ምግዛእ ቴምፕር ፊስካል

ምግዛእ ቴምፕር ፊስካል

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 15 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ተጠቃማይ እዚ ቴምብር'ዚ መሰል ንምርካብ ዘኽእል ክፍሊት ከም ዝተኸፍለ ንምርግጋጽ ፣ ናይ ግብሪ: ወይ 'ሌዛምፖ' ከም ዝተኸፍለ፣ ናይ ምምሕዳር ነገራት ምስክር ሰነድ እዩ ። ከም'እውን፣ ገለ ኣገደስቲ ወግዓውያን ዶክሜንታት ንምሓዝ ከም እኒ (ታሴራ፣ ናይ ነዊሕ እዋን ቪዛ፣ ናይ መንበሪ ካርድ፣ ናይ ጉዕዞ ካርድ ወይ ፓስፖርት... ወዘተ ) ይጠቅም

ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ፣ ቴምብር ፊስካል ብፍላይ "dématérialisée" ብ ኢንተርኔት (= électronique)፣ ኣብ bureau de tabac.ተባሃሉ ዝፍለጥ ድኳን እዩ ዝግዛእ ።

ኣብ እቲ 'ደፓርትመንት ኦትሜኽ ' d’Outre-Mer, 'ስግር ባሕሪ ' ዝበሃል ክፋል ናይ ፈረንሳ ምምሕዳር፣ ወረቃታዊ ቴምብር ጌና ኣብ ዕዳጋ ይርከብ እዩ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ

እቲ ብ ኢንተርነት ዝግዛእ ቴምፕር፣ ካብቲ ዝተገዝኣሉ ኣዋን፣ 12 ኣዋርሕ ኣገልግሎት ክህብ እንከሎ። ካብ ዝተገዝኣሉ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ድማ ክምለስ ይከኣል እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

1ይ ኣማራጺ፣ ቴምፕር ኣብ ኦንላይን ምግዛእ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት በዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ምርካብ ይከኣል።, sur la page pour acheter un timbre fiscal électronique (en cliquant ici).

ወግዓዊ ቴምብር ንምግዛእ :ነዚ መምርሒታት ሰዓቡ

 • ፈለማ ዋጋ ክንደይ ዩሮ ቴምፕር ምግዛእ ከም ዘድልየኩም ምረጹ (እዚ ድማ ኣብቲ ዘለኩም ወረቓቕቲ ተጻሒፉ ክትረኽብዎ ኢኹም)
 • እቲ ክኽፈል ዘለዎ ዓቀን ኣብቲ “titre pour étrangers”. ዝብል ክፋል ክትረኽብዎ ኢኹም
 • ድሕሪኡ ኢመይልኩም ኣእትዉ ( ናይ ክፍሊት መረጋገጺ ንምስዳድ ክጥዕም ምእንቲ )
 • ኢመይልኩም ንምርግጋጽ፣ መሊስኩም ጸሓፍዎ ፣ ድሕሪኡ፣ ናብ ክፍሊት ስገሩ
 • ኣገባብ ኣከፋፍላ ምረጹ (ብ ካርዲ ናይ ባንክ : ቪዛ ብ ማስተር ቪዛ CB) ከከም ዓይነት ናይ ካርድ ባንክኹም ምረጹ።
 • ናይ ባንክ ካርድኹም ሓበሬታ ኣእትዉ (ቁጽሪ፣ ዝወድቀሉ ዕለትን፣ ኣብ ግምጣል ናይ ካድርኹም ዘላዋ ሰለስተ ቁጽርታት፣) ምሃብ ምስ ወዳእኩም፣' ቫሊድ' ዝብል ብምጥዋቕ ኣረጋግጹ

እቲ ብ ኦን ላይን ዝግዛእ ቴምፕር ብ ኽልተ መልክዕ ክስደድ ይከኣል።

 • ሓደ ብመልክዕ PDF ምስ ሓደ ኮድ፣ ብቐጥታ ኣብ ቴልፎንኩም ስካን ዝግበር፣ ኮይኑ ፣ ምስ እትሕተቱ ተርእይዎ ክከውን ይኽእል።
 • እቲ ካልኣይ ድማ SMS ( ኣብ ቴለፎንኩም ዝመጽእ ኮይኑ) 16 ቁጽርታት ድማ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ ን ጉዳይኩም ዝሕዝ በዓል መዚ እትህብዎ እዩ።.
2

2ይ -  ምግዛእ ቴምፕር ካብ መሸጣ እንዳቴባክ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብቐጥታ እውን ናብ መሽጣ tabac ብምኻድ timbre fiscal/ፊስካል ቴምብር ንምግዛእ ትኽእሉ ኢኹም።

i ንምፍላጡ ዘገድስ :

ተጠንቀቑ ኣቲ "timbre amende" ዝበሃል ቴምብር ካብ timbre fiscal ዝተፈልየ እዩ።.

ኣብ እቲ መሸጢ ቴምፕር ምስ በጻሕኩም ነዚ ዝስዕብ ግበሩ

 • እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ዓይነት ቴምፕር ብቐጥታ ኣርእዩ
 • ብ ዝጥዕመኩም ኣገባብ ክፈሉ (ብካርድ ወይ ብጥረገንዘብ...).
 • እቲ ብቐጥታ ፣ ተሓቲሙ ዝቐርብ ቴምብር ክወሃበኩም እዩ፣ ኣብኡ ፍሉይ ቁጽሪ ከምኡ እውን፣ ዕለተ መሸጣ፣ ዋግኡን ን ካልእ ኣገሰስቲ ዝርዝር ዝሓዘ እዩ። ተጠንቂቕኩም ሓዝዎ ኣይተጥፍእዎ! እቲ ቲኬት እቲ ዶክሜንት እዚ ን ፋይልኩም ኣገዳሲ እዩ። (ንሱ ከም ቴምብር ኮይኑ ዘገልግል) ከምኡ እውን እንተደኣ ፣ ተመላሲ ክኸውን ኮይኑ ቲኬትኩም፣ ብእኡ ኢኹም ክትሓቱ እትኽእሉ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምምላስ ቴምብር ብ ኦን ላይን

ብ ገለ ጌጋ እንተደኣ እቲ ብ ኦንላይን ዝገዛእኩሞ ቴምብር ዘይተጠቒምኩምሉ፣ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ እዋን ምግዝኡ፣ ተመላሲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ን ብ ኦን ላይን ዝገዛእኩሞ ቴምብር ተመላሲ ንምግባር እዚ መስርሕ ተጠቐሙ :

 • ኣብዚ ሳይት እዚ ጠውቑ https://timbres.impots.gouv.fr.
 • ነቲ “Demander le remboursement d’un timbre électronique”/ ወይ ድማ ”accéder au remboursement”.ዝብል ጠውዑቑ
 • ብምቕጻል ነቲ un usager”. ዝብል ጠውቑ
 • እንተደኣ ኣብ እስመር ገዚእኩሞ ኔርኩም “en ligne”. ዝብል ጠውቑ
 • ሽዑ ኣብቲ “numéro du timbre”,ዝብል ድማ 16 ቁጽርታታ፣ ጸሓፍዎ.እንተደኣ ኣብ ቴለፎንኩም ብ PDF ወይ እውን SMS ተቐቢልኩሞ ድማ ኣብቲ ''identifiant '' ክትረኽብዎ ኢኹም።
 • ኣብ ኦን ላይን “référence de la transaction”, ኣብ ዝብል ድማ፣ እቲ ከም ዝኸፈልኩም ዝሕብር ኢመይል ኣብ ዝሰደድናልኩም መረጋገጺ ክትረኽብዎ ኢኹም፣ ኣብ ታሕቲ ክፋል ናይቲ ዶኩመንት ኣለኩም።
 • ኣብቲ “Rechercher”ዝብል ጠውዑ፣ እንተደኣ ተመላሲ ክትገብርዎ እትደለዩ ኴንኩም ዝጥይቕ ሓበሬታ ክመጸኩም እዩ፣ “confirmer” ዝብል ጠውዑ።
 • ነቲ መጸኩም መረጋገጺ ፣ ዳውንሎድ ግበርዎ፣ “télécharger le justificatif (PDF)”. ሽዑ ድማ እዩ ብዛዕባ ፣ ምምላስ ክትሕተቱ ኢኹም።
 • ብገለ መዓልታት ተጸበዩ፣ ብድሕሪኡ ን ባንክ ሕሳብኩም ተመልከቱ፣ (እቲ ቴምብር ንምግዛእ ዝተጠቐምኩምሉ)እቲ ተመላስነት ድማ በዚ መስርሕ ይፍጸም።.

i ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ !

እቲ መስርሕ ምምላስ ኣብ ገለ ገለ እዋን ፣ ን ገለ መዓልታት ክደናጎ ይኽእል እዩ።

ኣብ ሓደ ድኳን ናይ ታባክ ዝተገዝአ ቴምብር ንምምላስ

እንተደኣ ብ ዝኾነ ምኽንያት እቲ ዝገዛእኩሞ ቴምብር ዘይተጠቒምኩምሉ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ እቲ መግዝኢኡ እዋን ክምለሰኩም ይኽእል እዩ።

i

ኣገዳሲ ሓበሬታ :

ነዚቲ ቴምብር ተመላሲ ንምግባር RIB (ናይ ባንኹም የድልየኩም) ከምኡ እውን ተሴራኹም ምስ እቲ ናይ ባንኪ ሕሳብ ሃደ ዝኾነ።

እቲ ተመላስነቱ ድማ ኣብ ተጠራቓሚ ሓሳብ ማለት ( ሊቭረ ኣlivret A, un livret Jeunes,ናይ ንኣሽቱ ሕሳብ ወዘተ ኽከውን ይኽእል ).

ብ ኦልናይን ጠለብ ናይ ተመላሽነት ንምርካብ :

 • ኣብዚ ሊንክ ኺዱe https://timbres.impots.gouv.fr.
 • ኣብዚ “Demander le remboursement d’un timbre électronique”/” ወይ እውን accéder au remboursement”. ዝብል ጠውዑ
 • ኣብ ኣቲ ምድብ ናይ “un usager”.ዘሎ
 • እንተደኣ ኣብ ሓደ ናይ bureau de tabac ዓዲግኩሞ ኔርኩም ፣ ኣብቲ z“auprès d’un professionnel délivrant des timbres électroniques”.ዝብል ተውቑ
 • ብዛዕባ ሪብን ፣ ታሴታኹምን ዘሎ ዝርዝራት ምስ ኣረጋገጽኩም ፣ ኣብቲ “OK”.ዝብል ጠውቑ

Etape 1 : caractéristiques des timbres

 • ኣብቲ “timbre 1”ከብቲ ኣብ ቴምብርኩም ዘሎ ዝብል መስመር ዘሎ (ou identifiant) ወይ 16 ቁጽርታት ጸሓፉ
 • ኣብቲ “Montant du timbre”, ዝብ ድማ፣ እቲ ክልመሰልኩም ዝግበኦ ዓቐን ገንዘብ ተእትውሉ።
 • ኣብቲ “Transaction associée”ቁጽሪ ናይ ቲኬትኩም ትጽሕፍሉ (ligne “N° transaction”).
 • እንተድደኣ ካልእ ቴምብር ገዚእኩም ኔርኩም "ajouter un timbre” ዝብል ብምውሳኽ ፣ ኩሉ ናይቲ ካልእ ቴምብር ዝትርዝራት ኣብኡ ኣእትውሉ።

: ካልኣይ ደረጃ

 • ነብቲ እንተርኔት ሳይት ጌክኩም ፣ መምለሲ መስመር ክፈቱ .
 • ኣብቲ “relevé d’identité bancaire au nom du demandeur”, ዝብል መስመር ነቲ “choisissez un fichier” ዝብል ብጥዋቕ ነቲ ምስ ናትኩም ዝሰባማምዕ RIB (ዝርዝራት ናይ ባንክ ኣረጋግጹ).
 • ነቲ “pièce d’identité”. ዝብል ጠውቑ ፣ እቲ ብዛዕባኹም ዘድሊ ዝርዝራት ምልእዎ።

ደረጃ 3 : ኣድራሻኹም

 • ኩሉ ነገራት ናይ መንነት ። ከም እኒ፣ ስም / pስብ ኣቦ / ኣድራሻ / ኮድ ፖስታል/ እመንበሪ ቦታ / ሃገር / ቁጽሪ ቴለፎን / ኣኢመይል ኣድራሻl) / (ንምርግጋጽ ኢመይልኩም ምእታው ).ኣረጋግጹ
 • ኣቲ ኣብ ናይ ባንክ ሓበሬታ ዘሎ IBAN (ናይ ሪብኩም ጸሓፍዎ RIB) ስምኩምን ስም ኣቦኹምን ። ከም ኣብቲ ሕሳብኩም ዘሎ።

ደረጃ 4 : ምንጽጻርን ምጽራይን

እቲ ኹሉ ዝግባእ ሓበሬታታት ፣ ናይ ባንክ ሕሳብኩም ፣ ናይ ገዛኣ ርእስኹምን ናይ ቴምብርን፣ ክምለስ ዝድለ ዘሎ ሕሳብን ምስ መላእኩም

 • ኣንተድድኣ ኩሉ ጽቡቕ ሃልዩ “je déclare que tous les renseignements ci-dessus sont exacts”. ኣብ ዝብል ተውቑ
 • ኩሎም እቶም ዝተሓተትኩሞም ዝርዝራት፣ ንስኹም ምዃንኩም ንምርግጋጽ ዝዓለም እዩ።
 • ነዚ ኩሉ ምስ ገበርኩም “envoyer votre demande”. ብምጥዋቕ ምሕታትኩም ጭቡጥ ግበርዎ።

ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ !

እቲ መስርሕ ምምላስ ኣብ ገለ ገለ እዋን ፣ ን ገለ መዓልታት ክደናጎ ይኽእል እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
27 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
8እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible