Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ሃገር ኣልባ ሰባት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ኩነታት

ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምምልካት ናብ DCEM

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 jours

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ንትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት ዝኸውን ናይ ምዝውዋር ሰነድ (DCEM) ፡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ናብ ወጻኢ ሃገራት ክገይሽን ናብ ፈረንሳ (ወይ ናብ ደጋዊ ዶባት ከባቢ ሸንገን) ክምለስን፡ ቪዛ ከየድለዮ ይፈቅድ። እቲ ሰነድ እቲ ህጻን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ፈረንሳ ይነብር ከምዘሎ ዘረጋግጽ እዩ።

እዚ ኣብ ኢንተርነት sur le site Etrangers en France (ANEF) እንተወሓደ እቲ ቆልዓ ነብ ካልእ ዓዲ ቅድሚ ምብጋሱ ዘሎ 3 ኣዋርሕ ፣ ናብ ካል ዓዲ ቅድሚ ምጋሹ ክሕተት ይግባእ


ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ !
እቲ DCEM ን5 ዓመት ዝጸንሕ (ዝሕደስ) ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ቅኑዕ ናይ ጉዕዞ ሰነድ (ፓስፖርት ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ) ክጥቀም ኣለዎ።

ሓደ titre de voyage ናይ ጉዕዞ ሰነድ pነዞም ዝስዕቡ ክወሃብ ይኽréfugiés mineurs qui peuvent obtenir un titre de voyage pour réfugié (TVR),
 • ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ክረኽቡ ዝኽእሉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት፣
 • መንነትን ናይ መገሻ ሰነድን (TIV) ክረኽቡ ዝኽእሉ ትሕቲ ዕድመ ዝተሓለዉ ሰባት፣
 • ደቂ ስደተኛታት ወይ ተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ ዘለዎምን ።

Un titre de voyage peut être délivré aux :

 • ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ክረኽቡ ዝኽእሉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት፣
 • መንነትን ናይ መገሻ ሰነድን (TIV) ክረኽቡ ዝኽእሉ ትሕቲ ዕድመ ዝተሓለዉ ሰባት፣
 • ደቂ ስደተኛታት ወይ ተጠቀምቲ ንኡስ ሓለዋ ዘለዎምን ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ la fiche Réfugiés.info "Demander un titre de voyage"


ምፍላጡ ዘገድስ
ህጻናት ፈረንሳ፡ ዜጋታት ኤውሮጳ ወይ ድርብ ዜግነት ፈረንሳን ወጻእን ዘለዎም ብDCEM ኣይጽለዉን እዮም። ፓስፖርት ወይ መንነት ወረቐት ሒዞም ናብ ወጻኢ ሃገራት ክጓዓዙ ይኽእሉ።

እቲ ትሕቲ ዕድመ መንነት ወረቐት ወይ ፓስፖርት እንተዘይብሉ እቲ ናይ መገሻ ሰነድ ኣብ ቅድሚ DCEM ክሕተት ኣለዎ። ከም መገሻ ሰነድ ከምኡ እውን ከም መረጋገጺ መንነት ክውዕል ይኽእል

ከመይ ንገብሮ?

ንወጻእተኛ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ሓደ ካብዞም ኩነታት እንተሃልዮም ዲሲኢኤም DCEM ምሕታት ይከኣል እዩ

ወጻእተኛ ወላዲ ኣብ ሕጋዊ ኩነታት ምስ ግዝያዊ መንበሪ ካርድ፣ ወይ ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ካርድ (4 ዓመት) ወይ ነባሪ ካርድ (10 ዓመት)።

ኣብ ፈረንሳ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝነብር ኤውሮጳዊ ወላዲ ወይ ድማ ኤውሮጳዊ ስቴፕ-ወላዲ ብውሑዱ ሓደ ወላዲ ኣብ ፈረንሳ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝነብር።

ካልእ ኩነታት => እቲ DCEM ኣብ ፈረንሳ ንዝነብር ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ክወሃብ ይኽእል እዩ፤

 • ወጻእተኛ ወላዲ ኣብ ሕጋዊ ኩነታት ምስ ግዝያዊ መንበሪ ካርድ፣ ወይ ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ካርድ (4 ዓመት) ወይ ነባሪ ካርድ (10 ዓመት) ዘለዎም ምስ ዝኾኑ።
 • ኣብ ፈረንሳ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝነብር ኤውሮጳዊ ወለዲ ወይ ድማ ኤውሮጳዊ ሰይተቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ ብውሑዱ ሓደ ወላዲ ኣብ ፈረንሳ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝነበሩ እንተአኾይኖም።

ካልእ ኩነታት => እቲ DCEM ኣብ ፈረንሳ ንዝነብር ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ክወሃብ ይኽእል እዩ፤

  • ናይ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ደረጃ ዘለዎ፤
 • ወይ ድማ ቅድሚ 16 ዓመት ዕድሚኡ ንኣገልግሎት ኣሰl'Ase ( (ናይ ህጻናት ድሕነት) ብሓላፍነት ዝተዋህቦ፤
  • ወይ ድማ ከም ፈረንሳዊ ቆልዓ ወይ ረድኤት ቆልዓ ኮይኑ visa de long séjour ናይ ነዊሕ ጻንሖት ቪዛ ወይ ኣዶፕት ወይ ሒዙ ናብ ፈረንሳ ዝኣተወ
  • ወይ ድማ ቅድሚ 13 ዓመት ዕድሚኦም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ናይ በጻሒ ቪዛ ሒዙ ናብ ፈረንሳ ዝኣተወ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር፤
  • ወይ ድማ እንተወሓደ ሓደ ካብቶም ወለዲ ዜግነት ፈረንሳ ዝረኸበ ምስ ዝኾኑ ።

እንተደኣ ስድራኹም ኮይኑም DCEM ንምምልካት እዞም ሰነዳት የድልዩኹም፤

 • ናይቲ ኣመልካቲ (ንስኹም) ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፤
 • ናይቲ ኣመልካቲን ናይቲ ህጻንን መንነት ሰነዳት(carte de séjour, récépissé, passeport, carte d’identité)፤
 • መጽሓፍ ስድራቤት ወይ ምስክር ወረቐት ልደት ምስ ውላድ ናይቲ ህጻንን።
 • ወግዓውያን ቤተሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ናይ ወለዲ ስልጣን ከም ዘለካ ዘረጋግጹ ሰነዳት፤
  • በዓል ሓዳር ወለዲ፡ ቅንጥብጣብ ምስክር ወረቐት መርዓ፤
  • ዝተፋትሑ እንተኾይኖም ወለዲ፡ ኣዋጅ ፍትሕ፤
  • ዘይተመርዓዉ ወለዲ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ቅድሚ 1 ዓመት ዕድመኡ ኣፍልጦ ምሃቡ ዝጠቐሰ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፡ ወይ ንጸሓፊ ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ሓባራዊ መግለጺ ሓባራዊ ኣዋጅ ስልጣን ወለዲ ወይ ቅዳሕ ውሳነ ውሳነ ፍትሒ ኣብ ስልጣን ወለዲ ( እቲ ህጻን ድሕሪ 1 ዓመት ዕድመ እንተተለልዩ)።
 • ወይ ድማ ኣመልካቲ DCEM ወኪል እንተኾይኑ ተወሳኺ ሰነዳት ክሰዱ ኣለዎም እቲ ኣመልካቲ DCEM ውክልና እንተኾይኑ (እቲ ሓለዋ ናይቲ ህጻን ንምርግጋጽ ብወግዒ ዝተመደበ ሰብ)፡ ተወሳኺ ሰነዳት ክሰድድ ኣለዎ፤
  • ስልጣን ናይቲ ወላዲነት ዘለዎ ሰብ (ደብዳቤ፣ ሓቀኛ ተግባር) ወግዓዊ ተሓታትነት ከም ወለዲ ይኹሉ ዘለዎ ሰብ ስልጣን (ደብዳቤ፣ ቅዳሕ ናይቲ ስልጣን ወለዲ ዝህብ ውሳነ ቤት ፍርዲ ወይ ውሳነ ቤት ምኽሪ ስድራቤት)ምህላው
  • ናይቲ ወኪል መንነት ሰነድ፤
  • እቲ ፈራሚ ናይቲ ዕማም ኣብ ልዕሊ እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ናይ ወለዲ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘረጋግጹ ሰነዳት።

ከምእ እውን እዞም 2 ክውሰኽ ይግባእ:

 • ናይ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ምስክር ወረቐት ወይ ካልእ ንንኣሽቱ ህጻናት ኣብ ፈረንሳ ልሙድ መንበሪ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰነድ፤
 • ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ምስኡ ዝነብር እንተኾይኑ ብሽም ኣመልካቲ፣ ወይ ምስ ኣመልካቲ ዘይነብር እንተኾይኑ ብስም እቲ ኣመልካቲ ኣድራሻ መረጋገፂ፤
 • 2 ኢ-ስእልታት ናይቲ ትሕቲ ዕድመ (ኣብ Refugees.info ዝብል ወረቐት "E-photo ምስራሕን ምጥቃምን" ርአ)።
ኣገዳሲ !
ጽቡቕ ምፍላጥ :
ብቋንቋ ወጻኢ ዝቐርቡ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት፡ ብዝተፈቕደ ተርጓሚ-ተርጓሚ ናብ ፈረንሳዊ ምትርጓሞም ክስነዩ ኣለዎም።
> ኣንብብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ወግዓዊ ትርጉም ናይ ሓደ ሰነድ ርኸብ”

ካልኦት ብቋንቋ ወጻኢ ዝቐርቡ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ብፍቓድ

ካልኦት ሰነዳት ከከም ኩነታት ይሕተቱ ፣ ንኣብነት፤

 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ እንተኾይኑ: ውሳነ ናይ ኦፍፕራ ወይ ሲኤንዲኤ l'OFPRA ወይ ናይ CNDA. ኦፍፕራ ወይ ሲኤንዲኤ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ውላድ ኤውሮጳዊ እንተኾይኑ: ሕጋውነት ናይቲ ኣመልካቲ ጻንሖት ዘረጋግጽ ዝኾነ ሰነድ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ፈረንሳዊ ቆልዓ እንተኾይኑ: ሕጋዊ ሃገራዊ መንነት ወረቐት ወይ ሃገራዊ ፓስፖርት ናይቲ ወላዲ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ፈረንሳዊ ዜግነት ዝረኸበ ወላዲ እንተሃልይዎ: ሕጋዊ ፓስፖርት: ሕጋዊ ሃገራዊ መንነት ካርድ: ትሕቲ 6 ወርሒ ዜግነት ፈረንሳዊ ምስክር ወረቐት ወይ ሃገራዊ ፓስፖርት ናይቲ ፈረንሳዊ ወላዲ።

ኣመልካቲ መጀመርታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ምስ ውልቃዊ ኣካውንቱ ክራኸብ ኣለዎ፤

እቶም ሓተትቲ (ወለዲ ወይ ሓተትቲ ባዕሎም )ኣብዚ ወብሳይት ከይዶም ክሓቱ ይግባእ sur le site Étrangers en France (ANEF).

 • እንተደዳኣ ድሮ እብተደኣ , ሕሳብ ሃልይኩም ኣብቲ “se connecter” ዝብል ብምእታው identifiant መለለዪ ኹምን mot de passe ማለት ፓስዎርድኹምንምስ ኣተኹም ኣብዚ ጠውቑ "S’identifier"


እንተደኣ ኣብ ሓደ ካብዞም ኩነታት እንተሃሊኻ፡ ድሮ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Étrangers en France ኣካውንት ኣለካ፤
- ድሮ VLS-TS ናትካ ብኢንተርነት ኣረጋጊጽካዮ ኣለኻ። መለለዪኻ ኣብቲ ብኢመይል ዝለኣኽ “ምርግጋጽ ምጽዳቕ ምዝገባ VLS-TS” ዝብል ሰነድ ዝተጠቕሰ “መወከሲ” እዩ።
- ድሮ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብኢንተርነት መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪትኩም ኣለኹም። መለለዪኻ “ናይ ወጻኢ ቁጽርኻ” እዩ።


 • እንተድኣ ሕሳብ ዘይብልኩም ኣብ ላዕሊ en የማን ሸነኽ ኣብቲ "se connecter",ዝብል "PREMIÈRE VISITE ? CRÉER VOTRE COMPTE",ዝብል ብተኸታታሊ ብምጥዋቕ ናብቲ ሕሳብ ክፈቱ

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣከፋፍትኡ ኣብ ዝብል ጠውቑ Réfugiés.info "Créer un compte personnel sur le site Etrangers en France (ANEF)"

ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ !ናይ ወጻኢ ወይ ናይ ቪዛ ቁጽሪ እንተዘይብልኩም ፡ ናይ ኢመይል ኣድራሻኹም ብልእታት ጥራይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ። ምፍጣር ኣካውንትካ ንምርግጋጽ ስም ተጠቃሚን ግዝያዊ ምልክት ቃልን ዘለዎ ኢመይል ክመጸካ እዩ: ድሕሪኡ ብሕታዊ ምልክት ቃልካ ንምምራጽ ኣብ "Se connecter"" ክትጥውቑ ኣለኩም ።

ናብ ኣካውንትካ ምስ ኣተኻ፡ ኣብቲ "ናይ ጉዕዞ ሰነድ ይሓትት" ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ድሕሪኡ፡ "A circulation document for foreign minors (DCEM)" ዝብል ሳጹን ምልክት ብምግባር "I continue" ዝብል ጠውቕ።

ሓንሳብ እቲ ሕሳብ ምስ ከፈትኩም ኣብቲ "Je demande un document de voyage". ብምጥዋቕ ብድሕሪኣኡ "Un document de circulation pour étranger mineur (DCEM)" ዝብል ብምጥዋቕ r "Je continue".ዝብል ጠውቑ

ድሕሪኡ ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ ጉዳይኩም ዝሰማምዕ ረጽጹ፤

 • ኤውሮጳዊ ዘይኮንኮኑ ወላዲ ሃልዮምኻ ን እሞ ካርድ ሰጁኽ ሃልዩካ: "እሞ ወለድኹኻ ወይ ወለድኺ ይኹኑ ወይ / ሕጋዊ ወኪልኩም ሃልይኩም፣ እሞ " መንበሪ ፍቓድ ዝሓዘ ኤውሮጳዊ ዘይኮንኩ ወጻእተኛ እንተዄይንኩም "፤
 • ናይ ወጻኢ ወላዲ (ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜግነት ወይ ዝተዋሃሃደት ሃገር*) እንተኾንኩም ናይ መንበሪ ፍቓድ እንተሃልዩኩም፡ "Parent / Représentant légal à titre individuel - ET "je suis français ou ressortissant de l’UE ou assimilés" - ET "je ne suis pas titulaire d’un titre de séjour" ;ዝብል ጥውቑ
 • እንተድደኣኣ ወለድኹም ፈረንሳውያን ወይ ወጻእተኛ ወላዲ (ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ወይ ምስ ኣኤውሮጳዊ ሕብረት ስምምዕ ዘለወን ሃገራት ዜጋታት ኮይኖም *) እሞ ፍቓድ እንተዘይብልካን፡ "ወላዲ / ውልቃዊ ሕጋዊ ወኪል - ከምኡ'ውን "ኣነ ፈረንሳዊ ወይ ዜጋ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ዝተዋሃሃደ እየ" ዝብል ሳጹናት ምልክት ግበር። - ከምኡ'ውን "መንበሪ ፍቓድ የብለይን"፤
 • እንተድደኣ ንስኹም ኴይኩም እትጠልቡ ዘለኹም "Représentant légal mandaté par une personne morale".ንዝብል ዘሎ ቦታ ምልክት ኣብኡ ጠውቑ

* ጉዳይኩ እንተድተድደኣኣ ምስ ሃገራት ሃገራት ስዊዘርላንድ፣ ኖርወይ፣ ኣይስላንድን ሊክተንሽታይንን ኮይኑ ። ኣብቲ ናታተን ኣማራዊ ዘሎ ቦታ ፣ ምዃኑ ብግቡእ ኣረጋጹ ሽዑ ብግቡእ ምስ መረጽኩም ኣብቲ "Je commence". ዝብል ጠውቑ

ብድሕሪኡ ኣብቲ "Déposer la demande".ዝብል ጠውቑ

ብድሕሪኡ ብኢመይል (ኣብ ኢመይል ቦክስ ውይ ኣብ ወይ ስፓም) ናይ ምቕባል ኣፍልጦ ይመጸካ እሞ፣ ንድኹም ምዃንኩም ሓተትቲ ንምርግጋጽ ኣብቲ DCEM “"J’ouvre ma confirmation de dépôt de demande".ጠውቑ

ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ !
እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ኮይኑ እሞ ንቅይ ናይ ስደተኛ ቁጽሩ ዘይፈልጦ ኮይኑ ፣ ወለዱ ወይ ዝልከቶም ሕጋውያን ሰባት፣ ናብ ናይቲ ፕረፈክቸር ብ ምሓታ ብ ቀጥታ ብኣውቶማቲክ ሓደ ክህቦ እዩ፡ እዚ ድማ እቲ ኣመልካቲ ብኢመይል ክረኽቦ እዩ። ንትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ዝኸውን ናይ ANEF ሕሳብኩም እውን ብኣውቶማቲክ ይፍጠር እሞ ብኢመይል ናይ ኣካውንት ምፍጣር መፍለጢ ይመጸኩም።

መመልከቲኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Étrangers en France (ANEF) ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ እቶ፡ sur le site Étrangers en France (ANEF),ድሕሪኡ ኣብቲ መተሓሳሰቢ ጠውቕ እሞ ምዕባለ መመልከቲኻ ርአ።

ናብ ኣካውንትካ ምስ ኣተና፡ ኣብቲ መተሓሳሰቢ ጠውቕ እሞ፡ ምዕባለ ናይቲ ሕቶኻ ምፍታሽ።

ኣርባዕተ መድረኻት ኣለዉ፤

 • ምቕራብ ሕቶኩም : ሕቶኹም በጺሑ ኣሎ።
 • መርመራ ይካየድ ኣሎ : እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኻ ከጽንዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ ኣሰራርሓኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።
 • ውሳነ ተወሲኑ : ሕቶኻ ተሰሪሑ፣ ውሳነ ተዋሂቡ እዩ።
 • ናይ መንበሪ ሰነድኩም ተዳልዩ ኣሎ : እቲ ሰነድ ኣሎ። ብኢመይል ጻውዒት ክመጸካ እዩ፡ እዚ ድማ ቅድሚ ናብቲ ፕረፈክቸር ምምጻእካ ኣውሪድካ ክሕተም ኣለዎ።
ምፍላጡ ዘገድስ
ተወሳኺ ሰነዳት ክትሰዱ እንተድኣ ኣድልዩኩም፡ እቲ ፕረፈክቸር ብዛዕባ ውልቃዊ ቦታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ዝምልከት ኢመይልን መፍለጥን ክሰደልኩም እዩ።

ዲሲኢኤም DCEM ምስ ዝህሉ ከከም ፕረፈክቸርኩም ክትቅበሉ ኢኹም።
 • ብኢመይል ዝግበር ጻውዒት፣ ቅድሚ ናብቲ ፕረፈክቸር ምምጻእካ ንኽሕተም
 • ኣብቲ ፕረፈክቸር ቆጸራ ክትሕዝ ዝሓትት SMS ኤስኤምኤስ ወይ ኢመይል ።
ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ ! ተወሳኺ ሰነዳት ክትሰድድ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ እቲ ፕረፈክቸር ኢመይል ይልእኽ እሞ ኣብቲ ውልቃዊ ቦታ መፍለጢ ይርአ።
እቲ ፕረፈክቸር ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ መልሲ እንተዘይሂቡ ፣ ሕቶ ዲሲኢኤም ተነጺጉ ኣዩ ማለት እዩ።

ካብ DCEM ንምውጻእ ፡ €50 ናይ ግብሪ ማሕተም ከም ዝኸፈልካ ከተረጋግጽ ኣለካ (ምስ መርትዖ ናይ ምኽፋል ቀረጽ ማሕተም)።

ማሕተም ግብሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ timbres.impots.gouv.fr ን ኣብ እንዳ ሽጋራ ታባክ ዝበሃል ጥራይ እዩ ዝሽየጥ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ማሕተም ግብሪ ግዛእRéfugiés.info "Acheter un timbre fiscal".

ቆጸራ ዝተገብረላ መዓልቲ፡ ክትመጹ ኣለኩም፤

 • ብዝምልከቶ ህጻን ብዲ.ሲ.ኢ.ኤም ምምጻኣ
 • ምስ መርትዖ ናይቲ €50 ግብሪ ማሕተም
 • ምስቲ ናይ ዕድመ ወይ ዝተሓትመ ናይ ቆጸራ መረጋገጺ

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ህጻን ትሕቲ 13 ዓመት እንተኾይኑ : እቲ DCEM ን5 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክሕደስ ይኽእል። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ዝግበር መስርሕ ኦንላይን ምስቲ ቀዳማይ ሕቶ ተመሳሳሊ እዩ።

እቲ ህጻን ልዕሊ 13 ዓመት እንተኾይኑ : እቲ DCEM ክሳብ እቲ ቆልዓ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ቅኑዕ እዩ።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ :
ናይቲ ህጻን ዲሲኢኤም ዝውድኣሉ መዓልቲ ምስቲ ናይ ወለዲ መንበሪ ፍቓድ ወይ መንነት ሰነዳት ዝጸንሓሉ ዕለት ሓደ እዩ። ንኣብነት እቶም ወለዲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝውዳእ መንበሪ ፍቓድ እንተሃልይዎም፡ ናይቲ ህጻን ዲሲኢኤም ዝውድኣሉ ዕለት 1 ዓመት እዩ። እቶም ወለዲ ዝተፈላለየ ናይ ቅኑዕነት መዓልታት እንተሃልይዎም፡ እቲ ዝቐደመ ዕለት ኣብ ግምት ይኣቱ።
 • እቲ ህጻን ፈረንሳዊ ዜግነት እንተሃልይዎ ወይ መንበሪ ፍቓድ እንተረኺቡ፡ ዲሲኢኤም ናብቲ ፕረፈክቸር ክምለስ ኣለዎ።
 • እቲ ሰነድ እንተጠፊኡ ወይ እንተተሰሪቑ፡ ነቲ ዝጠፍአ ወይ ስርቂ ናብ መደበር ፖሊስ ክትሕብር ኣለካ።

ቴክኒካዊ ጸገም (ዝተዓጽወ ገጽ፡ መልእኽቲ ጌጋ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ ፡ ምስ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ብስልኪ ብ 0 806 001 620 (ነጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ ምስቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ("ርክብ" ዝብል መጠወቒ ኣብ ታሕቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝርአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ፡ እንተሃልዩካ።

ነቲ መስርሕ ብኢንተርነት ክትውድኦ እንተዘይክኢልካ፡ ኣብ ክፍልኻ ኣብ ዝርከብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ፡ ኣብ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። un point d’accueil numérique ኣብቲ ቦታ፡ ኢንተርነት ዘለዋ ኮምፒተር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ ሰብ ሞያ ድማ ብዛዕባ እቲ መርበብ ሓበሬታ Étrangers en France (ANEF) ብኸመይ ከም ዝሰርሕ መብርሂ ይህቡኻ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
jafarijafariተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
basilebasileተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት