Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ኩነታት

ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምምልካት ናብ DCEM

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 14 jours

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ንትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት ዝኸውን ናይ ምዝውዋር ሰነድ (DCEM) ፡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ናብ ወጻኢ ሃገራት ክገይሽን ናብ ፈረንሳ (ወይ ናብ ደጋዊ ዶባት ከባቢ ሸንገን) ክምለስን፡ ቪዛ ከየድለዮ ይፈቅድ። እቲ ሰነድ እቲ ህጻን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ፈረንሳ ይነብር ከምዘሎ ዘረጋግጽ እዩ።

እቲ DCEM ን 5 ዓመት ዝጸንሕ (ዝሕደስ) ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ቅኑዕ ናይ ጉዕዞ ሰነድ (ፓስፖርት ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ) ክጥቀም ኣለዎ።

ኣገዳሲ
ጽቡቕ ምፍላጥ !
ህጻናት ፈረንሳ፡ ዜጋታት ኤውሮጳ ወይ ድርብ ዜግነት ፈረንሳን ወጻእን ዘለዎም ህጻናት ኣይምልከቶምን። ፓስፖርት ወይ መንነት ወረቐት ሒዞም ናብ ወጻኢ ሃገራት ክጓዓዙ ይኽእሉ።

እቲ ናይ DCEM ሕቶ ኣብ መርበብnet sur le site Etrangers en France (ANEF) p ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ብኢንተርነት ብናይ ወላዲ ስልጣን ዘለዎ ሰብ (i.e. ወላዲ(ታት ወላዲ) ናይቲ ህጻን፣ ወይ በቲ ወኪል ( i.e. እቲ ሓለዋ ናይቲ ህጻን ንምርግጋጽ ብወግዒ ዝተመደበ ሰብ) ክቐርብ ኣለዎ። .

ከመይ ንገብሮ?

ንወጻእተኛ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ሓደ ካብዞም ኩነታት እንተሃልዮም ዲሲኢኤም ምሕታት ይከኣል እዩ፤

 • ወጻእተኛ ወላዲ ኣብ ስሩዕ ኩነታት ምስ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ፣ ወይ ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ (4 ዓመት) ወይ መንበሪ ፍቓድ (10 ዓመት)።
 • ኣብ ፈረንሳ ንልዕሊ 3 ወርሒ ዝነብር ኤውሮጳዊ ወላዲ OR ኤውሮጳዊ ስቴፕ-ወላዲን እንተወሓደ ሓደ ካብ ወለዱ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ዝነብርን እዩ።
 • ካልእ ኩነታት => እቲ DCEM ኣብ ፈረንሳ ንዝነብር ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ክወሃብ ይኽእል እዩ፤
  • ናይ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ደረጃ ዘለዎ፤
  • ወይ ድማ ቅድሚ 16 ዓመት ዕድሚኡ ንኣገልግሎት l'Ase ኣሰ (ናይ ህጻናት ድሕነት) ብሓላፍነት ዝተዋህቦ፤
  • ወይ ድማ ውላድ ዜጋታት ፈረንሳ ኮይኑ ወይ ረድኤት ዝወሰደ ኮይኑ ናይ ነዊሕ ጻንሖት ቪዛ ሒዙ ናብ ፈረንሳ ዝኣተወ፤
  • ወይ ድማ ቅድሚ 13 ዓመት ዕድሚኦም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ናይ በጻሒ ቪዛ ሒዙ ናብ ፈረንሳ ዝኣተወ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር፤
  • ወይ ድማ እንተወሓደ ሓደ ካብቶም ወለዲ ዜግነት ፈረንሳ ዝረኸበ።

ንDCEM ንምምልካት እዞም ሰነዳት የድልዩኻ፤

 • ናይቲ ኣመልካቲ (ንስኻ) ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፤
 • ናይቲ ኣመልካቲን ናይቲ ህጻንን መንነት ሰነዳት፤
 • መጽሓፍ ስድራቤት ወይ ምስክር ወረቐት ልደት ምስ ውላድ ናይቲ ህጻን።
 • ኣብ ልዕሊ እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ናይ ወለዲ ስልጣን ከም ዘለካ ዘረጋግጹ ሰነዳት፤
  • በዓል ሓዳር ወለዲ፡ ቅንጥብጣብ ምስክር ወረቐት መርዓ፤
  • ዝተፋትሑ ወለዲ፡ ኣዋጅ ፍትሕ፤
  • ዘይተመርዓዉ ወለዲ፡ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ቅድሚ 1 ዓመት ዕድመኡ ኣፍልጦ ምሃቡ ዝጠቐሰ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፡ ወይ ንጸሓፊ ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ሓባራዊ መግለጺ ሓባራዊ ኣዋጅ ስልጣን ወለዲ ወይ ቅዳሕ ውሳነ ውሳነ ፍትሒ ኣብ ስልጣን ወለዲ ( እቲ ህጻን ድሕሪ 1 ዓመት ዕድመ እንተተለልዩ)።
 • ወይ ድማ ኣመልካቲ DCEM ወኪል እንተኾይኑ ተወሳኺ ሰነዳት ክሰዱ ኣለዎም፤
  • ስልጣን ናይቲ ወላዲነት ዘለዎ ሰብ (ደብዳቤ፣ ሓቀኛ ተግባር)፤
  • ናይቲ ወኪል መንነት ሰነድ፤
  • እቲ ፈራሚ ናይቲ ዕማም ኣብ ልዕሊ እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ናይ ወለዲ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘረጋግጹ ሰነዳት።
 • ናይ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ምስክር ወረቐት ወይ ካልእ ንንኣሽቱ ህጻናት ኣብ ፈረንሳ ልሙድ መንበሪ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰነድ፤
 • ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ምስኡ ዝነብር እንተኾይኑ ብሽም ኣመልካቲ፣ ወይ ምስ ኣመልካቲ ዘይነብር እንተኾይኑ ብስም እቲ ኣመልካቲ ኣድራሻ መረጋገፂ፤
 • 2 ኢ-ስእልታት ናይቲ ትሕቲ ዕድመ (ኣብ Refugees.info ዝብል ወረቐት "E-photo ምስራሕን ምጥቃምን" ርአ)።

ጽቡቕ ምፍላጥ

ብቋንቋ ወጻኢ ዝቐርቡ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ብፍቓድ ተርጓሚ/ተርጓሚ ናብ ፈረንሳዊ ምትርጓሞም ክስነዩ ኣለዎም።
> ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምርካብ”

ካልኦት ሰነዳት ከከም ኩነታት ይሕተቱ ፣ ንኣብነት፤

 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ እንተኾይኑ: ውሳነ ኦፍፕራ ወይ ሲኤንዲኤ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ውላድ ኤውሮጳዊ እንተኾይኑ: ዝኾነ ስሩዕነት ናይቲ ኣመልካቲ ጻንሖት ዘረጋግጽ ሰነድ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ፈረንሳዊ እንተኾይኑ: ሕጋዊ ሃገራዊ መንነት ወረቐት ወይ ሃገራዊ ፓስፖርት ናይቲ ወላዲ።
 • እቲ ትሕቲ ዕድመ ፈረንሳዊ ዜግነት ዝረኸበ ወላዲ እንተሃልይዎ: ሕጋዊ ፓስፖርት: ሕጋዊ ሃገራዊ መንነት ካርድ: ትሕቲ 6 ወርሒ ዜግነት ፈረንሳዊ ምስክር ወረቐት ወይ ሃገራዊ ፓስፖርት ናይቲ ፈረንሳዊ ወላዲ።
ኣገዳሲ !
ጽቡቕ ምፍላጥ :
ካልኦት ፍሉያት ጉዳያት ካልኦት ሰነዳት ዘድልዮም እውን ኣለዉ። ኩሎም ሰነዳት ንምፍላጥ ዝቐለለ መንገዲser ce simulateur en ligne (cliquez ici). ነዚ ናይ ኦንላይን ሲሙለተር ምጥቃም እዩ (ኣብዚ ጠውቑ)።

ኣመልካቲ DCEM መጀመርታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ (ANEF) ምስ ውልቃዊ ኣካውንቱ ክራኸብ ኣለዎ፤

ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ !ናይ ወጻኢ ወይ ናይ ቪዛ ቁጽሪ እንተዘይብልካ፡ ናይ ኢመይል ኣድራሻኻ ክትገልጽ ኣለካ። ምፍጣር ኣካውንትካ ንምርግጋጽ ስም ተጠቃሚን ግዝያዊ ምልክት ቃልን ዘለዎ ኢመይል ክመጸካ እዩ: ድሕሪኡ ብሕታዊ ምልክት ቃልካ ንምምራጽ ኣብ "Se connecter"" ክትጥውቕ ኣለካ።

ናብ ኣካውንትካ ምስ ኣተኻ፡ ኣብቲ "ናይ ጉዕዞ ሰነድ ይሓትት" ዝብል ቁልፊ ጠውቕ። ድሕሪኡ፡ "A circulation document for foreign minors (DCEM)" ዝብል ሳጹን ምልክት ብምግባር "I continue" ዝብል ጠውቕ።

ድሕሪኡ ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ ጉዳይ ምረጽ፤

 • ኤውሮጳዊ ዘይኮንካ ወላዲ እንተኾንካን መንበሪ ፍቓድ እንተሃልዩካን፡ ኣብቶም ሳጹናት ምልክት ግበር : "ወላዲ / ሕጋዊ ወኪል ብውልቃዊ ደረጃ - ከምኡ'ውን "ኣነ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዘ ኤውሮጳዊ ዘይኮንኩ ወጻእተኛ እየ"፤
 • ናይ ወጻኢ ወላዲ (ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜግነት ወይ ዝተዋሃሃደት ሃገር*) እንተኾንካን ናይ መንበሪ ፍቓድ እንተሃልዩካን፡ ኣብ ሳጹናት "ወላዲ / ሕጋዊ ወኪል ብውልቂ - AND I am French or EU national or assimilated - AND I hold a residence permit" ዝብል ሳጹናት ምልክት ግበር "፤
 • ፈረንሳዊ ወይ ወጻእተኛ ወላዲ (ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜጋ ወይ ዝተዋሃሃደት ሃገር*) እንተኾንካን መንበሪ ፍቓድ እንተዘይብልካን፡ "ወላዲ / ውልቃዊ ሕጋዊ ወኪል - ከምኡ'ውን "ኣነ ፈረንሳዊ ወይ ዜጋ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ዝተዋሃሃደ እየ" ዝብል ሳጹናት ምልክት ግበር። - ከምኡ'ውን "መንበሪ ፍቓድ የብለይን"፤
 • ብሕጋዊ ሰብ ዝተኣዘዘ ሕጋዊ ወኪል እንተኾንካ (ንኣብነት፡ ኣገልግሎት ድሕነት ህጻናት)፡ ኣብቲ ሳጹን ምልክት ግበር፡ "ብሕጋዊ ሰብ ዝተኣዘዘ ሕጋዊ ወኪል"።

* እተን ዝተዋሃሃዳ ሃገራት ስዊዘርላንድ፣ ኖርወይ፣ ኣይስላንድን ሊክተንሽታይንን እየን።

ድሕሪኡ ከከም ኩነታትካ ዝርዝር ናይ ዝተሓተቱ ሰነዳት ኣውሪድካ "I begin" ዝብል ጠውቕ።

Validate and verify፡ ድሕሪኡ "Submit the request" ዝብል ጠውቕ።

ብድሕሪኡ ብኢመይል (ኢንቦክስ ወይ ብስፓም) ናይ ምቕባል ኣፍልጦ ይመጸካ እሞ "መረጋገጺ ምቕራብ መመልከቲይ ከፊተ" ብምጥዋቕ መመልከቲ ዲሲኢኤም ክትምርምሮ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ !
እቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ዘይትፈልጦ እንተኾይኑ ወይ እንተዘይብሉ ናይ ወጻእተኛ ቁጽሪ ምምላእ ግዴታ ኣይኮነን። ኣገልግሎት ናይቲ ፕረፈክቸር ብኣውቶማቲክ ሓደ ክህቦ እዩ፡ እዚ ድማ እቲ ኣመልካቲ ብኢመይል ክረኽቦ እዩ። ንትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ዝኸውን ናይ ANEF ኣካውንት እውን ብኣውቶማቲክ ይፍጠር እሞ ብኢመይል ናይ ኣካውንት ምፍጣር መፍለጢ ይመጸካ።

ናይ DCEM ምሕዳስ ሕቶኻ በቲ ናብ ፖስታ ኣድራሻኻ ዝቐረበ ፕረፈክቸር እዩ ዝጽናዕ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፕረፈክቸር ንመመልከቲታት ዝኸውን ናይ መስርሕ ግዜ ዝተፈላለየ እዩ።

መመልከቲኻ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምፍላጥ ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ናብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ኣቲኻ፡ ኣብ ላዕለዋይ የማን ናይቲ መበገሲ ገጽ ስምካ ጠውቕ፡ "Access my account" ድማ ምረጽ።

ናብ ኣካውንትካ ምስ ኣተና፡ ኣብቲ መተሓሳሰቢ ጠውቕ እሞ፡ ምዕባለ ናይቲ ሕቶኻ ምፍታሽ።

ኣርባዕተ መድረኻት ኣለዉ፤

 • ምቕራብ ሕቶ : ሕቶኹም በፂሑ ኣሎ።
 • መርመራ ይካየድ ኣሎ : እቲ ፕረፈክቸር ንሕቶኻ ከጽንዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ ኣሰራርሓኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።
 • ውሳነ : ሕቶኻ ተሰሪሑ፣ ውሳነ ተዋሂቡ እዩ።
 • ናይ መንበሪ ሰነድ ኣሎ : እቲ ሰነድ ኣሎ። ብኢመይል ጻውዒት ክመጸካ እዩ፡ እዚ ድማ ቅድሚ ናብቲ ፕረፈክቸር ምምጻእካ ኣውሪድካ ክሕተም ኣለዎ።
ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ ! ተወሳኺ ሰነዳት ክትሰድድ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ እቲ ፕረፈክቸር ኢመይል ይልእኽ እሞ ኣብቲ ውልቃዊ ቦታ መፍለጢ ይርአ።
እቲ ፕረፈክቸር ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ መልሲ እንተዘይሂቡ ፣ ሕቶ ዲሲኢኤም ይነጽግ።

ካብ DCEM ንምውጻእ ፡ €50 ናይ ግብሪ ማሕተም ከም ዝኸፈልካ ከተረጋግጽ ኣለካ (ምስ መርትዖ ናይ ምኽፋል ቀረጽ ማሕተም)።

ማሕተም ግብሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ timbres.impots.gouv.fr ን ኣብ ሸየጥቲ ትምባኾን ጥራይ እዩ ዝሽየጥ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ማሕተም ግብሪ ግዛእ"።

ኣብታ ቆጸራ ዝተገብረላ መዓልቲ ፡ በቲ ተጠቃሚ ቆልዓ ተዓጂብካ ክትመጽእ ኣለካ። ነቲ ዝተሓትመ ዕድመ ኣይትረስዕ።

ኣገዳሲ

ጽቡቕ ምፍላጥ :እቲ ትሕቲ ዕድመን/ወይ እቲ ኣመልካቲን ኣብታ ቆጸራ ዝተገብረላ መዓልቲ ናብቲ ፕረፈክቸር ክመጽእ እንተዘይክኢሉ፡ ኣብቲ ውልቃዊ ቦታ ዘሎ ዕለት ንምንዋሕ ምሕታት ይከኣል እዩ፡ ኣብ ““demander le report”. Il faut ብምጥዋቕ። ምኽንያት ግለጽ እሞ ሓድሽ ዕለት ሓሳብ ኣቕርብ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ህጻን ትሕቲ 13 ዓመት እንተኾይኑ : እቲ DCEM ን5 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክሕደስ ይኽእል። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ዝግበር መስርሕ ኦንላይን ምስቲ ቀዳማይ ሕቶ ተመሳሳሊ እዩ።

እቲ ህጻን ልዕሊ 13 ዓመት እንተኾይኑ : እቲ DCEM ክሳብ እቲ ቆልዓ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ቅኑዕ እዩ።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ :
ናይቲ ህጻን ዲሲኢኤም ዝውድኣሉ መዓልቲ ምስቲ ናይ ወለዲ መንበሪ ፍቓድ ወይ መንነት ሰነዳት ዝጸንሓሉ ዕለት ሓደ እዩ። ንኣብነት እቶም ወለዲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝውዳእ መንበሪ ፍቓድ እንተሃልይዎም፡ ናይቲ ህጻን ዲሲኢኤም ዝውድኣሉ ዕለት 1 ዓመት እዩ። እቶም ወለዲ ዝተፈላለየ ናይ ቅኑዕነት መዓልታት እንተሃልይዎም፡ እቲ ዝቐደመ ዕለት ኣብ ግምት ይኣቱ።
 • እቲ ህጻን ፈረንሳዊ ዜግነት እንተሃልይዎ ወይ መንበሪ ፍቓድ እንተረኺቡ፡ ዲሲኢኤም ናብቲ ፕረፈክቸር ክምለስ ኣለዎ።
 • እቲ ሰነድ እንተጠፊኡ ወይ እንተተሰሪቑ፡ ነቲ ዝጠፍአ ወይ ስርቂ ናብ መደበር ፖሊስ ክትሕብር ኣለካ።

ቴክኒካዊ ጸገም (ዝተዓጽወ ገጽ፡ መልእኽቲ ጌጋ ወዘተ) ምስ ዝህልወካ ፡ ምስ ማእከል ርክብ ዜጋታት (CCC) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ብስልኪ ብ 0 806 001 620 (ነጻ ቁጽሪ)
 • ወይ ድማ ምስቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ("ርክብ" ዝብል መጠወቒ ኣብ ታሕቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን)። ጸገምካ ብንጹር ክትገልጾን ስክሪን ሾት (ሳይት፡ ዕለትን ሰዓትን ዝርአ) ምስ ናይ ጌጋ መልእኽቲ ክትሰድድ ኣለካ፡ እንተሃልዩካ።
ኣገዳሲ!
CCCጽቡቕ ምፍላጥ! ሲሲሲ መፍትሒ ክህበኩም እንተዘይክኢሉ፡ በቲ ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ወጻእተኛታት ዝተሓዝአ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትስነዩ ናብ ፕረፈክቸርኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ዝቐረበካ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ንምርኻብ፡ ኣብ ኢንተርነት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፡ “ናይ ወጻኢ ፕረፈክቸር ዲጂታላዊ መቐበሊ ነጥቢ” ብምጽሓፍን ክፍልኻ ብምውሳኽን።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
jafarijafariተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
basilebasileተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት