'ሌዝ ኣምፖ ናተይ ግብሪ ምክፋል' ፣ ኣታዊ ምሕባር ዴክላረ ምግባር

'ሌዝ ኣምፖ ናተይ ግብሪ ምክፋል' ፣ ኣታዊ ምሕባር ዴክላረ ምግባር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 12 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

ናይ ግብሪ ኣታዊ ኵሉ ወጻኢታት ን ሃገር ግቡእ ዝኽፈል ፣ ሓፈሻዊ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕናን ኣብ ናይ ሾማስ ሓገዝ ንክረክብ ይሕግዙና ፤ናይ ግብሪ ኣታዊ ብፍልይ ፣ ንኣብነት ትምህርቲ :ሕክምናን: ሓገዝ ን ጽጉማት ናይ ኤረሳ : ናይ ጡረታ :ኣብ መድሃኒት :ኣብ ኣግልግሎት:ኣብ ናይ ህዝባዊ ኣባይቲ ገዛውቲን ፣ ወዘተ ንምኽፋል የኽለና።

ስለዚ ድማ ፣ ኣብ ነብሲወከፍ ዓመት፣ ካብ ኣታዊ ኹሉ ሰብ ናብ እቲ ናይ ግብሪ ቦታ ካም ዝኽፈል ይግበር።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ካብ 2019 ንደሓር

ሌዛምፖ ምኽፋል ናይ ግብሪ ፣ ብቀጥታ ስለ ዝወስዶ፣ ኣብ ናይ ደክሌረሽን ምምላእ ኣየድሊን እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ንመጀርያ ግዜ ዴክላረ ፣ ግሁድ ምግባርና ምርግጋጽ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቶም ናይ ኣታዊ ምሽጢ ሃገር ሰራሕተኛታት፣ ኣታዊኹም ብምፍላጥ ዝግብኣኩም ግብሪ ምእንቲ ክትክእሉ የኽእለኩም። እቲ መስርሕ እቲ መስርሕ፣ "déclarer"ይበሃል።

እንተደኣ 18 እንተኾንኩም፣ እሞ ኣብ እንዳ ስድራኹም እትቕመጡ ኮይንኩም፣ ምስ ናይ ስድራኹም ኢኹም ዲክላር እትገብሩ። ወትሩ ወላ ንኡሽቶ ትኹን ኣታዊ ይሃልውኩም፣ ዲክሌር ምግባር ኣይትረስዑ።

ናይ ዲክለረሽን፣ ኣታዊ ብ ነፍስወከፍ : እንተደኣ፣ ምርዕዋት እንተኾንኩም፣ ቆልዑ እንተለኩምን፣ ኣብ ሓንቲ ቤተሰብ እንተኾንኩም እዩ ዝቅመር።

ን ኣፍልጦ!

ኣብ ናይ ስድራኻ ሓባራዊ ዲክሌረሽን፣ ክፍቀደኩም ዝግባእ ብ 25 ዕድመ እዩ ዝፍቀዱ።

እቲ ደክለረሽን እዚ ዝስዕብ፣

  • ኣብ ነፍስወከፍ እዋን , ኣብ እትገብርሉ፣ ውጽኢቱ ኣብ ዝቕጽል ዓመት እዩ ዝግምገም። እቲ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ መገምገሚ ናይ እትከፍልዎ መገምገሚ ይኸውን።
  • ኣብ እዋን ሓጋይ , እቲ ክትከፍልዎ ዝግበኣኩም ይስደደልኩም "avis d’impôt" ኣዩ ዝበሃል። እቲ መስርሕ "régularisation" ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣታዊኹም ተገምጊሙ፣ እንተደኣ ብዙሕ ከፊልኩም ኴንኩም፣ ገንዘብኩም ይምለሰልኩም እዩ፣ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ወረቐትኩም ክትረኽብዎ ኢኹም። እንተደኣ እቲ ውጽኢት ብኣንጻሩ ኮይኑ ድማ፣ ክትውስኹ ኣብ ዝቕጽል እዋን ኣታዎኹም ብቐጥታ ካብ ኣታዊኹም ከም ዝሰሓብ ይኸውን።
2

ሓበሬታ ክረክብ ኣለኒ ብዛዕባ ፎርሙል ናተይ ኣታዊ ዴክላረ ንክገብር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ካብ 2019 ኣትሒዙ ፣ዲክለረሽን ብ ኢንተርነት እኳ እንተኾነ፣ ግን ፣ እንተደኣ ብእኡ ዘይጌርኩሞ ብ ወረቐት ናብ ኣድራሻኹም ይስደደልኩም ፣እሞ ደክሌር ትገብሩ ።  

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ደክሌረሽን ናይ 2022 እቲ ኣታዊ ናይ 2021 ካብ ክሳብ ሚያዝያ 2022 እዩ ድማ ዝሕሰብ።

እንተድደኣ ን ፈለማ እዋን ኴንኩም ዴክለር ትገብሩ ዘለኹም

  • ንምርካብ በዚ ወብሳይት ምውካስ የድሊ "Numero fiscal " ንምርካብ depuis le site des impôts en cliquant ici.
  • ብድሕሪኡ ነቲ "Vous êtes un particulier", "ዝብል ምስ ጠወቕኩሞ፣ብምቕጻል። "Je n'ai pas de numéro fiscal".ዝብል ምስ ጾጽሪ ክወሀበኩም እዩ።

እንተደኣ ፈለማ እዋንኩም ዘይኮይኑ ድማ :

  • ናብዚ ዝስዕል ሊንክ ብምጥዋጥ impots.gouv.fr gኩሉ ዝርዝራትኩም ምሉእ እዩ ዝጸንሓኩም (ሕሳብ ናይ ኣታዊኹም ወዘተ, …).
  • ኣብኡ ኩሉ ነገር ብ ትኽኽል ተመሊእይ እንተሎ ኣረጋግጹ፣ እንተደኣ ዝተቐየረ ነገራት ሃይኩም ድማ ኣስተኻኽዎ። እንተደኣ እቲ ኩናትኩምን ኩነታት ስድራኹምን ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሃልዩ ኮይኑ፣ ብጥንቃቐ ረኣይዎ

! ኣገዳሲ ሓበሬታ!

እንተደኣ ኢንተርነት ናይ ምርካብ ኩነታት ዘይተመቻቺእልኩም፣ ልክዕ ናይ ፎርሙል ቅጥዒ ወረቐት፣ ኣብ ከባቢ ሚያዝያ ክመጸኩም እዩ። መሊእኩም ስደድዎ።

3

ዴክላረ ክግብሮ ዝግብኣኒ ኣብ መዓልተይ፣ ናይ ቆጸራ ዕለት ከይወደቀ ከሎ፣ ክልእኽ ኣልኒ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቱ ደረት ናይ ደክለረሽን ፣ደረቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጉንበት ክሳብ ሰነ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ዲክለረሽን ኣብ ኢንተርነት ይሕበረኩም፣ እንተደኣ ብዝኾነ እዋን ዲክለረሽንኩም ዝናውሓሉ ኩነት ተፈጢሩ ኣብ እቲ ወረቐት ናይ ደክለረሽን ይሕበረኩም እዩ።

ንምፍላጡ ዘገድስ!

እንተድደኣ ኣብ እዋኑ እቲ ኣኣታዊ ዘይከፊልኩም፣ ከቅጽዓኩም ይኽእል እዩ።

4

መልሲ ቅብሊት ናይ ግብሪ ክብጽሓኒ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ግብሪ ክኸፍል ዘይክኸፍል ይኽእል ፣ ግን ብዝኾነ ይኹን ናይ ግብሪ ዝከፈልክሉ ወረቐት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ ፣ ንካልእ ቤት ጽሕፈታት መታን ክጥቕመና ክንሕዞ ይግባእ ፣ ናይ ግብሪ ወረቐት ኣብ ዝኸድናዮ ቤት ጽሕፈት ቀጻሊ ኢና ክንሕተት ፤፣ 

5

ግቡእይ ናይ ግብሪ ከፊለ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኵሉ ግዜ ዓመት ዓመት ናይ ግብሪ ካብ ናተይ ኣታዊ ተራእዩ ብቀጥታ ካብ ሕሳብ ናተይ ይቁረጽ፣ ማለት ኣብ ናይ ፊሽ ድ ፐይ ካብ ዶሞዝ ብዝተሓበረ መጠን ገንዘብ ፣ 

ኣስተውዕል\ሊ ናይ ግብሪ ጥራሕ ካብ ናይ ኣታዊ ካብ ሕሳብ ብቀጥታ ዝቁረጽ ፣ ናይ ካልእ ነገራት ከም ቀረጽ ናይ መንበሪ ገዛ ፣ ገደብ ናይ መዓልታት ኣለዎ ፣ ኣብ እቲ ዝመጻኒ ወረቐት ተጻሒፉ ኣሎ ብኸመይ ከም ዝከፍል።  

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ናይ ግብሪ ግቡአይ mes impôts ዴክላረ ይገብር

ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ዴክላረ ክንገብር ኣሎና፣ ናይ ቤተሰብ ኩናታ ምስ ዝቕየር እውን ክትመልእዎ ይግባእ። ስለዝኾነ ድማ ናይ ታኽስ ወይ ግብሪ ኣከፋፍላኹም ክጽሎ ስለ ዝኽእል። እንተድደኣ ተመርዒኩም ወይ እውን ብ ዘይ መርዓ ብሓባር ተኸርሺምኩም ወይ PACS ጌርኩም እንተደኣ ትሀንብሩ ሃሊኹም ፣ ቆልዓ እንተወሊድኩም ከተመልክቱ ይግባእ ።

እዚ ድማ ኣኣብ እቲ ወብሳይት ናይ impots.gouv, ብምኻድ « Gérer mon prélèvement à » ኣቲኹም ኣተዓራርዎ። በዚ ድማ ናይ ዓመታዊ ዲክለረሽን ብምጽፋፍ ትቐስኑ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
32 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
20እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible