Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ቦርጎኝ ዝርከብ፣ ሰኩር ካቶሊክ(Secours Catholique Bourgogne)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ንሂወት ብግቡእ ክንክን ምሕዝን፥ ዕረፍቲ ምውሳድን፥ ኣዘውቲርካ ኣካላትካ ብማይ ምሕጻብ ንጽህናኻ ምሕላውን።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ክዳውንትኹም እትሓጽቡሉ፥ ኣካላትኩም እትሕጸቡሉን፥ ጸጉሪ ርእስኹም እተስተኻኽሉሉን ናይ ዕረፍቲ ግዜ የድልየኩም ዶ ይኸውን፧ እምበኣር ማሕበርና ንኹሉ ተጠቃሚ እዚ ኣገልግሎታት እዚ ንምሃብ ማዕጾኡ ርሑው እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ቦታ እዚ፣ ነብስኹም እናተኸናከንኩም ፣ ወካዕታዊ ህይወት ከተሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ምሉእ ብምሉእ ካብ ክፍሊት ነጻን፣ ብዘይ ቅድመ-ኹነት ንኹሉ ክፉት እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ መሐበሪ ካርታ እትርእይዎ ዘለኹም ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kristel mabialakristel mabialaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_52722350utilisateur_52722350ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
secours catholique délégation bourgognesecours catholique délégation bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ