Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምምዝጋብ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ Pôle Emploi

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 23 дні тому

እንታዩ’ዩ ?

Pôle Emploi ፖለምፕልዋ፣ ስራሕ ንምርካብ ሓደ ስልጠና ንምንዳይን ፣ ከምኡ ውን ስራሕ ዘውህቡ ሓድሽ ሞያ ንምክዕባትን ይሕግዝ።

እዚ ህዝባዊ ትካል ኣብ ውልቃዊ ድሌት ስተሞርኮሰን ምኽሪን ሓበሬታን እውን ይህብ.

Pôle Emploi ከምኡ እውን ፖለምፕልዋ፣ ሓድሽ ሞያ እትቐስሙ ስልጠና ወይ stage ምስ ዝህባ ትካላት እውን ኣቋሪኑ ከስርሓኩም ይኽእል።


ኣገዳሲ!
ኣፍልጦ ኣህጉራዊ ሓለዋ ዘረጋግጽ ቅብሊት ምስ በጽሓኩም ብቕልጡፍ ኣብ Pôle Emploi ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓንሳብ ኣብ Pôle Emploi, ምስ ተመዝገብኩም ብቀጥታ "demandeur d'emploi".ትኾኑ

እዚ ድማ ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ንኽትረኽቡ ይሕግዝ :

 • ሓደ ነጻ ዝኾነ ኣጋልግሎት ኣብ de Pôle emploi ፖለምፕልዋ ትረኽቡ
 • ሓደ ሓደ ናይ ምስናይ ኣገልግሎት ከከም ወረቐትኹምን ውልቃዊ መደብኩምን ዝተመርኮሰ ትረኽቡ
 • ከምኡ ውን "allocation" (= ማለይ ናት ገንዘብ ሓገዝ ) si les conditions pour les recevoir sont remplies. ን ኣብነት እንተደኣ 6 ኣዋርሕ ምስ እትሰርሑ (= 130 መዓልታት ወይ 910 ሰዓታት) ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 24 ኣዋርሕ ናይ ምውዳእ ስራሕኩም ናይ l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE). መሰል ኣለኩም ወዘተ

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ ን ገለ ኩነታት እተማልኡ ኴይንኩም : ኣብ ፖለምፕልዋ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም

 • እንተደኣ ደላዪ ስራሕ ኮይኑ ;
 • ኣብ እትሰርሓሉ ዕድመ ምብጻሕ (ድሕሪ 16 ዓመት) ;
 • ናይ ምስራሕ ኣካላዊ ብቕዓት እንተለኩም ;
 • ኣብ ፈረንሳ እትነብሩ ከም እትኾኑ መረጋገጺ እንተለኩም.

ነቶም ኣብ ወጻእ ሃገር ስዘርሑ ሓደ ፍሉይ መመዝገቢ ቀጥዒ ኣብ ፈረንሳ ኣለዎም፣ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱerer cette page internet.

ኣብ ኦን ላይን ብ ቴለፎንኩም ወይ ኮምፑተርኩም . ኣቢልኩም ተመዝገቡ

ኣብዚ ሊንክ መ ከድኩምz sur la page d'accueil de Pôle emploi, ብምጥዋቕ"M'inscrire/ Me réinscrire".እሞ ጠውቑ

 • እንደገና "Je commence". ድገሙ
 • ሓደ simulation ወይ ፈተነ ግበሩ ኣብ ኦን ላይን ብምምዝጋብ
 • ን ዝግምልከተኩም ምስ ጠወቕኩም "Valider". ምግባር ኣይትረስዑ
 • እቲ ዝሕተት ዶክሜንታት ምስ መላእ ኩም ኣብቲ "Suivant". ዝብል ጠውቑ
 • ኣብ መወዳእታ ኣብ፣ ኣብቲ "Démarrer l’inscription". ብምእታው ተመዝገቡ
ኣገዳሲ!
እንተደኣ ብ ኢንተርነት ክትምዝገቡ ዘይክኢልኩም ፣ ናብቲ ቦታ ብቐጥታ ምኻድ ይከኣ እዩ። ኣብዚ ብምጥቃቕ ድማ ፣ ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላት ኣድራሽኦም ፍለጡ Trouvez l’agence Pôle Emploi la plus proche de chez vous እቶም ወኪላትና ድማ እብ ምምዝጋብ ክሕግዝኹም እዮም

እንተደኣ ብ ኢንተርነት ክትምዝገቡ ዘይክኢልኩም ፣ ናብቲ ቦታ ብቐጥታ ምኻድ ይከኣ እዩ። ኣብዚ ብምጥቃቕ ድማ ፣ ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላት ኣድራሽኦም ፍለጡ Trouvez l’agence Pôle Emploi la plus proche de chez vous እቶም ወኪላትና ድማ እብ ምምዝጋብ ክሕግዝኹም እዮም

ድሕሪኡ rእዚ ዝስዕብ ዝርዝር ምልኡ

 • ምሉእ ስም ,
 • ዕለትን ቦታን ልደት,
 • ኣድራሻኹም
 • ኩናታት ቤተሰብኩም
 • ቁጽሪ ናይ ሰኩሪቲ ሶሻል ማለት ኣብ ካድር ናይ ቪታል ዘሎ
 • ቴለፎንኩም
 • ኢመይል

ብድሕሪኡ፣ ምስ ፖለምፕልዋ እትራኸብሉ መገድታት ምረጹ።

→ እንተደኣ “oui, j’accepte”, ኢልኩም መሊስኩም ኢመይል espace personnel ናይ Pôle Emploi ጥራይ ትራኸቡ

→ እንተደኣ “non, je n’accepte pas”,ኢልኩም መሊስኩም ድማ እንተላይ ብ ደብዳቤን espace personnel ናይ Pôle Emploi. ናይ ምርኻብ ዕድል ኣለኩም

ኣብዚ ፣ ናይ ገዛእ ርእስኹም ሕሳብ ምስ ፖልምፕፕልዋ ዘራኽበኩም ክፈቱ Pôle Emploi :

 • ምረጹ "nom d'utilisateur" (ን ኣብነት ፣ ስምኩም፣ votre ወይ ኢመይልኩም).
 • ሽዑ "mot de passe" ኮድ (ብውሑዱ 8 ፊደላት ሕርጺታትን ቁጽርታትን ዘለዎ)

እዚ ድማ ነቲ ናይ ገዛእርእስኹም፣ ሕሳብ ንመኽፈቲ ፣ ርክብ ምስ ፖለምፕልዋ ንኽህልዋኩም ዘኽእል እዩ።

iants vous permettront de vous connecter à votre espace personnel après votre inscription.

ኣጋዳሲ!
ተጠንቀቑ! እይትረስዕዎ ኢኹም እቲ ኩል ምሉ። ኣብ ቴለፎንኩም ወይ ኣብ ኮምፑተርኩም ወይ እውን ኣብ ሓደ ወረቐት ን ምምዝጋቡ እውን ድሕር ኣይትበሉ።

ን ምዝዛም ምዝገባኹም ነቲ "Motif d'inscription"ዝብል ምልእዎ

ን ኩሎም ሕቶታት ከከም ኩናትትኩም መልስዎም።

ምእንቲ እቲ ጠለብኩም ን ኽዛዘም ድማ፣ ሓደ መዓልቲ ናብ ፖለምፕልዋ ቆጸራ ሕዙ፣እቲ ቆደራ፣ እዚ ግዴታዊ ቆጸራ እዩploi.

ኣገዳሲ፣ ቆጸራ ምስ ፖሎምፕምዋ ናይ ግድን እዩ

ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም ፣ identifiant Pôle Emploi (ካብቲ ናይ ኢንተርኑአት መጠቀሚ ፍልይ ዝበለ ቁጽሪ ክወሃበኩም እዩ ).እሱ ድማ ብ 7 ቁጽርታትን 1 ፊደልን ዝቖመ እዩ።

እዚ numéro unique à conserver ፍሉይ ቁጽሪ ዓቅብዎ፣ .ኣብ ሓደ ሓደ እዋን ን ኣብነት ኣብ እዋን፣ ስልጠናን ካልእን ክትሕተትዎ ትኽእሉ ኢኹም

ድሕሪ ኣብ ፖለምፕልዋ ምምዝጋብኩም፣ ኣብ ኦንላይን እዞም ዝስዕቡ ተኸቲልኩም ክፈቱ

 • ኣብ sur le site de Pôle Emploi እተዉ
 • ነቲ "Connexion", ዝብል ተውቕዎ
 • ኣብ "Candidat", ዝብል እተዉ
 • እቲ ስም ናይ ሕሳብኩምን ኣብ እዋን ምዝገባ ዘእተኹሞ፣ (ኣብ እዋን ምዝገባ ዘእተኹሞ፣ )ተቐቐሙ፣ ቅድሚኡ ግን ናይ ኮድ ፖስታል መንገሪኹም ክሓተኩም እዩ
 • ደሓር ኣብ , ዝብል ተውቑ "Se connecter".
ኣገዳሲ!
ብተወሳኺ ብናይFranceConnect መረጋገጺታትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ዘለካ ኣካውንት (ንኣብነት ናይ ግብሪ ወይ ናይ ጥዕና መድሕን) ኣካውንት ተጠቒምካ።

>ንዝያዳ ሓበሬታ:re : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ብድሕሪኡ ኣብ Pôle Emploi ቦታኻ ትኣቱ፤

 • ኣብ "ናይ ስራሕ ምድላይ"፡ ኩሉ መመልከቲታትካ ከምኡ'ውን ናይ ስልጠና ኮርስካ ክትረክብ ኢኻ፡ እንተሃልዩካ።
 • ኣብቲ “ናይ ደላዪ ስራሕ ፋይል”ን “ምስ ፖል ኤምፕሎይ ዝገበርክዎ ምልውዋጥ”ን ዝብል ክፍሊ፡ ዝርዝር ርክብ ናይ ፖል ​​ኤምፕሎይ ኣማኻሪኻ ክትረክብ ኢኻ። እዚ ውን ናብ Pôle Emploi ሰነድ ክትሰድድሉ እትኽእሉ ቦታ እዩ።

ኣብ እዋን ምዝገባኹም፡ ንመጀመርታ ቆጸራ ዝኸውን ዕለት መሪጽኩም።

ናይ ዕድመ ደብዳበ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ቆጸራ ኣዝዩ ኣገዳስን ግዴታውን ’ ዩ።

ቅድሚ ናብ Pôle emploi ምኻድካ ነዞም ሰነዳት ክትእክቡ ኣለኩም

 • መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት፤
 • ቅብሊት ወይ መንበሪ ፍቓድ፤
 • ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ናይ መሬት ስልኪ ሕሳብ፤
 • ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትe (carte Vitale) o (Vitale card) ወይ PUMA/ CSS ምስክር ወረቐት፤
 • ናይ ኣስራሒ ምስክር ወረቐት፣ ናይ ስራሕ ምስክር ወረቐት ወይ ናይ ክፍሊት ስሊፕ፤
 • RIB (ባንክ ሕሳብ ወረቐት) መሰል እንተሃልዩካ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትረክብ፤
 • CV (Curriculum Vitae)፡ ሓደ ወረቐን ናይ ዝርዝር ስራሕና ክንማላእ ይግባእ።

Pôle emploi ጽቡቕ ሲቪ ንምስራሕ des conseils et des outils ይህብ።

ኣብዚ ቆጸራ እዚ፡ እቲ ኣማኻሪ ብዛዕባ መንነትካ፡ ተመኩሮኻን ስራሕ ምድላይካን ሕቶታት ክሓተካ እዩ። በዚ ሓበሬታ እዚ "Personalized Employment Access Project (PPAE)" ማለት ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክሳብ ዝቕጽል ቆጸራ ዘለካ ስጉምትታትን ክሃንጽ እዩ። ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ መፍትሒታት ክሕብር እዩ።

እዚ ቆጸራ እዚ ፈተና ወይ ፈተና ኣይኮነን። እቲ ኣማኻሪ ብዛዕባኻን ብዛዕባ መደብ ሞያኻን ዝያዳ ክፈልጥ ጥራይ እዩ ዝደሊ።

ኣገዳሲ
ኣብቲ ቆጸራኹም ዝወሰድኩምላ መዓልቲ እንተዘይተረኺብኩም፡ ንPôle Emploi ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤
- ብስልኪ 3949 ብምድዋል (ነጻ ኣገልግሎት + ናይ ከባቢ ጻውዒት ዋጋ)፤
- ብፖስታ ፤
- ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምርካብ de votre agence. ናይቲ ትካልኩም ብምኻድ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ድሕሪ ፣ ኣብ “s’actualiser” ነፍሲ ወከፍወርሒ ኣብ Pôle Emploi. ክትገሩ ይግባእ።

እዚ ማለት ኣብቲ ስራሕ ኣብ ምድላይ ከም ዘለኹም ፣ ወይ ከም ዝረኸብኩም ይሕብር።

እዚ ማለት፣ ኩሉ ዓይነት ስርሓታዊ ንጥፈታትኩም፣ኣብቲ ወትሒ እቲ፣ ማለት (ቀዋሚ ይኹን CDD, CDI,ወይ ግዝያዊ፣ ወይ እውን ናይ ውልቂ...) ኣመዝግብዎ

ኣክችዋላይጊዝሽን ወይ መዝገባ ፣ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክካየድ ይኽእል። :

 • ኣብ ኦን ላይን pole-emploi.fr,
 • ኣብ ኣፕሎኬሽን "Mon espace",
 • ብ ቴለፎን ናብ 3949,ብምድዋል
 • ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምኻድ ድካብ ኣባላትና ሓገዝ ብምሕታት።!

ምፍላጡ ዘገድስኩሎም ተመዝገብቲ ፖለምፕልዋ፣ ቅድሚ ዕለት 15 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣክችዋላኢዛሽን ፣ ወይ ምንጋር ወይ ምሕባር ኩነታት ክገብሩ ኣለዎም።

ድሕሪ ናይ መጀመርያ ምስ ኣማኸርቱም ምዝርራብካ፣ ብደብዳቤ ወይ ብኢመይል ካልእ ቆጸራ ቀጻሊ ክግበረለካ ኢዩ፤


ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ነጥቢ ፣ ኩሉ ግዜ ቆጸራ ናይ ፖል ኣምፕልዋ ግዴታ ኢዩ


ዘይጥዕመኩም እንተኾይኑን ብዝተኻኣለ መጠን, ቅድሚ ቆጸራ ንፖል ኣምፕልዋ ቆጸራ ንምቅያር ክትሕብሩ ኣለኩም

ከም ኡውን ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ምስ ዝህልወካን ናትካ ኣማኻ ቆጸራ ብምሓዝ ምሕታት ይከኣኣል፣

ስም ተጠቃሚኻ ንምርካብ፡ ምስ ኣተኻ፡sur "J’ai oublié mon nom d’utilisateur". ዝብል ጠውቕ።

ፓስዎርድካ ንምርካብ፡ ምስ ኣተኻ፡ ስም ተጠቃሚኻ ኣእቱ ድሕሪኡsur "J’ai oublié mon mot de passe". ዝብል ጠውቕ።

መለለዪታትካ ብኢመይል ወይ ብኤስኤምኤስ ክትቅበል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ኣድራሻኹም SMS.።

ዝተመዝገብካ እንተ ኮንካንኩም

•ቅድሚ ዕለት 15 ናይ ኵሉ ወርሒ ዴክላረ ምግባር ወይ ኣክችዋሊዘ ምግባር እንተ ረስዕካ፤፣

•ካርት ሰጁር ወይ ረስፕሲ እንተ ወዲቑ እንተ ሓሊፉ ፣ ሞ ከኣ ሓድሽ ካርት ሰጁር ወይ ረስፕሲ ዘይምጻኻ እንተ ኮንካ

ከም ደላይ ስራሕ ወይ ሓታቲ እንተ ዘይተመዝግብካ ሓደ ደብዳቤ ክልኣኸካ ኢዩ ብዛዕባ ኵነታት ዝገልጽ

ምዝገባ ምውጋድ ማለት ድሕሪ ደጊም ኣገልግሎት ፖል ኤምፕሎይ ክትረክብ ዘይምኽኣልን ምዝገባ ክሳብ ዝሃረምካ ድሕሪ ደጊም ፋይናንሳዊ ሓገዝካ ዘይምርካብን ማለት እዩ።

ንውሓት ግዜ ምውጋድ ምዝገባ ከከም ምኽንያት ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ ይፈላለ en fonction du motif.

ዳግማይ ምዝገባ ኣብ Pôle Emploi ኣብ ንውሓት ግዜ ናይቲ ምስራዝ ይምርኮስ፤

 • ምዝገባኻ ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ እንተኾይኑ: ምስ ሕሳብካ ዳግማይ ክትራኸብን ዳግማይ ክትምዝገብን ትኽእል ኢኻ።
 • ምዝገባኻ ልዕሊ 6 ወርሒ እንተኾይኑ: ዳግማይ ንምምዝጋብ ምስ ኣማኻሪ ቃለ መሕትት ምግባር ግዴታ እዩ።

ሳብስክራይብ ዝገደፍካ እንተኾይኑ፤

 • ቅድሚ 15 ወርሒ update ምግባር ረሲዕካ።
 • እቲ ዝሃብካዮ ናይ መንበሪ ካርድ ወይ ቅብሊት ግዜኡ ስለዝሓለፈ ነቲ ሓድሽ ካርድ ወይ ቅብሊት ኣይሰደድካዮን።

ድሕሪ ሕጂ ከም "ደላዪ ስራሕ" ተመዝጊብካ ስለዘይኮንካ ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ደብዳበ ይመጸካ።

ዳግማይ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullahrohullahተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
am234am234ተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
babakerkhailbabakerkhailተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anamylonasanamylonasተርጓሚ/ሚት