት መገሺ ወርቐት ካብ ፈረንሳ መውጽእ

ኣገዳሲ!
ናይ ጉዕዞ ሰነድኩም ቅኑዕ እዩ፤
- 4 ansናይ ብዙሕ ዓመት መንበሪ ፍቓድ እንተሃልዩካ 4 ዓመት፤
- ነባሪ ካርድ እንተሃልዩኩም 5 ዓመት

በብቲ ኣከባቢኹም ዝምርኮሰሉን ዝሕደሰሉን ፕረፈክቸር ዝወሃብ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ሰነድኩም ነዞም ዝስዕቡ ረቓሕቲ ከማልእ ኣለዎ :

•ናትኩም ፎቶ ኮፒ ቅዳሕ ወረቐት ናይ ካርት ሰጁር ማዓልቱ ዘይወደቀ ::

•ናይ መንበሪ ገዛ ምስክር ወረቐት ፣ (ፋክቱር ናይ ማይ ፣ ልቺ ፣ ክፍሊት ናይ ገዛ ኽራይ)

  • 2 ስእሊ ናይ መንነትconformes aux normes (ብኽፉት ገጽን ጸጉርን, t 3,5 cm x 4,5 cm, )
  • ቴምብር፣ ናይ ፍሉይ ዝኽፈሎ ብምግባር ምልኣኽ ( ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ርአ).

እቲ ካርድ ናይ ጉዕዞ ወይ ፓስፖርት አኽፈሎ እዩ፣ "ኦፊሻል ወይ ወግዓዊ ቴምብር ምኽፋል" ዋግኡ ድማ :

  • 45 euros እንተደኣ ናይ (10 ) ኮይኑ ካርድኹም
  • ወይ 40 euros si እንተደኣ ናይ (4 ዓመት). ዑቕባ ድማ ይኽፈሎ
  • እቲ ቴምብርን en ligne oወይ ኣብ ናይ መሸጢ ሽጋራ ምግዛእ ይከኣል።

ፋይልኩም ናብ ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ፕረፈክቹር ክትሰዱዎ ትኽእሉ ኢኹም ፣በዚ ኦን ላይን ፣ ሓድሽን ንምጥላብ ወይ ( ምሕዳስ)ክትጠልቡ ትኽእሉ። http://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ኣገዳሲ
ነዚ ንምግባር ፣ ምስ ፕረፈክቱረ ቆጸራ ምግባር ኮነ ፣ ብኣካል ምካድ እየድልየኩም እዩ ፣ እንታይ ደኣ፣ ን ኣብ ናይ ኣከባቢኹም ፕረፈክቹር ፣ ብ ኢልተርነት ምውካስ እምበር ናብኡ እትኸድሉ እዋን ነቲ ዝግባእ ዶክሜንት ንምብጻሕ ጥራይ እዩ

ነዚ ንምግባር ፣ ምስ ፕረፈክቱረ ቆጸራ ምግባር ኮነ ፣ ብኣካል ምካድ እየድልየኩም እዩ ፣ እንታይ ደኣ፣ ን ኣብ ናይ ኣከባቢኹም ፕረፈክቹር ፣ ብ ኢልተርነት ምውካስ እምበር ናብኡ እትኸድሉ እዋን ነቲ ዝግባእ ዶክሜንት ንምብጻሕ ጥራይ እዩ ።

ኣብ እቲ ጠለብ ንምእታው፣ ዝተወከስኩሞ ፣ ወብሳይት ኣብኡ ኩሉ ሓበሬታ ኣለኩም ብዛዕባ፣እንተደኣ ነቲ ጠለብ ብ ደብዳቤ ክትሰድዎ ድዩ ዝግባእ፣ ወላስ ብ ኢንተርኔት ኣጣሊምኩም ኣረጋግጹ፣ እንተደኣ ብ ኢንተርኔት ኮይኑ ፣ዝርዝራት ናይ ፕረፈክቱራት ኣብዚ ታሕቲ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ኢኹም።

, vous pouvez cliquer ici.

ብድሕሪኡ’ከ ?

ፓስፖርትኹም ከተሐድሱ ምስ እትደልዩ : ሓደ ቕዳሕ ወይ ፎቶኮፒ ናይ እቲ ዝወደቐ ፓስፖርት ክህልወና ይግባእ።

ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ክንገይሽ ምስ እንደሊ ሓደ ሰነድ ፍቃድ መንቀሳቐሲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናብ ወጻኢ ሃገር ክህልወና ኣለዎ ፤እዚ ዶክሜንት ስድራቤት ወለዲ ኣብ ቤት ጽሕፈተ ፕረፌክተር ክንሓትት ንኽእል፣ ክሳብ 5 ዓመት ኣብ ሕብረተ ኢሮፓ ናይ ሸንገን ስምምዕ ዘለወን የግልግል ::

ምፍላጡ ኣገድስቲ ነገራት

ኣገዳሲ ሓበሬታ
መሕተቲ ኦላንይን DCEM, vous pouvez faire la démarche en ligne en cliquant ici.


ካብ ሕብረተ ኢሮፓ ናይ ሸንገን ስምምዕ ዘለዎን ክንወጽእ ምስ እንደሊ ካብ ሃገራት ስለ ዝፈላለ ቪዛ ክንሓትት ኣለና ::ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረፌክቱር ካርት መገሺ ናይ ትሕቲ ዕድመ መሰነይታ ወረቐት ክንቅበል ኣለና ::

ኣብ ላዕሊ ገጽ

19 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
alaa1988alaa1988ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
taher-azimitaher-azimiተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
freymutefreymuteተርጓሚ/ሚት
yarirommmyarirommmተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ