ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋ ምውሳን ጠለብ

ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋ ምውሳን ጠለብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

ዋጋ ምትሕግጋዝ መጓዓዝያ ብዞባ ኢል-ደ-ፍራንስን ኢል-ደ-ፍራንስ ሞቢተስን (ኣብቲ ዞባ መጓዓዝያ ዘመሓድር) ንትሑት እቶት ዘለዎም ስድራቤታት ዝተጣየሸ ሓገዝ እዩ ። ካብዚ ሓገዝ ክጥቀሙ ንዝኽእሉ ሰባት ካብ 50 ክሳብ 100% ምጉዳል ወጻኢታት መጓዓዝያ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት ድማ ንኣባላት ስድራቤቶም እውን እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ናቪጎ ኢማጅን ኣር፡ ናቪጎ ኣኑኤልን ናቪጎ ዲኮቨርትን ምስዚ ዋጋ ኣይሰማምዓን እየን።

እዚ ምጉዳል እዚ ከከም ኩነታቱ ኣብ ናቪጎ ፓስ፣ ኣብ ዕድጊ መጽሓፍቲ ትኬት ወይ ድማ ንዝተቐነሰ ዋጋ ትኬት ምጥቃም ዘፍቅድ ክኸውን ይኽእል።

ኩነታት ተጠቃሚ እንታይ ዓይነት መሰላት ከምዝወሃብ ንምግላጽ ዘኽእል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ካብ ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋ ምውሳን ክትጥቀሙ እንተኽኢልኩም ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ንምፍላጥ ብኢንተርነት ስሚዩሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም : cliquez ici. ኣብዚ ጠውቑ።

ካብቲ ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋ ምውሳን መን ክጥቀም ይኽእል?

 • ነጻ መጓዓዝያ

- ተጠቀምቲ ናይቲ ንጡፍ ምትሕግጋዝ ኣታዊ (RSA)፣ ትሕቲ ሓደ ብኢል-ደ-ፍራንስ ሞቢቲስ ዝተገልጸ ናይ እቶት ናሕሲ፣ ከምኡውን ኣባላት ስድራቤቶም፣

- ካብ ክልቲኡ ፍሉይ ናይ ምትሕግጋዝ ኣበል (ASS)ን ነጻ መመላእታ ናይ ምትሕግጋዝ ጥዕና (CSS)ን ተጠቀምቲ ዝኾኑ ስራሕ ኣልቦ ሰባት፣

- ናይ ስንክልና ካርድ (CI) ወይ ናይ ምንቅስቓስ ምትእትታው ካርድ (CMI) ዝሓዙ ዘሰንዩ ሰባት፣

- ገዳይም ተጋደልትን ብጾቶምን ናይ ፈረንሳ (ንተወሳኺ ሓበሬታ ici). ኣብዚ ርአ)።

 • 75% ምንካይ

- ተጠቀምቲ ነጻ መመላእታ መድሕን ጥዕና (CSS)ን ኣባላት ስድራቤቶምን፣

- ስራሕ ኣልቦ ሰባት ካብቲ ፍሉይ ናይ ምትሕግጋዝ ኣበል (ASS) ተጠቀምቲ ዝኾኑ ግን ከኣ ካብቲ ነጻ CSS ተጠቀምቲ ዘይኮኑ፣

- ኣባላት ገዛ ንስራሕ ኣልቦ ካብ ነጻ ASSን CSSን ተጠቀምቲ ዝኾኑ።

 • 50% ምንካይ

ተጠቀምቲ ሕክምናዊ ሓገዝ መንግስቲ (AME) ከምኡ’ውን ኣባላት ስድራቤቶም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! :

ካብ ዋጋ ምውሳን ምትሕግጋዝ መጓዓዝያ መን ክጥቀም ከምዝኽእል ዝያዳ ንምርካብ cliquez ici.

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

መመልከቲኻ ብኢንተርነት ፈልም

ኩሎም ምስ መመልከቲ ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ታሪፍ ዝተኣሳሰሩ ስጉምትታት ብኢንተርነት፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ SolidaritéTransport.fr ፡ ወይ par téléphone ብተሌፎን ምስ (AST) ምርኻብ ይኽእል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ንዝቐልጠፈ መስርሕ፡ ሕቶኹም ብኢንተርነት ከተቕርቡ ይምከር።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ SolidaritéTransport.fr ምስ ኣተኻ፡ “I submit my request online” ዝብል ብምጥዋቕ መስርሕካ ጀምር። ነቲ ዝቐረበ ኣቀራርባ ኣስተውዕል ድሕሪኡ ኣብቲ “Continue” ዝብል ቁልፊ ጠውቕ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ትሕቲ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ብኣውቶማቲክ ካብ ነጻ መጓዓዝያ ተጠቀምቲ ይኾኑ። ስለዚ ንዓኣቶም ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ታሪፍ መመልከቲ ምቕራብ ኣድላዪ ኣይኮነን።

2

ቦታኻ ኣበይ ምዃኑ መሪጽኻ ጠውቕ

መጀመርታ ካብቶም ዘለዉ 6 ኣማራጺታት ኩነታትካ ክትመርጽ ኣለካ

 • ተጠቃሚ ናይ AME
 • ተጠቃሚ CSS ብዘይ ፋይናንሳዊ ተሳትፎ
 • ተቐባሊ RSA
 • ተጠቃሚ ኣስ.ኤስ
 • ወናኒ ASSን CSSን ብዘይ ፋይናንሳዊ ተሳትፎ
 • ናይ ስንክልና ካርድ ዝሓዘ

ንነፍሲ ወከፍ ካብቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ኩነታት፡ እቲ ዝቐረበ ዋጋ ምውሳን ከምኡ’ውን ካብኡ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ይርአ።

ምስ ተመረጽካ፡ ሕቶኻ ንምቕጻል “Continue” ጠውቕ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ተጠቀምቲ ናይቲ ዝተኸፍለ CSS ንናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ታሪፍ ብቑዓት ኣይኮኑን።

3

ምስ ናቪጎ ፓስካ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ ኣእትዉ

መሰላትካ ኣብኡ ክጽዓኑ ምእንቲ፡ ሕቶኻ ምስ ተረጋገጸ፡ ናይ ናቪጎ መሕለፊ ቁጽሪ ክልተ ግዜ ከተእቱ ኣለካ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ናቪጎ ፓስ ስማርት ካርድ እዩ፣ ብስምካ፣ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ናይ መጓዓዝያ ፓስካ ክትጽዕነሉ እትኽእል።

ቁጽሪ መሕለፊኻ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይን መወዳእታን ስምካ፡ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ስእልኻ ተዘርዚሩ ኣሎ።

እንተደኣ ናይ ናቪጎ ፓስ እንተዘይብልኩም ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሕቶ ብኢንተርነት፡ ኣብ ሓደ ትካል ወይ ብፖስታ ክቐርብ ይኽእል።

ገና ናይ ናቪጎ ፓስ እንተዘይብልኩም፡ ምትግባር ናይቲ ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ታሪፍ ዝነውሐ ግዜ ክወስድ እዩ (ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ፍቐድ)።

4

ምስ ፋይልካ ዝተኣሳሰር ተወሳኺ ሓበሬታ ምልኣዮ

ንሕቶኻ ከተጽንዕ ምእንቲ፡ ምስ ኩነታትካ ዝተኣሳሰሩ ዝተወሰኑ ደገፍቲ ሰነዳት ከተቕርብ ከድልየካ እዩ፤

 • ቅዳሕ ናይቲ ዓመታዊ ናይ CSS ምስክር ወረቐትኩም ንተጠቀምቲ ነጻ CSS፣
 • ቅዳሕ ናይ AME ካርድ ንተጠቀምቲ AME፣
 • ቅዳሕ ናይቲ ናይ ስንክልና ካርድ ከምኡ እውን ናይ ስንክልና ካርድ ዘለዎም ወነንቲ ናይ ኣድራሻ መረጋገፂ፣
 • ተጠቀምቲ RSA ቁፅሪ ተጠቃሚ CAF ከእትዉ ኣለዎም፣
 • ተጠቀምቲ ASS ቁፅሮም Pôle Emploi ከእትዉ ኣለዎም።
5

ናይ ናቪጎ ፓስኩም ጽዓኑ

ብዛዕባ ምዕባለ ኩነታት ሕቶኻ ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ ክትሕበር ኢኻ። እንተተረጋጊጹ ድማ መሰላትካ ኣብ ናቪጎ ፓስካ ክትጽዕኖ ክትግደድ ኢኻ። ኣብ RATP ወይ SNCF መሸጣ ተርሚናል፣ ኣብ ጣብያ ወይ ጣብያ ክትፅዕኖም ትኽእል ኢኻ።

ክትገብርዎ ዘለኩም ፓስኩም ኣብቲ ኣብቲ መሸጢ ተርሚናል ዝተዳለወሉ ቦታ ምቕማጥ ጥራይ እዩ። ፓስካ ክትጽዕነሉ እትኽእል ስጉምትታት ብቐጥታ ኣብታ ማሽን ክግለጸልካ እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: መሰልካ ኣብ ፓስካ ከም ዝተጻዕነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትምርምር ትኽእል ኢኻ። ብቐሊሉ ፓስካ ኣብ ሓደ ተርሚናል ኣቐሚጥካ “Consult the content of my pass” ዝብል ኣማራጺ ምረጽ። ዝርዝር መሰላትካ ኣብቲ ስክሪን ክረአ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምሕዳስ ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋታትኩም

ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ታሪፍ ንምሕዳስ ዘድልዩ ቅድመ ኩነታት እውን ኣብ ኩነታትካ ይምርኮስ፤

 • ንተጠቀምቲ RSA ወይ ASS፡ እቲ Agence solidaire transport ንኣውቶማቲክ ፋይልካ ንናይ መወዳእታ ወርሒ ቅኑዕነት መሰላትካ ይትንትን። ብዛዕባ ሓድሽ ኩነታትካ ብኤስኤምኤስ ወይ ብፖስታ ክትሕበር ኢኻ።
 • ንወነንቲ ናይ ስንክልና ካርድ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ዓመት ወይ ካርድኻ ምስ ኣኸለ፡ ደገፍቲ ሰነዳትካ ክትሰድድ ኣለካ። ብዛዕባ ሓድሽ ኩነታትካ ብኤስኤምኤስ ወይ ብፖስታ ክትሕበር ኢኻ።
 • ንተጠቀምቲ CSS፡ ብኢንሹራንስ ጥዕና ዝወሃብ እዋናዊ CSS ምስክር ወረቐት ክትህቡ ከድልየኩም እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ደገፍቲ ሰነዳት ዘድልዩ እንተኾይኖም፡ እቲ ኤጀንሲ ብኢመይል ወይ ብፖስታ፡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናይቲ ሕጂ ዘለካ መሰላት ምዝዛሙ ክሓተካ እዩ።

ሓንሳብ ፣ መሰላትካ ምስ ተሓደሰ፡ ኣብ ናቪጎ ፓስካ እንደገና ክትጽዕኖ ክትግደድ ኢኻ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
17 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible