Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ድኳን ናይ ሕሱር ክዳውንቲ መሸጣ (ምትሕግጋዝ)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኣበይ ?

ብሕሱር ዋጋ ምግዛእ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓደስቲን ሰብ ዝተጠቕመሎም ወይ ናይ ሓራጅ ክዳውንቲ፣ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ጠቐምቲ ነገራት፣ ከም ኡውን ኣብ ገለ ድንኳውንትና ፍሉይ መስርዕ ወይ ኣቑሑት ዝድርደረሉ ፍሉይ ቦታ፣ ባህላውያን ኣቑሑትን እንሸጠሎም እዋናት ከምዘሎና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዝተፈለልየ ዓቐንን ዓይነትን ዘለዎ ክዳውንቲ ኣለውና፣ ናውቲ ናይ ገዛ ከይተረፈ ከምዘለዉና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ዋጋታት ቀረብና: ሕሱርን :ንምትሕብባር ዝዓለመን ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝብጽሖን ኩሉ ደላዪ ሰብ ማለት ዓዳጊ ክገዝእ ከምዝኽእል ምዃኑ ከይሓበርናኩም ክንሓልፍ ኣይንደልን።

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ስራሕ ሰዓታትና ዝተፈላለየ እዩ። ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ስነ ካርታ ካብ ዝርከባ ድንኳናትና ኣብ ሓንቲኤን ንምኻድ፣ ኣብታ ቤት ጽሕፈትና ከምዘለዋ እተርእይ ቀያሕ ምልክት ብምጥዋቕ ፣ እታ እትሕሸኩም ብምሕራይን ብምምራጽን፣ ብቐጥታ ናብታ ባህ እትብለኩምን እትቐርበኩምን ድኳን ክትድውሉ ክትከዱን፣ ኬድኩም ድማ እቲ ዝደለኹሞ ነገር ክትገዝኡ ከምእትኽእሉን ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mira almhanamira almhanaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
secours catholique délégation bourgognesecours catholique délégation bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ