Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምርካብ ሓገዝ ብ Pôle emploi ዝኽፈል መምርሒ መኪና ፍቃድ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓገዝ እቲ ብ ፖለምፕልዋ ዝስላዕ ክፍሊት፣ ነቲ ስልጠና ንን ትምህርቲ ወይ ኮርስን ፈተናን ናይ ምዝዋር መኪና (catégorie B). ብከመይ ከም እትኸስብሉን ዝምልከት እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ናይ ፍረንች ኣንፎ i : la fiche Réfugiés.info "Passer le permis de conduire avec une auto-école" ብምጥዋቕ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ሓገ ን ልዕሊ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ፖለምፕልዋ እንተወሓደ 6 ኣዋርሕ ዝተለዝገቡ ክኾኑ ይግባእ። . ከምኡ እውን እንተደኣ ስራሕኩም ን ስራሕኩም ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኾኑን ክኸውን ኣለዎ።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ! እቲ መዝገባ ናይ ናይ ስራሕ ጠቐስ ዝካየድ፣ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለኩም ኮይኑ እሞ፣ እንተወሓደ ናይ 3 mois ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎን (እሞ እቲ ክትቁጸርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ስራሕ ድማ፣ (CDD), ግዝያዊን ወይ እውን (CDI),ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ዝለዓለ ክፍሊት ክሳብ 1 200 ዩሮ እዩ ዝበጽሕ ካብኡ ኣይሓልፍን እዩ
ኣገዳሲ!
ከምኡ እውን ካልእናይ ቁጠባ ሓገዝ ኣብ ምርካብ ምምራሕ መኪና ዝሕግዝ ተቕዋም ኣሞ ፣ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ ici.

ከማኡ እውን ነቲ compte personnel de formation (CPF) ዝፍለጥ ምስ ስራሕ ዝተሓሓዝ ናይ ገንዘብ ውህላለ ፣ ን ምምራሕ መኪና ክትስልጥንሉ ትኽእሉ ኢኹም
.
> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ la fiche Réfugiés.infoኣብዚ ብምጥዋቕ ተወከሱo "Utiliser son Compte personnel de formation (CPF)"

ከመይ ንገብሮ?

እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት እዮም ን ክትምዝገቡ ክማልኡ ዘለዎም

 • ዕድመኹም እንተወሓደ 17 ምዃን
 • ከምኡ ውን ኣብ ፈረንሳ ትራቫይል ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ተመዝጊብካ ክትሰርሕ ድሉው ክትከውን
 • እንተላይ ን ዘይሰራሕኩምን chômage ምቕባል ዝቀጸልኩምን
 • ኣብ ሾማጅ እኝተለኹም ወይ እውን ብ (ARE)ወይ እውን (ASP) ብፍለጥ ኣከፋፍላ ተኸፈልቲ ኣንተኲይንኩም ፣ ወይ እውን እንተወሓደ 31,59 € / ኣብ መዓልቲ ፣ እኝተኾይኑ ሾማጅኩም ወይ እውን (ASS) እንተለኹም
 • ወይ እንንተደኣ (RSA, l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ...)እትቕበሉ ኮይንኩምን
 • ዝኾነ ካልእ ሓገዝ ካብ ዝተፈለለያ ትካላት ምውጻክ መምርሒ ፍቓድ ዘይረኪብኩም። እተን ትካላት ( ን ኣብነት ከም ማሕበራ ወይ ትካላት ክኾና ይኽእልና ግን እንተዘይብልኩ ል…).
 • እንተደኣ ፈጺምኩም ክትዝውሩ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ፍቓድ እንተዘይብልኩም ኢኹም ነዚ ሓገዝ እትኸስብሊ።
ምፍላጡ ምስ ዘገድስ!

እንተደኣ መምርሒ ፍቃድ ሃልይኩም ኣብዚ ብምጥዋቕ እንታይ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ተወከሱ፣ invalidé ኣንተድኣ ኩሉ ደረጃታት ናይ ምምራሕ ንኽትከስቡ ትኽእሉ ኲይንኩም እቲ ሓበሬታ ኣብኡ ኣለኩም

ጠለብ ሓገዝ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ቅድሚ ፣ናብ እቲ ቤት ትምህርቲ ምካድኩም ነቲ መስርሕ ናይ ምሕደራ France Travail ዘለዉ ኣማኸርቲ ተላዘቡ። ድሕሪ ምስኡ ምምኻርኩም ኣማኻሪ ፈረንሳ ትራቫይልካ እዩ። ፍቓድ ዘብዝግበር ምድላዋት እቲ ዕድል ኣንተሃልኩም ግርም እንተኾነ ግን ገለ ዕንቅፋታት ምስ ዝህሉ ፣ ፈለማ ን ዐኡ ን ምእላይ ን ኣብነት ስራሕ ምስ እትደሊ ስራሕ ምርካብ የክእለኩም ወዘተ።

እቶም ነዚ ዝጠእምኹም ዘነዳት እዚኦ እዮም

 • ኣብቲ እትነብርሉ ኣከባቢ ህዝባዊ መጓዓዝየ ኣሎ ዶ ኣይፋልን,
 • ናይ ስራሕ ሰዓታትs (ንኣብነት ለይቲ ትሰርሑ ምስ እትኾኑ),
 • ስራሕኩም ምስ ምዝዋር መኪና ዝተሓሓዝ እንተኾይኑ፣( ንኣብነት ደሊቨሪ ወይ ንብረት ኣብጽሓይ )ምስ እትኾኑ

ኣንተደኣ ሓገዝ ክትሓቱ ደሊኹም። , ሓደ መሕተት ቅጥዒ ምልኡ ፣ እዞም ዝስዕቡ ድማ ኣመልኡs :

 • ናይ እቲ ገንዛባዊ ገምጋም ዋጋ ናይ መምሃሪ
 • ናይ ባንኪ (RIB) ናይ እቲ እትመሃርሉ እትደልዩ ትምህርቲ
ኣገዳሲ!
ክፍለጥ ዘለዎ ! እቲ መምሃሪ ትካል ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኾነ ግን France Travail ንጠለብኩም ከረጋግጽ ይግባእ። .እቲ መምሃሪ ትካል ድማ ጥቓ መንበሪኹም ክኸውን ይግባእ (ብዘይካ ኣብ ገለ ኩነታት).

ንምምራሕ መኪና ሓገዝ ካብ ፍራንስ ትራቫይ ምስ ተረጋገጸልኩም ኢኹም ፣ኣብ l’auto-école ተመዝገቡ

እቲ እእተለዓለ ዋጋ 1200 € ሓገዝ ኣብ ውሽጢ 3 እውን በብ(3x400€) ዝኽፈል። ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምጅማርኩም ፣ ብግቡእ መዓስን ክንደይን ከም ዝኽፈል ብንጹር ዝሰፈረ ።

ነቲ ትምህርትቤት ዝኽፈል ቀዳማይ እብረ

መረጋገጺታት ናይ : ኣብ ናይ መምርሒ ፍቓድ ትምህርቲ ከም ዝተመዝገብኩም ዘርኢ ወረቐት ምህላው፣ ምስ ተረጋገጸ

መዓስ : ምስ ተረጋገጸ ድሕሪ ሓደ 1 ወርሒ.

ካልኣይ ክፍሊት

ድማ : ናይ መርመራ መዝገባ ከም ዝሓለፍኩም መረጋገጺ ምስ ኣቕረብኩም

ማዓስ : እንተበዝሐ ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ድሕሪ ቀዳማይ መዝገባ

ሳልሳይ ክፍሊት

መረጋገጺ : እ ቲ ናይ 30 ሰዓታት ወይ ካልኣይ ኣብረ ናይ መርመራ ከም እትገብሩ ምስ ተረጋገጸ

ኣገዳሲ!
ንምፍላጡ ዘገድስ! : እንተደኣ ክትወዳደሪ ዘይክኢልኩም ፣ እቲ ክፍሊት እውገድ

i ንምፍላጡ ዘገድስ! : እንተደኣ ክትወዳደሪ ዘይክኢልኩም ፣ እቲ ክፍሊት እውገድ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ንንተድደኣ ተዓዊትኩምወይ ኣይፋልን ንምፍላጥ ኣብ sur RdvPermis 24ድሕሪ ቅድሚ መርመራ ብምቕዋቕ ኩነታት ውጽኢትኩም ፍለጡ

 • እንተወዲቕኩም ማለት "insuffisant" (ትሕቲ 20 ነጥብታት ጥራይ ኣለኩም),ካልኣይ ሻዕ ፈትኑ።
 • እንተደኣ ተዓዊትኩም። "favorable" (20እንተወሓደ ኣመዝጊብኩም), ተዓወቱ ! RdvPermis v ብራቮታት ! ነቲ (CEPC). ዝበሃል ምዕዋትኩም ዝሕር ስርቲፊኬት ፣ ዳውንሎድ ግበርዎ።
ኣገዳሲ!
እዚ ምስክር ወረቐት ብመንነት ሰነድ (ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ፡ ካርድ ናይ መንበሪ ፓስፖርት) ዝተሰነየ ኮይኑ፡ ካብ መዓልቲ ፈተና ጀሚሩ ን4 ኣዋርሕ መኪና ክትዝውር የኽእለካ።

ድሕሪኡ ናይ መወዳእታ ፍቓድ ምዝዋር መኪናኻ ብኸመይ ከም እትረክብ ንምፍላጥ ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኻ ርኸብ!

እቲ ናይ መምርሒ ፍቓድ ሓገዝ ሓንሳብ ጥራይ እዩ ዝክፈል ፣ እንተደኣ ኣብቲ መዝገባ ዘይተዓዊትኩም ፣እቲ ዝቕጽል ፈተና ባዕልኹም ኢኹም እትኸፍልዎ

ኣገዳሲ!
እቲ B ፍቓድ ብመልክዕ ክረዲት ካርድ ኮይኑ ን15 ዓመት ዝጸንሕ እዩ። ንምሕዳሱ፡ ነቲ ሕቶ ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ le site de l’ANTS (ANTS (ሃገራዊ ትካል ውሑስ ርእሰ-ማላት) ከተቕርቦ ኣለካ፡ ዳግማይ ነቲ ፈተና ከይወሰድካ ወይ ሕክምናዊ መርመራ ከይገበርካ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
katyakatyaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት