Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ናይ ጥዕና ሓገዝ ምርካብ ዘኽእል መሰል ብምህላው

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 12 jours

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ ሕክምና ሓገዝ፣ ወይ እውን ብነጻ ሕክምና መሰል እዚ ፣ ብኣሹራንስ ማለት ሓደ ሙችዋል ወይ ምትሕግባዝ ከምኡ እውን ነጻ ኣገልግሎት ንምርካን
ዘክእል መሰል ሕክምና ባጀት ብ ኩልኹም ነበርቲ ቤትኩም ዝስላዕ
ሕሳብ እዩ።

ኣገዳሲእንተደኣ ናይዚ መሰል እቲ ተጠቐምቲ ኲንኩም ንምፍላጥ ኣብዚ ወብሳይትና ብምኻድ ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም avecce site!

ብናጻ ወይ ብ ውሒድ ክፍሊት ተጠቀምቲ ናይዚ መሰል ፣ ምእንቲ ክትኮኑ

 • ሓደ ናይ ሰኩሪቲ ቁጽሪ ክህልወኩም ኣለዎ፣ ናብ ኣሹራንስ ማላዲ =>
  ኣብቲ ምዕራፍ 1 ዘሎ ዝርዝር ተወከሱ : "comment faire ?"ኣብ ዝብል ድማ ጠውቑ
 • ናይ ዓመት ኣተዊኹም ምርኩስ ዝገበረ እዩ፣ ን ኣብነት ።. ን
  ኣብነት ነጻ ኣገልግሊት ንምርካብ ፣ ሓደ ሰብ እቲ ሓገዝ ኣብ ዝሓተሉ እዋን፣ናይ 12 ኣዋርሕ ዓመታዊ
  ኣታዊኡ ድምር 9041 €፣ ክከውን እለዎ።

እዚ መሰል እዚ ን ን ካብ ኤረሳ ዝከስቡ ሰባት ብቐጥታ እዩ ዝምልከዮም። s
እዚ ድማ ብ ዘይ ዝኾነ ይኹን፣ጠለብ ወይ ምምላእ ቀጥዒ ክፍሊት ወዘተ። (Aspa) :ብዝብል መድደብ ብቐጥታ ተረባሕቲ ይገብሮም።

ኣገዳሲ
እንተደኣ ናይ ኣሹራንስማላዲ መሰልኩም ሕሉው ኮይኑ፣ ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ነበርቲ ምስ ኣትኾኑ Île-de-France, vነበርቲ ምስ እትኾኑ፣ ናይ መጓዓዝያን ኛቪጎኹም፣ 18€ au lieu de 72€. ኣብ ወርሒ ጥራይ ትኸፍሉ።

እንተደኣ ናይ ኣሹራንስማላዲ መሰልኩም ሕሉው ኮይኑ፣ ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ነበርቲ ምስ ኣትኾኑ Île-de-France, vነበርቲ ምስ እትኾኑ፣ ናይ መጓዓዝያን ኛቪጎኹም፣ 18€ au lieu de 72€. ኣብ ወርሒ ጥራይ ትኸፍሉ።

እዚ ናይ ምትሕብባር ሓገዝ ናይ ጥዕና ተጠቀምቲ ንሙኻን ካልእ ዓይነት ኣገባብ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፣ ኣብ መዓልቲ ( 1 ሮ እናከፍልና ) ሓደ ሰብ ንበይኑ እንተ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ 9041€ክሳብ 12205 ዩሮ ኣታዊ እንተ ኮይኑ ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል፤፣

ኣገዳሲ!መተሓሳሰቢ! ክፍለጥ ዘከዎ፣ ዓመታዊ ዓቀን ኣታዊ ናይ ስድራቤት ምፋላጥ ኣገዳሲ ኢዩ፣ ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ሊንክ እነሆ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027)

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ መሰል እዚ ንምርካብ ፣ ፈለማ፣ ናብ ኢንሽራንስ ማላዲ ቤት ጽሕፈት ፣ ቁጽሪ ስክርቲ ሶሻያል ንርከብ፣ ፣ ብድሕሪኡ መሰልና ንሓትት

ኣገዳሲ ! ፣ ቁጽሪ ናይ ስክርቲ ሶይስያል ኣለኩም ኾይኑ ብቀጥታ ካልእ ደረጃ ስገርዎ

ቅድሚ ሕጂ ጠቅላላ ዘይተምዝብገኩምን እንተ ኾንኩም ግን ኣብዚ ሊንክ ወይ መላግቢ ብምጥዋቕ ሰነድ ወይ ፎርሙል ምልኡ CERFA N° 15763*02

ድሕሪ እዚ ቤት ጽሕፈት ኢንሹራንስ ማላዲ ሓንቲ መሰነይታ ወረቐት ከም ዝሓተትኩም ከም ዝተመዝገብኩም ክስደልኩም ኢዮም ኣብዛ ወረቐት (13 ቁጽሪ ብ7 ወይ 8 ዝጅምር) ቁጽሪ ክምጻኩም እዩ።

መሰል ናይ ጥዕና ሓገዝ ናይ ምትሕብባር ንምርካብ ፋይል ናትና መሊእና በዚ ሊንክ ce formulaire complété (CERFA n° 52269#02) ምልኣኽ ንኽእል፣ ምስ ፋይልና ምስ ሰደድካ፣ ካብ ኡሽራንስ ማልዲ ከም ዝተመዝግብና (CPAM).ዝተወሃብና ወረቐት ክንልእኽ ኣለና ፤ )

ንፎርሙል ዘማልኡ ቅጥዒ ንመልከት

•ገጽ 1 መንበሪ ገዛ ዝሕብር፣ ከም ኡውን ፎሩሙል ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ስድራቤትኩም ብርግጽ ክትሕብርን ኣታዊ ብኸመይ መንገዲ ሓገዝ የመልክት

•ገጽ 2 ሓገዝ ናይ ኢረሳ ዘይምልከተካ’ኪ እንተ ኮይኑ ፣ ናትኩምን ናይ ስድራቤትኩምን ምንጪ ኣታዊ ክትሕብሩ ኣለኩምን ።

•ገጽ 3 ፣ ሓንቲ ማሕበር ኦርጋንዜሽን ናይ ስራሕኩም፣ ብዛዕባ ናይ ሓገዝ ኣብ ጥዕና ምርካብ ክትመርጹ ኣለኩም፣ ምስ ና (CPAM) ወይ ካልእ ውድብ ብዛዕባ ናይ ሓገዝ ኣብ ናይ ጥዕና ንምፍላጥ

ኣገዳሲ !መተሓሳሰቢ ! መልከዒታት ን ናይ ምርጫ ሓበሬታት መምረጺ እንተ ዘይብልኩም ፣ እቲ ዝበለጸ ነገር ን CPAM ምልክት ክትገብሩ ንህላበወኩም፣ ብድሕሪኡ ገጽ 4 ምምላእ ኣይድልን ኣዩ።

•ገጽ 4 ኣብ መወዳእታ ዘሎ ሕቶታታ ጥራሕ ክትምልሱ\ሳ ኣለኩም\ክን ፣ ንኣብነት ትነብርሉ\ላ ከተማን ዕለትን ፤ ናትኩም ፌርማ ወይ ክታም ግብሩ ኣለኩም

ምስቲ ፎርሙል ተወሳኺ ሓበሬታት , ብደብዳቤ ጌርኩም ለኣኽዎ፣ ወይ ኣብ ደብዳቤ የእቲኹም ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቦታ ናይ CPAM ገለ ገለ መወሰኽታ ዶክሜንት ኣብጽሕዎ

• ናይ avis d’imposition ወይ (ASDIR) እንተለኩም

 • ከምኡውንምስ ናይ እትነብርሉ ኣከባቢ d’habitation እንተለኩም ኮይኑ
 • Une ናይ CAF መሰነትታ ወረቐት ወይ እውን (RSA, APL...) ;እንተለኩም
ኣገዳሲ
ኣገዳሲ ሓበሬታ! ካብ ግዝኣት ሃገረ ፈረንሳ ንኣስታት 12 ኣዋርሕ ኣብ ደገ እንተ ተቐሚጥኩም ናይ`ታ( ሃገር መሰነይታ) መረጋግጺ ወረቐት ከተቅርቡ ኣለኩ።

ናይ RSA ሓተቲ ወይ ትሕቲ ዕድመ ካብ 18 ክሊ ዕድመ ንላዕሊ ካብ 25 ክሊ ዕድመ ንታሕቲ ኮንኩም ምስ ስድራቤትኩም ዝምልከት RSA jeune ኤረሳ ጆን ሕትቱ፣ ወይ ተጠቅምቲ ናይ ኤረሳ ንምርካብ ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ካፍ ሓንቲ መሰንይታ መረገጋጺ ወረቐት attestations de ressources délivrées ወይ MSA መሰንይታ ኣቅርቡ፤፣

ካብ ሕጂ ንደሓር በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ነቲ ፎርሙል ወይ ቅጥዒ ዝምላእ ብደብዳቤ ወይ ናብ ናይ ከባቢኹም CPAM ኣቅርቡ፣ ሓበሬታት ኣድራሻን ንምፍላጥ ነዞም ዝስዕቡ ቅጥዕታት ኣምልኡ፤፣

 • •ኣብ ዌብ ተወከሱameli.fr,
 • ናይ እትነብርሉ ቦታ ኮድ ፖስታል ጸሓፉ
 • ኣብ የማን ገጽ “Adresses et Contacts”, ዝብል ጽቀጡ
 • ኣብ “L’aide pour une complémentaire santé” ሓገዝ ናይ ምልኣተ ጥዕና ጽቀጥ ፤፣
 • ኣብ “Renouveler votre dossier de Complémentaire santé solidaire” ዝብል ጽሑፍ ናይ ምሕዳስ ጽቀጥ፣ ድሕሪ እዚ ኣድራሻ ናይ መልኣኺ ንኽትል ክመጽኩምኢዩ ፣፤
ኣገዳሲ
መተሓሳሰቢ! ብ ኣንዳ ጶስጣ እንተኴንኩም እትሰድዎ 1 ወይ ክልተ ቴምብር ምግባር ኣይትረስዑ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ካብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ኢንሽራንስ ማሊዲ መልሲ ብመንግዲ ደብዳቤ እንዳ ላ ፖስቲ ስለ ዝለኣኽ ካብ 20 መዓልቲ ክሳብ 2 ወርሒ ምጽባይ ከድለየካ\ኪ ኢዩ፤፣

•ናትካ\ኪ ዘቅርባካዮ ጠለብ ሕቶኹም ሓገዝ ናይ ምልኣተ ጥዕና ብነጻ እንተ ኮይኑ ፣ ናይ ሓደ ዓመት መሰነይታ ወረቐት ክውሃበኩም ኢዩ፤፣

• ዘቅርባካዮ ጠለብ ሓገዝ ናይ ምልኣተ ጥዕና ብናይ ክፍሊት ገንዘብ እንተ ኮይኑ፣ ኣከፈፍላ ገንዘብ ከመይ ትሳተፉ ከመይ ጌርካ\ኪ ይኽፈል ንማንም ኣባል ናይ ስድራቤት መስልኩም ክንሕበር ኢና ፤፣

ጠለብኩም ምስ ዝንጸግ ፣ ብመነግዲ ደብዳቤ ጌሩ መልሲ ምስ ምኽኒት መንጸጊ ክላኣኸካ\ኪ ኢዩ፣ ንውሳነ ይግባይ ክትብሉ\ላ ትኽእሉ ኢኹም

•ንዝያዳ መወከሲ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ይግባይ ከመይ ጌርና ንብል ንምርካብ በዚ ዝስዕብ መላግቦ ወይ ሊንክ ንጠወቕhttps://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/reclamation-mediation-voies-de-recours/contester-decision

ናብ ኣሹራንስ ማለዲ፣ ካም ብሓድሽ ጠለብኩም
ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም

 • በዚ ተመሳሳሊ ፎርሙላ እዚ formulaire (CERFA n° 52269#04), ምስ መረጋገጺ ናይ ምንጻግ ቅጥዕኹም፣ድሕሪ ኣዋርሕ 2 ን ቅድሚ ናይ ምሕታት መሰልኩም ምብቅዑ ለኣኹ። ኣብቲ . (Voir étapes 2, 3 e 4 ci-dessus) ዝብል
 • ኣብ ኢንተርኔት፣ እባ ሞባይል ኣብ AMELI ኣብቲ "Mes démarchesዝብል ጠውዑ ድሕሪኡ "Faire une demande de complémentairesanté solidaire" ኣብ ትሕቲ ዝብል ድማ "Je démarre ma demande". ዝብል ርኸቡ ።
  ኣስተውዕሉ፣ ኣብኡ ሓደ ዶክሜን ክትረኽቡ
 • - ን ኹነታትኩም ዝገልጽ፣ ናይ ናይ ደክለረሽን l'impôt (ASDIR) ክህልወኩ ይግባኣ። እንተዘይብልኩም።

  - ሓደ ወረቐት ናይ taxe foncière ን ይ d’habitation ተጠቐሙ

  - ናይ CAF ወረቀት ወይ እውን (RSA, APL...)ክኸውን ይኽእል

  - ናይ 12 ኣዋርሕ መንበሪ ወረቐትኩም
  ዝሕብር ሰነድ፣ ስካን ግበርዎ ። ብ ኸመይ ስካን ከም እትገብርዎ

> ፣ነዚ ዝምልከት ዝርዝር ኣብ ረፉጂ ኣንፎ
ኣኣለኩም Réfugiés. info "Comment scanner un document".

ከምኡ ውን ኣብ እዘን ዝስዕባ ትካላት ብምኻድ ሕቶኹም ኣቕርቡ :

 • ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ኣሹራንቸ ማለዲ ;
 • ኣብ ማእከል (CCAS) ናይ ኣከባቢኹም
 • ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወሃብቲ (ን ኣብነት ፣, ማዕከል መዕቆቡ ስደተኛታት ደለይቲሓገዝን
 • ናብ ኣሲስታንት ሶሻልኩምን .
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት