ብ ፖለምፕልዋ ዝኽፈል ናይ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዕድል ብኽመይ ከም ዝርከብ

ብ ፖለምፕልዋ ዝኽፈል ናይ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዕድል ብኽመይ ከም ዝርከብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

እቲ ብ ፖለምፕልዋ ዝስላዕ ክፍሊት፣ ነቲ ስልተና ንን ትምህርቲ ወይ ኮርስን ፈተናን ናይ ምዝዋር መኪና (catégorie B). ብከመይ ከም እትኸስብሉን ዝምልከት እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ናይ ፍረንች ኣንፎ i : la fiche Réfugiés.info "Passer le permis de conduire avec une auto-école" ብምጥዋቕ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ሓገ ን ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ፖለምፕልዋ እንተወሓደ 6 ኣዋርሕ ዝተለዝገቡ ክኾኑ ይግባእ። . ከምኡ እውን እንተደኣ ስራሕኩም ን ስራሕኩም ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኾኑን ክኸውን ኣለዎ።

i ምፍላጡ ዘገድስ! እቲ መዝገባ ናይ ናይ ስራሕ ጠቐስ ዝካየድ፣ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለኩም ኮይኑ እሞ፣ እንተወሓደ ናይ 3 mois ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎን (እሞ እቲ ክትቁጸርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ስራሕ ድማ፣ (CDD), ግዝያዊን ወይ እውን (CDI),ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ዓቐን ናይቲ ሓገዝ ድማ ካብ 1 200 እንተበዝሐ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ ን ምኽሳብ ተኽሎ እንተሎ ንምፍላጥ ፈትኑ

እዞም ዝስዕቡ እዮም እዮም ረቛሒታት

 • ናብ ፖለምፕልዋ ጸሓፉ (catégories A, B, D " ዘለዉ ስልጠናታት " "ስልጠና ናይ " (CSP) ወይ ሓ ሓገዝ "contrat aidé") ልዕሊ 6 ተመዝጋቦ ናይ ዝኸውን ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዝ ስልጠና ።
 • ኣብ ሾማጅ እኝተለኹም OU ወይ እውን ብ (ARE)ወይ እውን (ASP) ብፍለጥ ኣከፋፍላ ተኸፈልቲ ኣንተኲይንኩም ፣ ወይ እውን እንተወሓደ 29,56 € / ኣብ መዓልቲ ፣ እኝተኾይኑ ሾማጅኩም ወይ እውን (RSA,(ASS), (ATA)...) እንተለኹም
 • እንተድደኣ ናይ መምርሒ ፍቃድ ዘይብልኩም ኮይኑ፣
 • እንተደኣ ካልእ ሓገዝ ዘይብልኩም ኲይንኩም ንኣብነት ካብ (ማሕበራት ትካላት ወዘተ …).
2

ናይ ፖለምፕልዋ ኣማኻሪኹ ተወከሱ

ቅድሚ ሓንቲ መምርሒ ትምህርቲ ምሕታትኩም ፈለማ ኣብ ሓንቲ ን ናይ ፖለምፕልዋ ኣማኻሪኹም ሕተቱ፣ንሱ ድማ ናብቲ መሰል ናይ ንሱ ድማ ነቲ መሰል ዝግብኣኩምን ወይ ኣይፋል ኣኣረጋጊጹ ኣጣሊሉ ይነግረኩም

ቅድሚ ንዕኡ ወይ ንዓኣ ምሕታትኩም ድማ፣ ነዚ ከተማልኡ ይግብኣኩም

 • ኣብቲ እትነብርሉ ኣከባቢ ህዝባዊ መጓዓዝየ ኣሎ ዶ ኣይፋልን,
 • ናይ ስራሕ ሰዓታትs (ናኣብነት ለይቲ ትሰርሑ ምስ እትኾኑ),
 • ስራሕኩም ምስ ምዝዋር መኪና ዝተሓሓዝ እንተኾይኑ፣( ን ኣብነት ደሊቨሪ ወይ ንብረት ኣብጽሓይ ). ምስ እትኾኑ
3

ኣገደስቲ ዶክሜንታት ምብጻሕ

ኣንተደኣ ሓገዝ ክትሓቱ ደሊኹም። , ሓደ መሕተት ቅጥዒ ምልኡ ፣ እዞም ዝስዕቡ ድማ ኣመልኡs :

 • ገምጋማዊ ዋጋ ናይ መምሃሪ ዋጋ
 • ናይ ባንኪ (RIB) ናይ እቲ እትመሃርሉ ትምህርቲ

i ክፍለጥ ዘለዎ ! እቲ መምሃሪ ትካል ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኾነ ግን Pôle emploi ንጠለብኩም ከረጋግጽ ይግባእ። .እቲ መምሃሪ ትካል ድማ ጥቓ መንበሪኹም ክኸውን ይግባእ (ብዘይካ ኣብ ገለ ኩነታት).

4

ኣብ ትምህርቲ ንምምዝጋብ

ምስ ኣረጋገጽኩም ፣ እባ l’auto-école.ተመዝገቡ

5

ክፍሊት ፖለምፕልዋ ክቕበል ዝኽል ትምህርቲ

እቲ እእተለዓለ ዋጋ 1200 € ሓገዝ ኣብ ውሽጢ 3 እውን በብ(3x400€) ዝኽፈል። ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምጅማርኩም ፣ ብግቡእ መዓስን ክንደይን ከም ዝኽፈል ብንጹር ዝሰፈረ ።

ነቲ ትምህርትቤት ዝኽፈል ቀዳማይ እብረ

መረጋገጺታት ናይ : ኣብ ናይ መምርሒ ፍቓድ ትምህርቲ ከም ዝተመዝገብኩም ዘርኢ ወረቐት ምህላው፣ ምስ ተረጋገጸ

መዓስ : ምስ ተረጋገጸ ድሕሪ ሓደ 1 ወርሒ.

ካልኣይ ክፍሊት

ድማ : ናይ መርመራ መዝገባ ከም ዝሓለፍኩም መረጋገጺ ምስ ኣቕረብኩም

ማዓስ : እንተበዝሐ ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ድሕሪ ቀዳማይ መዝገባ

ሳልሳይ ክፍሊት

መረጋገጺ : እ ቲ ናይ 30 ሰዓታት ወይ ካልኣይ ኣብረ ናይ መርመራ ከም እትገብሩ ምስ ተረጋገጸ

i ንምፍላጡ ዘገድስ! : እንተደኣ ክትወዳደሪ ዘይክኢልኩም ፣ እቲ ክፍሊት እውገድ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ተዓወቱ

ን ኽትዕወቱ les résultats en ligne sur le site de la Sécurité routière 48ቅድሚ መርመራ ብምቕዋቕ ተለማመዱ። .

 • እንተወዲቕኩም ማለት "insuffisant" (ትሕቲ 20 ነጥብታት ጥራይ ኣለኩም),ካልኣይ ሻዕ ፈትኑ።
 • እንተደኣ ተዓዊትኩም። "favorable" (20እንተወሓደ ኣመዝጊብኩም), ተዓወቱ ! ብራቮታት !ነቲ (CEPC). ዝበሃል ምዕዋትኩም ዝሕር ስርቲፊኬት ፣ ዳውንሎድ ግበርዎ።

i ምፍላጡ ዝገድስ! : እቲ ሰርቲፊኬት፣ ን 4 ኣዋርሕ ፣ ድሕሪ እቲ መርመራ ከዘውረኩም ይኽእል እዩ።

ድሕሪኡ ብ ኸመይ ቀዋሚ ናይ መምርሒ ፍቓድ ንከም እትውንኑ ን ትምህርቲቤትኩም ተወከሱ፣ !

ኣቲ ናይ መምርሒ ፍቓድ ሓገዝ ሓንሳብ ጥራይ እዩዝክፈል ፣ እንተደኣ ኣብቲ መዝገባ ዘይተዓዊትኩም ፣እቲ ዝቕጽል ፈተና ባዕልኹም ኢኹም እትኸፍልዎ

i ምፍላጡ ዘገድስ :Le permis Bዝፍለጥ መምርሒ ፍቓድ፣ ን 15 ዓመታት እዩ ዘገልግል። . ን ምሕዳሱ፣ ናይ ምምሕዳራዊ መርርሕ ሕደሳ ጥራይ ብምሕታት ፣ክፍጸም ይከኣል።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
79 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible