Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

5
ድሉዋት ፋይላት
5
58 - Nièvre

ጽቡቕ ኣቀባብላን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ

ኣብ ሓደ ናይ መዓልቲ መጽንሒ ማእከል (ማሕበራዊ ቤት መግቢ ዘለዎ) ብምኻድ ካብ ህጹጽ መንበሪ ንኽትጥቀሙ ምስ እትደልዩ ዝሕግዘኩም እዩ።
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
Association Pagodeምስ le Centre d'hébergement et de réinsertion social
3 - Allier

ብሕሱር ክዳውንቲን ካልእማልእን ምግዛእ

ማሕበርና ፣ ቀንዲ ክዳውንቲን፣ ካልኦት ነገራትን ብሕሱር ናብ ዕዳጋ የውርድ፣
መንበሪ ገዛ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Solidabrocእብ ሶሊዳብሮክ Solidabroc
21 - Côte-d'Or

ብሕሱር ዋጋ ምግዛእ፣

ኣብ ሓደ ናይ ምትሕጋዝ ድኳን፣ ብሕሱር ዝሸይጥ ኣቑሑት ይኹን ክዳውንቲ ብምግዛእ ተጠቐሙ።
ጥዕና
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogneድኳን ናይ ሕሱር ክዳውንቲ መሸጣ (ምትሕግጋዝ)፣
21 - Côte-d'Or

ንሂወት ብግቡእ ክንክን ምሕዝን፥ ዕረፍቲ ምውሳድን፥ ኣዘውቲርካ ኣካላትካ ብማይ ምሕጻብ ንጽህናኻ ምሕላውን።

እዚ ቦታ እዚ ንኹሉ ሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ዘአንግድ ኮይኑ፣ ሰባት መጽዮም ዘዕርፉሉ: ኣካላቶም ዝሕጸቡሉን፣ ክንክን ጸጉሮም ዝረኽቡሉን: ካልኦት ነዚኦም ዝኣመስሉ ኣገልግሎታት ብነጻ ዝረኽቡሉ ቦታ እዩ።
ብነጻ
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogneብምትሕብባር ኣብ ከተማ ቦርጎኝ ዝርከብ፣ ሰኩር ካቶሊክ(Secours Catholique Bourgogne)፣
21 - Côte-d'Or

ብሕሱር ንምግዛእ

ናይ ሓራጅ፣ሓደሽቲ ክዳውንቲን ካልኦት ኣቑሑን ባህላውያን ነገራትን ንምግዛእ !
ጥዕና
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ
SECOURS POPULAIRE FRANCAISቡቲክ ሶሊዳሪቲ