Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ንምስራሕ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ንምዃን ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ኣብ መስርሕ፣ ሕክምና ብምቕባል መጸበዪ ክፍሊ ብምቕማጥ፡ ራጂ ብምውሳድ፡ መሳርሕታትን ስኒ ብምጽራይን ፡ ከምኡ’ውን ንሕሙማት ብዛዕባ ክንክን ስኒ ሓበሬታ ብምሃብ ይሕግዝ።

ብዘይካ እዚ፣ ተሓሓጋዚ ሓኪም ስኒ፣ ብዘይካ እዚ ምምሕዳራዊ ናይቤት ጽሕፈት ምስላጥ ዕማምውን ኣለዎ፡ ቴለፎን ናይ ምምላስ፡ ቆጸራ ምሃብ ካልእንምምሕዳራውን ሕክምናውን መዛግብቲ ፣ መሳርሕታትን መድሃኒታትን ምኽዛንን እዝን ክሰርሕ ይግብእ።

ኣብ ፈረንሳ ከም ሓጋዚ ሓኪም ስኒ ክትሰርሕ ፡ ኣብ RNCP (National Directory of Professional Certification) ዝተመዝገበ ሞያዊ መዓርግ ናይ ሓጋዚ ስኒ ክትሕዝ ኣለካ።

እዚ ዲፕሎማ ብሓፈሻ ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካብ 12 ክሳብ 18 ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ዝረኽቦ ኮይኑ፡ ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ተመኩሮ ንምርካብ ግብራዊ ልምምድ ይግበር። (ኣብ 3 ደረጃ ተዓዘቡ)

ከምኡ እውን፣ ሓደ ናይ ሞያ ብቕዓት ደረጃ (VAE) ንምግባር ፣ ከምኡኡውን ናይ ስራሕ ልምምድ ንምግባር ፣ ሞያዊ ተመክሮ ንምግባርን ፣( እዚ ንምግባር፣ ድማ እቲ ዲፕሎም ካብ 30 ዓመታት ንላዕሊ ክቕጽል የብሉን፣ እዚ ንምግባር ) ኣብ ካልኣይ ( ነዚ ንምግባር 2 ደረጃ ዘሎ መምርሒ ተኸተሉ)

ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ
:ሓጋዚ ስኒ ንምምሃር ሃገራዊ ዲፕሎማ ናይቲ ፓተንት ወይ ተመጣጣኒ ክህልወካን ማእከላይ ደረጃ ፈረንሳዊ B2 ክህልወካን የድሊ።

ከመይ ንገብሮ?

ን ናይ ሓኪም ስኒ ተሓጋጋዚ ንምዃን፣ ሰለስተ
ኣመራጺ መገድታት ኣለዎ

 • ቀዳማይ1 ደረጃ: ን ስልጠና ናይምውሳድ (18 ኣዋርሕ)
 • ካልኣይ 2 : እቲ ን ናይ ስራሕ ተመክሮ ናብ ዲፕሎም ዘቐይር መስርሕ (VAE) እዚ ዝኸውን ን ድሮ ንናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎም ዝምልከት እዩ.
  ነዚ ዝምልከት : la fiche Réfugiés.info ኣብ ረፉጆ ኣንፎ ተመልከቱ "Faire reconnaître son expérience avec Expérience sans Frontières"
 • ሳልሳይ3 : ደረጃ ን ናይ ሓኢም ስኒ ተሓጋገዝቲ ሞያ ዝብቅዑ፣ ዲፕሎምን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዝነበሮም ሞያውያን ዝምልከት
  ኮይኑ። ሓኪም ኣብ እዚ ትካል centre de formation habilité par la
  CPNE-FP (ሃገራዊ ማእከል ፈተናን ስልጠናን )
  ኣብ እንዳ ደንቲስት ስልጠና ምውሳድ ይከኣል/.

Cliquez ici ኣብዚ
ብምጥዋቕ ዝርዝር ክትርእዩ ይከኣል እዩ

ን መዝገባ፣ ን ናይ ምርጫ ዝርዝራት፣ ናይ ምምሕዳር
ፋይል። እዚ ናብቲ ዝርዝራት ኦም ዝስዕቡ እቶም ግድን እዮም

:

1- ናይ ድሌት ዘጉምሕ ደብዳቤ

2- ናይ ተቐባልነት መሕተት ደብዳቤ

ኣገዳሲ!i ፍለጥ ዘለዎ:
እንተደኣ እቲ ፋይልኩም ቅቡል ኮይኑ ተረኺቡ።እሞ ዲፕሎም እንተኔርኩም እዚ ደረጃ እዚ ድማ ኣብመላእ ኤውሮጳ ዘስርሕ ዲፕሎም ከስርሓኩም ይኽእል። vous pouvez être dispensé d'une partie
de la formation par la CPNE-FP : ሳልሳይ 3.ደረጃ

እቲ ስልጠና ካብ 12 ክሳብ 18 ኣዋርሕ (1878 ሰዓታት) ዝወስድ ኮይኑ፤

 • 343 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባዊ ስልጠና ተዋሂቡ።
 • 1535 ሰዓታት ግብራዊ ስልጠና ተዋሂቡ።

ግብራዊ ስልጠና ኣብ ነጻ ናይ ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ መጥባሕቲ ወይ ኣብ ማእከላት ጥዕና፡ ብዙሕ ዓውድታት ዘለወን ማእከላት ጥዕና፡ ማእከላት ጥዕና፡ ትካላት ጥዕና ወይ ኣገልግሎት ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ ወይ ማክሲሎፋሻል መጥባሕቲ ዝህባ ማእከላት ክንክን ክካየድ ይኽእል።

ነቲ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ ተኸተል

ምልውዋጥ ማለት ብሊበራላዊ ናይ ስኒ ወይ ስቶማቶሎጂ ፕራክቲስ፣ ወይ ኣብ ማእከል ጥዕና ወዘተ ምቑጻር ማለት እዩ። መን እዩ ነቲ መጽናዕትታት ዝምውል። ኣብ ምልውዋጥ ድማ ካብ ናይ ስልጠና ግዜ ወጻኢ ንኣስራሒ ክትሰርሕ ቃል ክትኣቱ ኣለካ። ክትክፈል ኢኻ።

ኣገዳሲ!
እዚ ውዕል እዚ ናይ ልምምድ ውዕል (ንትሕቲ 30 ዓመት) ወይ ናይ ሞያ ውዕል (ንልዕሊ 30 ዓመት) ክኸውን ይኽእል።

ድሮ ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ዲፕሎማ ወይ ሞያ ሓኪም መጥባሕቲ ስኒ ንምልምማድ ዘፍቅድ መዓርግ እንተሃልዩካ፡ ካብ ገለ ክፋል ናይቲ ስልጠና ብCPNE-FP ነጻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ንምግባር ድማ ብCPNE-FP ኣብ ዝተፈቕደሉ ናይ ስልጠና ቤት ትምህርቲ ክትምዝገቡ ኣለኩም (ዝርዝር ናይዘን ማእከላት ኣብዚ ሊንክ ይርከብ)።

ምዝገባ ኣብ ፋይል እዩ ዝግበር። እቲ ፋይል እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክሕዝ ኣለዎ፤

 • ቅዳሕ ናይ መንነት ሰነድ።
 • ቅዳሕ ናይቲ ዲፕሎማኻ ወይ መዓርግካ ናብ ቃለ መሓላ ፈረንሳ ዝተተርጐመ፣
 • ሲቪኻ፣
 • ናብ CPNE-FP ዝተላእከ ናይ ድርኺት ደብዳቤኻ (ኣብዚ ደብዳቤ እዚ፡ ብመሰረት ዲፕሎማኻ ኣብዚ ስልጠና ናይ ገለ ኣሃዱታት መምሃሪ ድስፐንሽን ትሓትት)፡
 • ናብ ፈረንሳ ብቤት ፍርዲ ፈረንሳ ዝጸደቐ ተርጓሚ ናይ ኩሉ ሰነዳት።

ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

እዞም ሰነዳት ብመልክዕ PDF ወይ ወርድ ክኾኑ ከምዘለዎም ኣስተውዕሉ (ካልእ ቅርጺ ተቐባልነት የብሉን)።

ነዞም ሰነዳት ብኢመይል ናብዚ ዝስዕብ ክትሰድድዎም ትኽእሉ ኢኹም certification-cpnefp@apcdl.fr

ፋይልካ ብCPNE-FP ተቐባልነት እንተረኺቡን እንተተረጋጊጹን፡ ካብ 6 ክሬዲት ነጻ ትኸውን ። እዚ ማለት ኣብ ክንዲ 8 ናይ ምምሃር ኣሃዱታት ትወስድ 2 ጥራይ ኢኻ ትወስድ:

 • UE 3: ምሕደራ ተላባዒ ሓደጋን ጽገና መሳርሒታትን (49 ሰዓታት)
 • UE 4: ምሕደራ፣ ምትሕልላፍን ምክትታልን ፋይል ሕሙም (77 ሰዓታት)
ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ : ብተወሳኺ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ህጹጽ ክንክንን ደረጃ 2 (AFGSU 2) (21 ሰዓታት) ስልጠና ምስክር ወረቐት ምሓዝ ኣድላዪ ክኸውን እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ምስ ተመረቕካ ብቐጥታ ከም ሓጋዚ ስኒ ክትሰርሕ ይከኣል እዩ።

ፍሉይ ንምግባር

ብውሽጢ ውሽጢ፡ ቴክኒካዊ ስፔሻላይዜሽን ምርካብ ይከኣል እዩ፤

 • ፐርዮዶንቶሎጂ፣
 • ምትካል ስጋ፣
 • መጥባሕቲ,
 • ስኒ-ገጽ ኦርቶፔዲክስ፣ .
 • ጽሬት ኣፍ...
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
sofiiasofiiaተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
orkhan kerimovorkhan kerimovተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት