Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ መኪና ፍቓድ B ምህላው

ምሕታት ፍቓድ መዘወሪ መኪና ንምህላው መስርሕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ግብራዊ ናይ ምዝዋር ፈተና ሓሊፍኩም ኣለኹም፡ እንቋዕ ሓጎሰኩም!

እቲ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ፈተና ምስክር ወረቐት (CEPC) ካብታ ፈተና ዝተወሰደላ ዕለት ጀሚሩ ን4 ኣዋርሕ ክትዝውር የኽእለካ (መንነት ሰነድ ሒዝካ ክትቀርብ)።

ሕጂ ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ንኽቐርብ ክትሓትት ኣለካ።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ፍቓድ B ብመልክዕ ክረዲት ካርድ ኮይኑ ን15 ዓመታት ዝጸንሕ እዩ። ድሕሪ እዚ ዕለት ኣብ ኢንተርነት ተሓዳሲ ይኸውን።

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናብ መርበብ ሓበሬታ l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : ምኻድ እዩ፦

> ድሮ ኣካውንት እንተለኩም ፣ ኣብ ላዕሊ የማናይ ሸነኽ "connect" ዝብል ጠውቕ እሞ መረጋገጺ መንነትካ ጽሓፍ።

> ኣካውንት እንተዘይብልካ ኣብ ላዕሊ የማናይ ሸነኽ "connect" ዝብል ጠውቕ፡ ድሕሪኡ "I create an account" ዝብል ጠውቕ።

> ብተወሳኺ "France Connect" ዝብል ኣካውንትካ ተጠቒምካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ነዚ ኣገልግሎት ኣንቂልካዮ እንተኾንካ።

ምስ ተተሓሓዝና፡ ኣብ " ፍቓድ መዘወሪ መኪና " ጠውቕ፡ ድሕሪኡ ኣብ " request the production of your driver's license "፡ ድሕሪኡ ኣብ " success in the driving license exam "፡ ኣብ " start your online process " ጠውቕ።

ብድሕሪኡ ኣብቲ "ዓቢ" ወይ "ንእሽቶ" ዝብል ሳጹን ምልክት ክትገብርን ሕክምናዊ መርመራ ግዴታ ድዩ ኣይኮነን ክትገልጽን ኣለካ (ዓቕምኻ ምዝዋር ዝድርት ሕማም ምስ ዝህልወካ ጥራይ "እወ" ምልክት ክትገብር ኣለካ)።

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዝቕጽል ስጉምቲ ጠውቕ።

ሓያሎ ሰነዳት ብዲጂታላዊ ቅርጺ (ስካን ወይ ዝወረደ) ክትሰድድ ኣለካ፦

  • መረጋገፂ መንነት (መንበሪ ወረቐት፣ ፓስፖርት)
  • እቲ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ፈተና ምስክር ወረቐት (CEPC)
  • ትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ኣድራሻ መረጋገፂ (ናይ ተሌፎን ሕሳብ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ናይ ጋዝ ሕሳብ፣ ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ገዛ መድሕን ምስክር ወረቐት)
  • ሓደ ኢ-ፎቶ፡ ፎቶ-ፊርማ እውን ይበሃል (ደረጃ 3 ርአ)

> ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "scanner un document".

ድሕሪ ምውራድ ሰነዳት፡ "suivant" ዝብል ጠውቕ እሞ ዝርዝር ሓበሬታኻ ምልኣዮ፡ ስም ስድራቤት፡ ቀዳማይ ስም፡ ዕለት ልደት፡ ከተማን ሃገርን ትውልዲ።

ኣብ መወዳእታ፡ ሕቶኻ ክትከታተል ምእንቲ፡ ኢመይልካ፡ ፖስታ ኣድራሻኻን ብፍላይ ድማ ቁጽሪ ተሌፎንካን ኣመልክት።

ከምኡ'ውን "Oui" ዝብል ጠውቕ፣ ናብ ዝቕጽል ስጉምቲ ንምኻድ።

ኣብዚ ደረጃ እዚ፡ ስእላዊ መለለዪ መንነትካ ብኸመይ ከም እትሰድድ ክትመርጽ ኣለካ፤

  • ቀዳማይ ተኽእሎ : ኢ-ፎቶ ወይ ፎቶ-ፊርማ (ዝቐልጠፈን ዝያዳ ውሑስን)

ኣብ ጥቓኻ ፍቓድ ዘለዎ ሰኣላይ ወይ ፎቶ cliquez ici ። ኣድራሻኻ ክትጽሕፍ ወይ ጂኦሎኬሽን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

4 ስእልታት ምስ ዲጂታላዊ ፌርማኻን ኮድ ኢ-ፎቶን ክህልወካ እዩ። እዚ ቁጽሪ እዚ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ክትጽሕፎ ዘለካ።

ኣገዳሲ!
ንገለ ነቲ ኮድ ናብ ማእከላይ ስርዓት ምልኣኽ ሓያሎ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል። ነቲ ኮድ ንምጥቃም ካብ 24 ሰዓታት ክሳብ 48 ሰዓታት ምጽባይ ይምከር።
  • ካልኣይ ተኽእሎ : ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ

ነቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣውሪድካ፡ ክትሕትሞ፡ ክትፈርሞ፡ ነቲ ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ ክትለጥፎን ብፖስታ ናብቲ ኣብዚ ተመሳሳሊ ቅጥዒ ዝተጠቕሰ ኣድራሻ ክትሰዶ ኣለካ።

ኣገዳሲ !
ምስቲ ክላሲካል ፓስፖርት ስእሊ፡ ናይቲ መመልከቲኻ ናይ ምምስራሕ ግዜ ዝነውሐ ክኸውን እዩ።

ከከም ኩነታትካ ሰነዳት ክትውስኽ ኣለካ፤

  • ትሕቲ ዕድመ እንተኾንካ ቅዳሕ ናይ ሓደ ካብ ወለድካ መንበሪ ፍቓድ ክትሰድድ ኣለካ።
  • ትሕቲ 21 ዓመት እንተኾይንካ፡ ASR (ናይ ጽርግያ ድሕነት ምስክር ወረቐት) ወይ ASSR 2 (ናይ ቤት ትምህርቲ ድሕነት ምስክር ወረቐት) ክትሰድድ ኣለካ።

ኣብ መወዳእታ ፡ ጽማቕ ናይቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ይቐርብ። ሓበሬታ ምልክት ግበር፣ ኣብተን 2ሳጹናት ምልክት ግበር ድሕሪኡ ነቲ ሕቶ ንምልኣኽ ምጽዳቕ

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ናይ ምፍራይ ሕቶ ብኸመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ምስ ኣካውንትካ ዳግማይ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

- እቲ "ኣብ ትሕቲ መርመራ" ዘሎ ኩነታት ማለት እቲ ምምሕዳር ፋይልካ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ።

- እቲ "ክዛዘም" ዝብል ኩነታት ተወሳኺ ሰነዳት ክትሰድድ ኣለካ ማለት እዩ።

- እቲ "validated" ዝብል ኩነታት ማለት እቲ ምምሕዳር ሕቶኻ ተቐቢልዎ ማለት እዩ፣ ብኢመይልን ኤስኤምኤስን መረጋገጺ ክመጸካ እዩ።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ድሕሪ ምጽዳቕ ናይቲ ሕቶ ብኤንቲኤስ፡ እቲ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ክሳብ ሓደ ወርሒ ብፖስታ ይለኣኽ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት