ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ብምዃን ንምስራሕ

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ብምዃን ንምስራሕ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

እቲ ሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ኣብ መስርሕ፣ ሕክምና ብምቕባል መጸበዪ ክፍሊ ብምቕማጥ፡ ራጂ ብምውሳድ፡ መሳርሕታትን ስኒ ብምጽራይን ፡ ከምኡ’ውን ንሕሙማት ብዛዕባ ክንክን ስኒ ሓበሬታ ብምሃብ ይሕግዝ።

ብዘይካ እዚ፣ ተሓሓጋዚ ሓኪም ስኒ፣ ብዘይካ እዚ ምምሕዳራዊ ናይቤት ጽሕፈት ምስላጥ ዕማምውን ኣለዎ፡ ቴለፎን ናይ ምምላስ፡ ቆጸራ ምሃብ ካልእንምምሕዳራውን ሕክምናውን መዛግብቲ ፣ መሳርሕታትን መድሃኒታትን ምኽዛንን እዝን ክሰርሕ ይግብእ።

ኣብ ፈረንሳ ከም ሓጋዚ ሓኪም ስኒ ክትሰርሕ ፡ ኣብ RNCP (National Directory of Professional Certification) ዝተመዝገበ ሞያዊ መዓርግ ናይ ሓጋዚ ስኒ ክትሕዝ ኣለካ።

እዚ ዲፕሎማ ብሓፈሻ ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካብ 12 ክሳብ 18 ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ዝረኽቦ ኮይኑ፡ ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ተመኩሮ ንምርካብ ግብራዊ ልምምድ ይግበር።

ናይ ስኒ ሓጋዚ ዲፕሎማ ንምርካብ ኣርባዕተ ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ ስልጠና መንገድታት ኣለዉ፤

 • 1ይ ኣማራጺ ፡ ናይ መጀመርታ ስልጠና (ንተማሃሮ ንመጀመርታ ግዜ ባካሎሬት ወይ ተመጣጣኒ ዲፕሎማ ዝረኸቡ)፡ ንትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ናይ ልምምድ ስልጠና ሓዊሱ። ማለት ነቲ ስልጠና ወሲድካ ኣብ ሕክምና ስኒ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ንዕኡ ግን ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣስራሒ ክትረክብ ኣለካ።
 • 2ይ ኣማራጺ ፡ ቀጻሊ ሞያዊ ስልጠና (ንድሮ ኣብ ሞያዊ ህይወትን ኣብዚ ዓውዲን ዝተዋፈሩ ሰባት)
 • 3ይ ኣማራጺ፡ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ብውዕል ሞያዊ ምትእስሳር ስልጠና ምሃብ፡ ኣብ ትካል እናሰራሕካ ነቲ ስልጠና ንምክትታል
 • 4ይ ኣማራጺ፡ ምጽዳቕ፡ ብኸፊል ወይ ጠቕላላ፡ ናይቲ ዝተረኽበ ተመኩሮ ( VAE ). VAE ንምርካብ ኣብቲ ዓውዲ ሰሪሕካ ፋይል መሊእካ ቃለ መሕትት ክትሓልፍ ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ሓጋዚ ስኒ ንምምሃር ሃገራዊ ዲፕሎማ ናይቲ ፓተንት ወይ ተመጣጣኒ ክህልወካን ማእከላይ ደረጃ ፈረንሳዊ B2 ክህልወካን የድሊ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣብ ፍሉይ ትካል ተመዝገቡ።

ንዲፕሎማ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ዝኸውን ምድላው ብCPNE-FP (ሃገራዊ ሓባራዊ ኮሚሽን ስራሕን ሞያዊ ስልጠናን) ናይ ብሕቲ ናይ ስኒ ትካላት ፍቓድ ኣብ ዝተዋህቦ ማእከል ስልጠና ይወሃብ።

ንመስርሕ ምምራጽ ንምምዝጋብ ብቐጥታ ናብቲ ዝመረጽኩሞ ትካል ስልጠና ብቑዕነት ፋይል ከተቕርቡ ኣለኩም።

ምምራጽ ሕጹያት ብኽልተ ደረጃታት ይካየድ፤

1- ተቐባልነት ኣብ ፋይል

2- ናይ ምቕባል ቃለ መሕትት።

ጽቡቕ ምፍላጥ

ፋይልኩም ተቐባልነት እንተረኺቡን ድሮ ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ሞያ ተሓጋጋዚ ስኒ ወይ ሓኪም መጥባሕቲ ስኒ ንምልማድ ዘፍቅድ ዲፕሎማ ወይ መዓርግ እንተሃልዩኩም ፡ ሰርቲፊኬት ናይ ገለ ክፋል ናይቲ ስልጠና ብCPNE- ኤፍ.ፒ. ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም

ኣብቲ ስልጠና ንምስታፍ እዞም ዝስዕቡ ደገፍቲ ሰነዳት ዝሓዘ ፋይል ስደዱ ኣለካ፤

 • ቅዳሕ ናይ መንነት ሰነድ፤
 • ቅዳሕ ዲፕሎማኻ ወይ መዓርግ፤
 • ስዒቡ መግለጺ መደብ መጽናዕትታት ቀጺሉ፡ ብዝሒ ሰዓታት ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲን ኣብ ዓመት ስልጠናን፡ ንውሓት ግዜን ትሕዝቶን ናይቲ ኣብ እዋን ስልጠና ዝተኻየደ ክሊኒካዊ ልምምድ ከምኡ’ውን ቀጻሊ ገምጋማዊ ፋይል፡ ኩሎም ብ ዲፕሎማ ወይ መዓርግ ዝሃበ ሃገር ብቑዕ በዓል መዚ፤
 • ንኹሉ ሰነዳት ብቤት ፍርዲ ፈረንሳ ዝጸደቐ ተርጓሚ ናብ ፈረንሳ ምትርጓም፤ ይግባእ ነዚ ንምግባር ድማ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"። ተወከሱ
 • ሓደ ሲቪ (CV)፤
 • ናይ ተበግሶ ደብዳቤ ክትጽሕፉ ይግባእ።
2

ነቲ ስልጠና ተኸታተሉ።

እቲ ስልጠና ካብ 12 ክሳብ 18 ኣዋርሕ (1878 ሰዓታት) ዝወስድ ኮይኑ፤

 • 343 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባዊ ስልጠና ተዋሂቡ።
 • 1,535 ሰዓታት ግብራዊ ስልጠና ተዋሂቡ።

ግብራዊ ስልጠና ኣብ ነጻ ናይ ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ መጥባሕቲ ወይ ኣብ ማእከላት ጥዕና፡ ብዙሕ ዓውድታት ዘለወን ማእከላት ጥዕና፡ ማእከላት ጥዕና፡ ትካላት ጥዕና ወይ ኣገልግሎት ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ ወይ ማክሲሎፋሻል መጥባሕቲ ዝህባ ማእከላት ክንክን ክካየድ ይኽእል።

ነቲ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ ተኸተል

ምልውዋጥ ማለት ብሊበራላዊ ናይ ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ ፕራክቲስ፣ ወይ ኣብ ማእከል ጥዕና ወዘተ ምቑጻር ማለት እዩ። መን እዩ ነቲ መጽናዕትታት ዝምውል። ኣብ ምልውዋጥ ድማ ካብ ናይ ስልጠና ግዜ ወጻኢ ንኣስራሒ ክትሰርሕ ቃል ክትኣቱ ኣለካ። ክትክፈል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ

እዚ ውዕል እዚ ናይ ልምምድ ውዕል (ንትሕቲ 30 ዓመት) ወይ ናይ ሞያ ውዕል (ንልዕሊ 30 ዓመት) ክኸውን ይኽእል።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ንመጽናዕትኻ ምምዋል

ከም ሓጋዚ ስኒ ስራሕን ፍሉይ ሞያ ዘለዎን ስራሕ

ምስ ተመረቕካ ብቐጥታ ከም ሓጋዚ ስኒ ክትሰርሕ ይከኣል እዩ።

ፍሉይ ንምግባር

ብውሽጢ ውሽጢ፡ ቴክኒካዊ ስፔሻላይዜሽን ምርካብ ይከኣል እዩ፤

 • ፐርዮዶንቶሎጂ፣
 • ምትካል ስጋ፣
 • መጥባሕቲ,
 • ስኒ-ገጽ ኦርቶፔዲክስ፣ .
 • ጽሬት ኣፍ...
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
2እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible