Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሓተትቲ ዑቕባ

ዋጋ

ብነጻ

ምጥላብ ሰርቲፊኬት መለክዒ ብቕዓት ወይ ፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኤውሮፓ ስደተኛታት (EQPR)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፓስፖርት passeport européen des qualifications des réfugiés, ዝፍለጥ ሰርቲፊኬት ን ናይ መረጋገጺ ብቕዓት ፣ ናይ EQPR ን ስደተኛታት እውን ዝምልከት ዶክመንት ኮይኑ ፣ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ቅድሚ ናይ ፈረንሳ ምምጻእኩም ፣ ከም ዝነበረኩም ዝገልጽ ኮይኑ ሰነድ እዩ።

ንስደተኛታት፣ ሓተትቲ ዑቕባን ደጋፊ ግዝያዊ ሓለዋ ዘለዎም ሰባትን ዝተሓዝአ እዩ መረጋገጺ ናይ ትምህርቶም ወይ justificatifs ን ዘይብሎም ሰባት ሰነድ ን ክህልዎም ዝገብር እዩ። .

እዚ ዝስዕብ ነገራት ድማ ኣፍልጦ ይህብ :

 • ደረጃ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትኹም bac
 • ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፣ bac ድሕቲ ሃይስኩል፣ (liባችለር ዲግሪ፣ ,ማስተርስ ዲግሪ፣ , ፍሉይ ትምህርቲ …)ዘጠቓልል እዩ
 • እዚ ማለት፣ ብደረጃ ብቕዓት ኣትገብርዎ ሞያዊ ስርሓት፣ ,ናይ ቴክኒካል ነገራት፣ ,ሞያዊ ፍሉይን ሓፈሻዊ ብቅዓታት የተቓልል.

ዋላ እውን ዲፕሎማ ወይ ሞያዊ ምስክር ወረቐትኩም ምሳኻ እንተዘይሃለወ፡ ቅድሚ ካብ ሃገርካ ምውጻእኩም ክትወስዶ ስለዘይከኣልኩም ወይ ኣብ እዋን ጉዕዞ ስለዝጠፍአ እቲ ብ ፡ EQPR ዝፍለጥ ስልጠና ትምህርቲ ዳግማይ ክትጅምሩ ወይ እውን ወይ ኣብ ፈረንሳ ስራሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ንክህልወኩም ዕድል ይህብ፡ ብዘይ... እዚ ዝኸውን ብዘይ ዝኾነ ዲፕሎም ኩሉ ነብ ምፕያ ንምምላስ ዝግበር መስርሕ እዩ።

ኣገዳሲ

እንተደኣ ኩሉ ዲሎም ናይ ምምጻእ ተሕእሎ ሃልይኩም። እዚ ማለት ኩሉ ወግዓዊ ሰንዳትኩም (ዲፕሎም፣ ሰርቲፊኬት ፣ , ስልጠና ምጥላብ ወዘተ…), ምስቲ ቅድመኩነት ዝሰማማዕ ኮይኑ፣ እቲ መስርሕ ናብ ENIC-NARIC.ይሓልፍ።
ብዛዕባ እዚ ንዝያዳ ሓበሬታ ን Réfugiés.info “Faire reconnaître un diplôme étranger en France”ኢልኩም ተወከሱ።

ን ኣባላት d’EQPR ብ 2መስርሕ ይካየድ :

 • une ብ ኢንተርነት ምጥላብ
 • ብኣካል ቃለምልልስ ብምግባር እዩ ዝካየድ
ኣገዳሲ!
ናይ l’EQPR ኣገልግሎት፣ ነጻ ኮይኑ ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ

እቲ ሰነድ ናብ l'EQPRብ ዝተፈላለያ ናይ ኤውሮጳ ቋንቋታት ከምኡ እውን ናይ : arabe, anglais, dari, français, allemand, grec, italien, polonais, roumain, espagnol, ukrainien.
ሓደ ደኩመንት ናይ l’EQPR ብ ቋንቋታት ን ማለት ብ ዓረብ ፣ እንግሊዝን ዳሪ ፈረንሳ፣ ዳች ወይ ቋንቋ ጀርመን፣ ግሪኽኛ፣ ብ ጥልያን ፣ ብ ፖላንድኛ፣ እስፔይን፣ ከም ኡ ውን ዩክሪርይን ምርካብ ይከኣል ።

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ፣ ነቲ ስካን እትገብርዎ ዶክሜንት ኣዳልዉ

 • መንነት ወረቐትኩም ይሃልኹም

- ወረቐት ምስክር ናይ ምሕታት ቁዕባ ወይ መረጋገጺ ወረቐት ካብ l’OFPRAእዚ ማለት ከከም ዘለኩም ናይ ዑቕባ ወረቓቕቲ ፣ ወግዓዊ ሰነዳትን ዝተመርኮሰ እዩ

- ካርድ፣ Carte de séjourወይ Récépissé ረሲፐሰ፣ ወይ እውን ናይ ምሕታት መረጋገጺ ወረቐት(API)

- ስእሊ ናይ ፓስፖትር ዓቐን

> ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ረፉኪ ኣንፎ Réfugiés.info ኣጠቓቕማ ስእሊ "Faire et utiliser une e-photo"Faire et utiliser une e-photo " ተወከሱ

 • ናይ ትምህርቲ ኩነታት ዝሕብር ፣ ዶክሜንታት ናይ ዩኒቨርስቲ፣ ወይ እውን ቅድሚ
  ናብ ፈረንሳ ምምጻእኩም ዝነበረኩም

- ሰርቲፊኰት (ናይ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ፣ ቋንቋታት ወዘተ…)

- ዝርዝራት

- ዲፕሎም

- ናይ ተመሃራይ ካርድ

- ብቕዓት / እትደልይዎ ሞያ

- CV ሲቪ ወዘተ…

> ኣንብቡ : ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ Réfugiés.infos ከመይ ስካን ይግበር "Scanner un document ". "Scanner un document ".

 • ኣብ እዚ እዩ እቲ መመዝገቢ : https://coe.diplo-me.eu
 • ነቲ "Create a new account" ዝብል ጠውቕዎ
 • ስምኩም ጸሓፉ፣ ኢመይልኩም
  ኣእትዉ፣ ኣብ "Register" ጠውቑ ነዚምስ ገበርኩም ፣ ኮድግበርሉ፣ (ኣብኢመይልኩም ኣረጋግጹ ፣ ሓደ ሓደ እዋን ፣ናብ ስፓም spams ስለስኸይድ ኣብኡ ኣረጋጹ).

ኣብ ኢመይልኩም ነትቲ ፣ "Activate Account" ዝብል ጠውዑ፣ ምእንቲ ኮነክት ክትገብሩ፣ .ናይ ኢመይል ኣድራሻኹም ን እቲ ዝሃብኩሞ ስም ፣ ኣብኡ ድማ እቲ ኣብ ኢመይል ዝሃብኩሞ፣ ፓስዎርድ ተጠቀሙ።

 • ኣብዚ እቲ"Enter" ብምጥዋቕ ምስ EQPR ተራኸቡ
 • ኣብቲ "Profile – Account“ዝብል ክፍሊ፡ ነቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ምልኣዮ።
 • ነቲ መሕተቲ ብቐጥታ ምልኣዮ ወይ ድማ ኣብ ወረቐት ንምምላእ ኣውርድዎ ድሕሪኡ ስካን ግበሮ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !:


ኣገዳሲ!
እዚ መሕተቲ ጽሑፍ ኣብ ፋይልካ ዘሎ ቀንዲ ሰነድ እዩ፣ ኩነታትካ ብንጹር ክትገልጽ ኣለካ

ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ናይ ረፉጂ ኣንፎ Réfugiés.info "Scanner un document"
 • ኣብ "My application – EQPR" ዝብል ጠውቑ።
 • መጀመርታ ነቲ ዝመላእካዮ መሕተቲ ጽሑፍ ክትሰቕሎ ኣለካ (ደረጃ 3)።
 • ድሕሪኡ መንነት ሰነዳትኩም ኣቐምጡ (ቀዳማይ ክፋል ደረጃ 1)
 • ኣብ ቤት ትምህርትኻ፡ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ህይወትካን ዝምልከት ሰነዳት ኣብቲ "ኣማራጺ ሰነዳት" ዝብል ክፍሊ ስቐሎም (ካልኣይ ክፋል ደረጃ 1)
 • ናይ መወዳእታ ስጉምቲ፡ ዝተመልአን ዝተፈረመን ቅዳሕ ናይቲ ፍቓድ ቅጥዒ ምጽዓን። ኣብቲ "Info – Consent form" ዝብል ክፍሊ ሞዴል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ድሕሪኡ "Confirm" ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሰነዳት ምስ ተሰቐሉ "Send request" ዝብል ጠውቕ።

ሕቶኹም ይለኣኽ ወይ ልኡኽ ይኸውን ።

እንተደኣ ፋይልኩም ተቐባልነት እንተረኺቡ ምስ ሓደ ጉጅለ ገምገምቲ ኣብ ዝግበር ቃለ መሕትት ክትሳተቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢኻ .

እዞም ገምገምቲ ክኢላታት ብቕዓት (ክእለት ቤት ትምህርቲ፣ ሞያዊ ፍልጠት) እዮም። ኣብ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማታት፡ ስርዓተ ቤት ትምህርትን ሞያዊ ጽላታትን መበቆል ሃገራት ዓቢ ኣፍልጦ ኣለዎም።.

ኣገዳሲ!
እቲ ቃለ መሕትት ኣስታት 45 ደቓይቕ ዝወስድ ኮይኑ ብገጽ ​​ንገጽ ወይ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ብቋንቋ ኣዴኹም ወይ ብእትመልኮ ቋንቋ ወጻኢ ዝካየድ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ጉዳይኩም ንምክትታል ነቲ "My procedure" ዝብል ኣብ እቲ ፓጅ ዘሎ ፣ ጠውቕዎ.

ፍላጡ ኣገዳሲ !

ን ዝያዳ ሓበሬታ፣ ናይ እቲ ጠለብኩም ወይ እውን ፣ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ናብ le Conseil de l’Europe : ተወከሱ
- ኢመይልl refugees.qualifications@coe.int
- ብ ቴልፎን téléphone 03 88 41 20 00
- በዚ ፎርሙላ formulaire de contact, ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ርኽብዎ

እንተደኣ ጠለብኩም፣ ቅቡል ኮይኑ፣ ናይ ብቕዓት ናይ ስፖርታዊ ፓስፖርት ናይ ብቕዓት ሞያዊ ሰርቲፊኬት
ከም ስደተኛ፣ መጠን ንዘለኩም ሞያዊ ብቅዓት ኣብ ተግባር ንምውዓል ዘኽእል ሰነድ ይህልወኩም

ኣገዳሲ!
እቲ ዶክሜንት እዚ ን 5 ዓመታት ካብ ድሕሪ ምሕታት እቲ ፍቓድ ዝተዋህበሉ ዕለት ፣ እዩ ዘገልግል።

እንተደኣ እቲ ውሳነ ኣሉታዊ ወይ ንጹግ ኮይኑ፣ እንተኾይኑ፡ መብርሂታት ናይቲ እምቢታ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣገዳሲ!
ይግባይ የለን ማለት ነቲ ውሳነ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ፡ እንተኾነ ግን ሚእታዊት ተቐባልነት ብሓፈሻ ኣዝዩ ልዑል ምኳኑ ኣይትረስዑ ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72275219utilisateur_72275219ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ