Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ናይ ጥዕናዊ ሓገዝ ምርካብ ዘኽእል መሰል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

መልእታ ወይ ሓገዝ ናይ ምትሕግጋዝ መድሕን ጥዕና (ናይ ቀደም CMU-C) ነጻ መመላእታ መድሕን ጥዕና ንይ ምርካብ መሰል።

እዚ ናይ ጥዕና ወጻኢታትኩም በኤተሰብኩምን ከምኡ ውን ናይቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባትን ወጻኢታት ናይ ሕክምና ማለት (ንሓኪም፡ ንሆስፒታል፡ ንመድሃኒት፡ ንመነጽር፡ ንኣስናን ወዘተ) ምእ ኣትኸፍሉብኸመይ ኣገባብ ተመላሲ ከም ዝኸውን ፣ ዝገብር ምርስርሕ ንናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምምላስ ገንዘብ ዝምልእ ናይ ሓባር ፋንድ ወይ ማዕከን እዩ።


ዘክእል መሰል ሕክምና ባጀት ትሑት ንዝኣታዊኡም ሰባት ዝስላዕ ሕሳብ እዩ።

እዚ መለትከከም ኣታዊኹም፡ እቲ ዝኽፈል ዝኽፈል ናይ ምትሕግጋዝ መድሕን ጥዕና (€1 ኣብ መዓልቲ፡ ካብ ናይ ብሕቲ ሓባራዊ መድሕን ዝሓሰረ) ናይ ድሕነት መስርሕ ንክህልወኩም ዝገብር ክፍሊጥ ራይ ከም እትከፍሉ ክገብር ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንሓደ ብውልቁ ዝነብር ሰብ ኣታዊ ናይ እቲ ቅድሚኡ ዝንበረ ዓመት፣ ኣብ መንጎ €9,719 ክሳብ €13,120 ዝረኸበ እንተነይሩ ፣ እቲ ዝተሓተ ክፍሊት ክኸውል ይኽእል እዩ።


ከመይ ንገብሮ?

እዚ መስርሕ ንምክትታል ኣብ ሳይት ጠውቑ ce site በዚ ድማ እቲ complémentaire santé solidaire.ዝበሃል ክትሓቱ ዝግብኣኩም እንተኮይኑ ትፈልጡ

ነዚዓይነት ቅድመ ኩነታት ኣሎ :

 • ምህላውእቲ numéro de sécurité sociale፣ እዚ መለት ኣብ l'assurance maladieዝተመዝገብኩም ምኳን (ነሪ ንምግባር ድማ ኣብ 2ደረጃ ናይዚ ጽሑፍ አይ ኣብ l’Assurance maladie") ከም እትምዝገቡ ዝሕብር ዘሎ ሓበሬታ ረአዩ።
 • ካልኣይ ምንጪ ኣታዊኹም ነቲ ናይ ደረት ሕንጻጽ ክሓልፍ f እዚ ድማ ከከም ዕድሜኡምን እትኣልይዎም ቆልዑን ወይ እውን ምሳኹም ዝነበሩ ሰባትን ዝውሰን እዩ።

እትተደኣ ንኣብነት፡ ሓደ ሰብናይዚ መደብ ተጠቃሚ ክኸውን ኮይኑ፣ ኣብተን ቅድሚ እቲ ሕቶ ዝቐረባ 12 ኣዋርሕ ትሕቲ €9,719 ዝውሕድ ጸጋ ክህልዎ ኣለዎ።

ካልኣይ ንኣብነት፡ እንተደኣ ሓደ ቤተስርብ ፡ 2 ወለዲ ዘለዋ ዝሓቖፈት ስድራቤት 2 ቆልዑ ዘለዋ፡ ኣብተን ቅድሚ እቲ ሕቶ ዝቐረባ 12 ኣዋርሕ ትሕቲ እንተኮይኖም ድማ ናይ ዓመት ኣታዊኦም ትሕቲ €27,553 ዝኾነ እንተኮይኑ ።


 • ኣብዚ ብምጥዋቕ site
 • ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ኩነታት ከይገለጽ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ምርካብ Accéder aux informations générales ዝብል ጠውቕ፣
 • ድሕሪኡ ኣብቲ: "Comment savoir si vous êtes concerné par la c
ኣገዳሲ!
እንተደኣ ተጠቀምቲ ናይ RSA ኬኡንኩም ፡ መመላእታ ናይ ምትሕግጋዝ መድሕን ጥዕና ብኣውቶማቲክ ብቀጥታ እዩ ይምደበልኩም፡ ብዘይ ዝኾነ ስጉምቲ (እንተዘይተሰማሚዕኩም)።
እቲ ናይ ተወሳኺ ደገፍ ሕቶ እውን ዝቐለለ ይኸውን እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ኣበል ንኣረጋውያን(Aspa) እውን እንተረኺብካ: ኣዋጅ ጸጋታት ምምላእ ኣየድልን።

እንተደኣ ኣቐዲምኩም ናብ ዘይተመዝጊብኩም ኲይንኩም l'Assurance maladie, ስለዚ ድማ ክትምዝገቡ

ኣገዳሲ ሓበሬታ !
እንተደኣ ድሮ ድሮ ና ቁጽሪ ናይ sécurité sociale ኣለኩም ኮይኑ ብ ቀጥታ ናብ ዝቕጽል ስገሩ
እንተደኣ l’Assurance maladie, ዘይተመዝገብኩ ጸኒሕኩም ግን በዚ ፍሮሙላ : CERFA N° 15763*02ዝበሃል መሕተት መሊእኩም ሕተቱ
ንፎርሙል ዘማልኡ ቅጥዒ ንመልከት
ናይ ጠለብ ምሉእ ምሉእ ፋይልኩም (ዝተመልአ ቅጥዕን ደገፍቲ ሰነዳትን) ናብቲ ኣድራሻኹም ዝቐረበካ CPAM (primaire d'assurance maladie)መባእታዊ መድሕን ጥዕና ፋንድ) ዝበሃል ቦታ እቲ ቅጥዒ ክትረኽብዎን ከተረክብዎን ትኽእሉ ኢኹም
ኣድራሻ ናይ CPAM :እንተደሊኹም ድማ
 • ኣብዚ ብምጥዋቕe ameli.fr
 • ወይ እውን ቆጸራ ምሓዝ ""Adresses et contacts"ዝብል ጠውቑ ብምቕጻል፣
 • ነቲ CPAMኣብ ዝርከብ code postal ኣእትዉ
 • ስዒብኩም ኣብዚ "Par courrier".ጠውቑ

እቲ ናይ L’Assurance maladie እቲ ናይ ሰኩሪቲ ሶሻል provisoire (13ጹጽርታት 7 ወይ8)ዝጅምር .ድሒሩ, ድማ définitif ን መወዳእታ እዋን (13 ቁጽርታት par 1ወይ 2) ክወህበኩም እዩ።

ነዝ ንምጥላብ ብ ወረቐት ምስ ዝኸውን ነዚ ዝስዕብ ፎርሙላ ከምኡ ውን ምስኡ ክማልእኡ ዘለዎም ኣገደስቲ ሰነድን ብምምላእ ክትሰድዎ ትኽእልሉ፣ እቲ ፎርሙላ እነሀሉም ce formulaire complété (CERFA n° 52269#04) ነዚ ምስ ገበርክም ናይ መሕተቲ መረጋገጺ ሰነድ CPAMናይ ክህልወኩም እዩ

እቲ ፎርሙላ ብከመይ ጌርኩም ከም እትመልእዎ ሓጋዚ ዞነ ገለ ሓበሬታት እንነሆ

• 1,ይ ገጽ composition de votre foyer ዝብል ዘሎ ( እዚ ማለት እቶም ምሳኹም ዝነብሩ ሰባት ዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ምስ ዝኸውን፣ እቶም ሰባት መጻምድኹም ወይ ደቅኹምን ኣባላት ቤተሰብኩምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም)

 • 2, ይ ስጉምቲ እንተደኣ ከተኸፈልቲ ናይ RSA ኴይንኩም ስለ ዝኾነ ነቲ መስርሕ ምሕላፍ፣ ስለዚ ነቲ les ressources de votre foyer ዝብል ብምጥዋቕ፣(እዚ ማለት ኣ ሕሳብኩም ዘሎ ኩሉ ካብ ኤረሳ ጥራይ እዩ ማለት እዩ) ስለዚ ካልእ ኣታዊ ከም ዘይብልኩም ይምስክር።
 • 3 ደረጃ ኣብቲ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ complémentaire santé solidaire : ዝዝከናውኖ CPAMወይ እውን ሓደ ካብ ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ኣካል እዩ

ኣገዳሲ
እንተደኣ ፣ እንታይ ከም እትምልሱ ዘይፈሊጡም ፣ ነቲ CPAM ዝብል ብልጥዋቕ ናብ ዝቕጽል ገጽ 4 ሕለፉ።
 • ገጽ 4 : ኣብ ላዕሊ ናይቲ ገጽ ፣ ዘሎ ቦታ ኣይትምልእዎ እንተደኣ እቲ un organisme complémentaire (ወይ ሓደ CPAM) ኣብ ገጽ 3. ከም መጠን ናይ ኤረሳ ተሓገዝቲ ዝመላእኩም ምስ እትኾኑ።ከልእ ክትርስስዕዎ ዘይብልኩም ኣብ እዚ ገጽ እዚ ግን፣ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ገጽ ፌርማኹም፣ ዕለትን ብ ቦታ ፌርማን ምቕማጥ ኣይትረስዑ።

ብተወሳኺ እቲ ቅጥዒ፡ካልኦት ዝተወሰኑ ሰነዳት ምውሳኽ ይህልወኩም ይኸውን እዩ ንኣብነት፤


 • እቲ ብ avis d’imposition ወይ avis de situation déclarative à l'impôt (ASDIR) ዝበሃሉ ሰነዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብ


ኣገዳሲ!
እቲ ብ L'avis d'imposition ዝፍለጥ ሰነድ ናይ ግብሪ ምልክታ ብፖስታ ይለኣኸልኩም። እንተዘይተቐቢልኩምፕ ኣብቲ ፍሉይ ከባቢኻ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ምውራድ ts.gouv.fr.
ብተውሳኺ እውን እንተደኣ ኣታዊኹም ብኢንተርነት መስርሕ ኣዊጅኩሞ ኑአርኩም፣ ፡ እቲ መስርሕ ምስተዛዘመ ብዛዕባ ኩነታት መግለጺ ግብሪ ኣታዊኹም ምልክታ ዝሕብር ሰነድ እውን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ኣብ ጉዕዞኻ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ምኽርታት ምርካብ ይከኣል ici d።.
 • ሓደ ብ avis de taxe foncièreዝፍለጥ ሰነድ ከምኡውን እንተደኣ taxe locale d’habitation እንተደኣ ሃልይኩም እውን ሓጋዚ እዩ
 • ሓደ ናይ attestation de la CAF እንተደኣ allocations (RSA, APL...)
  ወይ እውን ም ኮይኑ ኣብ "Mon Compte" ዳውንሎድ ብምግባር፣ ብምግባርን ወይ እውን እንተደኣ ናባኹም ዝተላእከ ነይርኩም ምትቃም ይከኣል እዩ
ኣገዳሲ

እንተደኣ ን 12 ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ወጻኢ ሃገር ተቐሚጥኩም ነይርኩም፣ እሞ ናይታ እትነብሩላ ዝነበርኩም ሃገር ዝነበረኩ ሰነዳት ምልእዎ።
እንተደኣ RSA ጠሊብኩም ነይርኩም ወይ እውን ሓደ ካብ ምሳኹም ዝነብሩ ኣባላት ቤተሰብኩም ዕድሚኦም ኣብ መንጎ 18 t 25 እንተደኣ ናይ እቲ RSA jeune ዝበሃል ጠሊቦም ፣ እቲ ሰነድ ናይ RSA jeune,ኣብ ሰነድኩም ኣማልእዎ፣ ከምኡ ውን ኣናይ ናይ ካፍ CAF ወይ ናይ la MSA ሰነዳት እንተለኩም ለኣኹ


እንተደኣ ደብዳነ ክትሰዱ ደሊኹም ብኸመይ ኣድራሻ ናይ CPAM :ትረኽቡ

 • ናይ ናይ ኢንተርኔት ሳይት ጠውቑ ameli.fr
 • ኣብቲ "Adresses et contacts"ዝብል ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ዝሎ ቦታ ብምጥዋቕ
 • ካብኡ ነቲ CPAM ናትኩም code postal ኮድ ፖስታል ምእታው
 • ኣብቲ "Par courrier".ዝብል ብምጥዋቕ ንምርካብ ይከኣም
እንተደኣ ብ ላፖስት ትሰድዎ ሃሊኩም ሰነድኩም፣ ከከም ክብደት ናይ እቲ ፖስጣኹም 1 ወይ 2 ቴምብራት ምግባር ኣይትረሱ።

ኣንቲ ብ Ameli. ሕሳብኩም ብምእታው ብኢንተርነት ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

እቲ ናይ ሕቶ ቅጥዒ ኣብቲ “"Mes démarches".መስርሓት ” ዝብል ክፍሊ ክትረኽብዎ ኢኹም።

 • ኣብዚ ቁጽሪ ፋይል ናይ CAF እንተሃልዩኩም ኣመልክቱ።
ምፍላጡ ዘገድስ!
እዚ ቁጽሪ ፋይል ኣብ ላዕሊ ጸጋም ካብ ኩሎም ፊደላት ካብ CAF ወይ ኣብ ኩሎም ካብቲ "Mon Compte" ዝብል ቦታ ወይ ካብ Caf-Mon Compte ( Android ወይ ካብ iOS ) ተሓቢርልኩም ኣሎ።

> ን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ እቲ ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ ተመዝገቡን ካብ CAF ሓገዝ ሕተቱን”
 • እንተደኣ ኣቃው ገዛ ኣብ ይህወትኩም ሓደሽ ለውጢ ሃልዩ ኣረጋግጹ ወይ ቀይሩ
 • ኣድለይቲ ዝኾኑ ደሰነዳት ስካን téléchargez les justificatifs ዝብል ጠውቑ
  >ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ስካን : እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ ሰነድ ስካን ግበር o "Scanner un document"ተወከሱ
 • ንተመላላኢ ምትሕግጋዝ Complémentaire santé solidaire ጥዕና ፈንድ ዘመሓድር ትካል ምረጽ
 • ነቲ ቅጥዒ ምምላእኩም ኣረጋግጹ።

ዝኾነ ሕቶ ምስ ሓተትኩም ኮነ ዝኾነ ምልልስ ምስ ገበርኩም፣ ናይ እቲ መስርሕ ምልልስ መረጋጺ ምቕባል ኣፍልጦ ዝብል መልሲ ክመጸኩም እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ካብ ቤት ጽሕፈት CPAM ን ክልተ ኣዋርሕየድልዮ ንሕቶኩም ንምምጽናዕ እዚ መለት ካብታ ካብታ ምሉእ ፋይል ዝበጽሓላ ዕለት ጀሚሩ ይጅምር።

•እምበኣርከስ እቲ ሕቶኹም omplémentaire santé solidaire gratuite, ብነጻ መመላእታ መድሕን ጥዕና ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ን1 ዓመት ናይ መሰል ምስክር ወረቐት ክትረኽቡ ኢኹም። ድሕሪኡ ናይ መሰል ምስክር ወረቐትካ ካብ ናይ ኣሜል ኣካውንትኹም ክመጸኩም እዩ እዩ።

• እንትደኣ complémentaire santé solidaire payante,ንዝኽፈል መመላእታ መድሕን ጥዕና ሕቶኹም ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ክንደይ ክትከፍሉ ከምዘለኩም ይሕበር፡ ተወሳኺ ሰነዳት ንምልኣኽ ድማ 3 ወርሒ ይህልወኩም እዩ ። ብድሕሪኡ ን1 ዓመት ናይ መሰል ምስክር ወረቐት ክትረኽቡ ኢኹም።

እንተደኣ ጠለብኩም ተነጺጉ ፣ ብመነግዲ ደብዳቤ ጌሩ መልሲ ምስ ምኽንያት መንጸጊኡ ዝለዎ ሓበሬታ ኣካቲቱ ናባኹም ክለኣኽ እዩ፣

ነቲ ዝተነጽገ ውሳኔ ንውሳነ ይግባይ ናይ ምባል መሰል እውን ኣለኩም።

ንይግባግ መሕተቲ ቅጥዒ ኣብዚ እነሀኩም ኣብዚ ጠዊቕኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹምጠዊቕኩም ተጠቕምሉ en cliquant ici.

እቲ ጠለብ ናይ ሓደ ዓመት ንምሃው እንተኣይ ንምሕዳስ ኣውቶማቲክ ኣይኮነን

ናብ ኣሹራንስ ማለዲጠለብ ናይ CPAM፣ ከም ብሓድሽ ጠለብኩም ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም

 • በዚ ተመሳሳሊ ፎርሙላ እዚpar courrier formulaire (CERFA n° 52269#04), ምስ መረጋገጺ ናይ ምንጻግ ቅጥዕኹም፣ድሕሪ ኣዋርሕ 2 ን ቅድሚ ናይ ምሕታት መሰልኩም ምብቅዑ ለኣኹ። (ኣብ ራብዓይ e 4 ደረጃ ረኣዩ) ዝብል
 • ኣብ ኢንተርኔት፣ እባ ሞባይል ኣብ AMELI ኣብቲ "Mes démarches ዝብል ጠውዑ ድሕሪኡ ""Je démarre ma demande". ዝብል ጠውቑ ።
ኣገዳሲ
Si vous recevez le RSA, le renouvellement est automatique, vous n’avez rien à faire.

ኣገዳሲ!
እንተደኣ ምዝጉብ ውዕል contrat de sortie ኣማራጺ ያህይኩም ፡ ነቲ መመላእታ መድሕንካ ንምምሕዳር ምስ ዝመረጽካ ጥራይ እዩ። እቲ ናይ ሓባር መድሕን ናይ ኣስራሕቲ ናይ መውጽኢ ውዕል ክህበካ ይግባእ ። ብዝዕባ እዚ ዝያዳ ንምፍላጥ፡ኣብዚ ተውቑ cliquez ici.

ምሕታት ሓገዝ ን ኣቀራርባ መሰልኩም እውን ደገፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም

 • ናብ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ CPAM
 • ኣብ ማእከል (CCAS) ናይ ኣከባቢኹምde votre ville (ካብ ከተማኻ (ኣድራሻ ንባ ምምሕዳር ከተማኹ ምሕተቱ)
 • ሳልሳይ ን ኣብ ኣከባኢኹም ዝርከቡ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወሃብቲ (ን ኣብነት ፣ ማዕከል መዕቆቡ ስደተኛታት ደለይቲ ሓገዝን ሕተቱ )
 • ናብ ኣሲስታንት ሶሻልኩምን .

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info "Prendre rendez-vous avec un assistant social"ትወከሱ

እንተደኣ ነጻ መመላእታ መድሕን ጥዕና complémentaire santé solidaire እንተሃልዩኩም እሞ ኣብ Île-de-France ትነብሩ እንተኾንኩም ፡ ንናይ ብ ዋጋ ናቪጎኹም ነርሒ € 21.60 ጥራይ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክንዲ € 86.40

ፋይል መሊእካ ሰነዳት ክትሰድድ ኣለካ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info ነዚ ብምጥዋቕ ተወከሱ

Réfugiés.info “Demander la réduction solidarité transport Île-de-France

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት