Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምሕታት መንበሪገዛ ናይ መንግስቲ (HLM)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ ትሑት እቶት ዘለዎም ኣባይቲ (HLM) ተባሂሉ’ውን ዝጽዋዕ ኮይኑ፡ ትሑት ወይ ማእከላይ እቶት ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ ኮይኑ፡ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ንምርካብ ዝጽገሙ እዮም።

ማሕበራዊ ኣባይቲ ካብ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ዝተሓተ (ዝሓሰረ) ክራይ ይህብ።

ማሕበራዊ ኣባይቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሕቶኻ፡ ዓይነት መንበሪን ከተማን ይምርኮስ። ንኣብነት ኣብ Île-de-France (ፓሪስን ከባቢኣን ክፍልታት) ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምርካብ ዝወስዶ ማእከላይ ግዜ 7 ዓመት ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ፈረንሳ ብማእከላይ ገምጋም 2 ዓመትን ፈረቓን እዩ።

ኣዝዩ ኣገዳሲ!
ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ማሕበራዊ ኣባይቲ ምርካብ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ክኸውን ይኽእል።
ከምኡ’ውን ገለ ምኽንያታት ንሕቶኻ ቀዳምነት ክህብዎ ይኽእሉ እዮም: ንኣብነት ገዛ ዘይብልካ እንተኾንካ: ግዳይ ዘቤታዊ ዓመጽ እንተኾንካ ወይ ስንክልና እንተሃልዩካ።

እቲ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ድሕሪ እቲ ካብ OFPRA ዝመጸ መልሲ ናይ ስደተኛ ደረጃ ወይ ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ናይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ደረጃ ዝህበካ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ሽመት ክትረክብን ብቕልጡፍ መንበሪ ገዛ ክትረክብን የኽእለካ።


Eኣብ ሓያሎ ከተማታትን ሓያሎ ክፍልታትን ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኽትመርጽ ንኽሕግዘካ፡ ብዝሒ ናይቶም ዘለዉ ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመደቡ ኣሃዱታት ኣባይቲ፡ ከምኡ’ውን ብዝሒ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ምጽራይ ዝርከቡ መመልከቲታት ክትረክብ ናብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።ce site pou ንከተማ ፓሪስ፡ ወይ ሊዮን፡ ወይ ማርሴ እንተሓቲትካ፡ ሓንቲ ወይ ልዕሊኡ ኣውራጃታት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፡ ወይ ድማ ንብምልእታ ከተማ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ንገብሮ?

ማሕበራዊ ኣባይቲ ክህልወካ ዝኽእል እንተኾይኑ፤ :

 • ጸጋታትካን ናይቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባትን (ደሞዝ፡ ኣበል ወዘተ)…) ካብ ዝለዓለ ጽፍሒ መጠን ገንዘብ ዝሓልፍ ኣታዊ እንተዘይብልኩም
ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ዝለዓለ መጠን ጸጋታት ከከም እዚ ዝለዓለ መጠን ጸጋታት ከከም ብዝሒ ሰባት ኣብቲ መንበሪ ገዛን ማሕበራዊ ኣባይቲ እተመልክተላ ከተማን ዝተፈላለየ እዩ። ኩሎም ቅድመ ኩነታት ኣብዚ ኣለዉnt ici,፣ ኣብቲ "ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምርካብ ካብ ምንታይ ኣታዊ ክሓልፍ የብሉን?"
 • ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ሰጁኽ ምህላው
 • - እቲ መንበሪ ፍቓድ፡ ድሮ እንተሃልዩካ
 • - ወይ ድማ እቲ ንመንበሪ ፍቓድካ ኣብ እተመልክትሉ እዋን እትረኽቦ ኤፒኣይ (ናይ መምርሒ ምንዋሕ ምስክር ወረቐት) ምስ ቅዳሕ ናይቲ OFPRA (ወይ CNDA) ውሳነ ክህልወኩም ይግባእ።
 • ውዱእ ወይ ግዝያዊ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት ኣለካ (13 ኣሃዝ ዘለዎ ቁጽሪ ካብ 1 ወይ 7 ንደቂ ተባዕትዮ፡ 2 ወይ 8 ንደቂ ኣንስትዮ ዝጅምር)።
ምፍላጡ ዘገድስ!

ዋላ’ውን ገና ናይ መወዳእታ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካ እንተዘይተቐበልካ፡ ንማሕበራዊ ኣባይቲ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
 • እዚ ን ክትጠልቡ ልዕሊ 18 ዕመት ዕድመ ክህልወኩ ይግባእ
ከምኡ ውን ኣብ ውልቃዊ ኩነታትካ ተመርኲስካ መሰላትካ ንምፍታሽ ብኢንተርነት ስሚዩሽን ወይ ዳህሳስ ክትገብር ትኽእልsimulation en ligne pour vንዓመተ n-2 መወከሲ ግብሪ ኣታዊኹም ኣዳልዉ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ምልክታኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ንኣብነት ኣብ 2024 ንዝቐርብ መመልከቲ መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ናይ 2023 ግብሪ ምልክታ ኣእቲኻ፡ ናይ 2022 መወከሲ ግብሪ ኣታዊኻ ክትጽሕፍ ኣለካ።

እቲወብሳይት ናይ መሕተቲ demande-logement-social.gouv.fr cዝብል መርበብ ሓበሬታ ንመብዛሕትአን ዞባታት ዘሎ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ዝፍትሽ መርበብ ሓበሬታ እዩ

ኣስተውዕሉ!
ገለ ክፍልታት ናይ ገዛእ ርእሰን ናይ ከባቢ መርበብ ሓበሬታ ኣለወን፡ ንሕቶ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምቕራብ፡ ንምምኽኻርን ንምሕዳስን እዩ።
ዝርዝር ናይዘን ክፍልታት (ምስ ሊንክ ናብ መርበብ ሓበሬታኦም) ኣብ ታሕቲ ናይዚ ገጽ ይርአ።e en bas de cette page.

ኣብ ኣየናይ መርበብ ሓበሬታ ሕቶኻ ከተቕርብ ከም ዘለካ ንምፍላጥ :

ኣብዚ ሊንክ ጠዊቕካr ce lienመንበሪ ትደልየላ ከተማ ኣመልክት እሞ ነቲ ኣገባብ ተኸተል።

ምፍላጡ ዘገድስ!
እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ጠለብ demande-logement-social.gouv.fr. ዝብል መርበብ ሓበሬታ ጥራይ ዝምልከቱ እዮም።

ፈለማ ናትኩም ሓበሬታ ዝምልከቶም ክፍልታት፡ መጀመርታ ኣካውንትካ ክትፈጥር ኣለካ ንማሕበራዊ ኣባይቲ ብኢንተርነት ከተመልክት።

ኣካውንትካ ንምፍጣር፤ :

 • ፈለማ ናብur demande-logement-social.gouv.fr
 • "ኣካውንት ይፈጥር""M'inscrire/Me connecter" ዝብል ጠውቑ።
 • ብምስዓብ "Je crée un compte"
 • ፓስዎርድ ምረጽ እሞ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምልኣዮ
 • ኣብቲ ብኢመይል ዝመጽእ ሊንክ ብምጥዋቕ ኣካውንትኩም ኣረጋግጹ
ምፍላጡ ዘገድስ!
ብተወሳኺ ብናይ FranceConnect መረጋገጺታትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፣
> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ምስfo "Se connecter à un site avec FranceConnect". ምስ መርበብ ሓበሬታ ምትእስሳር”።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ጠለብኩም ኣቕርቡ demande-logement-social.gouv.fr

ብድሕሪኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ሓደ ኣካውንት ኣብ እን ላይን ምሃዙ ናይ ኦንላይን ፋይልካ ፍጠር
 • ዶክመንትኹም ስደዱ

> ንሓደ ሰነድ ከመይ ጌርካ ከም እትስካን ንምፍላጥ ኣንብብ: ኣብቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "Scanner un document" “ስካን ምግባር ሰነድ”

ናይ መንበሪ ገዛ መመልከቲ ዋላ ገና ምሉእ እንተዘይኮነ ክቐርብ ይኽእል እዩ

ምፍላጡ ዘገድስ!
ጠለብኩም ናይ መንበሪ ገዛ መመልከቲ ዋላ ገና ምሉእ እንተዘይኮነ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ክውዳእ ኣለዎ። እዚ ማለት ምሉእ ቅጥዒ መሊእካ ኩሎም ዝተሓተቱ ደገፍቲ ሰነዳት (ናይ ክፍሊት ስሊፕ፣ ተኻራያይ እንተኾይንካ ቅብሊት ክራይ፣ ምልክታ ግብሪ፣ ከምኡ እውን ኩሎም ሞያዊ ወይ ውልቃዊ ኩነታትካ ዝገልፁ ሰነዳት) ክትሰድድ ኣለካ።ንቅብሊትን ናይ ግብሪ ምልክታታትን፡ ከምኡ’ውን ኩሉ ሞያዊ ወይ ውልቃዊ ኩነታትካ ዝገልጽ ሰነዳት) ክትሰድድ ኣለካ።

ካልእ መሰላት ንምኽፋት ቀዳማይ ሕቶ ዝቐረበሉ ዕለት ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ብዝቐልጠፈ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንኽህልወካ ዘኽእለካ መሰል ተቓዋሚ ኣባይቲ (DALO)


ብ ወረቐት ምስዳድ

ብኢንተርነት ከተመልክቱ እንተዘይደሊኹም፡ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ formulaire de logement social (Cerfa 14069*05) መሊእኩም ክትሕትሙን ምሉእ ፋይል (ቅጥዒ + ደገፍቲ ሰነዳት) ድማ ኣብ ምዝገባ ቆጸራ፡ ማለት ኣብ ትካል HLM ወይ ከተማ ከተቕርቡን ትኽእሉ ኢኹም። ኣዳራሽ.

ኣብ ጥቓኻ ዝርከቡ ቆጸራታት ንምፍላጥ፡ ናብዚ ኣድራሻ ንምኻድ ኣድራሻ ኣብዚ ጠውቑ adresse et ቀጺልና ናይ ከተማኻ ፖስታ ኮድ ጽሒፍካ ኣብቲ ዝርዝር ረኸቦ፡ ድሕሪኡ " "Rechercher" ዝብል ጠውቕ፡ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ድማ " "Consulter la liste des guichets" ዝብል ጠውቕ።


ምሉእ ፋይልካ ምስ ሰደድካ፡ ሕቶኻ ይረጋገጽ።

ብድሕሪኡ ፍሉይ ሃገራዊ ቁጽሪ ምዝገባ ክትረኽቡ ኢኹም።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ነዚ ምስክር ወረቐት እዚ ክትሕዝዎ ኣለኩም፣ እዚ ድማ መርትዖ ምዝገባ ሕቶኹም እዩ።

ካብዚ ህሞት እዚ ጀሚሩ ፋይልኩም ኣብተን ዝሓተትካዮም ኮሙናት መንበሪ ኣባይቲ ዘለዎም “ማሕበራዊ ኣካረይቲ” (እዚኦም ንውልቀሰባት ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝካረዩ ትካላት እዮም) ይርአ።

ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ተኻራያይ ንሕቶኻ ዘማልእ መንበሪ ገዛ እንተሃልይዎ ንዓኻ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ።

ነቲ ዝጸንሐ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲኻ ንምርኣይ፡ ንምዕራፍ ወይ ንምሕዳስ ምስte demande-logement-social.gouv.fr ንምርኣይ፡ ንምዕራፍ ወይ ንምሕዳስ ምስ ዝኣመሰሉ ተግባራት ክትገብር ኣሎካ

ነዚ ንምግባር ድማ ኣብቲ"Je gère ma demande" ዝብል ቁልፊ ጠዊቕካ ፍሉይ ቁጽሪ ምዝገባኻ ከተእቱ ኣለካ

ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ
ሕቶኻ ዓመት ዓመት ከተሐድስ ኣለካ (ኣብ ታሕቲ ዘሎ ርአ ከመይ ከም ዝግበር ንክትፈልጥ ምስ እትደሊ)።

ሓንቲ ኮምቲ ናይ መንብሪ ገዛ ንምርካብ ውሳነ ትህበኩም ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣስተብህሉ ፣

እታ ኮሚተ መንበሪ ገዛ ንክትረከቡ እንተ ወሲና ክልተ ኣማራጺ ኣለኩም

• ነቲ መንበሪ ገዛ ተቀበሊኩም ክትፍርሙ ትኽእሉ

• ወይ መንበሪ ኣባይቲ ምእባዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ እቲ ናይ መንበሪ ገዛ ሕቶኻ ክሳብ ዕለተ ምሕዳሱ ቅኑዕ ኮይኑ ይቕጽል።


ኣገዳሲ!
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ጠለብኩም ከይትግበር ይኽእል ኣዩ ፣ ን ኣብነት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ብሰንኪ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ብዘይ ምኽንያታዊ ምኽንያት (ንሓደ ስንክልና ዘይምቹእ መንበሪ ኣባይቲ፡ ዘይጽሬት ዘይብሉ ኩነታት ወዘተ) መንበሪ ገዛ ከይትኣቢ ብትሪ ይምከር። እቲ ሓደጋ ንነዊሕ እዋን ካልእ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ምቕራብ ዘይምህላው እዩ።
ከምኡ ኣውን ፣ ሓደ ኣብነት ናይ ንከተማ ፓሪስ፡ እንተወሲድና ንዝቐረበልካ ናይ መንበሪ ገዛ ዕድመ እንተኣቢኻዮ ወይ መልሲ እንተዘይሂብካ፡ ፋይልካ ን12 ኣዋርሕ ቀዳምነት ዝነበረ ን ድሕሪት ክጎተልኩም ይኽእል ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ መመልከቲ ንጡፍ ንኽቕጽል ዓመት ዓመት ክሕደስ ኣለዎ።

እቲ ሕቶ ቅድሚ እቲ ብኢንተርነት ምዝገባኡ ዝኽሪ ዕለት 1 ወርሒ ክሕደስ ኣለዎ (እዚ ማለት ድሕሪ እቲ ሕቶ 11 ወርሒ ማለት እዩ)።

ምእንቲ ከይትርስዑ፡ ዓመት መጸ ኢመይል ወይ ደብዳበ ይመጸኩም፡ ንሕቶኹም ከተሐድሱሉ እትኽእሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝሕብር።

ኣስተውዕሉ!
እንተዘይኣሐዲስኩም መመልከቲኹም ይስረዝ። ዕድመ ናይቲ ሕቶ ትስእን እሞ ኩሉ ከም ብሓድሽ ክትጅምሮ ኣለካ፣ ሓድሽ ሕቶ ብምቕራብ።

ኩነታትካ ኣብ ዝቕየርሉ እዋን ፋይልካ ምሕዳስ ኣይትረስዕ፤

 • ኣድራሻ ምቕያር፣
 • ሓደስቲ ሰባት ንምትእንጋድ፣
 • ምውላድ ቆልዓ፣ .
 • ናብ ስራሕካ ምምላስ ወይ ምጥፋእ፣ .
 • ኣብ ኣታዊኻ ምውሳኽ ወይ ምንካይ፣ .
 • ናይ ጥዕና ጸገም ወዘተ።

ነቲ ቅጥዒ ንምምላእ እንተተጸጊምኩም ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 19 ዘሎ ሰዓታት ፣ ቁጽሪ ቴለፎን ብ 0 806 000 113 (ዋጋ ናይ ከባቢ ጻውዒት ካብ መደበኛ ቁጽሪ ስልኪ) እዩ ዘኽፍል ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣስተውዕሉ!
እዚ ቁጽሪ እዚ ብዛዕባ እዋናዊ መመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ ሓበሬታ ክህበኩም ኣይክእልን እዩ።

ንማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ እውን ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። l'aide à votre assistant social.ንዝይዳ ሓበሬታ ኣ
> A lire : la fiche Réfugiés.info "Prendre rendez-vous avec un assistant social".

ናይ ሓገዝ ቪድዮታትን ሓፈሻዊ ሕቶታት/መልስን ብዛዕባ ምሕታት ማሕበራዊ ኣባይቲ ኣብዚ ሊንክ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።visibles sur ce lien.

ንነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ፡ ንሓደ ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝምልከት እማመl délai d'attente anormalement long pour av ዘይንቡር ነዊሕ ናይ ምጽባይ ግዜ ምፍላጥ ይከኣል ።

ድሕሪ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜ (ከከም ክፍልኻ) ምስ ድሌታትካ ዝተመጣጠነ ናይ መንበሪ ገዛ ዕድመ እንተዘይተቐቢልካ ፡ መሰል ተቓዋሚ ኣባይቲ (DALO) ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ኣለካ።

> ን ዝያዳ ሓበሬታ ብ ኣንብብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ናይ DAHO ወይ DALO ሕቶ ኣቕርቡ”

እንተድደኣ እቲ ገዛ ዘይምቹእ እንተኾይኑ (ድሕሪ ሕርሲ ዝያዳ ቦታ ምድላይ፣ ምጅማር ጸገም ጥዕና፣ ናብ ስራሕ ቦታኻ ክትቀርብ ድሌት ወዘተ)፣ መንበሪ ክትቅይር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።


ምፍላጢ ዘገድስ
ሓድሽ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንኽህልወካ ግድን፤
- ነቲ ሕጂ ዘለኻዮ መንበሪ ኣባይቲ ብግቡእ ውሕስነት ጌርካን ሓሊኻዮን ኣለካ፣
- ዘይተኸፍለ ክራይ ገዛ ወይ ክፍሊት ዘይብሎም፣
- ናይ ምስግጋር ሕቶኻ ምኽኑይ ምግባር።

ንለውጢ ማሕበራዊ ኣባይቲ ምሕታት ሓድሽ ሕቶ መንበሪ ገዛ ምግባር የድሊ ፣ ብኢንተርነት ኣብ demand-logement-social.gouv.fr ወይ ብወረቐት ንምምላኣ (ደረጃ 3 ዘሎ ረአ)።

ምእንቲ ሕቶኻ ኣብ እተቕርበሉ እዋን፡ ድሮ ተኻራያይ HLM ምዃንካ ምግላጽን ስም ኣካራዪኻ ምልክት ምግባርን ኣይትረስዕ።

ኣብ Île-de-France ትነብሩን መንበሪ ገዛ ክትቅይሩ ምስ እትደልዩን ፡ Échanger Habiter መድረኽ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ ምልውዋጥ ካብ ተኻረይቲ ምልውዋጥ ክከኣል ዝኽእል መወዓውዒታት ክትዕዘብ የኽእለካ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

20 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_20876292utilisateur_20876292ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ