Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምቅያር ምምርሒ ፍቃድ ምዝዋር መኪና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናይ መበቆል ሃገር ወይ ወይ (እቲ ሰብ ዝመጻሉ ካልእ ሃገር )፣ ንዝነበረና፣ መምርሒ ፍቃድ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ክትዘውርረሉ ምስ እንደሊ፣ ፣ፈለማ ናብ ናይ ሃገረ ፈረንሳ መምርሒ ፍቃድ ግድን ፣ ክንቕይሮ ናይ ግድን እዩ ።

ካብ ሕብረt ኢሮፓ ወጻኢ ሃገር እንተ ኮይኑ ፣ ንኽትቕይርዎ ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይምንባር ካብ ዝጀመርክምሉ ኣብ ሓደ ዓመት ክኸውን ኣለዎ

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ኣገዳሲ!
(እንተደኣ ስደተኛታት ወይ እውን ዑቕባ ዝተዋህበኩም ኴንኩም) ካብቲ ናይ l'OFPRA ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ንኽቅየር ናይ ምሕታት መሰል ኣለኩም

ከመይ ንገብሮ?

መምርሒ ፍቃድ ክትቅይር ምስ ዝድለ፣ እዞም ዝስዕቡ ኩነታት ከነመልእ ይግባእ።

• ብቁዕ ወግዓዊነት ዝተላበሰ ወይ ወግዓዊ ሰነድ ክህልወኩም ኣለዎ


ምፍላጡ ዘገድስ!
ፍቓድኩም ድሕሪ ምምጻእኩም ናብ ፈረንሳ እንተወዲኡ ምምልካት ይከኣል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ፍቓድካ ግዜኡ እንተወዲኡ እቲ መመልከቲ ኣይከኣልን እዩ።


 • ምስ ፈረንሳ ንሓድሕዳዊ ምልውዋጥ ፍቓድ ምዝዋር መኪና ብዝለማመድ መንግስቲ ዝተዋህበ እዩ።

ነዚ ናይ ኦንላይን ስሚዩለተር (ኣብዚ ጠውቑ)r ce simulateur en ligne (cliquez ici) ተጠቒምካ ናይ ወጻኢ ፍቓድ ምዝዋር መኪናኻ ብናይ ፈረንሳ ፍቓድ ክቕየር ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።
 • ቅድሚ ኣብ ፈረንሳ ምቕማኩም ኣብታ ዝነበርኩምላ ሃገር ዝተዋህበሉ ሃገር ሓባራዊ ስምምዕ ዘለወን ክኾና ይግባእእየን።
 • እቲ ሰነድ ብ ብፈረንሳ ዝተጻሕፈ ወይ ብወግዓዊ ትርጉም ዝተሰነየ ክኸውን።

  > ንዝያዳ ሓበሬታ: la fiche Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document"
ኣገዳሲ !
እንተዘይኮይኑ
ነዞም ቅጥዕታት ምስ ዘይነማልእ፣ መምርሒ ፍቃድ ናይ ፈረንሳ ንክንረክብ ግድን ብ ፈተና ክንሓልፍ ኣሎና። ነዚ ድማ ንኸመይ ከም እተተግብርዎ ኣብ ወብሳይት ናይ ረፉኪ ኣንፎ ሓበሬታ ተወከሱ

> ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ኣትደልዩ Réfugiés.info "Passer le permis de conduire avec une auto-école", "Passer le permis de conduire en candidat libre".

ምእንቲ እቲ ናይ ፍቓድ ምልውዋጥ መስርሕ ምስክር ወረቐት ምንዋሕ ትምህርቲካ (API) ሓደ ዓመት መስርሕ ምልውዋጥ ፍቓድ ክትውድኦ ኣለካድሕሪ ምርካብካ፡ ናይ መንበሪ ካርድካ ምቕራብ ኣብ እትጽበየሉ እዋን ዝረኸብካዮ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ሰነድ፡ ኩነታት ስደተኛ ወይ

ኣገዳሲ!
ድሕሪ ሓደ ዓመት ምልውዋጥ ፍቓድ መምርሒ ድሕሪ ደጊም ተቐባልነት የብሉን

ዘድልዩ ሰነዳት ናይ ዶሴ ንምቅራብ ፣ ብ ኦን ላይን ንክንምልኦም ክንሓትት፣ ተወሰኽቲ ምስ ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው ቅጥዕታት ፣ ብምምላእ።

• መምርሒ ፍቃድ ኦርጂናል ምስ ቅዳሕ ናይ ፎቶ ኮፒ> ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ "Scanner un document" ተወከሱ

• ሕጋዊ ብወጋዓዊ ኣገባብ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝተተረጎመ ሰነድ ምህላው

• ምስክር መንነት፣ (ካርድ ሰጁኽ፣ ወይ ሌሲፒሰ(récépissé ou titre de séjour))en cliquant ici,

 • መንበሪ ኣድራሻ ብውሑዱ ውሽጢ 6 ወርሒ ከም ዘይወደቐ ኣግኣግጹ en cliquant ici,
 • እቲ ብ Justificatif de résidence normale ፣ተባሂሉ ዝፍለጥ መምርሒ ፍቓድ ዘውጻእኩምሉ ሃገር ዜጋታት ዘይኮንኩም። (ንኣብነት ፣: ናይ ስራሕ ኮንትራት ወረቐት፣ ወይ ናይ መንበሪ ወይ እውን እቲ ዘለኩም ናይ መምርሒ ፍቓድ መኪና),

Photo-signature numérique..> ንዝያዳ ንባብ Réfugiés.info "Faire et utiliser une e-photo"ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ተዓዘቡ

እንተደኣ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ሕጋዊ ስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋ ወይ ሃገር ዘይብሎም ሰባት) "l'attestation des droits à conduire".“ናይ ምዝዋር መሰላት ምስክር ወረቐት” ምቕራብ ኣየድልዮምን እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ንኻልኦት ፍቓድ ምልውዋጥ ንዝሓቱ ወጻእተኛታት ጥራይ እዩ ዘድሊ።

ምልውዋጥ ፍቓድ ምዝዋር መኪና ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ t sur le site de l'ANTS. ጥራይ እዩ ዝፍጸም።

 • መጀመርታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ créer un compte ANTS ኣካውንት ይሃልኹም
ብተወሳኺ ብናይ ፍራንስኮኔክት መረጋገጺ መንነትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።
> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ FranceConnect
> A lire : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".
 • Il faut d'abord créer un compte sur le site de l'ANTS.

 • ዓዘቡ
  ብተወሳኺ ምስ ናይFranceConnect መለለዪታትካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፣ ድሮ ዘለካ ኣካውንት (ንኣብነት ናይ ግብሪ ወይ ናይ ጥዕና መድሕን) ኣካውንት ተጠቒምካ።
  > ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ኣካውንትካ ምስ ፈጠርካ፡ ነቲ ሕቶ ከተቕርብ ዘኽእለካ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ!

ሕቶኻ ብኢንተርነት ከተቕርብ ክትምራሕ እንተደሊኻ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ ክፍልኻ ዝርከቡ ዲጂታላዊ ነጥብታት ወይs un des points numériques de ኣብ ከባቢ ኣገልግሎት ፈረንሳ ክትድገፍ ትኽእል ኢኻ። ኣቐዲምካ ቆጸራ n espace France Services. Iምሓዝ የድሊ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ከምኡ እውን ሕቶኹም ንምክትታል ምስ ቦታኹም ብምትእስሳር ናብ መርበብ ሓበሬታ l'ANTS ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ!
ናይ መስርሕ ግዜ ሓያሎ ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ወጻኢ ፍቓድካ ሒዝካ ናይ ምዝዋር መሰል ኣሎካ።

ኩሉ መልሲ ናይቶም ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። en cliquant sur ce lien.

ምስ ANTS ውን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም l'ANTS :

 • ኣብ ፓሪስ ትነብሩ እንተኾይንኩም: ብመንገዲ እዚ ቅጥዒ formulaire.
 • ካብ ፓሪስ ወጻኢ ትነብር እንተኾንካ: በዚ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ዘሎ ቅጥዒ ኣቢልካ ce formulaire
 • ኣብ ፓሪስ ትነብሩ እንተኾይንኩም: ብመንገዲ እዚ ቅጥዒ።
 • ካብ ፓሪስ ወጻኢ ትነብር እንተኾንካ: በዚ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ዘሎ ቅጥዒ ኣቢልካ።
 • ብተሌፎን ብ 34 00 ኣብ መሬት ፈረንሳ (ተወሳኺ ቁጽሪ ዘይብሉ / ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 19:45 ክሳብ ከምኡ’ውን ቀዳም ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 17 )

ፋይልኩም ቅቡም ምስ ዝኸውን፣ sms ብ ኤስ ኤም ኤስ ብመሰጅ ወይ ብኢመይል መልእኽቲ l'ANTS ወይ SMS.

እቲ ኢመይል ድማ፣ ብተወሳኺ መዓስ መምርሒ ፍቓድኩም ክትርከብዎ ከም እትኽእሉ ዝሕብር ከም ዝሕብር መልእኽቲ እዩ።

እቲ ምምሕዳር ኦርጅናል ናይቲ ፍቓድካ ምስ ተቐበለ፡ ካብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ውሕስነት ዘለዎ ናይ ተቐማጢ ገንዘብ ምስክር ወረቐት (ADS) ከተውርድ ትኽእል ኢኻ።.

ኣገዳሲ!
L'ADS ከምኡውን 4 ኣዋርሕ

እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ኣብ ውሽጢ ገደብ ናይቲ ናይ ወጻኢ ፍቓድካ ናይ ኣፍልጦ ግዜ ፍቓድ ፈረንሳ ክትረክብ እናተጸበኻ ክትዝውር የኽእለካ።

እንተደኣ ጠለብኩም ተነጺጉ ዘሎ ናይ ዳግማይ ምርካብ ተኽእሎታ

መምርሒ ፍቓድ ንምርካብን ናይ ፈተና ምምራሕ መኪና ንኽትገብሩ ንኽትሓቱ ትኽእሉ እዚ ንምግባር ድማ፣ከም ናይ ወጻእተኛ መመርሒ ዝለኩም ሰባት መጠን ፣ ናይ 20 ሰዓታት "n "candidat libre" ምግባር ከየድለየኩም፣ ምእንቲ ክትምዝገቡ ፣ ኣብ እቲ መንጸጊኹም መሐበሪ ዘሎ ፋይል "candidat libre". ነጻ ተወዳዳሪ ዝብል ብምጥዋቕ፣

ክትምዝገቡ ትደልዩ ድማ ኣብዚ ወብሳይት ናይ ፍረንች ንፎ ተወከሱ Passer le permis en candidat libre

ሓበሬታ፣!
እንተደኣ እቲ ዝነበረኩም መምርሒ ፍቓድ ናይ ኤውሮጳ ወይ እውን ናይ ፣ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብ ኢኮኖሚ ምስ ዝተሓሓዛ ሃገራት ምትሕሓዝ ዘለዎ ኮይኑ፣ ከምኡ እውን ትሕቲ 5 ዓመታት ጥራይ ዘገልገለ ምስ ዝኸውን ፣ ፈተና ከም ዝወሃበኩም ምግባር ይከኣል እዩ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

22 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
mohamedmohamedተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
shamshamተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
taher-azimitaher-azimiተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oksanka_blazeoksanka_blazeተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_90145802utilisateur_90145802ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት