መንብሪ ገዛ ናይ ሶሺያል (HLM) ምሕታት

መንብሪ ገዛ ናይ ሶሺያል (HLM) ምሕታት

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

ናይ መንግስቲ ገዛ፣ ኣብ 'ኣቢታሳዮን ኣ ልዋየ ሞደረ' (HLM), እዚ ማለት ዝኾነ ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም ወይ ደሓን ዘለዎም ኣብ ናይ ብሕቲ ገዛ ክራይ ንምርካብ ዝጽገሙ ዝሕግዝ ምስርሕ እዩ።

ትካላት ናይ ሓባር መንብሪ ንትካላትናይ ብሕቲ ታሕቲ ርትዓዊ ዝኾነ ዋጋ ይዕድሉ።

ኣብ ዓብይቲ ከተማ ናይ ሓባር መንበሪ ገዛ ንምርካብ ነዊሕ ግዜ ይወስድ።

• ን ኣብነት ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን መንብሪ ገዛ ንምርካብ ክሳብ 7 ዓመት ክወስድ ይኽእል ፣ብ ኣንጻሩ ግን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ካልእ ቦታ ግን ማእከላይ ገምጋም ክሳብ ኣስታት 2 ዓመት ክወስድ ይኽእል ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ/

እዚ ዓይነትመንበሪ ንምርካብ ዝሓሸ ካብ ዓበይቲ ከተማ ምስ ንውጽእ ብቅልጡፍንምርካብ ይካኣል። ሓደ ሓደ ምኽንያት ንሕቶኹም ከቀላጥፎን ቀዳምነትክውሃቦን ይኽእል እዩ

•ን ኣብነት ጠቅላላ መንብሪ ገዛ ዘይብልኩም ፣ ኣብ ሓዳርኩም ጸገም ወይ ዓመጽ እንተ ኣጋጢሙኩም ወይውን ናይ ጥዕና ጸገምን ስንክልና እንተኣለኩም ኮይኑ

ብዝቀለጠፈ ማለት ዋላ ኣብ እዋን ምሕታት ዑቕባ ገዛ ክንሓትት ማለት ምስ ናይ OFPRA ተመሳሳሊ ክኸውን ኣለዎ ኣለና። እዚ ንምግባር ካብ ኦፍራ ወረቐት ምስ ረኸብና፣ ምስ ቀዳሞት ዝሓተቱ ክንስራዕ ንኽእል በዚ ምኽንያት ግዜ ክንከስብ ንኽእል።

ሕቶኹም ኦፍራ ከም ሓደ ረፍጂ ተቀባልነት ምስ ረኸበ ንገዛ መንብሪ ክንሓትትወይ ዝሓተትናዮ ክነሕድሶንኽእል

ንምፍላጡ ኣገዳሲ! ኣብ ብዙጣህ ደፓርትመንታት ወይ ኣከባቢታት ብሓንሳብ ክትጠልቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ ድማ ce site ዝርዝራት ናይ ዝተፈላልዩ ናይ `አንግስቲ ገዛውቲ ፈትሹ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፓሪስ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ልዮን ወይ ማርሰይ ካልእን ከተማታት እውን ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም

እንተድኣ ወረቐት ዘለኩምን ፈረንሳ ዝተቐበለትኩም ስደተኛታት ኴይንኩም ብኢንተርኔት ብ ቐጥታ ጠለብኩም በመንገዲ ናይ ኢንተርነት ዌብ ሳይት ክንሓትት እንተ ኮይና ኣብዚ ሊንክ ምጥዋቕ ይከኣል።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

እቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት demande-logement-social.gouv.fr
ዝብልእውን ንሓያሎ ደፓርትመንት ወይ ክልልላት ዘጠቓልል እዩ።

ተጠንቀቑ ! ገለ ገለ ክልልላት፣ ናታተን ዝኾነ ሳይት ኣለወን ስለዚ ኣብኡ ብምእታው እውን ምፍላሽ ይከኣል እዩ። ንዕኡ ንምፍታሽ
ኣብ ሲ ሊልክ እዚ ጠውቑ :

Cliquez sur ce lien,
እቲ እትደልዎ ከተማ
ወይ ቦታ ምስ ተኸብኩም ኣብኡ ጠውቑ

ዌብ ሳይት መንብሪ ናይ ገዛ ሎጅሞ ሶሲያል ዝበዝሑ በብዞባ ተመዲቦም ንሎጅሞ ሶሲያል ዝሓቱ ንከማልኡ ተታሒዞም ኣለው ።

ኣስተውዕልሉ ሓደ ሓደ ዞባ ናቶም ዌብ ሳይት ኣለዎም

ኣብዚ Cliquez sur ce lien, ሊንክ ብምጣውቕ ከታማ ሓባሪ ወይ ገዛ መንብሪ ሎጅሞ ሶሲያል ድለዩ ፣ ድሕሪ ዝስዕብ ምስላጥ ኣማልኡ፣

2

ኣብዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ሓደ ሕሳብ ክንክፈት ኣለና

www.demande-logement-social.gouv.fr

በዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቅ ብ ኦንላይን መንበሪ ገዛ ሎጅሞ ሶሲያል ክንሓትት ንኽእል sur ce site internet.

ኣካውንቲ ወይ መዝገብ ክፈቱ

Vous devez créer votre compte :

  • "M'inscrire/Me connecter" ኣብ ዝብል ተውቑ፣ ብድሕሪኡ
  • ኣብቲ "Je crée un compte" ዝብል ምስ ጠወቕኩም
  • እቲ ዝግባእ ሓበሬታ ኣብቲ ቕጥዒ ምልኡ

!ክፍለጥ ዘለዎ ነገራት! ፣ ብ መስመር ኦንላይን ክምምላእ ምስ ዘይደሊ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ le formulaire de logement social (Cerfa 14069*02) ) ንዝብል ፎርሙል ብምምእ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ HLM ወይ ምምሕዳርኩም ኣብጽሕዎ ።

ዝርዝር ንምርካብ ኣብዚ ምልክት ብጸጋም ዘሎ ጠውቑ። ብዞባ ን ብንኡስ ዞባ ኮሙን ዌብ ሳይት e demande-logement-social.gouv.fr , ብነጻ ኣብ ኮሙኒቲኹም ተመዲቦም ኣለው።

3

ብ መስመር ኦን ላይን መንበሪ ንምሕታት

ሓንሳብ ሕሳብ ምስ ከፈትሉም ፣ ክማልእ ዘለዎ ዝግብኣካ’ኪ ነገራት፣

  • ብ መስመር ኦን ላይን ሓደ መዝገብ ምፍጣር
  • ፎቶ ኮፒ መንነት ካርድ ወይ ፣ ካብ ኦፍራ ናይ ረፍጂ ዝተወብሃካያ፣ ወይ ናይ መከላኻሊ ስብሲዴር ክኸውን ይኽእል la fiche "scanner un document".

ስካን ክትብገብሩ ምስ ዘይትኽእሉ፣ ተሌፎንኩም ብምስኣል ሰነድኩም ምስዳድ ይከኣል ወላ ፋይል፣ ዘይተማልአ እንተኾይኑ ክስደድ ይከኣል።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

መንበሪ ገዛ ንምሕታት ብዝክኣለና መጠን ቀልጥፍና ፍሮሙል ከነማልእ ኣለና ፣ ንኵሉ ሰነድ ዝተሓተትናዮ ናይ ሕጂ ወረቐት ፣ ናይ መጀመርያ ዕለት ኣገዳሲት ኢያ ሕሳብ ንምክፋት ከምኡ`ውን ንካልእ መሰል ንምርካብን።

ን ኣብነት መሰል ናይ ገዛ መንበሪ le Droit au logement opposable (DALO ዳሎ ) ዝብል መደብ ገዛ መንብሪ ብቅልጡፍ ንምርካብ ይሕግዝ፤፣

4

መንበሪ ገዛ ከም ዝሓተትና ሓደ ምስክር ወረቐት ናይ መዝገብ ክመጸና ኢዩ።

ፋይልኩም ብግቡእ ምስ ተማልአ ፣ መንበሪ ከም ዝሓተተኩም ብቓዓት ንምሃብ ብቕልጡፍ ይምዝገብ።

ድሕሪ`ዚ ሓደ ቁጽሪ ናይ ሃገራዊ መዝገብ ክልኣኸና ኢዩ ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ፣

ነዚ ወረቐት ዝልኣኽ ክዕቀብ ይግባእ ፣ ገዛ ከም ዝሓተትና ከም ሓደ መረግገጺ ወይ ጭብጢ ከንቅርቦ ንኽእል፤፣

ፋይልኩም፣ ምስ ተጻረየ ይጻረ ፣ ማሕበራት ኣካራይቲ ብምፍሉይ ዝብለ መደብ ኣብ`ቲ ዝሓተትኩሞ ን ኡስ ዞባ ናይ ማሕበረዊ መንብሪ ገዛ የካርዩ።

ማንም ኣካራዪ ምስ ጠለብኩም ዝመጠጣን መንብሪ ገዛ እንተ ተረኺቡ ክረኽበኩም እዩ።

5

ምክትታል መንብሪ ገዛ ናይ ሾሻል ከም ዝሓተትኩም

ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ "Je gère ma demande" መንበሪ ገዛ ዝሓተትናዮ ከንሕድስ ናይ መዝገብ ቁጽሪ ዝተወሃበና ብምጥቃም ንሕብር።

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ናይ ሾሻል መንበሪ ገዛ ከም ዝሓተትና ከነሕድስ ይግባእ።

6

ናይ ሾሻል መንብሪ ገዛ ንምርካብ ሕቶ ምቅራብ

ሓንቲ ኮምቲ ናይ መንብሪ ገዛ ንምርካብ ውሳነ ትህብ ፣

እታ ኮሚተ መንበሪ ገዛ ንክትረከቡ እንተ ወሲና ክልተ ኣማራጺ ኣለኩም

•ነቲ መንበሪ ገዛ ተቀበሊኩም ክትፍርሙ ትኽእሉ

•ወይ ክትንጽጉ ከይትሰማምዑ ትኽእሉ ግን እቲ ዝሓተትክሞ መንበሪ ገዛ ክሳብ ዕለት ዝወድቕ ከገልግል ይኽእል

ምፍላጡ ኣግዳሲ ነጥቢ ፣

ኣብ ዓብይቲ ከተማታት መንበሪ ገዛ ብቀሊል ስለ ዘይርከብ ብዘይ ዝኾነ ብቑዕ ምኽንያት ንከይትነጽጉ ንላበወኩም ( ብምኽንያት ናይ ጥዕና ጸገም ወይ ጽምዋ …

እቲ ቀንዲ ጸገም መንበሪ ገዛ ብዘይ ሓደ ብቁዕ ምኽንያት ምስ ትነጽግ ንነዊሕ ግዜ ብምጽባይ መነበሪ ገዛ ከይትረክቡ ትኽእሉ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ሾሻል መነብሪ ገዛ ንምርካብ ኵሉ ግዜ ዓመት ዓመት ሕቶኹም ን ከተሕድሱ ኣለኩም

ዝሓተትኩሞ መንብሪ ገዛ ኣብ መስርሕ ንምቅጻል ኵሉ ግዜ ዓመት ዓመት ከይወደቀ ከሎ ማዓልቱ ቅድሚ ወርሒ ብ ኦን ላይን ንምሕዳስ ክትሓቱ ኣለኩም

እንተደኣ እቲ ጠለብ ቅድሚ ዕቲ ዕለት ናይ ሓደ ዓመት (11 ኣዋርሕ ድሕሪ እቲ ጠለብኩም )ክሕደስ ኣለዎ

ኣስትውዕሉ ! ኵሉ መስርሒ ከም ብሓድሽ ካብ ዜሮ ክትጅሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብፍላይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተትክሞ ፋይል ምስ ተትጥፍኡ ወይ ምስ ዘይትሕድስዎ

ፋይልኩም ኣሐድሱ

ኣገዳሲ ምኽሪ ብዝኾነ ምኽንያት ኵነታት ጥዕናኹም ም፣ብዛዕባ ስራሕ ፣ ኣድራሻ መንበሪ ቦታ ፣ ኣታዊ ኹምን ካልእን ምስ ዝቕየር ዶሴ ንምሕዳስ ንላበወኩም

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
174 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible