Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ምፍራም ብ ኢንተርኔት ወይ ኢ-ፎቶ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኢ-ፎቶ (ወይ ዲጂታላዊ ፊርማ ስእሊ) ዲጂታላዊ ፌርማ ዘለዎ (i.e. ኣብ ኢንተርነት) ዲማተርያላይዝድ ፎቶ መለለዪ መንነት እዩ።

ምምሕዳር ፈረንሳ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንብዙሓት ናይ ኦንላይን ምምሕዳራዊ ኣገባባት ይጥቀመሉ፣ ከም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS (ሃገራዊ ትካል ውሑስ ሰነዳት) ከምኡ’ውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ .


ኣገዳሲ!ጽቡቕ ክትፈልጥ :
እቲ ኢ-ፎቶ ንኹሉ ሕቶታት መንነት ሰነድ ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ ወይ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ዝቐልጠፈን ውሑስን መፍትሒ እዩ

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ኢ-ፎቶ ብሞያዊ ሰኣላይ ወይ ብኤንቲኤስ (ሃገራዊ ትካል ውሑስ ሰነዳት) ብወግዒ ኣብ ዝተረጋገጸ ፎቶ ዳስ ክውሰድ ኣለዎ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ !

ፎቶ ቡት ኣውቶማቲክ ካሜራ ዘለዎ ዳስ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢልካ መጋረጃ ዓጺኻ ኣብ ስክሪን ዝተጻሕፈ ክትገብር ኣለካ። እቲ ስእልን ፌርማን ብቐጥታ ኣብ ካቢን ዝተሳእለ እዩ።
ኣብ ዕዳጋታት፡ መደበራት ባቡር፡ መደበራት ሜትሮ... ንዝተቐነሰ ምንቅስቓስ ዘለዎም ሰባት ዝምችኡ ፎቶ ዳሳት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብቲ ንኢ-ፎቶ ንምውሳድ ዝኸውን ወግዓዊ ናይ ስእሊ ዳሳት፡ "Approved SERVICES ONLINE ANTS" ዝብል ሰማያዊ ኣርማ ኣሎ።

ኣብ ጥቓኻ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ወይ ፎቶ ቡት ንምርካብici. Vou ኣብዚ ጠውቕ ። ኣድራሻኻ ክትጽሕፍ ወይ ድማ ኣብ ሞባይል ቴለፎን ጂኦሎኬሽን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ


ጽቡቕ ክትፈልጥ !ብ ፎቶ ቡት፡ ኢ-ፎቶ 5€ ይኸውን።
ምስ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ዋጋኡ ካብ 8 ክሳብ 15€ እዩ።

ኣብ ፎቶ ቡት፡ ኢ-ፎቶ 5€ ይኸውን።
ምስ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ዋጋኡ ካብ 8 ክሳብ 15€ እዩ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ !

ኣብ ፎቶ ቡት፡ ኢ-ፎቶ 5€ ይኸውን።
ምስ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ዋጋኡ ካብ 8 ክሳብ 15€ እዩ።

ጽቡቕ ጽሬት ዘለዎ ኢ-ፎቶ ንምውሳድ ዝሕግዙ ገለ ሕግታት ተቐባልነት ዝረኽቡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ገጽ ንጹር ክኸውን ኣለዎ (ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸጉሪ ዘይብሉ)፣ እዝኒ ዝረአ፣ መንኵብ ንላዕሊ፣ ኣዒንትን ገጽን ኩሉ ግዜ ናብ ካሜራ ገጹ ክኸውን ኣለዎ።
 • ትኽ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ንቕድሚት ጠምት እሞ ገለልተኛ ገጽካ ምሓዝ (ፍሽኽታ፡ ኣዒንትኻ ምዕጻው ወይ ኣፍካ ካብ ምኽፋት ተቖጠብ)።
 • መነጽር እንተሃልዩካ ገጽካ ብዙሕ ክሓብእ የብሉን: ሕብሪ ዘለዎ መነጽርን መነጽር ጸሓይን ክልኩል እዩ። ኣብቲ ስእሊ መነጽርካ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ።
 • ቢኒ፡ ቆቢዕ፡ ቆቢዕ፡ ስካርፍ፡ መሳርሒታት ጸጉሪ ክልኩል እዩ።
 • ኣብ ፎቶ ቡት ጽቡቕ ብርሃን ንኽህልወካ ነቲ መጋረጃ ጽቡቕ ጌርካ ምዕጻው ኣይትረስዕ።

ድሕሪ እቲ ስእሊ ኣብ ጣብላ ወይ ተንከስካሲ ስክሪን ብፍሉይ ብርዒ ምፍራም የድሊ።

ኣብ መወዳእታ ፡ 22 ፊደላትን ቁጽርታትን ዘለዎ ኮድ ዘለዎ ፎቶ-ፊርማ ሰሌዳ ክትቅበሉ ኢኹም። ነቶም ቅጥዕታት ንምምላእ እዚ ኮድ የድልየካ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ ፣ሓደ ኢ-ፎቶ ኮድ ንሓደ ናይ ኦንላይን ኣገባብ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ እዩ።

ንኣብነት ክትሓትት ኢ-ፎቶኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ፤

 • ናይ መንበሪ ፍቓድ :

> ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት፡ "ናይ መንበሪ ፍቓድካ ምርካብ"።

 • ምፍራይ ፍቓድ መዘወሪ መኪና

> ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “ፍቓድ ምዝዋር መኪና ምሕታት”


ጽቡቕ ክትፈልጥ
ካብ ፎቶ ቡት ወይ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ናብ ANTS ሳይት ዝግበር ምትሕልላፍ ሓበሬታ (ፎቶ + ፌርማ) ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል። ስለዚ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሕቶ ንምቕራብ ድሕሪ እቲ ኢ-ፎቶ 2 መዓልቲ ምጽባይ ይምከር።
ምስቲ ክላሲካል ናይ ፓስፖርት ስእሊ፡ ናይቲ ሕቶኻ ናይ ምምስራሕ ግዜ ዝነውሐ ክኸውን እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ናይ ኢ-ፎቶ ኮድ ድሕሪ 48 ሰዓታት ጌና ንጡፍ እንተዘይኮይኑ፡ ነቲ ጸገም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

- ኢ-ፎቶኻ ኣብ ፎቶ ቡት እንተ ወሲድካዮ
ኣብዚ ዘሎ ናይ ርክብ ቅጥዒ ተጠቐሙ ወይ ድማ ናብዚ ኣድራሻ ኢመይል ስደዱ፡ hotline@photomaton.fr።

- ኢ-ፎቶኻ ምስ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ እንተ ወሲድካዮ
ብቐጥታ ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ርኸብዎ።

ነቲ ኢ-ፎቶ ዝወሰድካሉ ሰኣላይ ወይ ፎቶ ቡት ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ ።

ብዛዕባ ፋይልኩም ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ምስ ANTS ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብተሌፎን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 7፡45 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ከምኡ’ውን ቀዳም ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቀ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ፤
  > ናብ 34 00 ኣብ መሬት ፈረንሳ (ዋጋ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጻውዒት)
  > ብዕለት 09 70 83 07 07 ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ወጻእን።

እቲ ኣገልግሎት ንጽሙማን ጽንኩር መስምዒ ዘለዎምን ሰባት ዝምችእ እዩ።

ኣገዳሲ እቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ብቕልጡፍ መልሲ ንምርካብ እቲ ዝበለጸ ኣድማዒ ኣገባብ እዩ።
 • ኣብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ
  ኣብ ክፍልኻ ኣብ ans un point d’accueil numérique ፡ ኣብቲ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር፡ ነቲ መስርሕ ብኢንተርነት ንምዝዛም ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ናይ ANTS ወይ Foreigners in France ኣካውንትካ ተራኸብ እሞ ናብ ውልቃዊ ቦታኻ ብምኻድ ክትፈልጥ፤
- ፋይልካ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ፣
- ተወሳኺ ሓበሬታ ክትሰዱ እንተድኣ ኣድልዩኩም፡
- ውሳነ ምምሕዳር (ተቐቢሉ፣ ኣብዩ)።

> ንምንባብ ፡ እቲ Réfugiés.infos ዝብል ወረቐት "ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ፍጠር"።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት