Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምሕታት መንበሪገዛ ናይ መንግስቲ (HLM)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 18 днів тому

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ ትሑት እቶት ዘለዎም ኣባይቲ (HLM) ተባሂሉ’ውን ዝጽዋዕ ኮይኑ፡ ትሑት ወይ ማእከላይ እቶት ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ ኮይኑ፡ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ንምርካብ ዝጽገሙ እዮም።

ማሕበራዊ ኣባይቲ ካብ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ዝተሓተ (ዝሓሰረ) ክራይ ይህብ።

ማሕበራዊ ኣባይቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሕቶኻ፡ ዓይነት መንበሪን ከተማን ይምርኮስ። ንኣብነት ኣብ Île-de-France (ፓሪስን ከባቢኣን ክፍልታት) ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምርካብ ዝወስዶ ማእከላይ ግዜ 7 ዓመት ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ፈረንሳ ብማእከላይ ገምጋም 2 ዓመትን ፈረቓን እዩ።

ኣዝዩ ኣገዳሲ!
ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ማሕበራዊ ኣባይቲ ምርካብ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ክኸውን ይኽእል።
ከምኡ’ውን ገለ ምኽንያታት ንሕቶኻ ቀዳምነት ክህብዎ ይኽእሉ እዮም: ንኣብነት ገዛ ዘይብልካ እንተኾንካ: ግዳይ ዘቤታዊ ዓመጽ እንተኾንካ ወይ ስንክልና እንተሃልዩካ።

እቲ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ድሕሪ እቲ ካብ OFPRA ዝመጸ መልሲ ናይ ስደተኛ ደረጃ ወይ ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ናይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ ዝህበካ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ሽመት ክትረክብን ብቕልጡፍ መንበሪ ገዛ ክትረክብን የኽእለካ።

ኣብ ሓያሎ ከተማታትን ሓያሎ ክፍልታትን ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኽትመርጽ ንኽሕግዘካ፡ ብዝሒ ናይቶም ዘለዉ ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመደቡ ኣሃዱታት ኣባይቲ፡ ከምኡ’ውን ብዝሒ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ምጽራይ ዝርከቡ መመልከቲታት ክትረክብ ናብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።ce site pou ንከተማ ፓሪስ፡ ወይ ሊዮን፡ ወይ ማርሴ እንተሓቲትካ፡ ሓንቲ ወይ ልዕሊኡ ኣውራጃታት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፡ ወይ ድማ ንብምልእታ ከተማ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ንማሕበራዊ ኣባይቲ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም፤

ogement social :

ከመይ ንገብሮ?

ማሕበራዊ ኣባይቲ ክህልወካ ዝኽእል እንተኾይኑ፤ :

  • ጸጋታትካን ናይቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባትን (ደሞዝ፡ ኣበል ወዘተ)…) ካብ ዝለዓለ ጽፍሒ መጠን ገንዘብ ዝሓልፍ ኣታዊ እንተዘይብልኩም
ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ዝለዓለ መጠን ጸጋታት ከከም እዚ ዝለዓለ መጠን ጸጋታት ከከም ብዝሒ ሰባት ኣብቲ መንበሪ ገዛን ማሕበራዊ ኣባይቲ እተመልክተላ ከተማን ዝተፈላለየ እዩ። ኩሎም ቅድመ ኩነታት ኣብዚ ኣለዉnt ici,፣ ኣብቲ "ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምርካብ ካብ ምንታይ ኣታዊ ክሓልፍ የብሉን?"
  • ውሱን ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ኣለካ (ንደቂ ተባዕትዮ ብ "1" ዝጅምር 13 ኣሃዝ ዘለዎ ቁጽሪ፡ ንደቂ ኣንስትዮ "2")
ምፍላጡ ዘገድስ!
ንማሕበራዊ ኣባይቲ ዝምልከት መመልከቲ ብግዝያዊ ቁጽሪ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ: መመልከቲኻ ዝያዳ ሽማግለ ክኸውን እዩ። ሕቶኻ ንምፍታሕን መንበሪ ገዛ ንኽህልወካን፡ ድሕሪኡ ናይ መንበሪ ፍቓድካ ከተመልክት ከለኻ እትረኽቦ ውሳነ ናይ OFPRA (ወይ CNDA)፡ ወይ ኤፒኣይ (ናይ መምርሒ ምንዋሕ ምስክር ወረቐት) ክትህብ ከድልየካ እዩ።, ወይ ብቐጥታ ቅዳሕ ናይ መንበሪ ፍቓድካ ድሮ እንተሃልዩካ።
  • ቅኑዕ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ: ቅድሚ ሕጂ እንተሃልዩካ ቅዳሕ ናይቲ መንበሪ ፍቓድካ ትህብ ወይ ድማ ቅዳሕ ናይቲ ውሳነ OFPRA (ወይ CNDA) ምስቲ ኤፒኣይ (መምርሒታት ምንዋሕ ምስክር ወረቐት) ትህብ፣ እዚ ድማ ንመንበሪ ፍቓድካ ከተመልክት ከለኻ ትረኽቦ .
ክፍለጥ ዘለዎ!
ኣብ ውልቃዊ ኩነታትካe simulation en ligne p ተመርኲስካ መሰላትካ ንምፍታሽ ብኢንተርነት ስሚዩሽን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንዓመተ n-2 መወከሲ ግብሪ ኣታዊኹም ኣዳልዉ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምልክታኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ንኣብነት ኣብ 2023 ንዝቐርብ መመልከቲ መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ናይ 2022 ግብሪ ምልክታ ኣእቲኻ፡ ናይ 2021 መወከሲ ግብሪ ኣታዊኻ ክትጽሕፍ ኣለካ።

እቲወብሳይት ናይ መሕተቲ demande-logement-social.gouv.fr ዝብል መርበብ ሓበሬታ ንመብዛሕትአን ክፍልታት ንመመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝሽፍን እዩ

ኣስተውዕሉ!
ገለ ክፍልታት ንማሕበራዊ ኣባይቲ ዝምልከት ሕቶ ንምቕራብ፡ ንምምኽኻርን ንምሕዳስን ናይ ገዛእ ርእሰን ውፉይ ሳይት ኣለወን።

ኣብ ኣየናይ መርበብ ሓበሬታ ሕቶኻ ከተቕርብ ከም ዘለካ ንምፍላጥ :

ኣብዚ ሊንክ ጠዊቕካ፡ lien, in መንበሪ ትደልየላ ከተማ ኣመልክት እሞ ነቲ ኣገባብ ተኸተል።

ምፍላጡ ዘገድስ!
እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ጠለብ demande-logement-social.gouv.fr. ዝብል መርበብ ሓበሬታ ጥራይ ዝምልከቱ እዮም።

ነቶም ብናይ demande-logement-social.gouv.frመርበብ ሓበሬታ ዝምልከቶም ክፍልታት፡ መጀመርታ ኣካውንትካ ክትፈጥር ኣለካ ንማሕበራዊ ኣባይቲ ብኢንተርነት ከተመልክት።

ኣካውንትካ ንምፍጣር፤ :

ፈለማ ናብr demande-logement-social.gouv.fr ኪዱ

  • ኣብ "Register/Login" ዝብል ጠውቕ።
  • "ኣካውንት ይፈጥር" ዝብል ጠውቑ።
  • ፓስዎርድ ምረጽ እሞ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምልኣዮ
  • ኣብቲ ብኢመይል ዝመጽእ ሊንክ ብምጥዋቕ ኣካውንትኩም ኣረጋግጹ
ምፍላጡ ዘገድስ!
ብተወሳኺ ብናይ FranceConnect መረጋገጺታትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ዘለካ ኣካውንት (ንኣብነት ናይ ግብሪ ወይ ናይ ጥዕና መድሕን) ኣካውንት ተጠቒምካ።
> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ምስfo "Se connecter à un site avec FranceConnect". ምስ መርበብ ሓበሬታ ምትእስሳር”።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ጠለብኩም ኣቕርቡ demande-logement-social.gouv.fr

ብድሕሪኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ሓደ ኣካውንት ኣብ እን ላይን ምሃዙ ናይ ኦንላይን ፋይልካ ፍጠር
  • ቅዳሕ ናይ መንበሪ ካርድኻ ወይ ቅዳሕ ናይቲ ናይ OFPRA (ወይ CNDA) ውሳነ ምስቲ ናይ ምንዋሕ መምርሒ ምስክር ወረቐት (API) ስደድ፣ እዚ ድማ ንመንበሪ ፍቓድካ ኣብ እተመልክትሉ እዋን ትረኽቦ።

> ንሓደ ሰነድ ከመይ ጌርካ ከም እትስካን ንምፍላጥ ኣንብብ: ኣብቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "Scanner un document" “ስካን ምግባር ሰነድ”

ናይ መንበሪ ገዛ መመልከቲ ዋላ ገና ምሉእ እንተዘይኮነ ክቐርብ ይኽእል እዩ

ምፍላጡ ዘገድስ!
ንማሕበራዊ ኣባይቲ ዝምልከት መመልከቲኹም ንምስጓም ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ክትመልእዎ ኣለኩም። እዚ ማለት ምሉእ ቅጥዒ መሊእካ ኩሉ እቲ ዝተሓተተ ደጋፊ ሰነዳት (ናይ ደሞዝ ስሊፕ፡ ናይ ክራይ ቅብሊትን ናይ ግብሪ ምልክታታትን፡ ከምኡ’ውን ኩሉ ሞያዊ ወይ ውልቃዊ ኩነታትካ ዝገልጽ ሰነዳት) ክትሰድድ ኣለካ።

ካልእ መሰላት ንምኽፋት ቀዳማይ ሕቶ ዝቐረበሉ ዕለት ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ብዝቐልጠፈ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንኽህልወካ ዘኽእለካ መሰል ተቓዋሚ ኣባይቲ (DALO)

> ንዝያዳ ሓበሬታRéfugiés.infonfo "Faire une demande DAHO ou DALO".

ምፍላጡ ዘገድስ!
ብኢንተርነት ከተመልክቱ እንተዘይደሊኹም፡ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ formulaire de logement social (Cerfa 14069*05) መሊእኩም ክትሕትሙን ምሉእ ፋይል (ቅጥዒ + ደገፍቲ ሰነዳት) ድማ ኣብ ምዝገባ ቆጸራ፡ ማለት ኣብ ትካል HLM ወይ ከተማ ከተቕርቡን ትኽእሉ ኢኹም። ኣዳራሽ.

ኣብ ጥቓኻ ዝርከቡ ቆጸራታት ንምፍላጥ፡ ናብዚ ኣድራሻ ንምኻድ ኣድራሻ ኣብዚ ጠውቑ adresse et ቀጺልና ናይ ከተማኻ ፖስታ ኮድ ጽሒፍካ ኣብቲ ዝርዝር ረኸቦ፡ ድሕሪኡ " "Rechercher" ዝብል ጠውቕ፡ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ድማ " "Consulter la liste des guichets" ዝብል ጠውቕ።

ምሉእ ፋይልካ ምስ ሰደድካ፡ ሕቶኻ ይረጋገጽ።

ብድሕሪኡ ፍሉይ ሃገራዊ ቁጽሪ ምዝገባ ክትረኽቡ ኢኹም።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ነዚ ምስክር ወረቐት እዚ ክትሕዝዎ ኣለኩም፣ እዚ ድማ መርትዖ ምዝገባ ሕቶኹም እዩ።

ካብዚ ህሞት እዚ ጀሚሩ ፋይልኩም ኣብተን ዝሓተትካዮም ኮሙናት መንበሪ ኣባይቲ ዘለዎም “ማሕበራዊ ኣካረይቲ” (እዚኦም ንውልቀሰባት ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝካረዩ ትካላት እዮም) ይርአ።

ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ተኻራያይ ንሕቶኻ ዘማልእ መንበሪ ገዛ እንተሃልይዎ ንዓኻ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ።

ነቲ ዝጸንሐ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲኻ ክትዕዘቦ፡ ከተመሓይሾ ወይ ከተናውሖ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብቲ on "Gérer ma demande" et en renseignant votre numéroዝብል ቁልፊ ብምጥዋቕን ፍሉይ ቁጽሪ ምዝገባኻ ብምእታውን።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ዓመት ዓመት ሕቶ ወይ ጠለብኩም ክናዋሕ ኣለዎ።

ሓንቲ ኮምቲ ናይ መንብሪ ገዛ ንምርካብ ውሳነ ትህበኩም ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣስተብህሉ ፣

እታ ኮሚተ መንበሪ ገዛ ንክትረከቡ እንተ ወሲና ክልተ ኣማራጺ ኣለኩም

• ነቲ መንበሪ ገዛ ተቀበሊኩም ክትፍርሙ ትኽእሉ

• ወይ መንበሪ ኣባይቲ ምእባዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ እቲ ናይ መንበሪ ገዛ ሕቶኻ ክሳብ ዕለተ ምሕዳሱ ቅኑዕ ኮይኑ ይቕጽል።


ኣገዳሲ!
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ብሰንኪ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ብዘይ ምኽንያታዊ ምኽንያት (ዘይጽሬት ኩነታት፡ ተነጽሎ ወዘተ) መንበሪ ገዛ ዘይምእባዩ ይምከር። እቲ ሓደጋ ንነዊሕ እዋን ካልእ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ምቕራብ ዘይምህላው እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ መመልከቲ ዓመት ዓመት ክሕደስ ኣለዎ።

እቲ ሕቶ ቅድሚ እቲ ብኢንተርነት ምዝገባኡ ዝኽሪ ዕለት ሓደ ወርሒ ክሕደስ ኣለዎ (እዚ ማለት ድሕሪ እቲ ሕቶ 11 ኣዋርሕ ማለት እዩ)።

ኣስተውዕሉ!
እንተዘይተሓዲስኩም፡ ዕድመ ናይቲ ዝሓተትኩምዎ ክትስእንን ከም ብሓድሽ ክትጅምሩን ሓደጋ ኣለኩም።

ኣገዳሲ ምኽሪ ብዝኾነ ምኽንያት ኵነታት ጥዕናኹም ም፣ብዛዕባ ስራሕ ፣ ኣድራሻ መንበሪ ቦታ ፣ ኣታዊ ኹምን ካልእን ምስ ዝቕየር ዶሴ ንምሕዳስ ንላበወኩም

ነቲ ቅጥዒ ንምምላእ እንተተጸጊምኩም ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 15 ብ 0 806 000 113 (ዋጋ ናይ ከባቢ ጻውዒት ካብ መደበኛ ቁጽሪ ስልኪ) ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣስተውዕሉ!
እዚ ቁጽሪ እዚ ብዛዕባ እዋናዊ መመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ ሓበሬታ ክህበኩም ኣይክእልን እዩ።

ሓገዝ ቪድዮታት ከምኡ ’ ውን ብኣመልከትቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝቐርቡ ቀንዲ ሕቶታት iciሓፈሻዊ መልስታት ሒዞም ኣለዉ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

20 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
am234am234ተርጓሚ/ሚት
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
babakerkhailbabakerkhailተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
anamylonasanamylonasተርጓሚ/ሚት