Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምምሃር ተሓጋጋዚ ፋርማሲስት ንምዃን ኣብ ፈረንሳ ዲፕሎምኩም ካብ UE ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ናይ ፋርማሲ ቴክኒሻን ፍታሕ ወይ ካፕሱላት ኣዳልዩ ገለ ትንተናታት (ኣልቡሚን፡ ግሉኮስ ወዘተ) ይገብር። ብተወሳኺ ሓላፊ ምሕደራ ንብረት (ቀረብ፣ ምርግጋፅ ምብጻሕ ወዘተ)ን መሸጣን እዩ። ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ፋርማሲስት እዩ።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝርከቡ ናይ ፋርማሲ ተሓጋጋዚ ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ንምርካብን ልምምድ ክገብሩን ዳግማይ ትምህርቶም ክጅምሩ ኣለዎም።

 • ኣብ ፋርማሲ (ኣብ ፋርማሲ) ሞያ ተሓጋጋዚ ፋርማሲ ንምትግባር፡ ዲፕሎማ ሳይንሳውን ቴክኒካውን መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ( DEUST ) ተሓጋጋዚ ቴክኒሻን ፋርማሲ ክትረክብ ኣለካ። እቲ ዲፕሎማ ድሕሪ BAC ኣብ ክልተ ዓመት ብኣፕረንቲስሺፕ ይዳሎ። ከከም ድሕረ ባይታኻ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ካብ ተመኩሮታትካ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ።
 • ድሕሪኡ ፡ ኣብ ሆስፒታል ንምስራሕ ፍሉይ ሞያ ምውሳድ ይከኣል እዩ . ነዚ ድማ ዲፕሎማ ኣዳላዊ ኣብ ሆስፒታል ፋርማሲ ( PPH ) ክትረኽቡ ኣለኩም። ንምድላው ዓመት ይወስድ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ልምምድ።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይተን ንDEUST ዝዳለዋ ትካላት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብዚ ድማ ዝርዝር ናይተን ንዲፕሎማ ኣዳላዊ ኣብ ሆስፒታል ፋርማሲ ዝዳለዋ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

et ici une liste de ceux qui préparent au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

ኣሀዳሲ!

ነዚ ንምግባር እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲን/ወይ ድማ ኣብ ማእከል ስልጠና ልምምዳውያን (CFA) ምምዝጋብ እዩ፣ እዚ ማእከል እዚ ስልጠና DEUST ዝህብ እዩ።

ሓያሎ ኣማራጺታት ይከኣል እዩ፤

1- ፓርኮርሱፕ ፕላትፎርም፤

ኣብ Parcoursup፡ ብዛዕባ መዓልታት ምዝገባን ብኸመይ ከም እትቕጽልን ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ሳይንሳዊ ወይ ቴክኖሎጂካዊ ባካሎሬት፡ ወይ ኣፍልጦ ዘለዎ ተመጣጣኒ ዲፕሎማ ክህልወካ ኣለዎ። ምስ ሳይንሳዊ ወይ ቴክኖሎጂካዊ ባካሎሬት ዝመጣጠን ናይ ወጻኢ ሳይንሳዊ ዲፕሎማ፡ ካብ ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

> ንምንባብ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐትo "Faire reconnaître un diplôme étranger en France".

ኣገዳሲ!
ብሓፈሻ ንምምዝጋብ ኣብe Parcoursup ኣብ ጥሪ ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን ምምዝጋብ ኣድላዪ እዩ

2 - Hors Parcoursup ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣጸዋውዓ (réorientation ou alternance) :

ብፓርኮርሱፕ ከይሓለፍካ ንDEUST ምምዝጋብ ይከኣል እዩ፤

 • ናይ ቀዳማይ ዓመት ፍሉይ ናይ ጥዕና ተበጻሕነት ኮርስ (PASS) ወይ ናይ ጥዕና ተበጻሕነት ፍቓድ (L.AS) ምስ ኣረጋገጽካ ንነብስኻ ዳግማይ ትቕንዓ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ፡ ከምኡ’ውን ኮሚሽን ስነ-ምምሃር እንተተሰማሚዑ፡ ካብ ዝተወሰኑ ኮርሳት ነጻ ምዃን ይከኣል እዩ።
 • እንተተቐያይርካ።

ኣብ ኩሉ ኩነታት ምእታው ኣብ ፋይል (ትራንስክሪፕት ነጥቢ፣ ሲቪን ደብዳቤ ድርኺትን) ዝተመስረተ ኮይኑ ቃለ መሕትት የድሊ።

ኣገዳሲ ንምፍላጡ !
: The DEUST is always done alternately , ምስ ማሕበረሰብ ፋርማሲስት ወይ ትካል ጥዕና ዝተፈረመ ናይ ስራሕ ልምምድ ውዕል ወይ ናይ ሞያ ውዕል ክህልወካ ግዴታ እዩ።

እቲ ስልጠና ብተመሳሳሊ ን 2 ዓመት (4 ሰሚስተር) ይወስድ።

እቲ ስልጠና ብኢፕረንቲስሺፕ ወይ ብሞያዊ ሞያ ዝካየድ ’ ዩ። እቲ ሰብ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወይ ኣብ ሲኤፍኤ ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ኮርሳት ወሲዱ ኣብቲ ትካል CFA ን2 ዓመት ከም ኣዳላዊ ፋርማሲ ኮይኑ 3 መዓልቲ ይሰርሕ።

እቲ ስልጠና ብነጻ እዩ፣ እቲ ተማሃራይ ግን ኣስራሒ ክረክብ ኣለዎ። ኣብ ውዕል ሞያዊ ምትእስሳር፡ ንመጽናዕትኻ ዝምውል ኣስራሒኻ እዩ።

ናይ ሞያዊ ምትእስሳር ውዕል ክትፍርም ትኽእል እንተድኣ፤

 • ዕድሜኻ ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ኢኻ፣
 • ልዕሊ 26 ዓመት ዝዕድሚኻን ኣብ ዝርዝር ደለይቲ ስራሕ ዝተመዝገበን ደላይ ስራሕ ኢኻ፣
 • ተጠቃሚ ናይቲ ንጡፍ ናይ ምትሕግጋዝ እቶት (RSA)፣ ናይቲ ፍሉይ ናይ ምትሕግጋዝ ኣበል (ASS)፣ ናይ ስንኩላን ዓበይቲ ኣበል (AAH)፣ ወይ ናይ ሓደ ናይ ውህደት ውዕል ኢኻ።

ከም ናይ ሆስፒታል ፋርማሲ ቴክኒሻን ስልጠና ኣስታት 10 ኣዋርሕ ይወስድ። 1360 ሰዓታት ምምሃር ዘጠቓልል ኮይኑ፡ 660 ክልሰ-ሓሳባዊ ሰዓታትን 700 ሰዓታት ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ ግብራዊ ግዜን (20 ሰሙን) የጠቓልል።

ስልጠና ኣብ ልምምድ ወይ ሞያዊ ስራሕ ክግበር ይከኣል።

ከም ኣዳላዊ ፋርማሲ ሆስፒታል (PPH) ናብ ስልጠና ንምእታው፡ ከም ኣዳላዊ ፋርማሲ ወይ ኣዳላዊ ቴክኒሻን ፋርማሲ DEUST ሞያዊ ፓተንት ( BP ) ክህልወካ ኣለዎ።

እቲ ስልጠና ድሕሪ BP ወይ DEUST ምርካብ ን1 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ናብዚ ስልጠና 4 መእተዊ መንገድታት ኣለዉ፤

 • ናይ መጀመርታ ስልጠና (FI) ንተማሃሮ ገና DEUST ዝገበሩ
 • ናይ ልምምድ ስልጠና (APP) ንመንእሰያት ትሕቲ 30 ዓመት
 • ቀጻሊ ሞያዊ ስልጠና (CVT) ድሮ ኣብ ሞያዊ ህይወትን ኣብዚ ዓውድን ዝተዋፈሩ ሰባት
 • ምጽዳቕ ዝተረኽበ ተመኩሮ (VAE)። VAE ንምርካብ ኣብቲ ዓውዲ ሰሪሕካ ፋይል መሊእካ ቃለ መሕትት ክትሓልፍ ኣለካ።
  > ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ምስ VAE Sans Frontières ዲፕሎማ ምርካብ"።

ናብ ስልጠና ፒፒኤች ምእታው ምሩጽ እዩ PPH: ዓመት ዓመት ብማእከላት ስልጠና ዝዳሎ ፈተናታት ክትሓልፍ ኣለካ።

ንምምዝጋብ መጀመርያ ቅጥዒ ምዝገባ ክትመልኡ ኣለኩም።

ንFIን FPCን ድሕሪኡ ናይ ጽሑፍ ፈተናን ናይ ኣፋዊ ፈተናን ክትሓልፍ ኣለካ።

 • እቲ ናይ ጽሑፍ መርመራ ን2 ሰዓታት ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ምስ ሓደ እዋናዊ ጉዳይ ጥዕና ዝተኣሳሰር ኮይኑ፡ ምስ ዓውዲ መድሃኒት ዝተኣሳሰር እዩ። እቲ ሕጹይ ብቑዕ ምዃኑ ንኽግለጽ እንተወሓደ ማዕረ 10/20 ነጥቢ ክረክብ ኣለዎ።
 • እቲ ናይ ኣፋዊ ፈተና እንተበዝሐ 30 ደቓይቕ ዝወስድ ኮይኑ፡ ድሕሪኡ ብዛዕባ ድርኺትካን ሞያዊ ፕሮጀክትካን ዘተ ይካየድ። እንተወሓደ ማዕረ 10/20 ዝኾነ ኖት ብኣፍ ምርካብ የድሊ።

ንVAE፡ ብናይ VAE ዳያኑ ዝተዋህበ ናይ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ሞዱላት ናይ ምጽዳቕ ምስክር ወረቐት ክትሰድድ ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :
ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ VAE ትገብር እንተኾንካ ናይ ጽሑፍ ፈተና ምውሳድ ኣየድልን።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ እንተገይርካ፡ እቲ ስልጠና ብነጻ እዩ፡ ምኽንያቱ ብኣስራሒኹም እናተኸፈለኩም ስለ እትስሉ መደብ እዩ

እንተደኣ ብተወሳኺ ድሮ ኣብ ፈረንሳ ሰሪሕኩም እንተኾይንኩም ካብ Pôle emploi ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከምኡውን ዞባ Île-de-France ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ።

እቲ ናይ ፒፒኤች PPH ስልጠና ብኣስራሒኻ ዝምወል ክኸውን ይከኣል እዩ።

DEUST ድሕሪ ምርካብካ ኣብ ፋርማሲ ከም ቴክኒሻን ፋርማሲ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

ግን ትምህርትኻ ክትቅጽል እውን ትኽእል ኢኻ፤

 • ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ 2ᵉ ወይ 3ᵉ ዓመት ትምህርቲ ፋርማሲ ምውህሃድ ይከኣል እዩ፣ ምእንቲ ናይ ዶክተር ፋርማሲ ዲግሪ ንምድላው።
  • ዘድልዩ ሰነዳት፡ ድርኺት ደብዳበ፡ ሲቪ፡ ኣብ DEUST ዝተረኽበ ነጥቢ።
  • መተሓሳሰቢ: ኮታ ኣሎ፣ ውሑዳት ሰባት ጥራይ እዮም ተቐባልነት ዘለዎም።
 • ኣብ ሓደ ዓመት ፍሉይ ሞያ ሓጋዚ ፋርማሲ ሆስፒታል (PPH) ንምዃን: ስጉምቲ 3 ናይቲ ወረቐት ርአ።
 • ፍሉይ ሞያ ንምርካብን ሞያዊ ፍቓድ ንምርካብን ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ትምህርትኻ ቀጽል። ኣብ ፋርማሲቲካል ደርሞ-ኮስመቲክስ፣ ኣብ ፋርማሲታት ኣብ ምሃብ መሳርሒታት ሕክምና፣ ኣብ ሆሚዮፓቲ፣ ኣብ ቴክኒክ ፕሮስቴቲስትን ኦርቶቲስትን፣ ኣብ ኣትክልትን ፍርያት ጥዕና ዕፀዋትን ወዘተ ብፍሉይ ሞያ ምዃን ይከኣል።

እዞም ስፔሻላይዜሽን ኣብ ፋርማሲታት፡ ኢንዱስትሪ ወይ ትካላት ክንክን ጥዕና ጠቐምቲ ክኾኑ ይኽእሉ።

ድሕሪ ናይ 5 ዓመት ልምዲ ኣብ ማእከል ስልጠና ቴክኒሻን ፋርማሲ ኣሰልጣኒ ምዃን ይከኣል።

ከም ተሓጋጋዚ ፋርማሲ ሆስፒታል (PPH) ድሕሪ ስልጠና፡ ብቐጥታ ኣብ ሆስፒታል ስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ልምዲ ድማ ናይ ጥዕና ኣካያዲ ስራሕ መዓርግ ምሕታት ይከኣል።

ነዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ትካል ስልጠና ንኣካየድቲ ጥዕና (IFCS) ስልጠና ክትከታተል ኣለካ፡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ፋርማሲ ሆስፒታል ንኣዳላዊ ኣካያዲ ጥዕና ንውድድር ከተመልክት ኣለካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት