Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ምፍራም ብ ኢንተርኔት ወይ ኢ-ፎቶ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኢ-ፎቶ (ወይ ዲጂታላዊ ብፊርማ ዝተሰነየ ስእሊ) ኮይኑ ( እዚ ማለት ኣብ ኢንተርነት) ን ወግዓውያን ናይ መንነት ወረቓቅቲ ዝገልግል ወግዓዊ ስእሊ እዩ።

ንኣብ ናይ ምምሕዳር ምምሕዳር ዝኾኑ ተግባራት ፈረንሳ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንብዙሓት ናይ ኦንላይን ምምሕዳራዊ ኣገባባት ይጥቀመሉ፣ ን ኣብነት

 • ኣብዚ ምዕዛብ ከም ዝከኣል site de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) ን መምርሒ ምዝዋር ፍቓድ ምርካብ
 • ከምኡ ውን ኣብ site Étrangers en France (ANEF) ን መነት ካርድ ዝኸውን ኣሳእልና እንሰደሉ ኣገባብ እዩ።


ኣገዳሲ! ነጥቢ
እቲ ኢ-ፎቶ ንኹሉ ሕቶታት መንነት ሰነድ ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ ወይ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ዝቐልጠፈን ውሑስን መተሓላለፊመገዲ መፍትሒ እዩ

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ዓይነት ስእሊ ብ ሰብ ሞያ ናይ photographe professionnel ዝውሰድ ኮይኑ ኣብ photomaton ወግዓውነቱ ዝተረጋገጸ l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés).ቅቡል ክኸውንን ይግባእ


ሓደ photomaton ማለት ሓደ ብ ኣውቶማቲክ ብ ፍሉይ ስርዓት ነይ መጋረጃ ዝተዘርሖ፣ ናይቲ ዝተሰኣልክምሉ ቦታ.መረጋገጺ ዘለዎ ኮይኑ። ዝርከበሉ ቦታ ድማ ኣብ ንግዳዊ ቦታታት፣ ኣብ መደበር ባቡራት፣ ኣብ መናሃርያ ናይ መጓዓዝያታት፣ ኣብ ሜትሮ ወዘተ … ክኸውን እንከሎ ክንቀሳቐሱ ን ዝሽገሩ ሰባት ድማ፣ .ሓደ ወኪል ናይ "Agréé SERVICES EN LIGNE ANTS" ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ዝሰርሕ ሰብ ፣ ብዝህቦ ኣገልልግሎት ክጥቀም ይኽእል።

ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ መስኣሊ ማሺን ኣድራሻ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ፣ cliquez ici. ኣድራሻኹም ኣእትዉ፣ ወይ ኣብ ቴለፎንኩም ዘሎ ሎኬሽን መሐበሪኹም ክፈትዎ

ምፍላጡ ዘገድስ

ኣብ photomaton,ዋጋ ሓደ ስእሊ 8 €.እዩ
ኣብ እንዳ ሰኣላይ ድማ ካብ 8 ክሳብ15 €.ክበጽሕ ይእክል

ጽቡቕ ብቅዓት ዘለዎ ኢ-ፎቶ ንምውሳድ ዝሕግዙ ገለ ሕግታት ተቐባልነት ዝረኽቡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ገጽ ንጹር ክኸውን ኣለዎ (ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸጉሪ ዘይብሉ)፣ እዝኒ ዝረአ፣ መንኵብ ንላዕሊ፣ ኣዒንትን ገጽን ኩሉ ግዜ ናብ ካሜራ ገጹ ክኸውን ኣለዎ።
 • ትኽ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ንቕድሚት ጠምት እሞ ገለልተኛ ገጽካ ምሓዝ (ፍሽኽታ፡ ኣዒንትኻ ምዕጻው ወይ ኣፍካ ካብ ምኽፋት ተቖጠብ)።
 • መነጽር እንተሃልዩካ ገጽካ ብዙሕ ክሓብእ የብሉን: ሕብሪ ዘለዎ መነጽርን መነጽር ጸሓይን ክልኩል እዩ። ኣብቲ ስእሊ መነጽርካ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ።
 • ቢኒ፡ ቆቢዕ፡ ቆቢዕ፡ ስካርፍ፡ መሳርሒታት ጸጉሪ ክልኩል እዩ።
 • ኣብ ፎቶ ቡት ጽቡቕ ብርሃን ንኽህልወካ ነቲ መጋረጃ ጽቡቕ ጌርካ ምዕጻው ኣይትረስዕ።

ድሕሪ እቲ ስእሊ ምውሳድኩም ኣብ ጣብላ ወይ ኣብ ስክሪን ብፍሉይ ብርዒ ምፍራም የድሊ።

ኣብ መወዳእታ ፡ 22 ፊደላትን ቁጽርታትን ዘለዎ ኮድ ዘለዎ ፎቶ-ፊርማ ሰሌዳ ክትቅበሉ ኢኹም። ነቶም ቅጥዕታት ንምምላእ እዚ ኮድ የድልየካ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ሓደ ኢ-ፎቶ ኮድ ንሓደ ናይ ኦንላይን ኣገባብ ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ኢኹም ን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ እዩ።

ኢ-ፎቶ ክትጥቀም ትኽእሉ ነገራት፤

 • ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ :

> ንዝያዳ ሓበሬታ ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት፡ "ናይ መንበሪ ፍቓድካ ምርካብ"።

 • ምርካብ ፍቓድ መዘወሪ መኪና

> ንዝያዳ ሓበሬታ ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “ፍቓድ ምዝዋር መኪና ምሕታት”


ጽቡቕ ክትፈልጥ!
እቲ ካብ ካብ ፎቶ ቡት ወይ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ ናብ ANTS ሳይት ዝግበር ምትሕልላፍ ሓበሬታ (ፎቶ + ፌርማ) ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል። ስለዚ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሕቶ ንምቕራብ ድሕሪ እቲ ኢ-ፎቶ 2 መዓልቲ ምጽባይ ይምከር።
ምስቲ ክላሲካል ናይ ፓስፖርት ስእሊ፡ ናይቲ ሕቶኹም ናይ ምምስራሕ ግዜ ዝነውሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዉ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ናይ ኢ-ፎቶ ኮድ ድሕሪ 48 ሰዓታት እንተዘይሰሪሑ ፡ ጸገምኩም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

- ኢ-ፎቶኻ ኣብ ፎቶ ቡት እንተ ወሲድካዮ
እንተደኣ ኣብ ፎቶማሽን ተጠቒምኪም ተሳኢልኩም ኔርኩም እሞ ሽግር ኣጋጢምኩም ኣብዚ ብምጥዋቕ en cliquant iciሓብሩ ወይ እውን ቅጥዒ ተጠቐሙ ወይ ድማ ናብዚ ኣድራሻ ኢመይል ስደዱ፡ hotline@photomaton.fr። ስደድዎ

-እንተደኣ ኢ-ፎቶኻ ምስ ፕሮፌሽናል ሰኣላይ እንተ ወሲድካዮ
ብቐጥታ ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ርኸብዎ።

ምፍላጢ ዘገድስ

ነቲ ኢ-ፎቶ ዝወሰድካሉ ሰኣላይ ወይ ፎቶ ቡት ንምርካብcliquez ici. ኣብዚ ጠውቑ ።

ብዛዕባ ፋይልኩም ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ምስ ANTS ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብተሌፎን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 7፡45 ክሳብ ሰዓት 19 ድሕሪ ቀትሪ ከምኡ’ውን ቀዳም ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 17 ድሕሪ ቀትሪ
  > ናብ 34 00 ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ (ዋጋ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጻውዒት)
  > ብ ቴለፎን 09 70 83 07 07 Outre-Mer et à l'étranger. ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ወጻእን ደውሉ።እኣገልግሎት ንጽሙማን ጽንኩር መስምዒ ዘለዎምን ሰባት ዝምችእ እዩ።
 • ብዛዕብኡ ዝምልከት መምልኢ ቅጥዒ ምስ እትደልዩ ኣብዚ .le ici.
ምፍላጡ ዘገድስ፣ ኣገዳሲ እቲ ናይ ርክብ ቅጥዒ ብቕልጡፍ መልሲ ንምርካብ እቲ ዝበለጸ ኣድማዒ ኣገባብ እዩ።
እንተነውሐ ኣብ 48 ሰዓታት መፍትሒ ክረኽበልኩም እዩ
 • ኣብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ
  ኣብ ጥቓኹም ዝርከብ ናይ ኢንተርኔት un point d’accueil numérique ፡ ኣብቲ ፕረፈክቸር ወይ ንኡስ ፕረፈክቸር፡ ነቲ መስርሕ ብኢንተርነት ንምዝዛም ክትሕገዝ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ናይ ANTS ወይ Foreigners in France ኣካውንትካ ተራኸብ እሞ ናብ ውልቃዊ ቦታኻ ብምኻድ ክትፈልጥ፤
- ክትትል ፋይልካ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ፣
- ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክትሰዱ እንተድኣ ኣድልዩኩም፡
- ኣብ መወዳእታ ውሳነ ምምሕዳር (ተቐቢሉ፣ ኣብዩ)።

> ንምንባብ ፡ እቲ Réfugiés.infos ዝብል ወረቐት "ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ፍጠር"።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት