Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምምዝጋብ ኣብ France Travail ፍራንስ ትራቨይ Pôle Emploi

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

France Travail ፖለምፕልዋ፣ (ናይ ቀደም Pôle emploi) ሓድሽ ሞያ ንምክዕባትን ይሕግዝን ነሰንየኩምን።

 • ስራሕ ምርካብ ሓደ ስልጠና ምርካብ ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ
 • ሓደ ሞያ ምርካብ ዝምስጠኩም ፣ ዘገድሰኩም፣ ትኻልዎን ከተርዕምዎ ትኽእሉን፣ ኣብ ስራሕ ብቁዓይ ኮይንኩም ምርካብ
 • ምጽሓፍ CV ናይ ከምኡውን ስራሕ ምርካብ ሕቶ ምቕራብ ፣ ናብ ንናይ ፈረንሳ ትካላት ምልኣኽ .

እዚ ትካል ኣዚ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ ዙርያ ስራሕ ዝድለ ምኽሪን ስልተናን ዝህብ ብ ሞያውያን ዝተሰነይ ከከም ድሌትኩምን ክእለትኩምን ዘሰኒ እዩ

ኣገዳሲ!

1ጥሪ 2024, Pôle emploi ብዝብል ስል ዝፍለጥ ዝነበረ France Travail ዝብል ስም ተዋሂልዎ ኣሎ

እዚ ድማ ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ንኽትረኽቡ ይሕግዝ :

 • ሓደ ነጻኣገልግልት ኣብ France Travailትረኽቡ
 • ሓደ ሓደ ምስናይ ኣገልግሎት እቲ ኣገልግሎት ከከም ወረቐትኹምን ውልቃዊ መደብኩምን ዝተመርኮሰ ትረኽቡ
 • ከምኡ ውን "allocation chômage" (= ማለይ ናት ገንዘብ ሓገዝ ) . ን ኣብነት እንተደኣ 6 ኣዋርሕ (= 130 መዓልታት ወይ 910 ሰዓታት) ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 24 ምስ እትሰርሑ፣ ኣብ ምውዳእ ስራሕኩም ናይ l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE). መሰል ኣለኩም ወዘተ
 • ካልእ ሓገዛትን ናይ ቁጠባ fከከም ኩነታትኩም (ን እብነት እንተደኣ ትሕቲ 26 ዕዝልት ኮይኑ ዕድሜኹም, እሞ ሓደ ናይ ውልቅኹም ስራሕ ክትሰርሑ ደሊኹምወይ እውን መኪና ክትመሃሩ ምስ እትደልዩ ይጅግዘኩም.)
ክፍለጥ ዘለዎ!
ሕንሳብ ካብ ካብ OFPRA ወይ CNDA ኣህጉራዊ ሓለዋ ማለት ወረቐት (ደረጃ ስደተኛ፡ ሃገር ኣልቦ ሰብ፡ ወይ ንኡስ ሓለዋ) ምስ ረከብኩምብቕልጡፍ ኣብ France Travail ክትምዝገብ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ ን ገለ ኩነታት እተማልኡ ኴይንኩም : ኣብ ፖለምፕልዋ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም

 • ን ስራሕ ዘፍቅድ መንበሪ ካርድ ሃልይኩም (እቲ ሓበሬታኣብዚ ብምጥዋቕ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ici),
 • ደለይቲ ስራሕ ምስ እትኾኑ
 • ኣብ እትሰርሓሉ ዕድመ ምብጻሕ (ድሕሪ 16 ዓመት) ;
 • ኣብ ፈረንሳ እትነብሩ ከም መረጋገጺ ናይ ኣድራሻ እንተለኩም.
ኩሞ ምም ኣብ ፈረንሳ ትራቫይልFrance Travail ዝተመዝገቡ ሰባት “ደለይቲ ስራሕ” ይበሃሉ።

ኣብ ኦን ላይን ብኢንተርኔት ወይ ኮምፑተርኩም . ኣቢልኩም ተመዝገቡ

ኣብዚ ሊንክ መ ከድኩምSur la page d'accueil de France Travail, ብምጥዋቕ"M'inscrire/ (demandeur d’emploi)".እሞ ጠውቑ

 • እንደገና "Je commence". ድገሙ
 • ን ዝግምልከተኩም ምስ ጠወቕኩም "Valider". ምግባር ኣይትረስዑ
 • እቲ ዝሕተት ዶክሜንታት ምስ መላእ ኩም ኣብቲ "Suivant". ዝብል ጠውቑ
 • ኣብ መወዳእታ ኣብ፣ ኣብቲ "Démarrer l’inscription". ብምእታው ተመዝገቡ
ኣገዳሲ!
እንተደኣ ብ ኢንተርነት ክትምዝገቡ ዘይክኢልኩም ፣ ናብቲ ቦታ ብቐጥታ ምኻድ ይከኣ እዩ። ኣብዚ ብምጥቃቕ ድማ ፣ ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላት ኣድራሽኦም ፍለጡ . Trouvez l’agence France Travail la plus proche de chez vous እቶም ወኪላትና ድማ እብ ምምዝጋብ ክሕግዝኹም እዮም

ድሕሪኡ እዚ ዝስዕብ ምልእዎ

 • ምሉእ ስምኩልም ,
 • ዕለትን ቦታን ልደትኩም
 • ኣድራሻኹም
 • ምርዑዋት ወይ ኣይፋልን ኩነታት ናብራኹም
 • ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ ካርድ ቪታል ዘሎ (ገና እንተዘይብልኩም ሕተቱ ፡ እንተሓቲትኩም ድማ፡ ኣብቲ ዝተዋህበኩም ወረቐት ሳጹን ምልክት ብምግባር ኣመልክትዎ)፡
 • ቁጽሪ ቴለፎን
 • ኢመይልኩም

ብድሕሪኡ፣ ምስ ፍረንች ትራቨይ እትራኸብሉ መገድታት ምረጹ።

→ እንተደኣ “oui, j’accepte”, ኢልኩም መሊስኩም ኢመይል ኣብ እቲ ናትኩም ሕሳብ ናይ France Travail ጥራይ ትራኸቡ ኣብ ኦንላይንጥራይ ትራኸቡ

→ እንተደኣ “non, je n’accepte pas”,ኢልኩም መሊስኩም ድማ እንተላይ ብ ደብዳቤን ብ ኢመይልን ምስ ናይFrance Travail. ምርኻብ ዕድል ኣለኩም

ኣብዚ ፣ ናይ ገዛእ ርእስኹም ሕሳብ ምስ ፖልምፕፕልዋ ዘራኽበኩም ክፈቱ Pôle Emploi :

 • ምረጹ "nom d'utilisateur" (ን ኣብነት ፣ ስምኩም፣ ወይ ኢመይልኩም).
 • ሽዑ "mot de passe" ኮድ (ብውሑዱ 8 ፊደላት ሕርጺታትን ቁጽርታትን ዘለዎ፣ ቅርጺ ዝተፈላለዩ )
ኣገዳሲ!
ኮድ ኣዝዮም ኣገዳሲ እዩ! ድሕሪ ምምዝጋብካ ናብ ኣካውንትካ ክትኣቱ የኽእሉኻ። ኣብ ስልክኹም፡ ኣብ ኮምፒተርኩም ወይ ኣብ ወረቐት ክትጽሕፎም ይምከር።

ን ምዝዛም ምዝገባኹም ነቲ "Motif d'inscription"ዝብል ምልእዎ

ን ኩሎም ሕቶታት ከከም ኩናትትኩም መልስዎም።

ምእንቲ እቲ ጠለብኩም ን ኽዛዘም ድማ፣ ሓደ መዓልቲ ናብ ፖለምፕልዋ ቆጸራ ሕዙ፣እቲ ቆደራ፣ እዚ ግዴታዊ ቆጸራ እዩploi.

ድሕሪኡ ፈረንሳ ትራቫይል France Travailመለለዪኻ (7 ቁጽርታትን 1 ፊደልን ዘለዎ) ይህበካ።

ከም ናይ ምትእስሳር ኮዳትካ ብጥንቃቐ ክትሕዞ ዘለካ ፍሉይ ቁጽሪ እዩ። ካብቲ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ንምእታው እትጥቀመሉ ስም ተጠቃሚ ዝተፈልየ እዩ። ዝተወሰኑ ኣገባባት፡ መመልከቲታት ወይ ስልጠና ምእታው ክትሕተቱ ኢኹም።

ኣብ መወዳእታ ምዝገባ፡ ኣብ ፈረንሳ ትራቫይል ናይ መጀመርታ ኣኼባኹም ዕለት ክትመርጹ ኣለኩም።

እዚ ቆጸራ ግዴታ እዩ (ስጉምቲ 7 ርአ)

ድሕሪ ኣብ ፖለምፕልዋ ምምዝጋብኩም፣ ኣብ ኦንላይን እዞም ዝስዕቡ ተኸቲልኩም ክፈቱFrance Travail en ligne.

 • ኣብsur le site de France Travailእተዉ
 • ነቲ "Connexion", ዝብልኣል ላዕለዋይ ብየማን ዝርከብ ጠውቕዎ
 • ኣብ "Candidat", ዝብል እተዉ
 • እቲ ስም ናይ ሕሳብኩምን ኣብ እዋን ምዝገባ ዘእተኹሞ፣ (ኣብ እዋን ምዝገባ ዘእተኹሞ፣ )ተቐቐሙ፣ ቅድሚኡ ግን ናይ ኮድ ፖስታል መንገሪኹም ክሓተኩም እዩ
 • ደሓር ኣብ , ዝብል ተውቑ "Se connecter".

ብድሕሪኡ ናብ ናይ ፈረንሳ ትራቫይል ጥሳብኩም እተዉ France Travail

 • ኣብ ""Ma recherche d'emploi፡ ኩሉ መመልከቲታትካ ከምኡ'ውን ናይ ስልጠና ኮርስካ ክትረክብ ኢኻ፡ እንተሃልዩካ።
 • ኣብቲ"Mon dossier demandeur d'emploi" “ናይ ስራሕ ደላዪ ፋይል”ን “ምስ ፖል ኤምፕሎይ ዝገበርክዎ ምልውዋጥ”ን"Mes échanges avec Pôle Emploi", ዝብል ክፍሊ፡ ዝርዝር ርክብ ናይ ፈረንሳ ትራቫይል France Travailኣማኻሪኹም ክትረኽቡ ኢኹም። እዚ ውን ናብ ፈረንሳ ትራቫይል France Travail.ሰነድ ክትሰዱሉ እትኽእሉ ቦታ እዩ።
ኣገዳሲ!
ብተወሳኺ ብናይ FranceConnect መረጋገጺታትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ዘለካ ኣካውንት (ንኣብነት ናይ ግብሪ ወይ ናይ ጥዕና መድሕንኣሹራንስ ማለድ ) ኣካውንትኹም ኣቲኹም ፈትሹ።
>ንዝያዳ ሓበሬታ: la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ኣብ እትመገብሉ እዋን ኣብ መወዳእታ ፡ ንመጀመርታ ቆጸራ ዝኸውን ዕለት መሪጽኩም ተዳለዉ።

.

ኣገዳሲ
ናይ ዕድመ ደብዳበ ። እዚ ቆጸራ ኣዝዩ ኣገዳስን ግዴታውን ’ ዩ (እቲ ሓበሬታ ብ ዝመረጽኩሞ ይለኣኸልኩም ከከም ምርጫኹም፣ እዚ እንተደኣ ሓበሬታ ደሊሉም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ 3 )ረኣይዎቅድሚ ናብ ቆጸራ ምኻድኩም ነዞም ሰነዳት ክትእክቡ ኣለኩም

 • መንነት ወረቐት ካርድሰጁኽ ወይ ረሲፒሰ
 • ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትe (carte Vitale) oወይ PUMA/ CSS ምስክር ወረቐት፤
 • ናይ ኣስራሒ ምስክር ወረቐት፣ ወረቐት ወይ ናይ ክፍሊት ስሊፕ፤
 • RIB (ባንክ ሕሳብ ወረቐት) መሰል እንተሃልዩካ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትረክብ፤
 • CV (ሲቪ)፡ ሓደ ወረቐን ክትሕዙ ይግባእ
ሲቪ ክህልወኩም CV, ይምከር፡ እንተዘይብልካ ግን ፈረንሳ ትራቫይል France Travail ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ሲቪ ትፈጥር ምኽሪ ርኸቡ

ኣብዚ ቆጸራ እዚ፡ እቲ ኣማኻሪ ብዛዕባ መንነትኩም፡ ተመኩሮ ስራሕ ምድላይካን ብምሕታት እዩ። በዚ ሓበሬታ እዚ "Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)", ማለት ሞያዊ ፕሮጀክትካን ክሳብ ዝቕጽል ቆጸራ ዘለካ ስጉምትታትን ክሃንጽ እዩ። ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ መፍትሒታት ክሕብር እዩ።

እዚ ቆጸራ እዚ ፈተና ወይ ፈተና ኣይኮነን። እቲ ኣማኻሪ ብዛዕባኻን ብዛዕባ መደብ ሞያኻን ዝያዳ ክፈልጥ ጥራይ እዩ ዝደሊ።

ls.

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info “Trouver un travail ou une formation avec France Travail” ተወከሱ

ኣገዳሲ
ኣብቲ ቆጸራኹም ዝወሰድኩምላ መዓልቲ እንተዘይተረኺብኩም ፡France Travail :ክትሕብርዎም ኣለኩም
- ብስልኪ 3949 ብምድዋል (ነጻ ኣገልግሎት + ናይውሽጢ ዓዲ ክፍሊት ዋጋ)፤
- ብፖስታ ፤
- ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምርካብ de votre agence. ናይቲ ትካልኩም ብምኻድ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ድሕሪ ምዝገባ፡ “s’actualiser” ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ምስ ፈረንሳ ትራቫይል ግዴታ እዩ። እዚ ድማ መሰላትካ ክትዕቅብን ነቲ ናይ ፈረንሳ ትራቫይል ኣገልግሎት ክትረክብን የኽእለኩም።

እዚ ማለት ኣብቲ ስራሕ ኣብ ምድላይ ከም ዘለኹም ፣ ወይ ከም ዝረኸብኩም ይሕብር።

እዚ ማለት፣ ኩሉ ዓይነት ስርሓታዊ ንጥፈታትኩም፣ኣብቲ ወትሒ እቲ፣ ማለት (ቀዋሚ ይኹን CDD, CDI,ወይ ግዝያዊ፣ ወይ እውን ናይ ውልቂ...) ኣመዝግብዎ

ምሕባር ወይ መዝገባ ፣ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክካየድ ይኽእል። :

 • ኣብ ኦን ላይን espace personnel,
 • ኣብ ኣፕሎኬሽን "Mon espace",
 • ብ ቴለፎን ናብ 3949,ብምድዋል
 • ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምኻድ ድካብ ኣባላትና ሓገዝ ብምሕታት ይከኣል እዩ!

ምፕልዋ ቆጸራ ሕዙ፣እቲ ቆደራ፣ እዚ ግዴታዊ ቆጸራ እዩploi.

ኣገዳሲ
እቲ ምሕባር ወይ L’actualisation ማለት ኣታዊኹም ምሕባር ፣ እንተዘይብልኩም እውን ዜሮ ምምላእ ኣብ መንጎ 28 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒን 15 ናይታ ዝቕጽል ወርሒን ናይ ግድን ክግበር ኣለዎ።

ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ።ፈረንሳ ትራቫይል ካብ ካልኦት ምምሕዳራት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል እያ፡ ንኣብነት ግብሪ impôts ስለዚ ዝተፈላለየ ሓበሬታ እንተ ኣዊጅኩም ወይ እንተተጋግኹም ነዚ ናብ France Travail.ፈረንሳ ትራቫይል እውን ክትሕብሩ ኣለኩም።

ብተወሳኺ France Travail. ፈረንሳ ትራቫይል ምስ ኩነታትካ ተኣሳሲሩ ብዙሕ ገንዘብ እንተሰዲዱልካ (“ልዕሊ ዓቐን ክፍሊት”)፡ ክትመልስ ናይ ምሕታት ኣማራጺ ኣለዎ። ግን ተጠንቀቑ፣ ጌጋ እንተዘይሓቢርኩም “ምትላል“fraude“.ስለ ዝቑጸር እገዳ ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ።

ድሕሪ ናይ መጀመርያ ምስ ኣማኸርቱም ምዝርራብካ፣ convoqué régulièrement ብደብዳቤ ወይ ብኢመይል ኢዩ፤ድሕሪ ናይ መጀመርታ ርክብካ ምስ ኣማኻሪኻ፡ ንኻልእ ኣኼባታት ብቐጻሊ ብደብዳበ ወይ ብኢመይል ክትረኽበካ ኢኻ።

ብዛዕባ መመልከቲታትካን ናይ ስራሕ ቃለ መሕትትካን፡ ምስ ኩባንያታት ኣብ ርክብ ዘለካ ጸገማት፡ ሓድሽ ሞያ ናይ ምምሃር ተኽእሎታት ወዘተ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ።


ኩሎም ቆጸራታት ናይ ክትግበሩ ግዴታ እዩ


ዘይጥዕመኩም እንተኾይኑን ብዝተኻኣለ መጠን, ቅድሚ ቆጸራ ንፖል ኣምፕልዋ ቆጸራ ንምቅያር ክትሕብሩ ኣለኩም

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ : la fiche Réfugiés.info “Trouver un travail ou une formation avec France Travail

ከከም ውልቃዊ ፕሮጀኹምProjet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)፡ ኣማኻሪ ፍራንስ ትራቫይል France Travaiስልጠና ክትውድእ፡ ምስ ትካላት ንምርኻብ ኣብ ዝግበር ፍጻመ ክትሳተፍ፡ ናይ ስራሕ ዕድመ ክሰደልካ ወዘተ ክሓተካ ይኽእል እዩ።እንተድኣ ንስኻ ተገዳስነት እንተዘይብልካ፡ መልሲ ክትህብ ኣለካ ከምኡ’ውን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ግለጽ።.

ኣገዳሲ!
ብውሑዱ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ትራቫይል ተመዝጊብኩም እንተኾይንኩምን ንስራሕኩም ፍቓድ ምዝዋር መኪና ኣድላዪ እንተኾይኑን፡ ንኽትስልጥኑን ፈተና ክትወስዱን ካብ ፈረንሳ ትራቫይል ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
> ንዝያዳ ሓበሬታ ንምንባብ: Réfugiés.info "Avoir une aide France Travail pour payer le permis de conduire" ዝብል ወረቐት “ንፍቓድ ምዝዋር መኪናኻ ንምኽፋል ካብ ፈረንሳ ትራቫይል France Travail ሓገዝ ምውሳድ ከም ዝከእል ክሕበረኩም እዩ”

ምናልባት ስም ተጠቃሚኻ ንምርካብ፡ nom d’utilisateur,ምስ ኣተኻ፡sur "J’ai oublié mon nom d’utilisateur". ዝብል ጠውቕ።

ፓስዎርድካmot de passe ንምርካብ፡ ኣንተረሲዕኩሞ ድማ ስም ተጠቃሚኻ ኣእቱ ድሕሪኡsur "J’ai oublié mon mot de passe". ዝብል ጠውቕ።

እንተደሊኹም እውን ፣ ናመመዝገቢ ስምኩም ብ ኢመይል mail ወይ SMS.ምርካብ ይከኣኣ እዩ

እንተደኣ ካብ መዝገብ ተጠቃምነት ናይ (i.e. ካብ ዝርዝር ተጠቀምቲ ፈረንሳ ትራቫይል ተሰሪዝኩም )

 • እንተደኣ ኣክችዋላይ ወይ ምሕባር ኩነታትኩምን ኣታዊኹም ኣኣብ መንግ ዕለት 28ክሳብ 15 ናይ ክልተ ምሕባር እንተረሲዕኩም ,
 • እንተድደኣ ብቁዕ ወረቐት ዘይብልኩም
 • ፋርማስዮ ምግባር ምስ እትነጽጉ
 • እንተደኣ ንሕቶታት ፈረንሳ ትራቫይል ዘይመሊስኩምሉ

ሓደ ደብዳቤ ን ጉዳይኩም ዝገልጽ ክመጸኩም እዩእዚ ምስ ኮነ ኣብ ን ኣማኻሪኹም ዳግባማይ ንምርኻቡ ተቋጸሩ

እንተደኣ ካብ መዝገብ ተሓኪኽኩም ደጊም ኣገልግሎት ፖል ኤምፕሎይ ክትረክብ እትኽእሉ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይትረኽቡን ኢኹም ማለት እውን እዩ።

እዚ ኮይኑ ዝጸንሓሉ እዋ ከከም ኩነታት ይፈለለ እዩ ካብ 1 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ነዚ ዝያዳ ንምንጻር ኣብዚ ብምጥዋቕ ተወከሱ en fonction du motif.


ተመሊስኩም ናብ ዳግማይ ምዝገባ ኣብ France Travail ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ንውሓት ግዜ ናይቲ ምስራዝ ይምርኮስ እዩ ፤

 • ምዝገባኹም ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ እንተኾይኑ: ምስ ሕሳብካ ዳግማይ ክትራኸብን ዳግማይ ክትምዝገብን ትኽእል ኢኻ።
 • ምዝገባኹም ልዕሊ 6 ወርሒ እንተኾይኑ: ዳግማይ ንምምዝጋብ ምስ ኣማኻሪ ቃለ መሕትት ምግባር ግዴታ ከድልየኩም እዩ።

እንተደኣ ተመዝጊብኩም ዝገደፍካ እንተኾይኑ፤

 • እንተደኣ እቲ ዝሃብካኩምፕ ናይ መንበሪ ካርድ ግዜኡ ሓሊፉ፣ ሓድሽ ነቲ ሓድሽ ረቺፐሴ ምስዳድ ኣይትረስዕ።

እንተደኣ ከም "ደላዪ ስራሕ" ዘይተመዝጊብኩም ን ኩነታት ኣሰትራርሓ ዝሕብር ደብዳበ ይመጸኩም እዩ።

ዳግማይ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_41222952utilisateur_41222952ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_20876292utilisateur_20876292ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ