Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምህላው ናይ ፈረንሳ ደረጃ ብቕዓት ምስክር ወረቐት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ምስክር ወረቐት ደረጃ ፈረንሳ ንቋንቋ ኣዲኦም ፈረንሳ ዘይኮኑ ሰባት ወግዓዊ መርትዖ ናይቲ ደረጃ ቋንቋ እዩ።

ምስክር ወረቐት ንዝስዕቡ፤

 • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይምዝገቡ (ዝተሓተ ደረጃ B2 ወይ C1)
 • ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) ምግባር (ደረጃ ኣብቲ ስልጠና ይምርኮስ)
 • ንዜግነት ፈረንሳ (ዝተሓተ ደረጃ B1) ምምልካት።
 • ናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ነባሪ ካርድ ዘለኩም (ዝተሓተ ደረጃ A2) ፣ መሰል ናይ ዑቕባ ዘለኩም ምስ እትኾኑ

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለዉ፤

 • ወግዓዊ ደረጃ ፈተናታት : ፈተና ገምጋም ፈረንሳ (TEF)፣ ፈተና ፍልጠት ፈረንሳ (TCF)
 • ዲፕሎማታት : ናይ መጀመርታ ዲፕሎማ ብቋንቋ ፈረንሳ (DILF)፣ ዲፕሎማ ኣብ መጽናዕቲ ቋንቋ ፈረንሳ (DELF)፣ ምዕቡል ዲፕሎማ ብቋንቋ ፈረንሳ (DALF)

ክፍለጥ ዘለዎ!


እቲ ብማሕበራት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ወይ ብኦፊኣይ (ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ውህደትን ፈረንሳ) ዝወሃብ ምስክር ወረቐት፣ ናይ ምምዳብ ፈተና፣ ናይ ዓወት ምስክር ወረቐት ንኸም ኣተገባብራ ናቹራላይዜሽን ዝኣመሰሉ ኣገባባት ክውዕሉ ኣይክእሉን። ይኹን እምበር እዞም ሰነዳት ንኣብነት ንናይ ፈረንሳ ኮርሳት ንምምዝጋብ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ።

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣየናይ ፈተና ወይ ዲፕሎማ ክትወስድ ከም ዘለካ ምምራጽ እዩ።

ኣብዚ ዝቐረቡ ምስክር ወረቐት ኩሎም ኣብle cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ፣ እዚ ማለት ድማ ኣብ DELF ደረጃ A2 = ኣብ TEF ደረጃ A2 = ኣብ TCF ደረጃ A2 ማለት እዩ።

ካብዚ ዝቐለለ ወይ ዝተሓላለኸ ምስክር ወረቐት ንምሕላፍ የለን።

ነፍሲ ወከፎም ፍሉይነታቶም ኣለዎም፤

ብቤት ምኽሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ፓሪስ ዝወጸት፣ ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ትምህርቲ፣ መንእሰያትን ስፖርትን ፈረንሳ ኣፍልጦ ዝረኸበት፣ ብዓለምለኻዊ ደረጃ (ብፍላይ ኣብ ካናዳ) ኣፍልጦ ዝረኸበት።

ቅርጺ፡ ብዙሕ ምርጫታት ዘለዎም ሕቶታት (ካብ ሓያሎ ኣማራጺታት ቅኑዕ መልሲ ምረጽ)። ጽሑፋውን ኣፋውን ምርዳእ ኣብ ኮምፒተር፡ ክልተ መዓልታዊ ህይወት ጽሑፋት ንምጽሓፍ ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ መግለጺ፡ ገጽ ንገጽ ኣፋዊ መግለጺ ምስ ክልተ ተራ ጸወታታት ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ህይወት።

ቅድሚ ምምዝጋብካ ደረጃኻ ምፍላጥ ኣድላዪ ኣይኮነን።

ሓያሎ ስሪት ኣለዉ: ንናይ 10 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ወይ ንናይ ዜግነት መመልከቲ ክትጥቀመሉ እንተደሊኻ ፣ “TEF Integration, Residence and Nationality” ውሰድ።

ዋጋ፡ ካብ €170 ክሳብ €190

ቅኑዕነት: 2 ዓመት

ብፈረንሳ ኤጁኬሽን ኢንተርናሽናል ዝተዘርግሐትን ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ትምህርቲ፡ መንእሰያትን ስፖርትን ፈረንሳ ኣፍልጦ ዝረኸበትን እያ።

ቅርጺ፡ ብዙሕ ምርጫታት ዘለዎም ሕቶታት (ካብ ሓያሎ ኣማራጺታት ቅኑዕ መልሲ ምረጽ)። ኣፋዊ ምርዳእ፡ ኣብ ወረቐት ወይ ብኮምፒተር ብጽሑፍ ምርዳእ፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት 3 ጽሑፋት ንምጽሓፍ ብጽሑፍ ምፍራይ፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዛዕባታት ገጽ ንገጽ ኣፋዊ ምፍራይ።

ቅድሚ ምምዝጋብካ ደረጃኻ ምፍላጥ ኣድላዪ ኣይኮነን፡ ሕቶታት እናተሓተተ ምስ ከደ እቲ ጸገም ይውስኽ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ፈተና ከከም ቅኑዕ መልስታትን ብዝሒ ነጥብታትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፈተና ዝተፈላለየ ደረጃ ክህልወካ ይከኣል እዩ።

ዋጋ፡ ካብ €150ክሳብ €180

ቅኑዕነት: 2 ዓመት

ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝወጸ፡ ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ዝረኸበ: ዲፕሎም ኢንሽያል ደ ላንጉ ፍራንቸይዝ (DILF)፡ ንሙሉእ ንጀመርትን ሓደስቲ መጻእን ናብ ፈረንሳ ደረጃ A1.1፡ ዲፕሎም ዲ ሌቱድስ ኤን ላንጉ ፍራንቸይዝ (DELF)፡ ንኹሉ ዝኸውን እዩ። ተዓዘብቲ ኣብ ደረጃ A1 - A2 - B1 ወይ B2 ፣ እቲ ምዕቡል ዲፕሎማ ብቋንቋ ፈረንሳ (DALF)፣ ንዓበይቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ሞያዊ ኩነታት ኣብ ደረጃታት C1 - C2 .

ቅርጺ፡ ኣፋዊ ምርዳእ፡ ጽሑፋዊ ምርዳእን ጽሑፋዊ ምፍራይን ኣብ ወረቐት ኣብ ሓባራዊ ክፍሊ፡ ገጽ ንገጽ ኣፋዊ ምፍራይ ምስ 2 ፈተንቲ ኣብ ዛዕባታት መዓልታዊ ህይወትን ቴማዊ ትምህርትን፡ ከከም ደረጃኡ።

ቅድሚ ምምዝጋብካ ደረጃ ናይቲ ፈተና ክትመርጽ ኣለካ: እቶም ሕቶታት፡ ግዜን ፈተናታትን ምስቲ ዝተመርጸ ደረጃ ዝተመጣጠኑ እዮም።

ዋጋ፡ ካብ 150€ ክሳብ 250€

ቅኑዕነት: ደረት ኣልቦ

ከመይ ጌርና ንመርጽ ?

 • DELFን DALFን ኣካዳሚያዊ ቅርጺ ኣለዎም፣ እቶም ልምምዳት ዝነውሑ እዮም። እቲ ኣገባብ ምፍላጥን ምድላውን ኣገዳሲ እዩ፣ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እዚ ዲፕሎማ ንተማሃሮ ወይ ፍሉይ ምድላው ዘለዎም ሰባት ዝምችእ። እቲ ዋጋ ብሓፈሻ ዝለዓለ እዩ፣ ግን እቲ ዲፕሎማ ሓንሳብ ጥራይ ኢኻ ትወስዶ (ንሙሉእ ህይወትካ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ፣ ውጽኢት ናይ TEFን TCFን ግን ን2 ዓመት ዝጸንሕ እዩ)።
 • ንዝተወሰነ እዋን ብስሩዕ ትምህርቲ ወሲድካ እንተኾንካ፡ DELF ነቲ ዝበጻሕካዮ ደረጃ ንምርግጋጽ መሳጢ ኣማራጺ እዩ።
 • ንፈተና DELF ክትዳሎ ግዜ ወይ ተኽእሎ እንተዘይብልካ፡ TEFን TCFን ሓጸርቲ ኮይኖም፡ መምርሒታት ናይቲ ልምምዳት ንምርዳእ ቀሊል እዩ። ዛዕባታት ት.እ.ም.ት ዝሰፍሑ እዮም።
 • ልክዕ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ እንተዘይፈሊጥካ፡ TEF ወይ TCF ክትወስድ ዝበለጸ እዩ።

ቅድሚ እቲ ፈተና ወይ ዲፕሎማ ምውሳድካ ምድላው ይምከር፣ ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል ንኽህልወካ። ነቲ ውዳበን ክትሰርሓሉ ዘለካ ክእለትን ምሉእ ብምሉእ ንምርዳእ ሓያሎ “ሞክ ፈተናታት” ምግባር (እቲ ፈተና ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ከምቲ ወግዓዊ ፈተና ምውሳድ) ኣገዳሲ እዩ።

ሓያሎ መፍትሒታት ኣለዉ፤

 • ኣብ ማእከል ስልጠና ዝካየድ ኮርስ

ትምህርቲ ፈረንሳን ምድላው ፈተናን ዝህባ ብዙሓት ማእከላት ስልጠና ኣለዋ።

ዋጋታት ከከም ብዝሒ ሰዓታትን ቅርጺ ኮርስን (ጉጅለ ወይ ውልቀሰብ) ዝተፈላለየ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዋጋ ናይቲ ፈተና ኣብ ጠቕላላ ዋጋ ይካተት።

ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት፡ ነቲ ስልጠና ንምኽፋል፡ ውልቃዊ ስልጠና ሕሳብ (CPF) ምጥቃም ይከኣል እዩ። > ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “Using your CPF” ዝብል ጽሑፍ

 • ኮርስ ኣብ ሓደ ማሕበር

እተን ማሕበራት ብሓፈሻ ነጻ ኮርሳት (ወይ ድማ ናይ ምዝገባ ክፍሊት ጥራይ ክኽፈል ኣለዎ)፣ ብጉጅለ፣ ብወለንተኛታት መምህራን ይህባ።

ገለ ማሕበራት ክምዝግባኻ ይኽእላ እየን ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንገለ ክፋል ናይቲ ፈተና ዋጋ ክትከፍል ክሕግዛኻ ይኽእላ እየን።

ማሕበር ንምርካብ፡ ንኣዳራሽ ከተማ ከተማኹም ሕተቱ ወይ ድማ ኣብ “ትምህርቲ ፈረንሳ” ጠውቑ እሞ ኣብ መበገሲ ገጽ Réfugiés.info ከተማኹም ጽሓፉ።

 • ናይ ብሕቲ ትምህርቲ

ንፈተና ንምድላው ዝሕግዘካ ናጻ መምህር ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

እቲ መምህር ነቲ ናይ ምስክር ወረቐት ኣገባባት ከም ዝፈልጦ ኣረጋግጽ፣ ምስ ዕላማኻን ደረጃኻን ዝተመጣጠነ ትምህርቲ ክህልዎ።

እቶም ኮርሳት ዝኽፈሉን ብውልቂ ዝኽፈሉን እዮም።

ብድሕሪኡ ኣብ ማእከል ፈተና ተመዝጊብካ ክትከፍል ኣለካ።

 • በይንኻ ስራሕ

ወግዓዊ ፈተናን ፈተናን ዝመስሉ ልምምዳት ዘለዎም መርበባት ሓበሬታ ኣለዉ፡ ንኣብነት፤

> ቀሊል ፈረንሳዊ ምስ RFI

> ንTCF ብ TV5 Monde ምልምማድ ወይ ድማ ብ TV5 Monde ፈረንሳ ክትመሃር

> ንተ.ኤፍ.ኤ ተዳለዉ

> ኣብነታት ናይ DELF A1 , DELF A2 , DELF B1 , DELF B2, DALF C1 , DALF C2 ተምሃሮ።

ብተወሳኺ ብዙሓት ናይ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) መጻሕፍቲ ምስ ልምምድን ሞክ ፈተናን ኣለዉ።

ካብ መዓልታዊ ህይወትን እዋናዊ ጽላታትን (ዜናታት፡ ፖድካስት፡ ጋዜጣታት፡ መደባት ሬድዮ፡ ብዛዕባ ኣከባቢ፡ ሓደስቲ ቴክኖሎጂታት፡ ትምህርቲ ወዘተ) ሰነዳት ምንባብን ምስማዕን ከምኡ’ውን ምስ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዕላል ብምግባር ምዝራብ ምልምማድ ይምከር .

ካብ 30 ደቓይቕን ሓደ ሰዓትን ትኹረትካ ክትገብርን ድሕሪ ሓደ ግዜ ምስማዕ ንሓደ ናይ ድምጺ ሰነድ ክትርዳእን ንነብስኻ ኣሰልጥን።

ከመይ ጌርና ንመርጽ ?

 • እቲ ምርጫ ኣብ ምህላውካን ባጀትካን ይምርኮስ። ምሉእ ግዜ ትሰርሕ እንተ ዄንካ፡ ናይ ምሸት ወይ ናይ ሰሙን መወዳእታ ትምህርቲ ክትረክብ ፈትን።
 • ግዜ እንተሃልዩካ፡ ኣገባባት ምሉእ ብምሉእ ንምርዳእን ንመምህር ሕቶታት ንምሕታትን ትምህርቲ ክትወስድ ይምከር።
 • እቶም ንበይንኻ ንምስራሕ ዝሕግዙ ሳይታት ንቐጻሊ ምዕባለታት፡ ከምኡ’ውን መዓልታዊ ልምምድ ዝገብሩ ኮርሳት መመላእታ እዮም።
 • እቲ ኣገዳሲ ነገር ድራኸ ሒዝካ ምጽናሕ እዩ!

ኣብ ማእከል ስልጠና ወይ ማሕበር ኮርሳት ወሲድካ እንተኾንካ፡ ምዝገባ ይሕብሕብ፡ ወይ ኣብ ተመሳሳሊ ማእከል ወይ ኣብ ካልእ ማእከል ፈተና።

ኣብ ሓደ ትካል ኮርስ ዘይወሰድኩም እንተኾይንኩም፡ ኣብ ጥቓኹም ንዝርከብ ማእከል ፈተና ክትረኽብዎ ኣለኩም።

እቲ ናይ ፈተና መደብ ከከም ዞባ፣ ዓይነት ፈተና፣ ማእከል ፈተና፣ ናይ ዓመት ግዜ ዝተፈላለየ እዩ። እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ፈተና ክትወስዱ ምስ ተዳለኹም ብቕልጡፍ ናብቲ ማእከል ርኸቡ።

እቲ ዕለት፡ ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ፡ ንምምዝጋብ ዝሕግዙ ስጉምትታት ዝህበካ ማእከል ፈተና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ማእከል ኩነታቱ ይውስን፣ ከተነጻጽሩ ምስ እትደልዩ ንሓያሎ ማእከላት ፈተና ክትረኽቡ ድሕር ኣይትበሉ።

ዝርዝር ማእከላት ፈተና ኣብዚ ኣሎ፤

> ማእከላት ፈተና ገምጋም ፈረንሳ (TEF) ዝወስዱ

> ማእከላት ፈተና ፍልጠት ፈረንሳ (TCF) ዝወስዱ

> ማእከላት ንምሕላፍ ዲልፍ፡ ደለይቲ ፍትሒ፡ ዳልፍ

ኣብ እዋን ፈተና፤

 • ነቲ መምርሒታት ብጥንቃቐ ስምዑን ኣንብብዎን፣
 • ብዝተኻእለ መጠን ትኹረት ጌርካ ምጽናሕ፣ ብፍላይ ኣብ እዋን ፈተና ኣፋዊ ምርዳእ፣
 • ፈተናታት ንምውዳእን መልስታት ንምእራምን ንምፍታሽን ግዜ ንምርካብ ግዜ ምምራሕ፣
 • ወግዓዊ ደረጃ ቋንቋ ምቕባል።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ንዜግነት ፈረንሳ ንምምልካት ደረጃ B1 ብዘረባን ብጽሑፍን የድሊ።

> ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ጽሑፍ “ንፈረንሳዊ ዜግነት ምምልካት”

ንደረጃ ቋንቋ ቅቡላት ዝኾኑ ወግዓውያን መርትዖታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • እንተወሓደ ምስ ደረጃ B1 ዝመጣጠን ዲፕሎማ ፍልጠት ቋንቋ ፈረንሳ ( DELF B1, DELF B2, DALF C1 ወይ C2 , ወዘተ)፣
 • ናይ TCF (ፈተና ፍልጠት ፈረንሳ) ወይ TEF (ፈተና ገምጋም ፈረንሳ) "ውህደት፣ መንበሪን ዜግነትን" ንትሕቲ 2 ዓመት ምስ ደረጃ B1 ብኣፋውን ብጽሑፍን ዝተዋህበ ምስክር ወረቐት።
 • ኣብ ፈረንሳ ማዕረ ወይ ልዕሊ ደረጃ 3 ናይ ሃገራዊ ኣጸዋውዓ ደረጃታት ስልጠና (CAP, BEP, BTS, ወዘተ) ዝሓለፈ ዲፕሎማ ወይ ሞያዊ መዓርግ፣

  ኩሎም ሞያዊ መዓርጋትን ምስክር ወረቐት ሞያዊ ብቕዓትን ኣብቲ ናቹራላይዜሽን ፋይል ንዘሎ ደረጃ ፈረንሳ ንምምኽናይ ክጥቀሙ ከምዘይክእሉ ኣስተውዕሉ። ዲፕሎማኻ ወይ ሞያዊ መዓርግካ ኣፍልጦ ኣለዎ AND እንተወሓደ ምስ ደረጃ 3 ማዕረ እንተኾይኑ ንምፍላጥ ፡ France Competences search engine ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :ins équivalent au niveau 3, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de France Compétences.

ኣገዳሲ!
ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዲፕሎማ እንተሃልዩካ ግን ከኣ ብፈረንሳ፡ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ዲፕሎማ እንተረኺብካ ካብ ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ፡ ኣልጀርያ፡ ቤልጅየም፡ ቤኒን፡ ቡርኪናፋሶ፡ ብሩንዲ ካሜሩን፡ ካናዳ፡ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ኮሞሮስ፡ ኮንጎ (ብራዛቪል)፡ ኮንጎ (ኪንሻሳ)፡ ኣይቮሪኮስት፡ ጅቡቲ፡ ጋቦን፡ ጊኒ፡ ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ሃይቲ፡ ሉክሰምበርግ፡ ማዳጋስካር፡ ማሊ፡ ሞሮኮ ፡ ሞናኮ፡ ኒጀር፡ ሩዋንዳ፡ ሰኔጋል ሲሸልስ፡ ስዊዘርላንድ፡ ቻድ፡ ቶጎ፡ ቱኒዝያ፡ ቫኑዋቱ።
እቲ ምስክር ወረቐት እቶም መጽናዕትታት ብፈረንሳ ከምዝተኸታተሉን እቲ ዲፕሎማ እንተወሓደ ምስ ደረጃ 3 ናይቲ ሃገራዊ ምደባ ደረጃታት ስልጠና ዝሰማማዕ ምዃኑን ክገልጽ ኣለዎ።
> ንምንባብ ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ዝረኸበ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማ ምህላው"።

መመልከቲ ንምልኣኽ ናይ ደረጃ ፈረንሳ ምስክር ወረቐት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ፡

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ንዩኒቨርሲቲ ምምዝጋብ"።

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU Passerelle)፣

> ንምንባብ: እቲ Refugees.i : la fiche Réfugiés.info "Faire une formation DU Passerelle" ዝብል ጽሑፍ።

 • ናብ ሓደ ናይ ስራሕ ዕድል...

ብዝኾነ ኣብ ሲቪኹም ምልክት ምግባር ኣይትረስዑ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
titi_du_75titi_du_75ተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
luceluceluceluceተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት