Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምርካብ ሓገዝ ብ Pôle emploi ዝኽፈል መምርሒ መኪና ፍቃድ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብ ፖለምፕልዋ ዝስላዕ ክፍሊት፣ ነቲ ስልተና ንን ትምህርቲ ወይ ኮርስን ፈተናን ናይ ምዝዋር መኪና (catégorie B). ብከመይ ከም እትኸስብሉን ዝምልከት እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ናይ ፍረንች ኣንፎ i : la fiche Réfugiés.info "Passer le permis de conduire avec une auto-école" ብምጥዋቕ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ሓገ ን ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ፖለምፕልዋ እንተወሓደ 6 ኣዋርሕ ዝተለዝገቡ ክኾኑ ይግባእ። . ከምኡ እውን እንተደኣ ስራሕኩም ን ስራሕኩም ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኾኑን ክኸውን ኣለዎ።

ኣገዳሲ!
i ምፍላጡ ዘገድስ! እቲ መዝገባ ናይ ናይ ስራሕ ጠቐስ ዝካየድ፣ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለኩም ኮይኑ እሞ፣ እንተወሓደ ናይ 3 mois ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎን (እሞ እቲ ክትቁጸርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ስራሕ ድማ፣ (CDD), ግዝያዊን ወይ እውን (CDI),ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።


i ምፍላጡ ዘገድስ! እቲ መዝገባ ናይ ናይ ስራሕ ጠቐስ ዝካየድ፣ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለኩም ኮይኑ እሞ፣ እንተወሓደ ናይ 3 mois ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎን (እሞ እቲ ክትቁጸርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ስራሕ ድማ፣ (CDD), ግዝያዊን ወይ እውን (CDI),ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ዓቐን ናይቲ ሓገዝ ድማ ካብ 1 200 እንተበዝሐ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እዞም ዝስዕቡ እዮም እዮም ረቛሒታት

 • ናብ ፖለምፕልዋ ጸሓፉ (catégories A, B, D " ዘለዉ ስልጠናታት " "ስልጠና ናይ " (CSP) ወይ ሓ ሓገዝ "contrat aidé") ልዕሊ 6 ተመዝጋቦ ናይ ዝኸውን ምስ ስራሕ ዝተተሓሓዝ ስልጠና ።
 • ኣብ ሾማጅ እኝተለኹም OU ወይ እውን ብ (ARE)ወይ እውን (ASP) ብፍለጥ ኣከፋፍላ ተኸፈልቲ ኣንተኲይንኩም ፣ ወይ እውን እንተወሓደ 29,56 € / ኣብ መዓልቲ ፣ እኝተኾይኑ ሾማጅኩም ወይ እውን (RSA,(ASS), (ATA)...) እንተለኹም
 • እንተድደኣ ናይ መምርሒ ፍቃድ ዘይብልኩም ኮይኑ፣
 • እንተደኣ ካልእ ሓገዝ ዘይብልኩም ኲይንኩም ንኣብነት ካብ (ማሕበራት ትካላት ወዘተ …).

ቅድሚ ሓንቲ መምርሒ ትምህርቲ ምሕታትኩም ፈለማ ኣብ ሓንቲ ን ናይ ፖለምፕልዋ ኣማኻሪኹም ሕተቱ፣ንሱ ድማ ናብቲ መሰል ናይ ንሱ ድማ ነቲ መሰል ዝግብኣኩምን ወይ ኣይፋል ኣኣረጋጊጹ ኣጣሊሉ ይነግረኩም

ቅድሚ ንዕኡ ወይ ንዓኣ ምሕታትኩም ድማ፣ ነዚ ከተማልኡ ይግብኣኩም

 • ኣብቲ እትነብርሉ ኣከባቢ ህዝባዊ መጓዓዝየ ኣሎ ዶ ኣይፋልን,
 • ናይ ስራሕ ሰዓታትs (ናኣብነት ለይቲ ትሰርሑ ምስ እትኾኑ),
 • ስራሕኩም ምስ ምዝዋር መኪና ዝተሓሓዝ እንተኾይኑ፣( ን ኣብነት ደሊቨሪ ወይ ንብረት ኣብጽሓይ ). ምስ እትኾኑ

ኣንተደኣ ሓገዝ ክትሓቱ ደሊኹም። , ሓደ መሕተት ቅጥዒ ምልኡ ፣ እዞም ዝስዕቡ ድማ ኣመልኡs :

 • ገምጋማዊ ዋጋ ናይ መምሃሪ ዋጋ
 • ናይ ባንኪ (RIB) ናይ እቲ እትመሃርሉ ትምህርቲ
ኣገዳሲ!
i ክፍለጥ ዘለዎ ! እቲ መምሃሪ ትካል ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኾነ ግን Pôle emploi ንጠለብኩም ከረጋግጽ ይግባእ። .እቲ መምሃሪ ትካል ድማ ጥቓ መንበሪኹም ክኸውን ይግባእ (ብዘይካ ኣብ ገለ ኩነታት).

ምስ ኣረጋገጽኩም ፣ እባ l’auto-école.ተመዝገቡ

እቲ እእተለዓለ ዋጋ 1200 € ሓገዝ ኣብ ውሽጢ 3 እውን በብ(3x400€) ዝኽፈል። ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምጅማርኩም ፣ ብግቡእ መዓስን ክንደይን ከም ዝኽፈል ብንጹር ዝሰፈረ ።

ነቲ ትምህርትቤት ዝኽፈል ቀዳማይ እብረ

መረጋገጺታት ናይ : ኣብ ናይ መምርሒ ፍቓድ ትምህርቲ ከም ዝተመዝገብኩም ዘርኢ ወረቐት ምህላው፣ ምስ ተረጋገጸ

መዓስ : ምስ ተረጋገጸ ድሕሪ ሓደ 1 ወርሒ.

ካልኣይ ክፍሊት

ድማ : ናይ መርመራ መዝገባ ከም ዝሓለፍኩም መረጋገጺ ምስ ኣቕረብኩም

ማዓስ : እንተበዝሐ ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ድሕሪ ቀዳማይ መዝገባ

ሳልሳይ ክፍሊት

መረጋገጺ : እ ቲ ናይ 30 ሰዓታት ወይ ካልኣይ ኣብረ ናይ መርመራ ከም እትገብሩ ምስ ተረጋገጸ

ኣገዳሲ!
ንምፍላጡ ዘገድስ! : እንተደኣ ክትወዳደሪ ዘይክኢልኩም ፣ እቲ ክፍሊት እውገድ

i ንምፍላጡ ዘገድስ! : እንተደኣ ክትወዳደሪ ዘይክኢልኩም ፣ እቲ ክፍሊት እውገድ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ን ኽትዕወቱ les résultats en ligne sur le site de la Sécurité routière 48ቅድሚ መርመራ ብምቕዋቕ ተለማመዱ። .

 • እንተወዲቕኩም ማለት "insuffisant" (ትሕቲ 20 ነጥብታት ጥራይ ኣለኩም),ካልኣይ ሻዕ ፈትኑ።
 • እንተደኣ ተዓዊትኩም። "favorable" (20እንተወሓደ ኣመዝጊብኩም), ተዓወቱ ! ብራቮታት !ነቲ (CEPC). ዝበሃል ምዕዋትኩም ዝሕር ስርቲፊኬት ፣ ዳውንሎድ ግበርዎ።
ኣገዳሲ!
i ምፍላጡ ዝገድስ! : እቲ ሰርቲፊኬት፣ ን 4 ኣዋርሕ ፣ ድሕሪ እቲ መርመራ ከዘውረኩም ይኽእል እዩ።

ድሕሪኡ ብ ኸመይ ቀዋሚ ናይ መምርሒ ፍቓድ ንከም እትውንኑ ን ትምህርቲቤትኩም ተወከሱ፣ !

ኣቲ ናይ መምርሒ ፍቓድ ሓገዝ ሓንሳብ ጥራይ እዩዝክፈል ፣ እንተደኣ ኣብቲ መዝገባ ዘይተዓዊትኩም ፣እቲ ዝቕጽል ፈተና ባዕልኹም ኢኹም እትኸፍልዎ

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ :Le permis Bዝፍለጥ መምርሒ ፍቓድ፣ ን 15 ዓመታት እዩ ዘገልግል። . ን ምሕዳሱ፣ ናይ ምምሕዳራዊ መርርሕ ሕደሳ ጥራይ ብምሕታት ፣ክፍጸም ይከኣል።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
katyakatyaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት