Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ
ናይ መኪና ፍቓድ B ምህላው

ምስልጣን ኣምቡላንስ ሰራሕተኛ ኣብ ፈረንሳ፣ ካብ ናይ UE ዲፕሎም ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

እንተደኣ መራሒ ኣምቡላንስ ምቹእ መኪና ተጠቒሙ መጓዓዝያ ናይቶም ዝተጎድኡን ዝሓመሙን የረጋግጽ። ብቕልጡፍ ናብ ሓደ ማእከል ክንክን ንምብጻሕ ክኽተሎም ዘለዎ ቀንዲ መንገድታት ጽቡቕ ኣፍልጦ ክህልዎ ኣለዎ። ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታል ውን ምዕቃብ ምምሕዳራዊ ሰነዳት ከረጋግፅ ኣለዎ።

እምበኣኣርከስ ኣብ ፈረንሳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ኣምቡላንስ ዲፕሎማ ዘለዎም ሰባት ናይ መንግስቲ ኣምቡላንስ ዲፕሎማ ንምርካብ ኣብ ፍሉይ ትካል ትምህርቶም ዳግማይ ክጅምሩ ኣለዎም እውን እትይ።

ኣብ መወዳእታ ነዚ ንምግባር ድማ ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ስልጠና ክዛዝም ይኽእል። ማለት እቲ ሰብ ኮርሳት ክወስድን ከም ፓራሜዲክ ክሰርሕን ይኽእል። እቲ ስልጠና ብነጻ ኮይኑ፡ ናይ መንግስቲ ኣምቡላንስ ዲፕሎማ ክህልወካ የኽእለካ ይግባእ።

ኣገዳሲ!
ነዚ ንምግባር እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ምድላው ናይ መንግስቲ ኣምቡላንስ ቴክኒሻን ዲፕሎማ ብሚኒስቴር ጥዕና ዝፀደቐ ማእኸላት ይግበር። ስልጠና ብነጻ ብናይ ፈረንሳ ቀይሕ መስቀል ስልጠና ትካላት ይወሃብ።

ኣብ መስርሕ ምምራጽ ንምምዝጋብ ብቐጥታ ናብቲ ዝመረጽኩሞ ትካል ስልጠና መመልከቲ ከተቕርቡ ኣለኩም።

ብድሕሪኡ ምምራጽ ሕጹያት ኣብ ክልተ ደረጃታት ይካየድ፤

1 - ተቐባልነት ኣብ ፋይል (ቅድመ ምምራጽ)

2 - ናይ ምእታው ቃለ መሕትት።

ኣገዳሲ!
ብሓፈሻ ኣብ ወርሒ መስከረም ንዝግበር ምእታው ኣብ መንጎ 25 ግንቦትን 30 ሰነን ናይ ብቕዓት ፋይላት ንምቕራብ ዝተወሰነ ግዜ እዩ። እቲ ናይ ምዝገባ ግዜ ከከም ኢንስቲትዩታት ይፈላለ እዩ።

ኣብ ፋይል ብቕዓትካ ከተእትዎም ዘለካ ኣገደስቲ ሰነዳት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • መለለዪ መንነት
 • ፍቓድ መዘወሪ መኪና፣ ናይ ፈተነ ግዜ ከይሓወሰ (ልዕሊ 3 ዓመት ወይ ምስ ምዝዋር መኪና እንተተሰኒዩ 2 ዓመት)
  ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቓቕቲ "ከም ነጻ ሕጹይ ፍቓድ ምዝዋር መኪና ምሕላፍ""ፍቓድ ምዝዋር መኪና ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ምሕላፍ"።
 • ድሕሪ ሕክምናዊ መርመራ ኣምቡላንስ ንምዝዋር ብቕዓት ዘለዎ ናይ ፕረፈክቸራል ምስክር ወረቐት
 • ንሞያ ኣምቡላንስ ከምዘይቃወም ዝሕብር ሕክምናዊ ምስክር ወረቐት ብሰርቲፊኬት ዘለዎ ሓኪም ዝቐርብ። ዝርዝር ናይቶም ፍቓድ ዘለዎም ሓካይም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ፕረፈክቸርኩም ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ምሉእ ዝርዝር ናይ ኩሎም ዝተሓተቱ ሰነዳት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ።


ኩሎም ኣብ ፋይልካ ክትውስኾም እትደሊ ደገፍቲ ሰነዳት ብፈረንሳ ክጽሓፉ ወይ ብዝተረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።
> A lire : la fiche Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"

ተቐባልነት ከም ዘለካ ንኽትእውጅን ነቲ ናይ ምቕባል ቃለ መሕትት ክትሓልፍ ንኽትክእልን ካብ 10/20 ዝዓቢ ወይ ማዕረ ነጥቢ ክትረክብ ኣለካ።

ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ድሕሪኡ ናይ ምቕባል ቃለ መሕትት ክትሓልፍ ኣለካ። ዕላማ ናይዚ ቃለ መሕትት ድርኺትካ፡ ሞያዊ ፕሮጀክትካን ዓቕምኻን ንምግምጋም እዩ።

ኣብዚ ፈተና ትሕቲ 8/20 ነጥቢ ምርካብ መወገዲ ምዃኑ ኣስተውዕሉ።

ኣገዳሲ ነጥቢ!
ቅድሚ ንመእተዊ ቃለ መሕትት ምቕራብካ፡ ኣብ ሓላፊ ሕክምናዊ መጓዓዝያ ኣብ ዝመርሕ ኣገልግሎት ሆስፒታል ወይ ኣብ ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ኩባንያ ናይ ትዕዝብቲ ልምምድ ክትውድእ ኣለካ። እዚ ናይ ስራሕ ልምምድ ን70 ሰዓታት ክጸንሕ ኣለዎ።

እቲ ስልጠና ን801 ሰዓታት ዝወስድ ኮይኑ፤

 • 556 ሰዓታት ተግባራውን ክልሰ-ሓሳባውን ስልጠና፣
 • ኣብ ስራሕ ቦታ 245 ሰዓታት ስልጠና (7 ሰሙን ካብ 35 ሰዓታት)።
Il est possible de suivre cette formation de façon discontinue (par exemple, une semaine par mois) sur une période de 2 ans au maximum.

ነቲ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ ተኸተል

ናይ መንግስቲ ኣምቡላንስ ዲፕሎማ ንምርካብ ዝወሃብ ስልጠና ብስራሕ-መጽናዕቲ መሰረት እንተበዝሐ ን24 ኣዋርሕ ምክትታል ይከኣል።

እቲ ምልውዋጥ ኣብ ሆስፒታል ወይ ንመጽናዕትኻ ዝምውል ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ኩባንያ ክትቖጽር የኽእለካ። ኣብ ምልውዋጥ ድማ ካብ ናይ ስልጠና ግዜ ወጻኢ ንኣስራሒ ክትሰርሕ ቃል ክትኣቱ ኣለካ። ክትክፈል ኢኻ።

ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ ንምግባር፡ ምስ ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ሓላፍነት ዘለዎ ኣገልግሎት ሆስፒታል ወይ ምስ ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ኩባንያ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ውዕል ክትፍርም ኣለካ።

ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ : እዚ ውዕል እዚ ናይ ስራሕ ልምምድ ውዕል (ንትሕቲ 30 ዓመት) ወይ ናይ ሞያ ውዕል (ንልዕሊ 30 ዓመት) ክኸውን ይኽእል።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ምጉዕዓዝ ኣምቡላንስ ሕክምና ብቐጥታ ከም ፓራሜዲክ ክትሰርሕ ይከኣል እዩ።

ፓራሜዲክስ ኣብ ውሽጢ እቲ ሞያ ክምዕብሉን ከከም ሽመትን ኣፈፃፅማን ብመዓርግ ክድይቡ ይኽእሉ።

3 ደረጃታት ኣለዉ፡ 2ᵉ ምድብ መራሕቲ ኣምቡላንስ፡ 1ʳᵉ ምድብን ካብ ምድብ ወጻኢን እዮም።

ኣላዪ ወይ ስትሬቸር ተሰካሚ ንምዃን ሓጸርቲ መጽናዕትታት ግበር፤

 • ከም ፓራሜዲክ መጠን፡ ናይ ቤት ትምህርቲ መእተዊ ፈተና ከይሓለፍካ ናይ ነርሲንግ ተሓጋጋዚ ስልጠና ምውህሃድን ካብ ዝተወሰኑ ናይ ስልጠና ሞጁላት ነጻ ምዃንን ይከኣል። እቲ ስልጠና ኣስታት 33 ሰሙን (9 ሰሙን ክልሰ-ሓሳባዊ ኣስተምህሮን 6 ልምምድ ነፍሲ ወከፎም 4 ሰሙንን) ይወስድ።

  > ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ኣላዪ ምዃን"።
 • ኣብ SMURን/ወይ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤትን ዝሰርሑ ወይ ዝሰርሑ ናይ ሆስፒታል ሓገዝቲ ሓካይም፡ ብመንገዲ VAE ኣላዪ ክትከውን ምፍታን እውን ይከኣል እዩ።
 • ስትሬቸር ተሰካሚ ንምዃን ሓጺር ስልጠና ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ .
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
leo sennikovleo sennikovተርጓሚ/ሚት
irirኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት