Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምሕባር ዓመታዊ ኣታዊኹም ን les impôts

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ impôts ወይ እቲ ብ መልክዕ ቀረጽ ዝኣቱ ኣታዊን ብ ሓደ ሓደ ገንዘባዊ ወጻኢታት ናይታ ሃገር ንምውዓል፣ ዝጠቅም ኣወሃልላ ገንዘብ እዩ። ብ ሓባር ድማ፣ ፣ ኣብ ትምህርታዊ መዓላ፣ ሆስፒታላት፣ ን ኣብ ስራሕ ዘየለዉ ሰባት መደጎሚ፣ ን ጥሮተኛታት መኽፈሊ፣ ን ሕክምናን ን ሓኻይምን ከምኡ ውን ን ናይ መንግስቲ ገዛውቲ መኽፈሊን ካልእን ይውዕል።

ኩሎም እብ ፍረንሳ ዝነብሩ ሰባት፣ ግብሪን ቀረጽን ክኸፍሉ ይኽእል ፣ እቲ
መጠን ድማ ከከ ምኣታዊኦም ዝተመጠነ እዩ። (ደመዞምን ካልእ ክፍሊታትን,...). እዩ።


- ግብሪ ብሓደ ሰብ ወይ ብናይ ግብሪ ስድራቤት (ሓያሎ ብሓባር ዝነብሩን ሓደ ዓይነት ግብሪ ምምላስ ዘለዎምን ሰባት፡ ከም ስድራቤት ወይ በዓል ሓዳር ወይ ሲቪላዊ ሽርክነት ዘለዎም መጻምድቲ) ይኽፈል።
- ግብሪ ዝኸፍል ሰብ ወይ ገዛ “ግብሪ ዝኽፈል” እዩ።
- ግብሪ ዘይከፍል ሰብ ወይ ስድራቤት “ግብሪ ዘይክፈሎ” (ትሑት እቶት ወይ ፍሉይ ኩነታት) እዩ።

ካብ 2019 ጀሚሩ ግብሪ "ኣብ ምንጪ ይቑረጽ": እዚ ማለት እቲ ገንዘብ ናብ ሕሳብ ባንክ ቅድሚ ምእታዉ ብቐጥታ ካብቲ ደሞዝ ይውሰድ ማለት እዩ። ግን ሕጂ ውን ዓመት ዓመት እቲ ኣዋጅ ክትገብር ኣለካ።
ዋላ ውሑድ ወይ ዋላ ሓንቲ ገንዘብ እንተዘይረኸብካ፡ መጠን ኣታዊኻ ብዘየገድስ፡ ግብሪ ኣታዊኻ ምቕራብ ግዴታ እዩ።

ናይ ግብሪ ምልክታኻ ንባንክታትን ምምሕዳራትን ኣታዊኻ የመኽንየልካ። ብዙሓት ምምሕዳራት ነዚ ሰነድ ተጠቒሞም ነቲ ኣገባባት (ሓገዝ CAF፡ ሕሳብ ባንክ፡ ማሕበራዊ ኣባይቲ ወዘተ) ይፍጽሙ።


ግብሪ ብሓደ ሰብ ወይ ብናይ ግብሪ ስድራቤት (ሓያሎ ብሓባር ዝነብሩን ሓደ ዓይነት ግብሪ ምምላስ ዘለዎምን ሰባት፡ ከም ስድራቤት ወይ በዓል ሓዳር ወይ ሲቪላዊ ሽርክነት ዘለዎም መጻምድቲ) ይኽፈል።

ከመይ ንገብሮ?

ግብሪ ክትገብዙ ዘለኩም ፤

 • እንተደኣ ኣብ ፈረንሳ ን ሽድሽተ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ናይ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተቐሚጥኩም
 • እንተደኣ ሞያዊን ቁጠባዊ ንጥፈታትኩም ኣብ ፈረንሳ ኮይኑ ማእከሉ
 • እንተደኣ 18 ዓመትኩም ኮይኑ፣ከምኡ ውን እንተደኣ ምስ ናይ ስድራኹም ደክለረሽን ዘይትገብሩ ሃልይኹም
 • እንተደኣ ናይ ሞያዊ ንጥፈትክ ማእከልኩም ንኣብነት (ናይ ቤት ጽሕፈትኩም መንበር ኣብ ፈረንሳ ኮይኑ )
 • ኣብ ወጻኢ እናተቀመጥኩም ፣ ግን እንተደኣ ኣታዊ ስራሕኩም ካብ ውሽጢ ፈረንሳ ኮይኑ

እምበኣርክርስ ኣታዊ ብምፍላጥ ዝግብእ ግብሪ (ብምምሕዳራዊ ኣጸዋውዓ fiscale, ወይ fisc) ብምባል ይጽውዑ እዮም ምኽፋል የኽእለኩም። እቲ መስርሕ ምሕባር ኣታዊ "déclarer"ተባሂሉ ይጽዋዕ። " ምሕባር ወይ ደክሌር ምግባር" ኩሉ ኣታዊ ናይታ ዓመት እቲኣ፣ ምምዝጋብን ኩናታትኩም ምሕባርን

 • እንተተመርዕኹም ወይ ኣብ ሲቪላዊ ሽርክነት መርዓ እንተሃሊኹምን/ወይ ዝዓብዩ ቆልዑ እንተሃልዮምኩምን፡ ኩሉ እቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ኣብ ሓደ መግለጺ ክኸውን ኣለዎ: ንነፍሲ ​​ወከፍ ስድራቤት ግብሪ ሓደ መግለጺ ግብሪ ኣታዊ ጥራይ እዩ ዝግበር።
 • እንተደኣብሓባር ትነብሩ እንተኾይንኩም (ከይተመርዓኹም ወይ ኣብ ሲቪላዊ ሽርክነት ብሓባር ትነብሩ)፡ ነቲ ደክለረሽን ነፍሲ ወከፎኩም በበይንኹም ብኽልተ ዝተፈላለየ ኣዋጃት ክትእውጁ ኣለኩም።
ክፍለጥ ዘለዎ!
ምስ ወለዱ ዘይነብር ዓቢ ቆልዓ ወይ እኹል ውላድ (ልዕሊ 18 ዓመት) ውልቃዊ ግብሪ ኣታዊኡ ከቕርብ ኣለዎ።
ሓደ ዓቢ ቆልዓ ዝመሃር ዘሎ ክሳብ ወዲ 25 ዓመት ምስ ናይ ወለዱ ግብሪ ገዛ ክተሓሓዝ ይኽእል።እዚ ማለት ምሉእ ኣድራሻ ናይቶም ገና ምስ ናይ ወለዶም ግብሪ ገዛ ዝተተሓሓዙ ዓበይቲ ወይ በዓል ሓዳር ቆልዑ ካብ ናይ ወለዲ ዝተፈልየ እንተኾይኑ ክግለጽ ይግብኦም።

እቲ ደክለረሽን ዓመት መጸ ሓደ ዓይነት እዩ እዋኑ ፤

ዓመት መጸ እቲ ካላንደር ሓደ እዩ
 • ኣብ እዋን ጽድያ፡ ኣብ መንጎ ሚያዝያን ሰነን፡ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት (ዝዛዘመ ዓመት) ኣታዊ ደክሌር ክትገብር ። እዚ መግለጺ እዚ ነቲ እትኸፍሎ ግብሪ ክትሕስቦ የኽእለካ።
 • ኣብ ሓጋይ፡ ኣብ መንጎ ሓምለን ነሓሰን፡ ናይ ኣታዊኻ “ናይ ግብሪ ምልክታ” ይመጸካ። እዚ "ስሩዕ ምግባር" እዩ: ኣብ መንጎ እቲ ድሮ ዝኸፈልካዮ (ኣብ ምንጪ ዝተቖርጸ)ን ገና ክትከፍሎ ዘለካን ዝግበር ስሌት፡ ወይ ድማ ብዙሕ እንተኸፊልካ እንታይ ክምለሰልካ እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!
መስርሕ ምውጻእን ምምላስን ካብ ናይ ባንክ ሕሳብ ኣውቶማቲክ እዩ፣ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ኣየድልየኩምን እዩ።

ነቲ ሰነድ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብፖስታ ክትረኽቦ ኢኻ፡ ነቲ ናይ ወረቐት መግለጺ እንተመሪጽካዮ። ድሕሪኡ ነቲ ኣዋጅ ብኢንተርነት ክትገብሮ ኣለካ።

ኣገዳሲ!
ነቲ ኣዋጅ መሊእካ ብወረቐት ክትሰድዶ እትኽእል ኣብ ገዛኻ ኢንተርነት ምስ ዘይብልካ ወይ ድማ ምስ ኢንተርነት ዝተኣሳሰር ኮምፒተር ዘለዎ ቦታ ክትከይድ ምስ ዘይትኽእል ጥራይ እዩ።

እንተደኣ ብ ወረቐት ደክለር ምግባር ፈለማኹም ኮይኑ ደክለረሽን ኣብ ወረቐት ክትገብርዎ ትኽልዎ ኢኹምብፖስታ ናይ ወረቐት ምምላስ እንተዘይተቐቢልኩም፡ ነቲ ናይ 2022 ግብሪ ምምላስ ቅጥዒ 2023 ici.ዳውንሎድ ከትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ።ወይ ድማ ካብቲ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ማእከል ህዝባዊ ፋይናንስ (ውልቃዊ ኣገልግሎት ግብሪ) ውሰዶ።

 • ነታ “vous déposez une déclaration pour la première fois” ዝብል
 • ዝርዝር ሓበሬታኻ ኣብ ገጽ 1 ምልኣዮ
 • ኩነታት ስድራቤትካን ቆልዑ እንተሃልዮምኻን ዓመት ልደት ምስ ስሞምን ቀዳማይ ኣስማቶምን ኣብ ገጽ 2 ግለጽ
 • እንተደኣ ኣብ 2023 ኣታዊ እንተሃልዩካ (ደሞዝ፡ ኣበል ወዘተ)፡ እቲ መጠን ገንዘብ ኣብ ገጽ 3 እንተደኣ ዝኾነ ነገር ኣታዊ "0" ጽሓፍ።

ኣድራሻኻ ንምምኽናይ ፣ ከከም ኩነታትካ ደጋፊ ሰነዳት ክትሰድድ ኣለካ

 • ተኻራያይ እንተኾይንካ፡ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ክራይ ውዕልን ናይ ክራይ ቅብሊትን (ካብ ዋና ክሕተት ዘለዎ) ናይ ኣዋርሕ ታሕሳስ 2023ን ጥሪ 2024ን ስደድ።
 • ናይ መንበሪ ኣድራሻ እንተሃልዩኩም ንዓመተ 2023 ክሳብ ሎሚ ዝሽፍን ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት ስደዱ።

> A lire : la fiche Réfugiés.info "Avoir une domiciliation postale"

 • ምስ ሓደ ሰብ ትሓድር እንተኾንካ፡ ነቲ ሰብ ነቲ ኣብ ገጽ 5 ዘሎ ምስክር ወረቐት ክመልእን ቅዳሕ ናይ መንነቱ ወረቐትን ቅዳሕ ናይቲ ናይ ክራይ ውዕሉ ወይ ናይ ዋንነት ውዕል ክህበካን ክትሓቶ ኣለካ።
በዓል መዚ ግብሪ ካብ 1 ጥሪ 2024 ጀሚሩ ኣድራሻኹም ክፈልጡ ኣለዎም።

ምሕደራዊ ስድራቤታውን ኩነታትካ ንምፍታሽ ፡ ቅዳሕ ናይ መንበሪ ፍቓድካ፡ ናይ መጻምድትኻን ቅዳሕ ናይቲ ናይ ስድራቤት መዝገብ መዝገብእንተሃልዩካ ከተተሓሕዞ ኣለካ።በዓል መዚ ግብሪ ኣብ 1 ጥሪ 2024 ኣድራሻኹም ክፈልጡ ኣለዎም።

> ንዝያዳ ንባብ ኣንብቡ Réfugiés.info "Avoir un livret de famille"

እንተደኣ ፈለማኹም ኮይኑ ብ ኢንተርኔት ደክሌር ምግባር : ነዚ ዝስዕብ ተኸተሉ

ፈለማ መጀመርታ ኣብ ቆጸራ ወይ ብፖስታ ካብ ማእከል ህዝባዊ ፋይናንስ à votre centre des Finances publiques. “ቁጽሪ ግብሪ” ብምጥቃቕ ነቲ መለለዪ ቁጽርኹም ምልኡ ።

 • እዚ ሓበሬታ ክትህቡ ኣለኩም፤
  - ምሉእ ስም፣ኣድራሻ ፣ ኢመይል
  - ቅዳሕ ናይ መለለዪ ካርድኹም ወይ ታሴራኹም ማለት (récépissé ወይ ከርድ ዘይወደቀ)
 • መንነትካ ምስተረጋገጸ፡ እቲ ምምሕዳር ኣብ impots.gouv.fr ቁጽሪ ግብሪኻን ዕለት ልደትካን ሒዝካ ናይ ብሕቲ ቦታኻ ክትፈጥር ከም እትኽእል ዝሕብር ኢመይል ይሰደልካ
 • ብድሕሪኡ ኢመይልካ ጽሒፍካ ፓስዎርድ ክትመርጽ ኣለካ። ብድሕሪኡ፡ ኣብ ውሽጢ 8 ሰዓታት፡ ናይ ብሕቲ ቦታኻ ንምንቅስቓስ ክትጥውቖ ዘለካ መላግቦ ዝሓዘ ኢመይል ክመጸካ እዩ።

ኣብ impots.gouv.fr ኣብ ውልቃዊ ቦታኹም ኣቲኹም “z sur “Déclarer mes revenus” ዝብል ጠውቑ :

 • ነቲ “vous déposez une déclaration pour la première fois” ኣብ ዝብል ጠውቑ
 • ዝርዝር ሓበሬታኻ ኣብ ገጽ 1 ምልኣዎ
 • ኩነታት ስድራቤትካን ቆልዑ እንተሃልዮምኻን፡ ዓመት ልደት ምስ ቀዳማይን መወዳእታን ስሞም ኣብ ገጽ 2 ግለጹ
 • እንተድደኣ ኣብ 2023 ኣታዊ እንተሃልዩካ (ደሞዝ፡ ሓገዝ ወዘተ)፡ እቲ መጠን ገንዘብ ኣብ ገጽ 3 ጽሓፎ፡ ዋላ ሓንቲ እንተዘይተቐቢልካ ዋላ ሓንቲ"0". ክትጽጽሕፉ ኣለኩም።

ኣድራሻኻ ንምርግጋጽ ከከም ኩነታትካ ደገፍቲ ሰነዳት ክትሰድድ ኣለካ፤

 • ተኻራያይ እንተኾይንካ፡ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ክራይ ውዕልን ናይ ክራይ ቅብሊትን (ካብ ዋና ክሕተት ዘለዎ) ናይ ኣዋርሕ ታሕሳስ 2023ን ጥሪ 2024ን ስደድ።
 • ናይ መንበሪ ኣድራሻ እንተሃልዩኩም ንዓመተ 2023 ክሳብ ሎሚ ዝሽፍን ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት ስደዱ።
 • ምስ ሓደ ሰብ ትሓድር እንተኾንካ፡ ነቲ ሰብ ነቲ ኣብ ገጽ 5 ዘሎ ምስክር ወረቐት ክመልእን ቅዳሕ ናይ መንነቱ ወረቐትን ቅዳሕ ናይቲ ናይ ክራይ ውዕሉ ወይ ናይ ዋንነት ውዕል ክህበካን ክትሓቶ ኣለካ።
በዓል መዚ ግብሪ ካብ 1 ጥሪ 2024 ጀሚሩ ኣድራሻኹም ክፈልጡ ኣለዎም።

ምምሕዳራውን ስድራቤታውን ኩነታትካ ንምፍታሽ፡ ቅዳሕ ናይቲ መንበሪ ፍቓድካ፡ ናይ መጻምድትኻን ቅዳሕ ናይቲ መዝገብ ስድራቤት እንተሃልዩካን ከተተሓሕዞ ኣለካ።


ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ንዝቕጽል ርክባትካ ምስቲ ፍሉይ ቦታኻ መለለዪታትካ (ቁጽሪ ግብሪን ምልክት ቃልን) ብጥንቃቐ ኣቐምጥዎ ።

እንተደኣ ድሮ ዴክሌር ጌርኩም ትፈልጡ ኮይንኩም :

ቁጽሪ ግብሪኻ ወይ ናይ ፈረንሳ ምትእስሳር ሕሳብካ ተጠቒምካ ናብ impots.gouv.fr ክትራኸብን ነቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ክትመልኦን ትኽእል ኢኻ።

>> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት ""Se connecter à un site avec France Connect" info "Se connecter à un site avec France Connect"

እንተደኣ ድሮ ሕሳብ ሃልይኩም ኮይኑ ኣብimpots.gouv.fr, እሞ እንተደኣ ኣብ ኢመይልኩ recevoir votre numéro fiscal par mail. ክመጸኩም እዩ ብተወሳኺ ቁጽሪ ግብሪኻ ኣብ ላዕሊ ናይቲ ናይ መወዳእታ ዝረኸብካዮ ናይ ግብሪ ምምላስ ቀዳማይ ገጽ ወይ ኣብ ናይ ግብሪ ምልክታታትካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ደክለረሽን ብሓፈሻ ድሮ ኣቐዲሙ ዝተመልአ እዩ፣ እዚ ማለት ኩባንያታት፣ ግዝያዊ ትካላት፣ ፈረንሳ ትራቫይል (ናይ ቀደም ፖል ኤምፕሎይ) ወዘተ ድሮ ነቲ ሓበሬታ ብቐጥታ ናብ ኣገልግሎት ግብሪ ሰዲዶሞ ኣለዉ።

 • ዝጸሓፍኩም ኩሉ ቅኑዕ እንተኾይኑ ኣረጋግጽ: ንሰራሕተኛታትን ግዝያውያን ሰራሕተኛታትን፡ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ (ዝዛዘመ ዓመት) ናይ ደሞዝ ወረቐት “ጽሩይ ግብሪ ዝኽፈል መጠን” ርአዩ።
 • ከምኡ’ውን ሓበሬታ ኩነታት ሓዳርን ጽግዕተኛታት ቆልዑን ምፍታሽ።
 • እቲ ምምሕዳር ዝረሰዐ ባእታታት እንተሃልዩ ወይ ጌጋታት እንተሃልዩ ዝጎደለ ሓበሬታ ምውሳኽ።
 • ኣስተውዕል: ካብ ባዕልኻ ዝሰርሕ ንጥፈት ገንዘብ እንተረኺብካ፡ ንመግለጺ ግብሪ ኣታዊ ቁጽሪ 2042-C Pro ("ማይክሮ-ኢንተርፕረነር ኣብቲ እቶት ዝኽፈል ግብሪ መሪጹ" ወይ “ፕሮፌሽናል ኢንዱስትርያውን ንግዳውን ኣታዊ) እውን ክትመልእ ኣለካ / / Régime micro BIC" ወይ "revenus non commerciaux professionnels / Régime micro BNC egime BICegime micro regime” ወይ “professional non-commercial income / BNC micro regime” ከከም ኩነታትካ ኣብ ናይ 2023 ግብሪ ምስክር ወረቐት ዝተጻሕፈ መጠን ገንዘብ ኣብዚ ብምጥዋቕ ተወከሱ autoentrepreneur.urssaf.fr.

  > ንዝያዳ ንባብ :ኣብ ሕሳብ Réfugiés.info "Devenir auto-entrepreneur", ብፍላይ እቲ ክፋል “Payer les impôts” ኣብ ታሕቲ ገጽ ኣሎ።
 • ኩሉ ጽቡቕ እንተኾይኑ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉኻ፤

- ዋላ ሓንቲ ኣይትግበሩን ኣብ ሓጋይ ናይ ኣዋጅ ኩነታት ምልክታ ንኽመጹ ተጸበዩ።

- ዲክለሬሽንካ ምሉእን ምጽዳቕን ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ናይ ዲክለሬሽን ኩነታት ምልክታኻ ከተውርድ ትኽእል። ኣብቲ ናይ ጸብጻብ ግዜ፡ ዋላ ድሕሪ ምፍራምካ፡ ክሳብ ዝደለኻዮ ግዜ ብኢንተርነት ግብሪ ምምላስካ ከተዐርዮ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ቀንዲ ሕቶታት ምምላስ ግብሪ ኣብዚ ኣለዉ፣ ምስ ሓፈሻዊ መልስታት።
ici.ምስ ሓፈሻዊ መልስታት።
ካብ 2023 ጀሚሩ ድሮ ብኢንተርነት መግለጺ እንተገይርኩም፡ ብቐጥታ ኣብ Impots.gouv ሞባይል ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕለይ ስቶር ወይ ኣብ ኣፕ ስቶር ናይ ኣታዊ ግብሪ ምምላስኩም ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
Impots.gouv sur Play Store ወይ ኣብ App Store.
እቲ ሰነድ ድሮ ቅድሚኡ ተመሊኡ ኣሎ፣ pré-rempli ድሕሪኡ ነቲ ሓበሬታ ከተረጋግጾን ኣድላዪ እንተኾይኑ ክትቅይሮን ኣለካ፣ ንኣብነት ጽግዕተኛታት ምእላይ/ምውሳኽ፣ RIB ምቕያር/ምውሳኽ፣ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ምቕያር

ደረት ግዜ ናይ ደክሌር ምግባር ወይ ምሕባር፣ ኣብ ወረቐትን ኣብ
ኢንተርኔትን ሓበሬታ ኣለኩም :

 • ኣቲ ሓበሬታ ናይ ምስዳድ ውሱንን እዋን ካብ መንጎ ወርሒ፣ ግንቦትን
  ፈለማ ሰነን እዩ።.
 • ኣብ ኢንተሬት ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ይነውሕ፣ ስለዚ ኣብኡ ክትምልኡ ትኽእሉ ኢኹም.
ክፍለጥ ዘለዎ!
እቲ ዝግባእ እዋን ኣየናይ ምዃኑ ንምግማት ኣብዚ ጠውቑ simulateur en ligne
ኣዝዩ ዘገድስ!
ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ እንተ ኣዊጅካ፡ ካልእ ምምሕዳራዊ ስጉምትታት፡ ከም ምጽራይ ጸዓት ወይ ናይ ህጻናት ናይ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ፡ ከተደናጉዮ ሓደጋ ኣለካ።comme le chèque énergie ou la bourse scolaire ግብሪ ዝኽፈል እንተኾይኑ መቕጻዕቲ (ተወሳኺ ግብሪ) ክትከፍል እውን ሓደጋ ኣለካ።

ኣብ መወዳእታ ናይ 2023 መግለጺ ኣታዊኻ፡ ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ ኣብ ኣታዊኻ ዝምልከት መጠን ምቑራጽ ግብሪ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ: ማለት ካብ ደሞዝካ ዝዕቀብ ሚእታዊት።

መልእኽቲ ክትቅብል ኢኹም "መተሓሳሰቢ ግብሪ" ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰነድ ክመጸካ እዩ።

 • ነቲ መግለጺ ብወረቐት እንተሰዲድካዮን ፍሉይ ቦታ እንተዘይብልካን ብፖስታ
 • ነቲ ኣዋጅ ኣብ ኢንተርነት እንተገይርካዮ ኣብ ውልቃዊ ቦታኻ ከተውርዶ።
ኣዝዩ ኣገዳሲ!
ግብሪ ዝከፈልክሉ ወረቐት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ ፣ ዋላ ግብሪ እንተዘይከፈልካ ናይ ግብሪ ምልክታኻ ክትሕሉ ኣለካ።

ብዙሓት ምምሕዳራትን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ነዚ ሰነድ ተጠቒሞም ኣገባባት (ሓገዝ CAF፡ ሕሳብ ባንክ፡ ማሕበራዊ ኣባይቲ ወዘተ) ይፍጽሙ። ባንክታት ልቓሕ እንተ ኣመልኪትካ የድልየን እዩ።

ክፍለጥ ዘለዎ!

ልክዕ ድሕሪ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዝግበር መግለጺ ግብሪ ኣታዊ፡ ኣብቲ ፍሉይ ከባቢኻ ነቲ ናይ ግብሪ ምልክታ እናተጸበኻ፡ እቲ ናይ ኣታዊ ግብሪ መግለጺ ኩነታት ምልክታr, l'avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus (ASDIR) (ASDIR) ንምምሕዳራዊ ስጉምትታት (ንኣብነት መንበሪ ማሕበራዊ ምሕታት) ይርከብን ተቐባልነት ይረክብን።
እቲ ዝግባእ እዋን ኣየናይ ምዃኑ ንምግማት ኣብዚ ጠውቑ simulateur en ligne

ኣብ ምሉእ ዓመት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ግብሪ ብቐጥታ ካብ ደሞዝካ ይቑረጽ፡ እቲ ገንዘብ ናብ ባንክ ሕሳብካ ቅድሚ ምእታዉ። እቲ ልክዕ መጠን ገንዘብ ኣብቲ ናይ ክፍሊት ወረቐት ተገሊጹ ኣሎ።

ዝያዳ ክትከፍል እንተድኣ ኣለካ፡ እቲ ናይ ግብሪ ምልክታ ክንደይ ክትከፍል ከም ዘለካን ክሳብ ኣየናይ ዕለትን ይገልጽ

ክፍለጥ ዘለዎ!
እቲ ምውጻእ ካብ ባንክ ሕሳብካ ኣውቶማቲክ እዩ፣ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣየድልየካን እዩ።simulateur en ligne

ንተደኣ ናይ ውልቁም ስራሕ ሃልይኩም (ን ኣብነት , les auto-entrepreneurs) ንዙሓት ኣገባብ ናይ ምኽፋል ግብሪ ኣለውኹም:

 • እንተደኣ እዚ ኮይኑ ምርጫኹም le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, እዚ ማለት ን ለዛምፖን ነቲ ብ cotisations sociales ዝበሃል ብሓንሳብ ትኸፍልዎ መለት እዩ ብ ቀጥታ ካብ autoentrepreneur.urssaf.fr.
 • ናይ መወዳእታ ክፍሊት ግብሪ ኣታዊ እንተዘይመሪጽካ፡ ከምኡ’ውን ሰራሕተኛን ኣብ ሓደ እዋን ርእስኻ እትሰርሕን እንተኾንካ፡ ግብሪኻ ብኣውቶማቲክ ዲቢት ካብ ባንክ ሕሳብካ ትኸፍል።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info ተወከሱ "Devenir auto-entrepreneur", ናይ ውልቃዊ ኣከፋፍላ “Payer les impôts” eኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ኣለኩም

ብድሕሪኡ’ከ ?

ዓመት ዓመት ዴክለረሽን ምግባርኩም ኣረጋጹ፣ እንተደኣ ኣብ እዞም ዝስዕቡ ለውጥታት ጌሮም እውን ፣ ሓብሩ

 • ምሉእ ኣድራሻ (aኣድራሻ፣ ናይ ኢመይል ኣድራሻ ቁጽሪ ቴለፎን ከምኡ ውን RIB)
 • ኩነታት ናይ ቤተሰብ le (መርዓ ወይ ፓክ PACS, ፍትሕ ፣ ወይ መስርሕ ናይ PACS, ወጻምዲ ዝሞትዎም ወይ እውን PACS መናብርቶም ዝሞትዎም፣ ወይ እውን ውሉዳት እንተለውኹም).

ኩሉ ኩነታ ን ኣታዊኹም ክጸልዎ ስለ ዝኽልእ እብ ግምት ኣእትውዎ

ኣብ ሕሳብኩም ክፈቱ espace particulier sur impots.gouv, ኣብቲ « Gérer mon prélèvement à la source » ዝብል « Signaler un changement »ጠውቁ.

መጠን ምቑራጽ ግብሪ፡ ብቐጥታ ካብ ደሞዝካ ዝውሰድ ሚእታዊት (%) ኣታዊኻ እዩ።

ብኣገልግሎት ግብሪ ብመሰረት ኩነታትካ ዝሕሰብ ኮይኑ ኣብ ፍሉይ ቦታኻ ኣብ e espace particulier sur impots.gouv.fr,
፣votre espace particulier sur impots.gouv.fr, ኣብቲ "Gérer mon prélèvement à la source" .

ብ2 ኣማራጺታት ክትቅይሮ ተኽእሎ ኣሎ፤

 • ኣብ መንጎ እቶም 2 ሰባት ኣብ ሓደ ግብሪ ዝኽፈል ስድራቤት ዓቢ ፍልልይ ኣታዊ እንተሃልዩ፡ እቲ ናይ ምቑራጽ መጠን ኣብ ክንዲ እቲ ሓደ ደረጃ (ንኽልቲኦም ሰባት ሓደ ዓይነት ደረጃ) ውልቃዊ ክኸውን ይኽእል (ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዎ)። እቲ ደረጃታት ብክፍሊ ግብሪ እዩ ዝሕሰብ።
 • ሰራሕተኛ እንተኾንካን ንውልቃዊ መጠን ምጉዳልካ ንኣስራሒኻ ክትሕብር እንተዘይደሊኻን፡ "ገለልተኛ" ደረጃ (= ብሕታዊ ዘይኮነ) ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ ክፍሊ ግብሪ ኣብ እዋን ምትዕርራይ ነቲ ፍልልይ ይሕስቦ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

Le service des impôts calcule ensuite la différence pendant la régularisation.

ኣገዳሲ!
ብድሕሪኡ እቲ ኣገልግሎት ግብሪ ኣብ እዋን ስሩዕ ምግባር ነቲ ፍልልይ የስልጦ።
ናይ ደቢት ደረጃኻ ክትቅይር እንተዘይደሊኻ፡ ኣብቲ ፍሉይ ቦታኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣየድልየካን እዩ።
እቲ ኣገልግሎት ግብሪ ኣስሊዑ ብኣውቶማቲክ ክጥቀመሉ እዩ።

ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ናብ ኣገልግሎት ሓበሬታ ግብሪ ብስልኪ ቁጽሪ 0809 401 401 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8፡30 a.m ክሳብ 19 p.m (ብዘይካ ህዝባዊ በዓላት)።

ምፍላጡ
ቅድሚ ምድዋልኩም፡ ቁጽሪ ግብሪኹም ኣብ ጥቓኹም ውሰዱ። ፋይልካ ረኺቡ ንጹር መልሲ ክህበካ ክሕተት እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

25 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
alaa1988alaa1988ተርጓሚ/ሚት
shamshamተርጓሚ/ሚት
yazanyazanተርጓሚ/ሚት
mohammadmohammadተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_84344799utilisateur_84344799ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ