Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ኣብ መንጎ 40€ ን 45€ ሓንሳብዘሎ ዝርዝር

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምርካብ ናይ ወጻእተኛታት ፓስፖርት ወይ ናይ መገሺ ካርድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ Le titre de voyage pour étranger (TVE) ናይ መገሻ ሰነድ ንወጻእተኛታት (TVE) ንተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋ፡ ሃገር ዘይብሎም ሰባት) ዝተሓዝአ ሰነድ ኮይኑ፡ ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ምጉዓዝ ዘፍቅድ እዩvoyager en dehors de la France.

እዚ ከም ፓስፖርትን መንነት ሰነድን ክውዕል ይኽእል።

እምበኣርከስ እቲ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ብ ፕረፈክቸር ዝወሃብ ወግዓዊን ኮይኑ ቅኑዕ እዩ፤


 • ናይ ብዙሕ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ካርድ እንተሃልዩካ 4 ዓመት (4 ዓመት)
 • 5 ዓመት ናይ ነባሪ ካርድ እንተሃልዩካ (10 ዓመት)።

ዝተፈላለዩ ናይ ጉዕዞ ሰንስዳትኣለዉ ንሳቶም ድማ

 • እዚ le TVR : ንናይ ስደተኛ titre de voyage pour réfugié
 • እቲ ብ le TIV : ነቶ ወረቐት ዘለዎም dን ጉዕዞን ን ሰደድ ናይ protégé subsidiaire
 • እቲ le TVA :de voyage pour apatride.ዝበሃል ንውሽጢ ዓዲ ምንቅስቃስ ዘገልግል

ፓስፖርት መገየሺ ንምርካብ፣ ወረቐት 10 ዓመት ሃልዩና፣ ወይ ውን ናይ 4 ዓመት ክህልወኩም ይግባእ።

ከምኡውን ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኸውን ናይ መገሻ ሰነድ እውን ኣሎ፣ እዚ ድማ ብተወሳኺ ሰነዳት ክስነ ኣለዎ (ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ "ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ምጉዓዝ" ርአ)።

ኣገዳሲ!

እዚ ሰነድ እዚ መጻኢ መገሻታትኩም ኣቐዲምኩም ክትግምቱን እንተወሓደ ወርሒ 3 ሕቶኹም ከተቕርቡን ይምከር።

እቲ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ ፍቓድ ኣይህበካን እዩ። ደረጃኻን ፈረንሳ እትህቦ ሓለዋን ክትስእን ሓደጋ ኣለካ።

> ንዝያዳ ንባብ "Voyager dans son pays d’origine"Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ኣብ መበቆል ሃገርካ ምጉዓዝ”

ከመይ ንገብሮ?

እዞም ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ቨርጊን ወይ ዓይነት ስሪት የድልዩኻ፤

 • እዚ la carte de séjour ዘይወደቐ መንነት ወረቐት
 • ሓደ un ናይ መንበሪ ሰነድ (ናት ቴለፎን ፋክቱር , ናይ ኤለትሪክ ወይ ናይ ኢተርኔት ሰነድ፣ ናይ ገዛ ክራይ ሰነድ , ) OU ወይ ሓደ une attestation d'hébergement ምስ ካርድ d'identité ናይ ዘንብረኩም ሰብ ክኸውን ይኽእል።
 • እቲ ናይ courrier avec la décision de l’OFPRA ወይ ናይ CNDA እቲ ወረቐት ዘውሃበካ ቤትጽሕፈት፣ ኣቲ ናይ réfugié ou bénéficiaire ናይ እቲ protection subsidiaire ou apatride ዝበሃል ዘውህበኩም
 • 2 ፎቶኮፒ ናይ ወግዓዊ conformes aux normes, ምስ እናይ ኮዱ
  > ብዝያዳ ሓበሬታ Réfugiés.info : "Faire et utiliser une e-photo"
 • ሓደ timbre fiscal ዝበሃል ቴምብር (ኣብ ካልእይ ደረጃ ሓበሬታ 2 ረአ).

ን ኹሉ ሰነዳትኩም ብሓደ ብ ኸመይ ከም እትገብርዎ ን ኽትሪኡ ኣብዚ cette page ጠውቑ :
- ናይ ውልቅኹም ኩነታ ምስ "afficher les informations personnalisées" ዝብል ምምላእ
- እቲ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ን ዓበይቲ ድዩ ወይ ንንኣሽቱ "Documents à fournir"ኣረጋግጹ

እቲ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዓ un enfant mineur, ዝምልከት እንተኾይኑ ካልኦት ሰነዳት ይሕተቱ፣ ንኣብነት

 • 2 ኣሳእል ፣ናይ ታሴራ ፣ ምስ ደረጃታትnormes avec le code e-photo ዝሰማማዕ ስእሊ
 • ቅዳሕ ናይቲ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምስ ፍሊየሽን ወይ መዝገብ ስድራቤት
 • ሰነድ መርትዖ ስልጣን ወለዲ (ካብ ምስክር ወረቐት ሓዳር ፣ ናይ ፍታሕ ፍርዲ ፣ ወይ ውሳነ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ስልጣን ወለዲ፣ ወይ ናይ ምፍልላይ፣ ወይ ቅዳሕ ናይቲ ስልጣን ወለዲ ዝውክል ውሳነ ቤት ፍርዲ ወዘተ)
 • እቲ ኣድራሻ ካብ ናይ ኣመልካቲ ዝተፈለየ እንተኾይኑ: ትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ኣድራሻ ብስም ትሕቲ ዕድመ ዘለዎ መረጋገጺ

> ንዝያዳ ሓበሬታ Réfugiés.info : "Scanner un document"

ካብ ፕረፈክቸር ናይ መገሻ ሰነድ ኣብ እትእበልሉ መዓልቲ፡ ናይ ግብሪ ማሕተም ከም ዝኸፈልኩም ከተረጋግጽ ኣለካ (ምስ መርትዖ ናይ ምኽፋል ቀረጽ ማሕተም)፤

 • 45 euros እንተደኣ ናይ (10 ) ኮይኑ ካርድኹም
 • ወይ 40 euros si እንተደኣ ናይ (4 ዓመት). ዑቕባ ድማ ይኽፈሎ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ timbres.impots.gouv.fr ወይ ቤት ጽሕፈት bureau de tabac እዩ ዝርከብ

> እዚ ድማ ኣብ ዘነድ ናይ : la fiche Réfugiés.info "Acheter un timbre fiscal"

ፋይልኩም ብፖስታ፡ ብኢመይል ወይ ብቐጥታ ናብቲ ፕረፈክቸር ዝቐርብ ሕቶታት ድሕሪ ሕጂ ተቐባልነት የብሉን። ነቲ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Étrangers en France (ANEF) ከተመልክቱ ወይ ከተሐድስዎ ኣለኩም፤

http://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/

 • ኣብ እቲ "Je demande un document de voyage" ዝብል ጠውቑ
 • ኣብቲ እቲ "ሓደ ሰነድ ናይ étranger bénéficiaire de la protection internationale (TVE)" ሽዑ cliquez sur "Je continue"
 • ኣብቲ "Moi-même" ከምኡውን ዝብል "Je continue"ጠውቑ

ብድሕሪኡ ናብ ናይ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ኣካውንትካ ክትኣቱ ኣለካ። votre compte Étrangers en France (ANEF)

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info ፋይል “ኣብ Étrangers en France (ANEF) ውልቃዊ ኣካውንት ምኽፋት ከም ዝከኣል ርአ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሕቶ፡ ናይ ተቐማጢ ገንዘብ መረጋገጺ ብኢመይል ይለኣኽን ኣብ ውልቃዊ ሕሳብኩም ክርከብን እዩ።

ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ሕቶ ድሕሪ ምቕራብካ ፡ ፋይልካ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ምስ ናይ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ኣካውንትካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ፕረፈክቸር ናይ ጉዕዞ ሰነድኩም ድሉው ምስ ኮነ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ኢመይልን ክመጸኩም እዩ። ማሕተም ግብሪ ሒዝካ ክትመጽእ ኣለካ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ንመጀመርታ ሕቶኻ ገና መልሲ እንተዘይረኺብካ ዳግማይ ምምልካት ትርጉም የብሉን። ድርብ ሕቶ ፋይልኩም ከዕግተሉም ይኽልእ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ናይ መገሻ ሰነድ ንወጻእተኛታት (TVE) ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ክትገሹለን እትኽእሉ ሃገራትን ክትገሹለን ዘይግብኣኩም ሃገራትን ዝሕብርን እዩ። እዚ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ማ መንበሪ ወይ ካርድ ሰጁኽኩም ብሓንሳብ ተሰንዩ እዩ ዝሰርሕ። እዚ ምኳኑ ክፍለጥ ኣለዎ።

 • ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዘሎ ሓበሬታ እቲ “ እዚ ሰነድ እዚ ንኹለን ሃገራት የግይሽ ብዘይካ ” እዘን ስስዕባ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ፣ እዚ ማለት ነዚ ናይ መገሻ ሰነድ ሒዝኩም ናብዛ ሃገር ምኻድ ክልኩል እዩ። ኣብ መበቆል ሃገር ከምኡውን ኣብ ገለ ገለ ግን ካልኦት ነት ሰነድ ዘይቅበላን እየን።
 • ኣብዘይ ናይ ሸንገን ውዕለ ዘለወን ሃገራት ግን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። l’espace Schengen ብዘይ ቪዛ
 • ብተወሳኺ፣ ናብ መብዛሕትአን ካልኦት ሃገራት ወጻኢ ብቪዛ ምኻድ ይከኣል እዩ ኢኻ። ቪዛ ዘድልየካ እንተኾይኑ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ “ምኽሪ ጉዕዞ” ዝብል ክፍሊ ናይታ ዝምልከተን ሃገርራት ዝምልከት ሓበሬታ ርአ።“Conseils aux voyageurs” du site du ministère des affaires étrangères.
ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ገለ ሃ ዝተወሰና ሃገራት ንምኻድ፡ ካብቲ ናብ ፈረንሳ ክትምለስ ዝወጠንክምሉ ዕለት ድሕሪ ሓያሎ ኣዋርሕ ጌና ዘይወደቕወይ ዝሰርሕ ሰነድ መገሻ ክህልወኩም ግዴታ እዩ።

ንመጀመርታ ግዜ ናይ መንበሪ ፍቓድ récépissé de première demande መመልከቲ ወረቐትን ን ክትገሹ ኣይፈቅድን እዩ።

ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ዘሎ ንመንበሪ ፍቓድካ récépissé de renouvellement ዝቐርብ ቅብሊት ክትጓዕዘኩም ይኽእል እዩ ፣ ምስቲ ናይ ቀደም መንበሪ ፍቓድ እንተተሰኒዩ ክኸውን ኣለዎ።

ሓድሽ መመልከቲ ብምግባር ናይ ጉዕዞ ሰነድካ ከተሐድስ ትኽእል ኢኻ (ደረጃ 3)።

ኣገዳሲ ሓበሬታ
እቲ ኤክስፓየር ዝኾነ ፓስፖርትኹም ስካን ምግባር ኣይትረስዑ

ኣብቲ ፕረፈክቸር ናይ ጉዕዞ ሰነድኩም sms et un mailድሉው ምስ ኮነ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ኢመይልን ክመጸኩም እዩ። ምስቲ ናይ ግብሪ ማሕተምን ምስቲ ናይ ቀደምን ግዜኡ ዝሓለፎን ናይ መገሻ ሰነድካን ክትመጽእ ኣብ እትኸድሉ እዋን እቲ መዓልቱ ዝሓለፈ ፓስፖርትኹም ሒዝኩም ኢኹም እናቲ ሓድሽ እትቕበሉ

ኣብ ምስ ትሕቲ 18 ዓመት ህጻን ንምጉዓዝ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ናይ መገሻ ሰነድ ከተመልክቱ ኣለኩም :

 • “ናይ ጉዕዞ ሰነድ ይሓትት” ዝብል ጠውቕ።
 • “ኣህጉራዊ ሓለዋ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ወጻእተኛታት ዝኸውን ናይ ጉዕዞ ሰነድ (TVE)” ዝብል ሳጹን ምልክት ብምግባር “ይቕጽል” ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብታ “ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ” እትብል ሳጹን ምልክት ግበር፣ ድሕሪኡ ኩነታትካ እሞ “ይቕጽል” ዝብል ጠውቕ።

ናይቲ ህጻን ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣብቲ ፕረፈክቸር ድሉው ምስ ኮነ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ኢመይልን ክመጸካ እዩ። ማሕተም ግብሪ ሒዝካን በቲ ዝምልከቶ ቆልዓ ተዓጂብካን ክትመጽእ ኣለካ።

ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እውን ንትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት ዝኸውን ናይ ምንቅስቓስ ሰነድ ክህልዎም ኣለዎ (DCEM)

DCEM ነቲ ትሕቲ ዕድመ ናብ ፈረንሳ (ወይ ናብ ደጋዊ ዶባት ከባቢ ሸንገን ) ክምለስ የኽእሎ ።

እዚ ሰነድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF ) ክሕተት ዘለዎ ኮይኑ እንተበዝሐ ን5 ዓመት ዝወጽእ እዩ ።

> ኣንብብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት: “ ንDCEM ኣመልክት

ኣግገዳሲ ሓበሬታ
እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ በይኑ ወይ ምስ ካልእ ካብቶም ወለዲ ዘይኮነ ሰብ ዝጓዓዝ እንተኾይኑ ፡ ሓያሎ ሰነዳት ከቕርብ ኣለዎ . ኣየኖት ሰነዳት ክትሰድድ ከምዘለካ ንምፍላጥ ነዚ ናይ ኦንላይን ስሚዩለተር ተጠቐመሉ።

ንህጻን ቪዛ ዘድልየካ እንተኾይኑ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ “ምኽሪ ጉዕዞ” ዝብል ክፍሊ ናይታ ዝምልከቶ ሃገር ዝምልከት ሓበሬታ ወረቐት ርአ።

እንተ ኣድራሻ ቀይርኩም ፡ ኣብ ሰነድ መገሻኻ ዘሎ ኣድራሻ ክትቅይሮ ኣየድልየካን እዩ።

እንተኾነ ግን ኣድራሻኻ ኣብ ናይ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ኣካውንትካ ከተመሓይሽዎ ኣለኩም።

ድሕሪኡ ምስቲ ሓድሽ ኣድራሻ ናይ መገሻ ሰነድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእል ኢኻ።

> ንዝያዳ ሕእበሬታ ኣንብብ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት፡ “ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ኩነታት ለውጢ ምእዋጅ (ANEF)

ኣብ ላዕሊ ገጽ

20 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
alaa1988alaa1988ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
taher-azimitaher-azimiተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
freymutefreymuteተርጓሚ/ሚት
yarirommmyarirommmተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ