Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ቦርጎኝ ዝርከብ፣ ሰኩር ካቶሊክ(Secours Catholique Bourgogne)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ንሂወት ብግቡእ ክንክን ምሕዝን፥ ዕረፍቲ ምውሳድን፥ ኣዘውቲርካ ኣካላትካ ብማይ ምሕጻብ ንጽህናኻ ምሕላውን።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ክዳውንትኹም እትሓጽቡሉ፥ ኣካላትኩም እትሕጸቡሉን፥ ጸጉሪ ርእስኹም እተስተኻኽሉሉን ናይ ዕረፍቲ ግዜ የድልየኩም ዶ ይኸውን፧ እምበኣር ማሕበርና ንኹሉ ተጠቃሚ እዚ ኣገልግሎታት እዚ ንምሃብ ማዕጾኡ ርሑው እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ቦታ እዚ፣ ነብስኹም እናተኸናከንኩም ፣ ወካዕታዊ ህይወት ከተሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ምሉእ ብምሉእ ካብ ክፍሊት ነጻን፣ ብዘይ ቅድመ-ኹነት ንኹሉ ክፉት እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ መሐበሪ ካርታ እትርእይዎ ዘለኹም ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kristel mabialakristel mabialaተርጓሚ/ሚት
ggggggggggggggተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
secours catholique délégation bourgognesecours catholique délégation bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ