Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምግዛእ ቴምፕር ፊስካል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ተጠቃማይ እዚ ቴምብር'ዚ መሰል ንምርካብ ዘኽእል ክፍሊት ከም ዝተኸፍለ ንምርግጋጽ ፣ ናይ ግብሪ: ወይ 'ሌዛምፖ' ከም ዝተኸፍለ፣ ናይ ምምሕዳር ነገራት ምስክር ሰነድ እዩ ። ከም'እውን፣ ገለ ኣገደስቲ ወግዓውያን ዶክሜንታት ንምሓዝ ከም እኒ (ታሴራ፣ ናይ ነዊሕ እዋን ቪዛ፣ ናይ መንበሪ ካርድ፣ ናይ ጉዕዞ ካርድ ወይ ፓስፖርት... ወዘተ ) ይጠቅም

ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ፣ ቴምብር ፊስካል ብፍላይ "dématérialisée" ብ ኢንተርኔት (= électronique)፣ ኣብ bureau de tabac.ተባሃሉ ዝፍለጥ ድኳን እዩ ዝግዛእ ።

ኣብ እቲ 'ደፓርትመንት ኦትሜኽ ' d’Outre-Mer, 'ስግር ባሕሪ ' ዝበሃል ክፋል ናይ ፈረንሳ ምምሕዳር፣ ወረቃታዊ ቴምብር ጌና ኣብ ዕዳጋ ይርከብ እዩ።.

ኣገዳሲ!
i ኣገዳሲ ሓበሬታ
እቲ ብ ኢንተርነት ዝግዛእ ቴምፕር፣ ካብቲ ዝተገዝኣሉ ኣዋን፣ 12 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ክህብ እንከሎ። ካብ ዝተገዝኣሉ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ድማ ክምለስ ይከኣል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት በዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ምርካብ ይከኣል።, sur la page pour acheter un timbre fiscal électronique (en cliquant ici).

ወግዓዊ ቴምብር ንምግዛእ :ነዚ መምርሒታት ሰዓቡ

 • ፈለማ ዋጋ ክንደይ ዩሮ ቴምፕር ምግዛእ ከም ዘድልየኩም ምረጹ (እዚ ድማ ኣብቲ ዘለኩም ወረቓቕቲ ተጻሒፉ ክትረኽብዎ ኢኹም)
 • እቲ ክኽፈል ዘለዎ ዓቀን ኣብቲ “titre pour étrangers”. ዝብል ክፋል ክትረኽብዎ ኢኹም
 • ድሕሪኡ ኢመይልኩም ኣእትዉ ( ናይ ክፍሊት መረጋገጺ ንምስዳድ ክጥዕም ምእንቲ )
 • ኢመይልኩም ንምርግጋጽ፣ መሊስኩም ጸሓፍዎ ፣ ድሕሪኡ፣ ናብ ክፍሊት ስገሩ
 • ኣገባብ ኣከፋፍላ ምረጹ (ብ ካርዲ ናይ ባንክ : ቪዛ ብ ማስተር ቪዛ CB) ከከም ዓይነት ናይ ካርድ ባንክኹም ምረጹ።
 • ናይ ባንክ ካርድኹም ሓበሬታ ኣእትዉ (ቁጽሪ፣ ዝወድቀሉ ዕለትን፣ ኣብ ግምጣል ናይ ካድርኹም ዘላዋ ሰለስተ ቁጽርታት፣) ምሃብ ምስ ወዳእኩም፣' ቫሊድ' ዝብል ብምጥዋቕ ኣረጋግጹ

እቲ ብ ኦን ላይን ዝግዛእ ቴምፕር ብ ኽልተ መልክዕ ክስደድ ይከኣል።

 • ሓደ ብመልክዕ PDF ምስ ሓደ ኮድ፣ ብቐጥታ ኣብ ቴልፎንኩም ስካን ዝግበር፣ ኮይኑ ፣ ምስ እትሕተቱ ተርእይዎ ክከውን ይኽእል።
 • እቲ ካልኣይ ድማ SMS ( ኣብ ቴለፎንኩም ዝመጽእ ኮይኑ) 16 ቁጽርታት ድማ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ ን ጉዳይኩም ዝሕዝ በዓል መዚ እትህብዎ እዩ።.

ብቐጥታ እውን ናብ መሽጣ tabac ብምኻድ timbre fiscal/ፊስካል ቴምብር ንምግዛእ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ!i ንምፍላጡ ዘገድስ :
ተጠንቀቑ ኣቲ "timbre amende" ዝበሃል ቴምብር ካብ timbre fiscal ዝተፈልየ እዩ።.

ኣብ እቲ መሸጢ ቴምፕር ምስ በጻሕኩም ነዚ ዝስዕብ ግበሩ

 • እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ዓይነት ቴምፕር ብቐጥታ ኣርእዩ
 • ብ ዝጥዕመኩም ኣገባብ ክፈሉ (ብካርድ ወይ ብጥረገንዘብ...).
 • እቲ ብቐጥታ ፣ ተሓቲሙ ዝቐርብ ቴምብር ክወሃበኩም እዩ፣ ኣብኡ ፍሉይ ቁጽሪ ከምኡ እውን፣ ዕለተ መሸጣ፣ ዋግኡን ን ካልእ ኣገሰስቲ ዝርዝር ዝሓዘ እዩ። ተጠንቂቕኩም ሓዝዎ ኣይተጥፍእዎ! እቲ ቲኬት እቲ ዶክሜንት እዚ ን ፋይልኩም ኣገዳሲ እዩ። (ንሱ ከም ቴምብር ኮይኑ ዘገልግል) ከምኡ እውን እንተደኣ ፣ ተመላሲ ክኸውን ኮይኑ ቲኬትኩም፣ ብእኡ ኢኹም ክትሓቱ እትኽእሉ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ብ ገለ ጌጋ እንተደኣ እቲ ብ ኦንላይን ዝገዛእኩሞ ቴምብር ዘይተጠቒምኩምሉ፣ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ እዋን ምግዝኡ፣ ተመላሲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ን ብ ኦን ላይን ዝገዛእኩሞ ቴምብር ተመላሲ ንምግባር እዚ መስርሕ ተጠቐሙ :

 • ኣብዚ ሳይት እዚ ጠውቑ https://timbres.impots.gouv.fr.
 • ነቲ “Demander le remboursement d’un timbre électronique”/ ወይ ድማ ”accéder au remboursement”.ዝብል ጠውዑቑ
 • ብምቕጻል ነቲ un usager”. ዝብል ጠውቑ
 • እንተደኣ ኣብ እስመር ገዚእኩሞ ኔርኩም “en ligne”. ዝብል ጠውቑ
 • ሽዑ ኣብቲ “numéro du timbre”,ዝብል ድማ 16 ቁጽርታታ፣ ጸሓፍዎ.እንተደኣ ኣብ ቴለፎንኩም ብ PDF ወይ እውን SMS ተቐቢልኩሞ ድማ ኣብቲ ''identifiant '' ክትረኽብዎ ኢኹም።
 • ኣብ ኦን ላይን “référence de la transaction”, ኣብ ዝብል ድማ፣ እቲ ከም ዝኸፈልኩም ዝሕብር ኢመይል ኣብ ዝሰደድናልኩም መረጋገጺ ክትረኽብዎ ኢኹም፣ ኣብ ታሕቲ ክፋል ናይቲ ዶኩመንት ኣለኩም።
 • ኣብቲ “Rechercher”ዝብል ጠውዑ፣ እንተደኣ ተመላሲ ክትገብርዎ እትደለዩ ኴንኩም ዝጥይቕ ሓበሬታ ክመጸኩም እዩ፣ “confirmer” ዝብል ጠውዑ።
 • ነቲ መጸኩም መረጋገጺ ፣ ዳውንሎድ ግበርዎ፣ “télécharger le justificatif (PDF)”. ሽዑ ድማ እዩ ብዛዕባ ፣ ምምላስ ክትሕተቱ ኢኹም።
 • ብገለ መዓልታት ተጸበዩ፣ ብድሕሪኡ ን ባንክ ሕሳብኩም ተመልከቱ፣ (እቲ ቴምብር ንምግዛእ ዝተጠቐምኩምሉ)እቲ ተመላስነት ድማ በዚ መስርሕ ይፍጸም።.
ኣገዳሲi
! እቲ መስርሕ ምምላስ ኣብ ገለ ገለ እዋን ፣ ን ገለ መዓልታት ክደናጎ ይኽእል እዩ።

እንተደኣ ብ ዝኾነ ምኽንያት እቲ ዝገዛእኩሞ ቴምብር ዘይተጠቒምኩምሉ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ እቲ መግዝኢኡ እዋን ክምለሰኩም ይኽእል እዩ።

ኣገዳሲ!ኣገዳሲ ሓበሬታ :
ነዚቲ ቴምብር ተመላሲ ንምግባር RIB (ናይ ባንኹም የድልየኩም) ከምኡ እውን ተሴራኹም ምስ እቲ ናይ ባንኪ ሕሳብ ሃደ ዝኾነ።

እቲ ተመላስነቱ ድማ ኣብ ተጠራቓሚ ሓሳብ ማለት ( ሊቭረ ኣlivret A, un livret Jeunes,ናይ ንኣሽቱ ሕሳብ ወዘተ ኽከውን ይኽእል ).

ብ ኦልናይን ጠለብ ናይ ተመላሽነት ንምርካብ :

 • ኣብዚ ሊንክ ኺዱe https://timbres.impots.gouv.fr.
 • ኣብዚ “Demander le remboursement d’un timbre électronique”/” ወይ እውን accéder au remboursement”. ዝብል ጠውዑ
 • ኣብ ኣቲ ምድብ ናይ “un usager”.ዘሎ
 • እንተደኣ ኣብ ሓደ ናይ bureau de tabac ዓዲግኩሞ ኔርኩም ፣ ኣብቲ z“auprès d’un professionnel délivrant des timbres électroniques”.ዝብል ተውቑ
 • ብዛዕባ ሪብን ፣ ታሴታኹምን ዘሎ ዝርዝራት ምስ ኣረጋገጽኩም ፣ ኣብቲ “OK”.ዝብል ጠውቑ

Etape 1 : caractéristiques des timbres

 • ኣብቲ “timbre 1”ከብቲ ኣብ ቴምብርኩም ዘሎ ዝብል መስመር ዘሎ (ou identifiant) ወይ 16 ቁጽርታት ጸሓፉ
 • ኣብቲ “Montant du timbre”, ዝብ ድማ፣ እቲ ክልመሰልኩም ዝግበኦ ዓቐን ገንዘብ ተእትውሉ።
 • ኣብቲ “Transaction associée”ቁጽሪ ናይ ቲኬትኩም ትጽሕፍሉ (ligne “N° transaction”).
 • እንተድደኣ ካልእ ቴምብር ገዚእኩም ኔርኩም "ajouter un timbre” ዝብል ብምውሳኽ ፣ ኩሉ ናይቲ ካልእ ቴምብር ዝትርዝራት ኣብኡ ኣእትውሉ።

: ካልኣይ ደረጃ

 • ነብቲ እንተርኔት ሳይት ጌክኩም ፣ መምለሲ መስመር ክፈቱ .
 • ኣብቲ “relevé d’identité bancaire au nom du demandeur”, ዝብል መስመር ነቲ “choisissez un fichier” ዝብል ብጥዋቕ ነቲ ምስ ናትኩም ዝሰባማምዕ RIB (ዝርዝራት ናይ ባንክ ኣረጋግጹ).
 • ነቲ “pièce d’identité”. ዝብል ጠውቑ ፣ እቲ ብዛዕባኹም ዘድሊ ዝርዝራት ምልእዎ።

ደረጃ 3 : ኣድራሻኹም

 • ኩሉ ነገራት ናይ መንነት ። ከም እኒ፣ ስም / pስብ ኣቦ / ኣድራሻ / ኮድ ፖስታል/ እመንበሪ ቦታ / ሃገር / ቁጽሪ ቴለፎን / ኣኢመይል ኣድራሻl) / (ንምርግጋጽ ኢመይልኩም ምእታው ).ኣረጋግጹ
 • ኣቲ ኣብ ናይ ባንክ ሓበሬታ ዘሎ IBAN (ናይ ሪብኩም ጸሓፍዎ RIB) ስምኩምን ስም ኣቦኹምን ። ከም ኣብቲ ሕሳብኩም ዘሎ።

ደረጃ 4 : ምንጽጻርን ምጽራይን

እቲ ኹሉ ዝግባእ ሓበሬታታት ፣ ናይ ባንክ ሕሳብኩም ፣ ናይ ገዛኣ ርእስኹምን ናይ ቴምብርን፣ ክምለስ ዝድለ ዘሎ ሕሳብን ምስ መላእኩም

 • ኣንተድድኣ ኩሉ ጽቡቕ ሃልዩ “je déclare que tous les renseignements ci-dessus sont exacts”. ኣብ ዝብል ተውቑ
 • ኩሎም እቶም ዝተሓተትኩሞም ዝርዝራት፣ ንስኹም ምዃንኩም ንምርግጋጽ ዝዓለም እዩ።
 • ነዚ ኩሉ ምስ ገበርኩም “envoyer votre demande”. ብምጥዋቕ ምሕታትኩም ጭቡጥ ግበርዎ።
ኣገዳሲ!
ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ! እቲ መስርሕ ምምላስ ኣብ ገለ ገለ እዋን ፣ ን ገለ መዓልታት ክደናጎ ይኽእል እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት