ምምዝጋብ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ

ምምዝጋብ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ

ብሕጽር ዝበለ፣

እንታይ ኢዩ?

ቤት ጽሕፈት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዝ፣ ወይ ሓደ ስልጠና ኮርስ ናይ ሞያ ንምርካብ ይሕግዝ፣ ኵሉ ግዜ ክፍሊት ኣለዎ ፣ ሓደ ሞያ ንምምሃር ወይ ሓድሽ ተመክሮ ንምጥራይ፤፣

ንምህዝቢ ዘገልግል ኮይኑ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ኣማኻርቲ የራኻብ፤፣

ምፍላጡ ኣገድስቲ ዝኾኑ ነገራት ፣ ረስፕሲ ምስ ሓዝኩም ናይ ስራሕ ፍቓድ እንተ ኣለኩም፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ክትምዝገቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ፣

ሓንሳብ ምስ ተምዝግበኩም\ክን ፣ከምቶም ስራሕ ዝደልዩ\ያ ትኾኑ\ና፣ ኣብ`ዚ ቦታ ምምዝጋብኩም\ክን ናይ ምወላ ሓገዝ ክትረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣ ንኣብነት ን ኣስታት 6 ወርሒ ዝኸወን እንተ ሰሪሕኩም\ክን፤ ከባቢ 130 መዓልታት ወይ 910 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ 24 ዝሓለፈ ኣዋርሕ ፣ à l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE).

መሰል ናይ ሾማሽ ሓገዝ ገንዘብ ክተረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ብ ኢንተርነት ኦን ላይን ወይ ብቐጥታ ኣብ መስመር ክትምዝገቡ\ ባ ትኽእሉ\ላ ኢኹም\ኽን ፤፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ንምምዝጋብ ብ ኦን ላይን ኢንተርነት ብቴልፎን ወይ ኮምፒተር ጌርኩም\ክን ክትመዝገቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣

ኣብ`ዚ ዌብ ሳይት እንተ በጸሕኩም\ክን sur la page d'accueil du site, በዚ ዝስዕብ ዝርዝር ተወክሱ\ሳ፤፣

ኣብታ ሳልሰይቲ ከባብ ቀያሕ ጠውቕ ወይ ኣብ`ዚ ይምዝገብ በዚ ይምዝገብ፤፣

ኣብ ከባብ ብቀይሕ ሕብሪ ጠውቅ`` ሞን ኣስኽብሲዮን ዝብል ምምዝጋብ ጀምር፤፣

ምፍላጡ ኣግዳሱ ነገር ፣

ኣብ ኢንተርነት ክትምዝገቡ\ባ እንተ ዘይደሊኹም\ኽን፣ ኣብ ኣጅንሲ ቤት ጽሕፈት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ኬድኩም\ክን ክትምዝግቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣ ኣብ`ዚ ሰማዊ ሕብሪ ዝርዝር ናይ ኣጅንሲ Trouvez l’agence Pôle Emploi la plus proche de chez vous ኣብ ጥቓ መንብሪ ገዛኹም\ኽን ኣድረስ ፖል ኣምፕልዋ ክትረክቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣

ኣብ`ኡ ምስ በጻሕኩም\ክን ክንምዝገብ ደሊና በለዎ\ወን ፣ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ፖል ኣምፕልዋ ንኽትምዝገቡ\ባ ክሕግዝኹም\ኽን ኢዮም፤፣

2

ናትካ\ኪ ውላቃዊ\ት ምሉእ ሓበሬታ ምላእ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ውልቃዊ\ት ድሕረ ባይታ ናትካ\ኪ ክት መልእ\ኢ ኣለካ\ኪ፣ ናትካ ቁጽሪ ተሌፎን ን ኢመይልን ኣድረስ ብርግጽ ምላእ መታን ኣጀንሲ ናይ ፖል ኣምፕልዋ ኮንታክት ርክብ ክገብሩ\ራ ምሳኻ\ኺ ፤፣

ምስ ቤት ጽሕፈት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ብኸመይ ሓሳብ ንምቅይያር ምርጹ\ጻ

ኣብ “oui, j’accepte”, ዊ ጀ ኣክሰብቲ ዝብል እንተ ጠውቅካ\ኪ ንኵሉ ዓይነት ሰንድ ብ ኢመይል ወይ ኣብ ናትካ\ኪ ቦታ ውልቃዊ\ት መልእኽቲ espace personnel ሕሳብ ናይ ፖል ኣምፕልዋ ንክላኣኸካ ስምም ዕ ጌርካ\ኪ ኣለኻ ማለት ኢዩ፤፣

ኣብ “non, je n’accepte pas ኖ ጁ ኔ ፓ ኣክሰፕተ ዝብል እንተ ጠውቕካ ብ መንገዲ እንዳ ላ ፖስት ብደብዳቤ ክላኣኸካ\ኪ ኢዩ፣ ከም ኡውን ኣብ ሕሳብ ናይ ፖል ኣምፕልዋ espace personnel ናትካ\ቲ ኣክውንቲ ብፔድ ኢፍ ዶክሜንቲ ሰንድ ክትረክብ\ቢ ትኽእል፣፤

3

ሓደ ኮድ ፓስ ወርድ ን ኣካውንቲ ናትካ ፍጠር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ`ዚ ናትካ\ኪ ሕሳብ ኣካውንቲ ክትክፈት ኣለካ\ኪ

•ሓደ መለልይ ኢመይል ወይ መጸውዒ ስም ግበር ኢኻ’ኺ

•ሓደ ፓስወርድ ኮድ ምረጽ ኵሉ ግዜ ኣብ ኢንተርነት ናይ ዌብ ሳይት መታን ክትጥቀመሉ\

ምፍላጡ ኣገድስቲ ነጥቢ ፣ ኣስተውዕል\ሊ ክትርስዕ\ዒ የብልካ\ክ\ን ፣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ ፣ ኣብ ዝኾነ መሰንዲ ጸሓፍ\ፊ ኣብ ተሌፎን ወይ ኣብ ገለ ወረቐት ጸሓፍ\ፊ፤፣

4

ናትካ\ኪ ምምዝጋብ ምፍጻም

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ምሉእ ብምሉእ ንክትምዝገብ\ቢ ምኽንያት ን ንሕቶታት ክትምልስ ኣለካ\ኪ፤፣

ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ናትካ\ኪ ብደቂቅ ኣስተውዕልካ\ኪ ክትምልስ\ሲ ኣለካ\ኪ ፣ ኣብ መወዳእታ ናይ ምምዝጋብ ምስ ፖል ኣምፕልዋ ናይ መጀመርያ ግዜ ቆጸራ ንምሓዝ ሓደ ዕለት ክትመርጽ\ጺ ኣለካ\ኪ ፤፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ እዚ ቆጸራ ምስ ፖል ኣምፕልዋ ናይ ግዴታ ኢዩ ፣

ሓንሳብ ምስ ተምዝገብካ\ኪ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ፣ ሓደ መለለዪ ቁጽሪ ክውሃበካ\ኪ ኢዩ ፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዌብ ሳይት ክትጥቀም\ሚ ምስ ትደሊ\ዪ በዚ መለልይ ቁጽሪ ክትጥቀ\ሚ ትኽእል\ሊ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈት ወይ ስራሕ ንምሕታት ውድድር ከተቀርብ ወይ ኮርስ ክትገብር\ሪ ምስ ትደሊ\ዪ ነዚ ውልቃዊ\ት ቁጽሪ ትሕተት\ቲ ፤፣

5

ኣብ ናይ መጀመርያ ቆጸራ ምስ ፖል ኣምፕልዋ ኣብ ቆጸራ ክትርከብ\ቢ ኣለካ\ኪ፤፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ መንጎ ናይ ምምዝጋብ ንቆጸራ ሓደ ዕለት ክትመርጽ\ጺ ኣለካ\ኪ፣

ቆጸራ እንተ ሒዝካ\ኪ ብደብዳቤ ናይ ቆጸራ መልእኽቲ ክመጸካ\ኪ ኢዩ ፤፣

ምፍላጡ ኣገድስቲ ነጥብታት ፣ እዚ ቆጸራ ብጣዕሚ ኣገዳሲን ግድነትን ኢዩ ፣

ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ክትመጹ\ጻ ዘይትኽእሉ\ላ እንተ ኮንኩም\ክን ን ፖል ኣምፕልዋ ክትሕብሩ\ራ ኣለኩም\ክን ፣ በመንገዲ ናይ ተሌፎን ወይ ብኣካል ኣብ ቤት ጽሕፈት ብምቅራብ ክትሕብሩ\ራ ኣለኩም\ክን፤፣

ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ክቅረቡ ዝግብኦም ሰነዳት ወይ ዶክሜንት

•ናትካ\ኪ ረስፕሲ ወይ ካርት ሰጁር

•ካርት ቪታል ወይ ኣትስታሲዮን ፑማ ሴ ኤስ ኤስ ናይ ጥዕና ወረቐት

•ናትካ\ኪ ሪብ ኣለካ\ኪ እንተ ኮይኑ ናይ ባንኪ ቁጽሪ ሕሳብ ማለት ኢዩ

•ሲቪ ኣለካ እንተ ኮይኑ እንተ ዘይብልካ\ኪ ኮይኑ ግን ንክተዳልው\ዊ ብልቢ ንላበወካ’ኪ ፤፣

ኣብ`ዚ ቆጸራ ምስ ቀረብካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ብዛዕባ ናትካ\ኪ ድሕረ ባይታ ከረጋግጽ ኢዩ ፣ ብድሕሪ ዝርርብ ካብ ተምክሮ ናትካ\ኪ ትድለዮ ስራሕ ምስ ኣረጋገጸ ፣ በዞም ሓበሬታ ሓደ መደብ ናትካ\ኪ ፕሮጀክት ክፍጠር ኢዩ ፣ ፕሮጅክት ምስ ስራሕ ዝወሃህድ ፣ እዚ ማለት ብዛዕባ ናትካ\ኪ ሞያን ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈት ዘደልዩ ነጥብታት መደብ ፣ ክሳብ ኣብ ካልኣይ ቆጸራ ትራኸቡ\ባ ፣ ኣብ ካል ኣይ ቆጸራ ምስ ናትካ\ኪ ክእለት ድልየትን ዝዛመዱ ሓደ ፍታሕ ከዳሉ ይኽእል፤፣

ምፍላጡ ኣገደስቲ ነገራት ፣ እዚ ቆጸራ ፈተና ወይ መርመራ ኣይኮነን ፣ ዝኾነ ጸቕጢ ክትገብር የብልካን ፣ ኣማኻሪ\ት ን ዓኻ\ኺ ዝጠቕሙ\ማ ኣብ ውልቃውን ሞያውን ሓበሬታት ክ\ት\ህበካ\ኪ ይ\ት\ኽእል፤፣

6

ኣብ ናትካ\ኪ ውልቃዊ\ት ሕሳብ ኮንክት ንምግባር\ ንምእታው፤፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ድሕሪ ምምዝጋብካ\ኪ ፣ ኣብ ናትካ\ኪ ፕሮፋይል ክትኣቱ\ዊ ትኽእል\ሊ፣ ናትካ\ኪ ሰነድ ኣብ እስፓስ ፔርሰነል ዝብል ናይ ዶክሜንት መሰንዲ ውልቃዊ ዶክሜንት ናትካ\ኪ ክትረክብ\ቢ ትኽእል\ሊ፤፣ ኣብ ኢንተርነት ዌብ ሳይት ወይ ብ ተሌፎን ስማርት ፎን ወይ ብ ኮምፒተር ብምጥቃም ፣

ናብ ዌብ ሳይት ብምኻድ

  • ኣብ ኮኔክስዮን ዝብል ጽሑፍ ክንጥውቕ ኣለና
  • ድሕሪ እዚ ናብ ኮንዲዳ ዝብል ንጥውቅ
  • ድሕሪ እዚ መጠቀሚ ምሉ እ ስም ክንጥውቅ ኣለና፣ ድሕሪ እዚ ኣብ ሞትፓስ ዝብል ጽሑፍ ኮድ ፓስ ወርዲ ከንእትው ኣለና ፤፣ ነዚ ምስ ገበርና ሱ ኮንክት ዝብል ክንጥውቕ ኣለና ብቀጥታ ናብ መስመር ኦን ላይን ክንኣቱ ኢና፤፣
  • ኣብ ናትካ\ኪ ቦታ ናይ ውልቃዊ እስፓስ ፖል ኣምፕልዋ ምስ በጻሕካ\ኪ
  • ማ ኹ ሸር ሽ ዝብል ጠውቕ\ቒ እዚ ማለት ስራሕ ንምድላይ ኢዩ ፣ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ናትካ\ኪ ኵሉ ሰነድ ናይ ውድድር ክትረክብ ትኽእል\ሊ ኢኻ\ኺ፣ ኣለካ\ኪ እንተ ኮይኑ ፣
  • ኣብ ሞን ዶሴ ዝብል ጽሑፍ ምስ ፖል ኣምፕዋ ሓሳብ ዝተቀያይርካ\ኪ\ዮ ሰነድ ክትረክብ ትኽእል\ሊ ኢኻ፣፤ ሴ ኢሲ ኮንታክት ኣ ኮንሰይ ዝብል ጽሑፍ ምስ ናትካ’ኪ ኣማኻሪ\ት ርክብ ንምግባር ትኽእል፤፣ ሴ ኢሲ ትራንስ ሜትር ኣ ዶክሜንት ዝብል ጽሑፍ ናትካ\ኪ ዶሴ ወይ ሰነድ ናብ ፖል ኣምፕልዋ ክትልእኽ\ኺ ትኽእል\ሊ፤፣

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ከንሕድስ ኣለና

ድሕሪ ምምዝብጋና ቀጻሊ ወርሓዊ ኣክችዋሊዘ ክንገብር ኣለና ሕቶታት ብምምላስ ዴክላረ ንግበር ኣብ ፖል ኣምፕልዋ፤፣

•ኣክችዋሊዘ ማለት ነቲ ንደለዮ ከነረጋግጽ፣ ወይ ሓድሽ ነገር እንተ ደሊና ከኣ ምሕባር ማለት ኢዩ ፤፣

•ኣብ ዌብ ሳይት በዚ ሊንክ le site web ወይ ብ ስማርት ተሌፎን ኣፕሊኬሽን ጌርና ክንግብሮ ንኽእል፤፣

•ምፍላጡ ኣገድስቲ ነገራት ፣ ኣክችዋሊዘ ቀጻሊ ወርሓዊ ክንገብር ግዴታ ኢዩ ቅድሚ ዕለት 15 ክኸውን ኣለዎ፣ እዚ እንተ ኣማሊ እና ኵሉ ግዜ ምዝጉባት ክንክወን ንበቅዕ፤፣

ቀጻሊ ምስ ናትካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ተዘራረብ

ድሕሪ ናይ መጀመርያ ምስ ናትካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ምዝርራብካ\ኪ፣ ብደብዳቤ ወይ ብኢመይል ካልእ ቆጸራ ቀጻሊ ክግበረለካ\ኪ ኢዩ፤፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ ኩሉ ግዜ ቆጸራ ናይ ፖል ኣምፕልዋ ግዴታ ኢዩ፤፥

ዘይጥዕመዓካ\ኪ እንተ ኮይኑ ብዝተኻኣለ መጠን, ቅድሚ ቆጸራ ንፖል ኣምፕልዋ ቆጸራ ንምቅያር ክትሕብር\ሪ ኣለካ\ኪ፤፣

ከም ኡውን ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ምስ ዝህልወካ\ኪ ን ናትካ ኣማኻሪ\ት ቆጸራ ብምሓዝ ክትሓትት ትኽእል\ሊ ፤፣

ኣብ ቆጸራ ጠቅላላ እንተ ዘይተረኽብኩም\ክን ወይ( ኣብ ቆጸራ እንተ ዘይክድኩም\ክን )

ኣብ ቆጸራ ምስ ዘይትረከቡ\ባ

•ኣብ ቆጸራ ብዘይ ሓደ ብቁዕ ምኽንያት ምስ ዘይትኸዱ\ዳ

  • ኣብ ፎርማሲዮን ናይ ግዴታ ምስ ዘይትኸዱ\ዳ
  • ፖል ኣምፕልዋ ዝሓተቶ ምስ ዘይተማልኡ\ኣ ወይ ዘይትምልሱ\ሳ
  • ሓደ ደብዳቤ ምኽንያት ዘይምጽ\ጺ\ኡኽም\ኽን ክል ኣኸኩም\ክን ኢዩ፣ ነዚ ነገር ምኽንያት ዘይመምጽኹም\ኽን ሓደ ቅኑዕ ዝኾነ መልሲ ከተቅርቡ\ባ ኣለኩም\ክን፣ መልሲ ብደብዳቤ ወይ ምስ ናትካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ቆጸራ ብምሓዝ፤፣

ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣

ቆጸራ ምስ ዝስረዝ ኣብ ኣግልግሎት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ክትረከቡ\ባ ኣይክኣልን ምኽንያቱ ናይ ቆጸራ ሕጊ ስለ-ዘይኽበርኩም\ክን መቕጽዓቲ ኣብ ቆጸራ ዘይምርካብ ብካ 15 መዓልቲ ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክኸወን ይኽእል፣ en fonction du motif.

ከ ከም ኵነታት ናይ ምኽንያት ተቀርብዎ ፣ ክሳብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ፖል ኣምፕልዋ ትምዝገቡ\ባ፤፣

•ናትካ\ኪ መቕጽዓቲ ካብ 15 መዓልቲ ክሳብ 6 ወርሒ እንተ ኮይኑ መሰላስል ናይ ምስላጥ ክቃለል ይኽእል ኢዩ. ድሕሪ ናይ ገደብ ግዜ ምምዝጋብ ጥራሕ ኢዩ ዘድሊ ፣

•ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ እንተ ኮይኑ ግን ምስ ናትካ\ኪ ኣማኻሪ\ት ቆጸራ ምሓዝ ከደሊ ኢዩ፤፣

ብጠቕላላ ዘይተመዝገብካ\ኪ እንተ ኮንካ\ኪ ወይ (ኣክችዋሊዘ ምግባር ወርሓዊ ዴክላረ እንተ ረስዕካ’ኪ)

ዘይተመዝገብካ\ኪ እንተ ኮንካ\ኪ

•ቅድሚ ዕለት 15 ናይ ኵሉ ወርሒ ዴክላረ ምግባር ወይ ኣክችዋሊዘ ምግባር እንተ ረስዕካ\ኪ፤፣

•ናትካ\ኪ ካርት ሰጁር ወይ ረስፕሲ እንተ ወዲቁ ማዕልቱ እንተ ሓሊፉ ፣ ሞ ከኣ ሓድሽ ካርት ሰጁር ወይ ረስፕሲ ዘይምጻኻ\ኺ እንተ ኮንካ\ኪ

ከም ደላይ\ት ስራሕ ወይ ሓታቲ\ት እንተ ዘይተመዝግብካ\ኪ ሓደ ደብዳቤ ክልኣኸካ\ኪ ኢዩ ብዛዕባ ኵነታት ዝገልጽ

ኣገባብ ናይ ምዝገባ

ኣብ ናትካ\ኪ እስፓስ ፐርሰነል ወይ ናይ ውልቃዊ\ት ሕሳብ ኣብ ዌብ ሳይት ኢንተርነት sur le site

ወይ ናብ ወኪል ኣጀንሲ ናይ ፖል ኣፕልዋ ብ ኣካል ብምኻድ

  • ወይ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ብምድዋል 39 49
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
91 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible