ፍቓድ መዘወሪ መኪና ንምህላውን መስርሕ፣ ሕተት ኣቕርብ።

ፍቓድ መዘወሪ መኪና ንምህላውን መስርሕ፣ ሕተት ኣቕርብ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ግብራዊ ናይ ምዝዋር ፈተና ሓሊፍኩም ኣለኹም፡ እንቋዕ ሓጎሰኩም!

እቲ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ፈተና ምስክር ወረቐት (CEPC) ካብታ ፈተና ዝተወሰደላ ዕለት ጀሚሩ ን4 ኣዋርሕ ክትዝውር የኽእለካ (መንነት ሰነድ ሒዝካ ክትቀርብ)።

ሕጂ ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ንኽቐርብ ክትሓትት ኣለካ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ፍቓድ B ብመልክዕ ክረዲት ካርድ ኮይኑ ን15 ዓመታት ዝጸንሕ እዩ። ድሕሪ እዚ ዕለት ኣብ ኢንተርነት ተሓዳሲ ይኸውን።

ንመን ኢዩ ፧

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ምስ መርበብ ሓበሬታ ANTS ተራኸቡ።

እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናብ መርበብ ሓበሬታ l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : ምኻድ እዩ፦

> ድሮ ኣካውንት እንተለኩም ፣ ኣብ ላዕሊ የማናይ ሸነኽ "connect" ዝብል ጠውቕ እሞ መረጋገጺ መንነትካ ጽሓፍ።

> ኣካውንት እንተዘይብልካ ኣብ ላዕሊ የማናይ ሸነኽ "connect" ዝብል ጠውቕ፡ ድሕሪኡ "I create an account" ዝብል ጠውቕ።

> ብተወሳኺ "France Connect" ዝብል ኣካውንትካ ተጠቒምካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ነዚ ኣገልግሎት ኣንቂልካዮ እንተኾንካ።

ምስ ተተሓሓዝና፡ ኣብ " ፍቓድ መዘወሪ መኪና " ጠውቕ፡ ድሕሪኡ ኣብ " request the production of your driver's license "፡ ድሕሪኡ ኣብ " success in the driving license exam "፡ ኣብ " start your online process " ጠውቕ።

ብድሕሪኡ ኣብቲ "ዓቢ" ወይ "ንእሽቶ" ዝብል ሳጹን ምልክት ክትገብርን ሕክምናዊ መርመራ ግዴታ ድዩ ኣይኮነን ክትገልጽን ኣለካ (ዓቕምኻ ምዝዋር ዝድርት ሕማም ምስ ዝህልወካ ጥራይ "እወ" ምልክት ክትገብር ኣለካ)።

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዝቕጽል ስጉምቲ ጠውቕ።

2

ዝተሓተቱ ሰነዳት ስደዱ

ሓያሎ ሰነዳት ብዲጂታላዊ ቅርጺ (ስካን ወይ ዝወረደ) ክትሰድድ ኣለካ፦

  • መረጋገፂ መንነት (መንበሪ ወረቐት፣ ፓስፖርት)
  • እቲ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ፈተና ምስክር ወረቐት (CEPC)
  • ትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ኣድራሻ መረጋገፂ (ናይ ተሌፎን ሕሳብ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ናይ ጋዝ ሕሳብ፣ ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ገዛ መድሕን ምስክር ወረቐት)
  • ሓደ ኢ-ፎቶ፡ ፎቶ-ፊርማ እውን ይበሃል (ደረጃ 3 ርአ)

> ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "scanner un document".

ድሕሪ ምውራድ ሰነዳት፡ "suivant" ዝብል ጠውቕ እሞ ዝርዝር ሓበሬታኻ ምልኣዮ፡ ስም ስድራቤት፡ ቀዳማይ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ከተማን ሃገርን ትውልዲ።

ኣብ መወዳእታ፡ ሕቶኻ ክትከታተል ምእንቲ፡ ኢመይልካ፡ ፖስታ ኣድራሻኻን ብፍላይ ድማ ቁጽሪ ተሌፎንካን ኣመልክት።

ከምኡ'ውን "Oui" ዝብል ጠውቕ፣ ናብ ዝቕጽል ስጉምቲ ንምኻድ።

3

ስእሊ መለለዪ መንነት ስደዱ

ኣብዚ ደረጃ እዚ፡ ስእላዊ መለለዪ መንነትካ ብኸመይ ከም እትሰድድ ክትመርጽ ኣለካ፤

  • ቀዳማይ ተኽእሎ : ኢ-ፎቶ ወይ ፎቶ-ፊርማ (ዝቐልጠፈን ዝያዳ ውሑስን)

ኣብ ጥቓኻ ፍቓድ ዘለዎ ሰኣላይ ወይ ፎቶ cliquez ici ። ኣድራሻኻ ክትጽሕፍ ወይ ጂኦሎኬሽን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

4 ስእልታት ምስ ዲጂታላዊ ፌርማኻን ኮድ ኢ-ፎቶን ክህልወካ እዩ። እዚ ቁጽሪ እዚ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ክትጽሕፎ ዘለካ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ንገለ ነቲ ኮድ ናብ ማእከላይ ስርዓት ምልኣኽ ሓያሎ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል። ነቲ ኮድ ንምጥቃም ካብ 24 ሰዓታት ክሳብ 48 ሰዓታት ምጽባይ ይምከር።

  • ካልኣይ ተኽእሎ : ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ

ነቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣውሪድካ፡ ክትሕትሞ፡ ክትፈርሞ፡ ነቲ ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ ክትለጥፎን ብፖስታ ናብቲ ኣብዚ ተመሳሳሊ ቅጥዒ ዝተጠቕሰ ኣድራሻ ክትሰዶ ኣለካ።

ንምፍላጡ ኣገዳሲ !

ምስቲ ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ፡ ናይቲ መመልከቲኻ ናይ ምምስራሕ ግዜ ዝነውሐ ክኸውን እዩ።

4

ነቲ ሕቶ ኣብ መወዳእታ ግበሮ

ከከም ኩነታትካ ሰነዳት ክትውስኽ ኣለካ፤

  • ትሕቲ ዕድመ እንተኾንካ ቅዳሕ ናይ ሓደ ካብ ወለድካ መንበሪ ፍቓድ ክትሰድድ ኣለካ።
  • ትሕቲ 21 ዓመት እንተኾይንካ፡ ASR (ናይ ጽርግያ ድሕነት ምስክር ወረቐት) ወይ ASSR 2 (ናይ ቤት ትምህርቲ ድሕነት ምስክር ወረቐት) ክትሰድድ ኣለካ።

ኣብ መወዳእታ ፡ ጽማቕ ናይቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ይቐርብ። ሓበሬታ ምልክት ግበር፣ ኣብተን 2ሳጹናት ምልክት ግበር ድሕሪኡ ነቲ ሕቶ ንምልኣኽ ምጽዳቕ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ሕቶኹም ምዕባለ ተኸታተሉ።

እቲ ናይ ምፍራይ ሕቶ ብኸመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ምስ ኣካውንትካ ዳግማይ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

- እቲ "ኣብ ትሕቲ መርመራ" ዘሎ ኩነታት ማለት እቲ ምምሕዳር ፋይልካ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ።

- እቲ "ክዛዘም" ዝብል ኩነታት ተወሳኺ ሰነዳት ክትሰድድ ኣለካ ማለት እዩ።

- እቲ "validated" ዝብል ኩነታት ማለት እቲ ምምሕዳር ሕቶኻ ተቐቢልዎ ማለት እዩ፣ ብኢመይልን ኤስኤምኤስን መረጋገጺ ክመጸካ እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ድሕሪ ምጽዳቕ ናይቲ ሕቶ ብኤንቲኤስ፡ እቲ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ክሳብ ሓደ ወርሒ ብፖስታ ይለኣኽ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
9እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible