Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምጥላብ ሰርቲፊኬት ፓመለክዒ ብቕዓት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ን ስደተኛታት(EQPR)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ደረጃ ብቅዓት ምህላውPasseport européen des qualifications des réfugiés, ን ናይ ዶክመንት ኮይኑ ፣ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ቅድሚ ናይ ፈረንሳ ምምጻእኩም ፣ ከም ዝነበረኩም ዝገልጽ ኮይኑ

ኣሰራርሓ ናይ ምስላጥ ብክልተ ዓይነት ይትግበር ፣ (ስደተኛታ፣ ናይ ቁቕባ ከምኡ እውን ካልእ ሕጋዊ ወረቐት ዘለዎም ክኾኑ ትኽእሉ) ከምኡ እውን ሓተትቲ ዑቕባ ዝሓቱ መረጋገጺ ወረቐት ዘይብሎም መረጋገጺ ወረቐት ዘይብሎም መረጋገጺ ሰርቲፊኬት ዘይብሎም

ወላ እውን ምሳኹም እቲ ናይ እንተዘይብልኩም ፣ ምናልባት እታ ሃገር ክትህበኩም እንተዘይከኣለት ፣ ነዚ ንምቅላል ኣባላት l’EQPR ንዝግባኣኩም ብዘይ መወከሱ ዲፕሎማ ክህበኩም

ን ኣባላት d’EQPR ብ 2መስርሕ ይካየድ :

-ብ ኢንተርኔት ምጥላብ

- ቃለመጠይቕ ብኣካል ምኻድ.

ነስተውዕል!

ኣገዳሲ!
ናይ l’EQPR ኣገልግሎት፣ ነጻ ኮይኑ ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝተተግበረ ክኸውን ይኽእል እዩ

ሓደ ደኩመንት ናይ l’EQPR ብ ቋንቋታት ን ማለት ብ ዓረብ ፣ እንግሊዝን ዳሪ ፈረንሳ፣ ዳች ወይ ቋንቋ ጀርመን፣ ግሪኽኛ፣ ብ ጥልያን ፣ ብ ፖላንድኛ፣ እስፔይን፣ ከም ኡ ውን ዩክሪርይን ምርካብ ይከኣል ።

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ፣ ነቲ ስካን እትገብርዎ ዶክሜንት ኣዳልዉ

 • መንነት ወረቐትኩም

- ወረቐት ምስክር ናይ ምሕታት ቁዕባ ወይ መረጋገጺ ወረቐት ካብ l’OFPRA

- ካርድ፣ ወይ Récépissé ረሲፐሰ፣ ወይ እውን ናይ ምሕታት መረጋገጺ ወረቐት

- ስእሊ ናይ ፓስፖትር ዓቐን

> ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ረፉኪ ኣንፎ Réfugiés.info ኣጠቓቕማ ስእሊ "Faire et utiliser une e-photo"Faire et utiliser une e-photo " ተወከሱ

 • ናይ ትምህርቲ ኩነታት ዝሕብር ፣ ዶክሜንታት ናይ ዩኒቨርስቲ፣ ወይ እውን ቅድሚ
  ናብ ፈረንሳ ምምጻእኩም ዝነበረኩም

- ሰርቲፊኰት (ናይ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ፣ ቋንቋታት ወዘተ…)

- ዝርዝራት

- ዲፕሎም

- ናይ ተመሃራይ ካርድ

- ብቕዓት / እትደልይዎ ሞያ

- CV ሲቪ ወዘተ…

> ኣንብቡ : ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ Réfugiés.infos ከመይ ስካን ይግበር "Scanner un document ". "Scanner un document ".

 • ኣብ እዚ እዩ እቲ መመዝገቢ : https://coe.diplo-me.eu
 • ነቲ "Create a new account" ዝብል ጠውቕዎ
 • ስምኩም ጸሓፉ፣ ኢመይልኩም
  ኣእትዉ፣ ኣብ "Register" ጠውቑ ነዚ
  ምስ ገበርኩም ፣ ኮድግበርሉ፣ (ኣብኢመይልኩም ኣረጋግጹ ፣ ሓደ ሓደ እዋን ፣ናብ ስፓም spams ስለስኸይድ ኣብኡ ኣረጋጹ).

ኣብ ኢመይልኩም ነትቲ ፣ "Activate Account" ዝብል ጠውዑ፣ ምእንቲ ኮነክት ክትገብሩ፣ .ናይ ኢመይል ኣድራሻኹም ን እቲ ዝሃብኩሞ ስም ፣ ኣብኡ ድማ እቲ ኣብ ኢመይል ዝሃብኩሞ፣ ፓስዎርድ ተጠቀሙ።

 • ኣብዚ እቲ"Enter" ብምጥዋቕ ምስ EQPR ተራኸቡ
 • ኣብቲ "Profile – Account“ዝብል ክፍሊ፡ ነቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ምልኣዮ።
 • ነቲ መሕተቲ ብቐጥታ ምልኣዮ ወይ ድማ ኣብ ወረቐት ንምምላእ ኣውርድዎ ድሕሪኡ ስካን ግበሮ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !:


ኣገዳሲ!
እዚ መሕተቲ ጽሑፍ ኣብ ፋይልካ ዘሎ ቀንዲ ሰነድ እዩ፣ ኩነታትካ ብንጹር ክትገልጽ ኣለካ
 • ኣብ "My application – EQPR" ዝብል ጠውቑ።
 • መጀመርታ ነቲ ዝመላእካዮ መሕተቲ ጽሑፍ ክትሰቕሎ ኣለካ (ደረጃ 3)።
 • ድሕሪኡ መንነት ሰነዳትካ ስቐል (ቀዳማይ ክፋል ደረጃ 1)
 • ኣብ ቤት ትምህርትኻ፡ ዩኒቨርሲቲካን ሞያዊ ህይወትካን ዝምልከት ሰነዳት ኣብቲ "ኣማራጺ ሰነዳት" ዝብል ክፍሊ ስቐሎም (ካልኣይ ክፋል ደረጃ 1)
 • ናይ መወዳእታ ስጉምቲ፡ ዝተመልአን ዝተፈረመን ቅዳሕ ናይቲ ፍቓድ ቅጥዒ ምጽዓን። ኣብቲ "Info – Consent form" ዝብል ክፍሊ ሞዴል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ድሕሪኡ "Confirm" ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሰነዳት ምስ ተሰቐሉ "Send request" ዝብል ጠውቕ።

ሕቶኹም ይለኣኽ።

ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ምስ ሓደ ጉጅለ ገምገምቲ ኣብ ዝግበር ቃለ መሕትት ክትሳተፍ ኢኻ .

እዞም ገምገምቲ ክኢላታት ብቕዓት (ክእለት ቤት ትምህርቲ፣ ሞያዊ ፍልጠት) እዮም። ኣብ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማታት፡ ስርዓተ ቤት ትምህርትን ሞያዊ ጽላታትን መበቆል ሃገራት ዓቢ ኣፍልጦ ኣለዎም።.

ኣገዳሲ!
እቲ ቃለ መሕትት ኣስታት 45 ደቓይቕ ዝወስድ ኮይኑ ብገጽ ​​ንገጽ ወይ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ብቋንቋ ኣዴኻ ወይ ብእትመልኮ ቋንቋ ወጻኢ ዝካየድ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ጉዳይኩም ንምክትታል ነቲ "My procedure" ዝብል ኣብ እቲ ፓጅ ዘሎ ፣ ጠውቕዎ.

ፍላጡ ኣገዳሲ !

ን ዝያዳ ሓበሬታ፣ ናይ እቲ ጠለብኩም ወይ እውን ፣ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ናብ le Conseil de l’Europe : ተወከሱ
- ኢመይልl refugees.qualifications@coe.int
- ብ ቴልፎን téléphone 03 88 41 20 00
- pበዚ ፎርሙላ formulaire de contact, ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ርኽብዎ

እንተደኣ ጠለብኩም፣ ቅቡል ኮይኑ፣ ናይ ብቕዓት ናይ ስፖርታዊ ፓስፖርት ናይ
ስደተኛ፣ ንምርካብ የኽእለኩም.

ኣገዳሲ!
እቲ ዶክሜንት እዚ ን 5 ዓመታት ካብ ድሕሪ ምሕታት እቲ ፍቓድ ዝተዋህበሉ ዕለት ፣ እዩ ዘገልግል።

እቲ ውሳነ ኣሉታዊ እንተኾይኑ፡ መብርሂታት ናይቲ እምቢታ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣገዳሲ!
ይግባይ የለን ማለት ነቲ ውሳነ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ፡ እንተኾነ ግን ሚእታዊት ተቐባልነት ብሓፈሻ ኣዝዩ ልዑል እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
frédériquefrédériqueተርጓሚ/ሚት