ምቅያር ምምርሒ ፍቃድ ምዝዋር መኪና

ምቅያር ምምርሒ ፍቃድ ምዝዋር መኪና

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

ናይ መበቆል ሃገር ወይ ወይ (እቲ ሰብ ዝመጻሉ ካልእ ሃገር )፣ ንዝነበረና፣ መምርሒ ፍቃድ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ክትዘውርረሉ ምስ እንደሊ፣ ፣ፈለማ ናብ ናይ ሃገረ ፈረንሳ መምርሒ ፍቃድ ግድን ፣ ክንቕይሮ nay gdn Ayu ።

ካብ ሕብረt ኢሮፓ ወጻኢ ሃገር እንተ ኮይኑ ፣ ንኽትቕይርዎ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይምንባር ካብ ዝጀመርክምሉ ኣብ ሓደ ዓመት ክኸውን ኣለዎ

! ምፍላጡ ኣገዳሲ!

(እንተደኣ ስደተኛታት ወይ እውን ዑቕባ ዝተዋህበኩም ኴንኩም) ካብቲ ናይ l'OFPRA ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ንኽቅየር ናይ ምሕታት መሰል ኣለኩም

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኩነታት ኣመላልኣ ቅጥዒ

መምርሒ ፍቃድ ክትቅይር ምስ ዝድለ፣ እዞም ዝስዕቡ ኩነታት ከነመልእ ኣሎና።

•ብቁዕ ወግዓዊነት ዝተለበሰ ክኽወን ኣለዎ

• እታ ፍቓድ ዝባሀትኩም፣ ምስ ፈረንሳ ስምምዕ ምቕያር ፍቓድ ክህልዋ ኣለዎ ዝርርዝር ኣስማት ናይ ሃገራት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቅ ክንረክብ ንኽእል ici .

  • ቅድሚ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ምምጻእኩም ፣ ካብታ እትነብሩላ ዝነበርኩም ሃገር፣ ብሕጋዊ መስርሕ ዝተዋህበ ክኸውን ይግባእ።
  • ቋንቋ ፈረንሳ ዝተጻሓፈ ወይ ብወግዓዊ ፣ ብወግዓውያን ኣተርጎምቲ ይተርጎም፣ ዝርዝር ናይ ወግዓውያን ተርጎምቲ፣ ካብ ዶክመንት ናይ ረፉጂ ኣልፎ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ንርከብ፣"Obtenir la traduction officielle d'un document"

ክንፈልጦ ዘሎና!

ነዞም ቅጥዕታት ምስ ዘይነማልእ፣ መምርሒ ፍቃድ ናይ ፈረንሳ ንክንረክብ ግድን ብ ፈተና ክንሓልፍ ኣሎና። ነዚ ድማ ንኸመይ ከም እተተግብርዎ ኣብ ወብሳይት ናይ ረፉኪ ኣንፎ ሓበሬታ ተወከሱ Passer le permis de conduire avec une auto-école".

2

መዓስ ናይ ምስላጥ ክጅምር ይኽእል ?

ወረቐት ናይ ስደተኛ ምስ ሓዝና፣ ብዉሑዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ን መምርሒ ፍቓድና መኪና ንምቕያር ክንሓትት ይግባእ።

ነስተውዕል!

ዓመት ምስ ዝሐልፍ፣ መምርሒ ፍቃድ ናይ ምቅያር ጠለብና ተቀባልነት የብሉን ፤፣

3

ሰንድ ዘድልዩ ነገራት

ዘድልዩ ሰነዳት ናይ ዶሴ ንምቅራብ ፣ ብ ኦን ላይን ንክንምልኦም ክንሓትት፣ ተወሰኽቲ ምስ ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው ቅጥዕታት ፣ ብምምላእ።

•መምርሒ ፍቃድ ኦርጂናል ምስ ቅዳሕ ናይ ፎቶ ኮፒ

•ሕጋዊ ብወጋዓዊ ቋንቋ ፈረንሳ ዝተተረጎመ ሰነድ

• ምስክር መንነት፣ (ካርድ ሰጁኽ፣ ወይ ሌሲፒሰ)

  • ናይ መንበሪ ገዛ ወረቐት ምስክርነት እንተወሓደ ናይ ውሽጢ 6 ተቐባልነቱ ኣብዚ ኣረጋግጹ ici,
  • ናይ ነባርነት ወረቐት፣ እንተደኣ ናይይቲ ፣ መምርሒ ፍቓድ ዘውጻእኩምሉ ሃገር ዜጋታት ዘይኮንኩም። (ንኣብነት ፣: cናይ ስራሕ ኮንትራት ወረቐት፣ ወይ ናይ መንበሪ
    ወይ እውን እቲ ዘለኩም ናይ መምርሒ ፍቓድ መኪና),

•ኣብ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ፌርማ፣ ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ተዓዘቡ où faire cette photo ?

ን ዝያዳ ሓበሬታ !

ኣብ ፍረንች ኣንፎ በዚ ሊንክ እዚ ተወከሱ። Obtenir la traduction officielle d'un document

4

መስርሕ ናይ ምስላጥ ብመስመር ናይ ኦን ላይን

ካምስላጥ ንምቅያር መምርሒ ፍቃድ ተቀይሩ ኣሎ ፣ ኩሉ ብኢንተርነት ብ ኦንላይን ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ ፣ሓድሽ ሕሳብ ንምውጻእ ብዌብ ሳይት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ l'ANTS ብምጥዋቅ ምሕታት ይከኣል sur le site de l'ANTS.

ነዚ ንምግባር ን ፈለማ ኣካውንት ንኽፈት créer un compte sur le site de l'ANTS.

  • ደሓር በዚ መስርሕ ጠለብ ንምቕራብ ኣብዚ ጠውቑ à ce service en ligne

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምርግጋጽ ንሰነድ ፋይል

ከምኡ እውን ን l'ANTS : ንምውካስ

  • (እንተደኣ ነበርቲ ፓሪስ ኴንኩም ) ብ ኢመይል pp-dpg-permisdeconduire@interieur.gouv.fr
  • (እንተደኣ ካብ ፓሪስ ወጻኢ ኲይንኩም) በዚ ce formulaire ኣብ መወዳእታ ናይቲ ገጽ .
  • ወይ ብ ቴለፎን 34 00 ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ (ቀረጽ ዘይክፈሎ / ካብ ሰዓታት 7h45 ክሳብ 19h ከምኡውን ቀዳም ካብ 8h ክሳብ17h) ደውሉ

ፋይልኩም ቅቡል ምስ ዝኸውን

ፋይልኩም ቅቡም ምስ ዝኸውን፣ sms ብ ኤስ ኤም ኤስ ብመሰጅ ወይ ብኢመይል መልእኽቲ ይሕበረኩም።

እቲ ኢመይል ድማ፣ ብተወሳኺ መዓስ መምርሒ ፍቓድኩም ክትርከብዎ ከም እትኽእሉ ዝሕብር ከም ዝሕብር መልእኽቲ እዩ።

እንተደኣ ጠለብኩም ተነጺጉ

እንተደኣ ጠለብኩም ተነጺጉ ዘሎ ናይ ዳግማይ ምርካብ ተኽእሎታ

መምርሒ ፍቓድ ንምርካብን ናይ ፈተና ምምራሕ መኪና ንኽትገብሩ ንኽትሓቱ ትኽእሉ እዚ ንምግባር ድማ፣ከም ናይ ወጻእተኛ መመርሒ ዝለኩም ሰባት መጠን ፣ ናይ 20 ሰዓታት "heures de conduite" ምግባር ከየድለየኩም፣ ምእንቲ ክትምዝገቡ ፣ ኣብ እቲ መንጸጊኹም መሐበሪ ዘሎ ፋይል "candidat libre". ነጻ ተወዳዳሪ ዝብል ብምጥዋቕ፣

ክትምዝገቡ ትደልዩ ድማ ኣብዚ ወብሳይት ናይ ፍረንች ንፎ ተወከሱ Passer le permis en candidat libre

i ኣገዳሲ ሓብሬታ፣ ኣንተደኣ እቲ ዝነበረኩም መምርሒ ፍቓድ ናይ ኤውሮጳ ወይ እውን ናይ ፣ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብ ኢኮኖሚ ምስ ዝተሓሓዛ ሃገራት ምትሕሓዝ ዘለዎ ኮይኑ፣ ከምኡ እውን ትሕቲ 5 ዓመታት ጥራይ ዘገልገለ ምስ ዝኸውን ፣ ፈተና ከም ዝወሃበኩም ምግባር ይከኣል እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
68 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible