Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, C1, C2

ዋጋ

55€ ሓንሳብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ወጻእተኛ ዲኻ ንዜግነት ፈረንሳ ከተመልክት ትደሊ? “Naturalization by decree” ሓደ ካብቶም ፈረንሳዊ ዜጋ ክትከውን ዘኽእለካ ኣገባባት እዩ።

ንዜግነት ፈረንሳ ንምምልካት ብኢንተርነት መመልከቲ ከተቕርብ ኣለካ። ድሕሪኡ ክትህበካ እትውስን መንግስቲ ፈረንሳ እያ፣ ፋይልካ ንኹሉ እቲ ዝተሓተተ ቅድመ ኩነት ዘማልእ እንተኾይኑ።

ወጻእተኛታ ዲኹም፣ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ምሕታት ትደልይ ? እቲ መስርሕ "naturalisation par décret" ይበሃል ፣ እዚ መስርሕ እዚ ድማ እዩ ፈረንሳውያን ንምዃን ዘኽእለኩም።

ዜጋታት ፈረንሳ ምስ እትኾኑ ዘለዎ ረባሕታ : :

 • ኣብ ምርጫ፣ ፈረንሳ ንምስታፍ
 • ከምኡ እውን፣ ንስኹም ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፉ ትኽእሉ
 • ኣብቲ ን ዜጋታት ፈረንሳ ዝወሃብ (ናይ ስራሕ መንግስታት ) ምክፋል
 • እቲ ን ፈረንሳ ጥራይ ዝምልከት ናይ ዜግነት ነገራት ክትሳተፍ ምኽኣል

ምፍላጢኡ ዘገድስ

ሓደ ሰብ ኣብ ፈረንሳ 2 ኮነ 3 ዜግነት ክህልዎ ይኽእልእ እዩ። ዜጋ ናይ ፈረንሳ ምኳንስደተኛታት ደረጅኦም ምስ ረኸቡ ብኣዋጅ ንናቹራላይዜሽን ከመልክቱ ይኽእሉ።

ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ፈረንሳ ናይ 5 ዓመት መንበሪ ክጽበዩ ኣለዎም (ብዘይካ ኣብ ዝተወሰኑ ፍሉያት ጉዳያት)።

ኣገዳሲ !
ፈረንሳዊ ምዃን ኣብ ጉዕዞኻ ግዴታዊ ስጉምቲ ኣይኮነን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተወሰኑ ናይ ናቹራላይዜሽን መመልከቲታት ይነጽጉ (ዋላ እቶም ቅድመ ኩነታት ዝተማልኡ እንተመሰሉ)። ኣብ ፈረንሳ ፈረንሳዊ ዜግነት ከይሃለወካ (ብተሓደስቲ መንበሪ ፍቓድ) ምንባር ይከኣል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ፎርሙላ ብምምላእ pouvez utiliser ce simulateur en ligne ኣብ ኣን ላይን ፈትንዎ ፣ ብዘኢ ድማ ዝግብኣኩምን ኣይግብኣኩምን ብምፍላጥ ፣ ቅድመ ምድላዋት ትገብሩ

እቶም ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዒ እዞም ዝስዕቡ እዮም

1 / ናይ ቋንቋ ብቖእትኩም ዘረጋግጽን ደረጃናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት B1 ብዘረባ ከምኡ ውን ብጽሑፍ ወይ እውን ሓደ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎም (ወይ ናይ ደገ ገን ብ ፈረረንሳ ) 3 ደረጃ ናይ ዘለዎ ማለትc (CECRL) ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ይግባእ

እቲ ቅቡል ዝኸውን መረጋገጺታት ናብቃል ምልልምስን ጽሕፈትን ናይ ደረጃ ብቅዓት B1እዚ ዝስዕብ እዩ :

 • ኣንተደኣኣ ናይ ሞያ ሰርቲፊኬት ከም እኒ ናይ ሳልሳይምድብ ትምህርቲ ማለት 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation (CAP, BEP, BTS, …). እንተሃልይኩም ቅቡል እዩ

  ኣስተውዕሉ፣ ኩሎም ናይ ሞያ ብቕዓት ዝምስክሩ ሰርቲፊኬታት ፣ ን ዜግነት ምሕታት መረጋገጺታት ዝለ ዘይኮኑ፣ ኣነይኖ እዮም ብቁዓት ንምፍላጥ፣ .ET ኣብዚ ብምእታው ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም le moteur de recherche በዚ ድማ እቲ ብቑዕ ሰርቲፊኬት ምልሃውኩም ተረጋግጹ.
እንተደኣ ኣብ ፈረንሳ እትዛረብ ሃገር፣ ብቋንቋ ፈረንሳ ተዛረብቲ ሃገራት ዝተመሃርኩሞ ነይርኩም (voir la liste des pays acceptés), (ዝርዝር ቅቡላት ሃገራት ርአ)፡እንተደኣ ዝምልከተኩም ኮይኑ እቲ ብ Enic-Naric ዝፍለጥ ሰርቲፊኬት ደረጃ ቋንቋኻ ንምርግጋጽ ካብ ማእከል ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዲፕሎማኹም እንተወሓደ ምስ ደረጃ 3 ናይቲ ሃገራዊ ኣጸዋውዓ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ
>ንዝያዳ ሓበሬታተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Faire reconnaître un diplôme étranger en France"

2 /ካልኣይ መረጋገጺ.

ናብራኹም ብግቡእ ዝነበርን ርጉእን እኹልን ኣታዊ ክህልወካ ኣለዎ (ምስ ኣባላት ስድራቤትካ ንሳቶም እውን ኣብ ፈረንሳ እንተሃልዮም)። ውዕል ስራሕካን ናይ ደሞዝ ወረቐትካን ኣብቲ ፋይል ከምኡ’ውን እንተተኻኢሉ ካብ ኣስራሒኻ ምስክር ወረቐት ኣቐምጥ። ሰራሕተኛ እንተዘይኮይንካ ከከም ኩነታትካ ካልእ ሰነዳት ክትሓቱ ኣለኩም።

3/ ዘይወደቐ ከርድ ሰጅኽ ክህልወኩም ይግባእ.

4 / ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ከም ዝተወሃሃድኩም ኣመስክሩ

 • ኣተግበርቲ ናይ መሰረታውያን ኣገዳስቲ መምርሒታት ናይታ ረፖብሊክ ከተኽብሩ ይግባእ,
 • ኣፍልጦ ብዛዕባ ታሪኽ ባህሊን፣ ሕብረተሰብ ፈረንሳን እትፈልጢ ክትኮኑ ይህባእ

5 / እንተወሃደ ኣብ ፈረንሳ ን 5 እብ ትሕቲ ቁቕባ ፣ ብ መልክዕ ናይ ስደተኛ ይኹን ካልእ ዓይነት መሰላት ናይ ኦኡቕባ ወረቓሕቲ ዝጸንሓኩም ክትኮኑ ይግባእ

እንተወሓደ ን 5 ዓመታት ኣብ ፈረንሳ ምጽናሕኩም , sauf cas particuliers. ክበሃል እንከሎ ፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ ከም እትዕዘብዎ፣ እዚ ማለት ካብቲ ቁዕባ ዝሓተትኩምሉ ኣትሒዙ እዩ ምጽናሕኩም ኣብዛ ሃገር ዝጽብጸብ


ሕጋዊ ስደተኛታት በዚ ናይ መንበሪ ኩነታት ኣይጽለዉን እዮም፡ ሓለዋኦም ምስ ረኸቡ ድማ ንፈረንሳዊ ዜግነት

ከመልክቱ ይኽእሉ።

6 / ቀጥዒ ክልል ዕድመ 18 ምምላእ

ናይ ፈረንሳ ዜጋ ንምዃን ንምሕታት ክትክእሉ ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ቆልዓ ስደተኛ እንው ንምኽንያት ወለዱ aፈረንሳዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ትሕቲ ገለ ገለ ተኽእሎታት

 • ኣብ መንጎ ን13 16 ዓምት ዘለዉ ህጻናት : lesእዞም ኣብ ክሊ ዕድመ እዚ ዘለዉ ህጻናት ማለት ኣብ ዕድመ 13 à 16 እንተደኣ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልዱ ኮይኖምን ን 8 ዓመታት ኣብ ፈረንሳ ጸኒሖም፣,ናይ ፈረንሳ ዜግነት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም , በቲ déclaration.ዝበሃል መስርሕ
 • ቆልዑ ዕድሚኦም 16 ን 18 ans : ዝኾኑ ቆልዑ ዜግነት ካብ ዓመቶም 16 ኣትሒዞም ን ክሓቱ እንተወሓደ ኣብ ፈረንሳ 5 ኣትሒዞም ዝተቐመጢ እዚ ማለት ካብ ደቂ ካብ ደቂ 11 ዓመት ኣቲሒዞም .ዜግነት ክሓቱ ይኽእሉ እዩኦም፣ እዚ ግን ምስ ኩነታት ስድርኦም ዝምርኮስ እዩ
ምፍላጡ ዘገድስ
ሓደ ቆልዓ ፣እብ ፈረንሳ ዝተወልደ ካብ ትውልዱ ኣትሒዙ ፈረንሳዊ እዩ።
ከምኡውን ሓደ ቆሎኣ እንተደኣ ሓደ ካብ ወለዱ ፈረንሳውያን ኮይኖም፣ ብ ቀጥታ ፈተንሳዊ እዩ


ብናይ ኢንተርነት መስመር ce simulateur en ligne ፣ እዚ እንታይ ከም ዘድልየኩም ሓበሬታ ርኸቡ። ከከም ኩነታት ቤተሰብኩም


ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ነቶም ዶክመንት ብ ቋንቋኩም ዝተጸሕፉ ምስ ዝኾኑ ፣ ኣብ ወግዓዊ ተርጎምቲ ብምቕራብ ፣ ክትርጎሙ ኣለዎም ዝርዝር ሓበሪታ እቶም ዝፍቀዶም ተርጎምቲ ዝምክከት ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣኣምፎ ርኸብዎ l Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document"

ብድሕሪ እዚ ዶቹመንትኹምtimbre fiscal de 55 eros. ብ ናይ55 ዩሮ ቴምብር ብምግባር ትልእክዎ ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Acheter un timbre fiscal"

ምሕታት ናይ ፈረንሳ ዜግነትብ ኣብ ኢነተኔት ብ ኦንላይን ኣብዚ ጠውዑ sur le site de l'ANEF (Étrangers en France).

ብምቕጻል ነቲ r "Je demande la nationalité française" ዝብል ብምጥዋቕ connectez-vous ናብቲ ሳይት እተዉ

 • ቁጽሪ ናይ መለለይኹም identifiants FranceConnectኣእትዉ
  ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኣብ ናይ ረፉጂ ኣንፎ Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect"ተወከሱ
 • ወይ እውን ኣብ compte Étrangers en France
  ኣብ ቀዳማይ ወይ ቁጽሪ ሓደ l መምርሒ ተወከሱ

:


ኣገዳሲ
ምሕታት ዜግነት ብ ኦን ላይን ቅቡል ዘይኮነለን ቦታታት እዞም ዝስዕቡ እዮምእዚ ኣብዘን ደፓርትመንታት des départements suivants : Polynésie Française, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin-Saint-Barthélémy, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. እ።ንተእትነብሩ ኮይንኩም ምሕታት ብ ኦንላይን ኣይሰርሕን እዩ

እቲ መስርሕ ናይ ዜግነት ኣንተወሓደ 18 ኣዋርሕ ይወስድ ንምምላስ

ፋይልኩም ናብ ፕረፈችቱር ብምኻድ ብ ኣባላት ብ ኣባላት ናይ ፕረፈክቱረ ቃላ መሕተት ክካየደልኩም እዩ

ንሳቶም እቲ ኹሉ ቀጥዒ ተማላኡ ኣንተኲይንኩም ክግምግሙን እዮም በቲ ዝሓተትኩሞ መሰረት

ኣገዳሲ
እንተደኣ ን ኽትዳለዉ ደሊኹም ነዛ መጽሓፍ ናይ ዜግነት ፣ ዳውንሎድ ጌርኩም ኣውርድዋ። le livret du citoyen.

እቲ መስርሕ ናይ ዜግነት ኣንተወሓደ 18 ኣዋርሕ ይወስድ ንምምላስ፣እዚ ዝቑጸር ድማ፣ ካብእ እቲ ፋይልኩም ዝሰደድኩምሉ እዋን ንንየው እዩ።

እቲ መስርሕ መልሲ ናብ 12 ኣዋርሕ ንምውሓድ እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ፣ ካብቲ ነቲ ፋይልኩም ዘእተኽምሉ ፣ ቅድሚኡ ዘሎ ናይ 10 ዓመታት እዋን ኣብ ፈረንሳ ከም ዝጸናሕኩም መረጋገጺ ጭብጢ ምስ ዝህልወኩም እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

መልእኽቲ ብ ኢመይል ወይ ደብዳቤ ን ዜግነት iምሕታት ዝተመዝገብኩምሉ le décret de naturalisation ዝበሃል ኣብ እቲ (après sa publication au Journal officiel).ዝበሃል መዝገብ ከም ዘስፈረትኩም ትሕበሩ።

እቲ ዝመጸኩም ሓበሬታ ናይ décret de naturalisation ኣብዚ ወብሳይት እዚ ኬድኩምur le site de Légifrance. .ዳውንሊድ ግበርዎ


ነቲ ሰነድኩም ዳውንሎድ ንምግባር ,እቲ ዕለት ናይ sa date de publication au Journal officiel. Cette page internet vous explique comment faire pour trouver votre décret de naturalisation. Pensez ensuite à bien conserver l'original de votre décret de naturalisation.

ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ፣ ዜግነትኩም ፈረንሳው ምዃኑን ፣ ዝሕብር ወግዓዊ ዕድመ፣ ይግበረልኩምን ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትኩምን ካልእን ድማ ከም ብሓድሽ ይወሃበኩም።ብድሕሪ እዚ ድማ ፣copie des documents d'état( ናይ ፍረንሳ ዜግነት ካርድን ፓስፖርት ክወሃብኩም) ይኽእል።

ኣገዳሲ!
• እንተድደኣ ዘይተምርዓው ትሕቲ ዕድመ ዘለውኩ• ዜግነት ከም ካብታ ክታምኩም ዝፈረምኩምላ ዕለት ኢያ ትሕሰብ። ም እንተ ኮይኖም ፤ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ተቀምጥቲ ኮይኖም ፣ ካብ መጀመርያ ኣብቲ ፋይልኩም እንተ ተምዝጊቦም ከም እንተ ፈርምኩም ብቀጥታ ዜግነት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክወስዱ ይኽእሉ ።

ሓንሳብ ፈረንሳውያን ምስ ኮንኩም፣ ሓናይ መንነት ካርድን፣ ፓስፖርትን ምሕታት ትኽእሉ carte nationale d'identité et/ou un passeport.

እኝተድኣ ደቅኹም ኣብ ሓደ እዋን ፈረንሳውያን እንተኾይኖም ንነፍሲ ​​ወከፎም ሃገራዊ መንነት ወረቐትን ፓስፖርትን ክትሓትትሎም ትኽእኩ ኢኹም ።

መጀመርታ ነዞም ሰነዳት ክትሓትት ከለኻ ወይ ንሲቪል ኣገልግሎት እንተ ኣመልኪትካ፡ እቲ ምምሕዳር ምስክር ወረቐት ዜግነት ፈረንሳ (CNF) ክሓተካ ይኽእል እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ፈረንሳዊ ዜግነትካ ዘረጋግጽ እዩ።n Certificat de nationalité française (CNF). Ce document prouve votre na

ነቲ ሕቶ ንምቕራብ ነዚ ቅጥዒt ce formulaire. ብምምላእ ናብ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክትረኽብዎ ኣለኩም። ቅድሚ ነቲ ቅጥዒ e la notice d'information avaምምላእኩም ነቲ ናይ ሓበሬታ ምልክታ ከተንብብዎ ንዕድም።
> ዝቐረበካ ቤት ፍርዲ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕplir le formulaire.
> Cliquez ici pour touver le tribunal le plus près de chez vous (p (ፖስታ ኮድካ ወይ ስም ከተማኻ ኣቐሚጥካ “ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ” ምረጽ)።

ድሕሪ ፈረንሳዊ ዜግነት ምርካብ ፡ ሕጂ ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትኩም (ምስክር ወረቐት ልደት፡ ምስክር ወረቐት መርዓ ወዘተ) እንተድኣ ኣድልዩካ ምስ ማእከላይ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ኩነታት ክትራኸብ ኣለካ። ብኢንተርነት ወይ ብፖስታ ከተመልክቱ ትኽእሉ Service central d’état civil s

እንተድደኣ ጠለብኩም ተናጺጉ ክልተ ኣማራጺታት ኣለኩም

 • ሕቶኻ "ተቐባልነት የብሉን" = ኣድለይቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነታት ኣይተማልኡን።"irrecevable"
 • ምኽንያታት ናይዚ እምቢታ ምስ ምዕባለ ውልቃዊ ኩነታትካ ዝምልከት እንተኾይኑ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
  • ሕቶኩም"ዘይግቡእ" = "ajourné"(= mis en pause) (ፈረንሳዊ ዜግነት ምርካብ ገና ኣይከኣልን ወይ ኣይከኣልን እዩ፣) ዋላ እቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነት እንተተማልአ።
 • Votre demande est "inopportune" =(= mis en pause) l'obtention de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable, même si les conditions légales sont remplies.
  • Si votre dossier est "ajourné" (= mis en pause), un délai est imposé, par exemple pour vous permettre d'améliorer votre insertion professionnelle. Une fois ce délai passé, vous pouvez déposer une nouvelle demande.
 • Votre demande est "inopportune" = l'obtention de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable, même si les conditions légales sont remplies.
  • Si les raisons de ce refus disparaissent avec l'évolution de votre situation personnelle, vous pouvez déposer une nouvelle demande
  • Si les raisons de ce refus disparaissent avec l'évolution de votre situation personnelle, vous pouvez déposer une nouvelle demande.
 • Votre demande est "inopportune" = l'obtention de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable, même si les conditions légales sont remplies.
  • Si votre dossier est "ajourné" (= mis en pause), un délai est imposé, par exemple pour vous permettre d'améliorer votre insertion professionnelle. Une fois ce délai passé, vous pouvez déposer une nouvelle demande.

.ሕቶኻ እንተተነጺጉ ክልተ ክኾኑ ዝኽእሉ ጉዳያት፤

ሕቶኻ "ተቐባልነት የብሉን" = ኣድለይቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነታት ኣይተማልኡን።

ምኽንያታት ናይዚ እምቢታ ምስ ምዕባለ ውልቃዊ ኩነታትካ እንተጠፊኡ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶኻ "ዘይግቡእ" = ፈረንሳዊ ዜግነት ምርካብ ገና ኣይከኣልን ወይ ኣይከኣልን እዩ፣ ዋላ እቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነት እንተተማልአ።

ፋይልካ "ተደናጊሩ" (= ደው ኢሉ) እንተኾይኑ፡ ንኣብነት ሞያዊ ውህደትካ ንምምሕያሽ ዘኽእለካ ናይ መወዳእታ ግዜ ይግበር። እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስ ሓለፈ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶኻ "ተቐባልነት የብሉን" = ኣድለይቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነታት ኣይተማልኡን።

ምኽንያታት ናይዚ እምቢታ ምስ ምዕባለ ውልቃዊ ኩነታትካ እንተጠፊኡ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶኻ "ዘይግቡእ" = ፈረንሳዊ ዜግነት ምርካብ ገና ኣይከኣልን ወይ ኣይከኣልን እዩ፣ ዋላ እቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነት እንተተማልአ።

ፋይልካ "ተደናጊሩ" (= ደው ኢሉ) እንተኾይኑ፡ ንኣብነት ሞያዊ ውህደትካ ንምምሕያሽ ዘኽእለካ ናይ መወዳእታ ግዜ ይግበር። እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስ ሓለፈ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶኻ "ተቐባልነት የብሉን" = ኣድለይቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነታት ኣይተማልኡን።

ምኽንያታት ናይዚ እምቢታ ምስ ምዕባለ ውልቃዊ ኩነታትካ እንተጠፊኡ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶኻ "ዘይግቡእ" = ፈረንሳዊ ዜግነት ምርካብ ገና ኣይከኣልን ወይ ኣይከኣልን እዩ፣ ዋላ እቲ ሕጋዊ ቅድመ ኩነት እንተተማልአ።

ፋይልካ "ተደናጊሩ" (= ደው ኢሉ) እንተኾይኑ፡ ንኣብነት ሞያዊ ውህደትካ ንምምሕያሽ ዘኽእለካ ናይ መወዳእታ ግዜ ይግበር። እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስ ሓለፈ ሓድሽ መመልከቲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተደኣ፣ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ መልሲ ናይ ይግባይ ዘይመጺእኩም ፣ እዚ ማለት ጉዳይኩም ተነጺጉ ኣሎ ማለት እዩ።

ስለዚ ኣብ ከምዚ ኹነታት፣ ኣብ ናይ 2 ኣዋርሕ ፍልልይ፣ ካብቲ ዝተነጸግኩሞ እዋን ናብ መንጸግትኹም ናብ ኣብ Nantes ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ከም ብሓድሽ ናይ ጠለብ መስርሕ ክትፍልምዎ ትኽእሉ።

le-Carval

44404 REZÉ CEDEX

ኣገዳሲ!
ናይቲ ደብዳበ ፎቶ ኮፒ ብምግባር ምስ ምብሊት ናይ እንዳጶስጣ ብምትሕሓዝ ምፍላጥ ምልኣኽ ይምከር።

ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ካብቲ ንናቹራላይዜሽን ሓላፍነት ዝስከም ሚኒስተር መልሲ እንተዘይረኺብካ፡ እዚ ማለት ይግባይካ ይንጸግ ማለት እዩ።
ብድሕሪ እዚ ነቲ ብ recours contentieux ዝበሃል ኣብ ናንተ ዘሎ ሕጋዊ ይግባይ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ካብ ዝተነጽግካሉ ዕለት ጀሚሩ ይግባይ ክትብል ናይ 2 ወርሒ ግዜ ኣለካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

23 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_41748351utilisateur_41748351ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
yarirommmyarirommmተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት