ዜግነት ናይ ሃገረ ፈረንሳ ምሕታት

ዜግነት ናይ ሃገረ ፈረንሳ ምሕታት

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ናይ ፈረንሳ ዜግነት ምሕታት (" ንዜግነት ንኽትወስዱ être naturalisé"
ou " ናቹራዛላይዝሽን naturalisation") ዜግነት ናይ ፈረንሳ፣ ናይ ካርድ መንነት ንምሓዝ

እዚ ናይ ዜግነት ጉዳይ ዘፍቅደልኩም :

  • ከም ድላይኩም ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ንምኻድ
  • ኣብ ምርጫ፣ ፈረንሳ ንምስታፍ
  • ኣብቲ ን ዜጋታት ፈረንሳ ዝወሃብ (ናይ ስራሕ መንግስታት ) ምክፋል
  • ከምኡ እውን፣ ንስኹም ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፉ ትኽእሉ
  • እቲ ን ፈረንሳ ጥራይ ዝምልከት ናይ ዜግነት ነገራት ክትሳተፍ ምኽኣል

ስደተኛታት፣ ስደተኛታት ንምዃን ብ" naturalisation"
ዝፍለጥ መስርሕ፣ እዚ ንምፍጻም ድማ፣ እንተወሓደ ኣብ ፈረንሳ ን 5 ዓመታት
ዝገበረክኸውን ኣለዎ (ብዘይካ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት).

ክፍለጥ ዘለዎ !:

ፈረንሳውያን ምዃን ወይ ዜግነት ምሓዝ፣ ግድን ኣይኮነን ። እቲ ጠለብኩም ዝንጸገሉ ኣገጣሚታት እውን ኣሎ (ወላ እውን እቲ ኩሉ ዝግባእ ጥዕታት ኣማሊእኩም ክንስኹም

ንመን ኢዩ ፧

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

እንተድኣ ናይ ፈረንሳ ጌግነት ዝግብኣኩም ኮይኑ ንምፍላጥ ፈትሹ

እንተወሓደ እዚ ከተማልኡ ይግባእ

1 / ናይ ቋንቋ ብቖእትኩም ዘረጋግጽን ደረጃ
ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት B1 ብዘረባ ከምኡ ውን ብጽሑፍ ወይ እውን ሓደ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎም (ወይ ናይ ደገ ገን ብ ፈረረንሳ ) 3 ደረጃ ናይ ዘለዎ ማለት classement national des niveaux de formation (CAP,
BEP) ዝፍለጥ
ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ይግባእ

2 / ከም እትሰርሒ ዘረጋግጽ ምስክር

3 / ዘይወደቐ መንበሪ ፍቓድ ክህልወኩም
ኣለዎ .ነዚ ን ኽትፍትኑ ምስ እትደልዩ ce simulateur en ligne ኣብዚ ኬድኩም ተምውከሱ

2

ፋይል ወይ ሰነድ ምድላው ኣጻፍፉ

ብ ናይ ኢንተርነት መስመር ce simulateur en ligne ፣ እዚ እንታይ ከም ዘድልየኩም ሓበሬታ ርኸቡ። ከከም ኩነታት ቤተሰብኩም

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ነቶም ዶክመንት ብ ቋንቋኩም ዝተጸሕፉ ምስ ዝኾኑ ፣ ኣብ ወግዓዊ ተርጎምቲ ብምቕራብ ፣ ክትርጎሙ ኣለዎም ዝርዝር ሓበሪታ እቶም ዝፍቀዶም ተርጎምቲ ዝምክከት ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣኣምፎ ርኸብዎ l Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document"

ብድሕሪ እዚ ዶቹመንትኹምtimbre fiscal de 55 eros. ብ ናይ55 ዩሮ ቴምብር ብምግባር ትልእክዎ ።

ን ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ምትርጓም ን ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱla fiche Réfugiés.info "Acheter un timbre fiscal"

3

1 ኣማራጺ መስደዲ ፋይል ብ ኦን ላይን

እቲ ናይ ዜግነት ምሕታት መስርሕ በዚ መስመር እዚ ምልእዎ envoyer en ligne-ኣብዞም ዝስዕቡ ደፓርትመንታት ን እትነብሩ
03 (Allier), 09 (Ariège), 12 (Aveyron), 15
(Cantal), 22 (Côtes-d'Armor), 29
(Finistère), 31 (Haute-Garonne), 32 (Gers), 35
(Ille-et-Vilaine), 43 (Haute-Loire), 44 (Loire-Atlantique), 49
(Maine-et-Loire), 46 (Lot), 53 (Mayenne), 56 (Morbihan), 63 (Puy-de-Dôme), 65
(Hautes-Pyrénées), 72 (Sarthe), 81 (Tarn), 82 (Tarn-et-Garonne), 85 (Vendée),92 (Hauts-de-Seine), 94 (Val-de-Marne).

-
ሕጂ ሕጂ ኣብ ንጡፍ ናይ ሰራዊት ኣገልግሎት እንተዘየለኹም

እንተደኣ ነዚ ኹነታት ተማልኡ ኴንኩም ኣብዚ ጠውቑ ici ነዚ ሳይት እዚ ብምጥዋቕ "Jecommence". ዝብል ክትጥውቑ ትኽእሉ

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

እንተደኣ ኣቲ መስትሕ ምሕታት ካብ ሓምለ
202 2ጀሚሩ፣ ኣብዞም 23 ደፓርትመንታት፣ ብ ጥረነገር ዘይኮነስ፣ ብ ኦን ላይን ንኽስደድ ብ ሕጊ ጸዲቑ እዩ።

እቲ ኩሉ ደረጃታት ሓበሬታ ናይ ፋይልኩም ኩናታት፣ ኣብ'ቲ ናይ ኦንላይን ዘሎ ናይትኩም ፋይል ክትከታተልዎ ትኽሉ ኢኹም።ኩሉ መስርሑ ድማ ክሕበረኩም እዩ ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

እንተደኣ ፣ በዚ መስርሕ እዚ ክትከዱ ዘይደሊኹም( 4 ደረጃ ዘሎ መስርሕ ) ብምኽታት ዶክሜንትኹም ብ ኣካል ክትሰድዱ ደሊኹም፣ ናብቲ ዝምልከተኩም 'ፕረፈክቱረ' ብምኻድ፣ ክትውከሱ ይግብኣኩም። እንተደኣ ከምኡ ናይ ምግባር ዕድልን ኣጋጣሚን ኣለኩም ኮይኑ፣ ነዚ ኣብዚ ሰነድ ዘሎ ራብዓይ ፣ ደረጃ ዝርዝር ተኸተሉ::

4

2 ካልኣይ መስርዕ ምስዳድ፣ ዶክሜንት

እንተደኣ፣ ዶክሙንትኹም ብ ኦንላይን ክትሰድዎ ደሊኹም፣ ነዚ መስርሕ ተኸተሉ።

እንተድደኣ ጌና፣ ዶክሜነታትክኩም ዘይሰደኩም ሃሊኹም፣ ነቲ ዶክሜንትኹም ኣብ ኦንላይን ክተዋህልልዎ ትኽሉ ኢኹም plateforme de naturalisation እዚ ንምግባር ግን ፣ እትነበርሉ ኣከባቢ ይውሰን። ምኽንያቱ ኣብ ገሊኡ ትኽእሉ ኣብ ገሊኡ ድማ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

እንተደኣ ትክእሉ ኴንኩም >> Trouver la plateforme de naturalisation la plus proche de chez ኣብዚ ኣቐምጥዎ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

እዚ መስርሕ እዚ ፣ ንምጥቃም ዝከኣል እንተኮይኑን ኣይኮይኑን ንምፍላጥ ፣ ኣብ ናይ ኣከባቢኹም ዘሎ ፕረፈክቹር ተወከሱ።

ከከም እቲ ናይ 'ፕላት-ፎርም' ኣማራጺታትኩም/

  • ን ፋይልኩም ብቐጥታ ኣብ ረሰፕሽን ኣብጽሑ ወይ
  • ንመልእኽትኹም ብ ፖስጣ ፣ ብ ተሰሳኺ ክፍሊት 'ናይ ኣኩዝ ደ ረሰፕሽን' ከፊልኩም ስደድዎ::

ደብዳቤኹም ምስ ሰደድኩም፣ ናይ መረጋጋጺ ወረቐት ክመጽአኩም እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

1 -እንተደኣ ፋይክሉም ምሉእን ብቁዕን ኮይኑ

እንቋዕ ሓጎሰኩም! ሕቶ ተቀብልነት ረኺቡ

ዜግነት ከም ዝወስድኩም (ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ብወግዒ ምስ ተገልጸ) ፣ ብድሕሪ እዚ ሓደ ደብዳቤ ከም ተምዝገብኩምን ክብጽሓኩም እዩ።  

ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ፣ ዜግነትኩም ፈረንሳው ምዃኑን ፣ ዝሕብር ወግዓዊ ዕድመ፣ ይግበረልኩምን ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትኩምን ካልእን ድማ ከም ብሓድሽ ይወሃበኩም።

ብድሕሪ እዚ ድማ ፣ ናይ ፍረንሳ ዜግነት ካርድን ፓስፖርት ክወሃብኩም ይኽእል። carte nationale d'identité un passeport.

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ክሳብ ካርድኹም ዝስራሕ ፣ እንተደኣ፣ ዜግነት ኣብ ዘድልዮ ጉዳያት

Certificat de nationalité française (CNF) ተሓቲትኩም፣ እቲ ዶክምሜንቲ ኢ ከገልግለኩም ይኽእል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ኣረጋጹ።


> ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ቤት ፍርዲ ርኸቡ Trouver le tribunal le plus près de chez vous (እቲ ኮድ ፖስታል ብፍላይ ጸሓፍዎt "tribunal judiciaire").

•መተሓሳሰቢ

ዘይተምርዓው ትሕቲ ዕድመ ዘለውኩ• ዜግነት ከም ካብታ ክታምኩም ዝፈረምኩምላ ዕለት ኢያ ትሕሰብ። ም እንተ ኮይኖም ፤ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ተቀምጥቲ ኮይኖም ፣ ካብ መጀመርያ ኣብቲ ፋይልኩም እንተ ተምዝጊቦም ከም እንተ ፈርምኩም ብቀጥታ ዜግነት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክወስዱ ይኽእሉ ። 

ብድሕሪ እዚ ኣብ 6 ኣዋርሕ ሓደ ጽሑፍ ናይ ዜግነት ከም ዝወስድኩም ምስ ሓንቲ ቕዳሕ ፣ ምስ ናይ ዕለተልደት ሰርቲፊኬት ዝተጣመረ። ንስኹም ዜጋ ፈረንሳ ምዃንኩም ዝሕብር፣ ካብ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ናይ ፍረፈችቱረን እታ ሃገርን፣ ክም እትርከብዎ ይግበር።

2 - ፋይልኩም ግቡእ ሰነድ ምስ ዘየማልእ

ንዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ መልሲ ኣንጻር ድሌኩም ኮይኑ ዘይቀኒዕኩም

•ሕቶ ናይ ጉዳይኩም ንክንዋሕ እንተ ተሓቲትኩም= ወይ ተቀባልነት እንተ ዘይረኺቡ : :

ኣብ ውሽጢ ክልተ 2ወርሒ ብነጻ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ, ፣  ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ዜግነት ፣ ብምኻድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ዝስዕብ ኣድራሻ።

Ministère de l'intérieur

Direction générale des étrangers en France

Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité

Sous-direction de l'accès à la nationalité française

12 rue Francis-le-Carval

44404 REZÉ CEDEX

እንተደኣ፣ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ መልሲ ናይ ይግባይ ዘይመጺእኩም ፣ እዚ ማለት ጉዳይኩም ተነጺጉ ኣሎ ማለት እዩ።

ስለዚ ኣብ ከምዚ ኹነታት፣ ኣብ ናይ 2 ኣዋርሕ ፍልልይ፣ ካብቲ ዝተነጸግኩሞ እዋን ናብ መንጸግትኹም ናብ ኣብ Nantes ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ከም ብሓድሽ ናይ ጠለብ መስርሕ ክትፍልምዎ ትኽእሉ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1031 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
18እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible