Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ፈረንሳ ኪነዮቴራፒስት ንምዃን ምስ እትደልዩ፣ ዲፕሎምኩም ካብ ናይ UE ወጻኢ እንተኮይኑ ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ፊዝዮ ትራፒ ዲፕሎም ምስ ዝህልወኩም እዮ፣ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ መለክዒ ምስ ዝኸውን ፣ ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሉ፣ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ንምህላው፣ ልምምድን ናይ ስራሕ ክእለትን ንምጥራይ ዳግማይ ትምሃሩ ይግባእ

እቲ፣ ስልጠና ንሓሙሽተ ዓመት ማለት (ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ድሕሪኡ ፣ ኣርባዕተ ዓመት) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ብ ክልሰ-ሓሳባዊን ግብራዊ ዝካየድ እዩ።

ድሮ ኣብ ሃገርኩምፊዚዮቴራፒስት ብምዃን ፡ ካብ ፍሉይ መጻረዪ ብምሕላፍ ናብ ትካል ስልጠና ክትኣትዉ ትኽእሉ ኡኹም። ድሕሪኡ ድማ ናይ መጽናዕቲ ረድኤት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ (ስጉምቲ 1 ተወከስ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ክሳብ 47 ናይ ማሶ-ኪነሲቴራፒ ስልጠና ትካላት ኣለዋ፣ ናይ ብሕቲ ይኹን መንግስታዊ (voir la liste en cliquant ici). ። ዋጋ መጽናዕቲ ከከም ኢንስቲትዩት ኣብ ዓመት ካብ €170 ክሳብ €9,300 ይበጽሕ። ማእከላይ ወጻኢታት €4,500 ኮይኑ፡ ሓገዝ ግን ኣሎ (ደረጃ 2 ርአ)።

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወኩም ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ሓደ ንመንግስታዊ ዲፕሎማ ማሳጅ-ፊዚዮቴራፒስት ዝዳሎ ኢንስቲትዩት ንምምዝጋብ፡ መጀመርታ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዓመት ኣብ፤

  • ዓውዲ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ጥዕና (ብፍላይla PASS et la LAS)
  • ወይ ድማ ሳይንስን ሜላታትን ኣካላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ( STAPS ) ምጥቃስ።

ኣብ ካልእ ዓውዲ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣረጋጊጽካ እንተኾንካ፡ ምስ ዓውዲ ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ኣሃዱታት ምምሃር እንተወሓደ 10 ናይ ECTS ነጥቢ ረኺብካ ክትከውን ኣለካ።

ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምምልካት ኣብ Parcoursup ክትምዝገቡ ኣለኩም።

ድሕሪ ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት ንመቐጸልታ ትምህርትኻ ኣብ ሓደ ናይ ስልጠና ትካል ክትምዝገብ ኣለካ። ንምምልካት ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ኣብቲ ኢንስቲትዩት ይምርኮሱ። ምስ ዝመረጽካዮም ትካላት ክትሓትት ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

: ኩሎም ኣብ ፋይላት ምዝገባኹም ክውሰኹ ዘለዎም ደገፍቲ ሰነዳት ብፈረንሳ ክጽሓፉ ወይ ብዝተረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

ድሮ ንዝተመረቑ ሰባት ልሙድ ፍሉይ ኣገባብ ኣሎ፤

ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ናይ ማሳጅ-ፊዚዮቴራፒስት ዲፕሎማ ወይ ካልእ መዓርግ ወይ ምስክር ወረቐት እንተሃልዩካ፡ ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ፡ ናብተን ትካላት ብፍሉይ ኣገባብ ከተመልክትን ካብ ክፍሊት ትምህርቲ ነጻ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ።

ንዕኡ ድማ ኣድላዪ እዩ :

  • ናይ መመልከቲ ፋይል ናብ ዝመረጽኩሞ ትካላት ኣቕርቡኣብዚ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይቶም ክወሃቡ ዘለዎም ሰነዳት ክትረኽብዎ ኢኹም።
  • ናይ ብቕዓት ፈተና ምሕላፍ: ምስ ሞያዊ ልምምድ ዝተኣሳሰር ክሊኒካዊ ጉዳይ መጽናዕቲ ዘለዎ ናይ ጽሑፍን ስሙ ዘይተገልጸን ፈተና እዩ።
  • Pass the admission tests , ብዳያኑ ተቐባልነት ከም ዘለካ እንተተኣዊጁ: ኣፋዊ ፈተናን ግብራዊ ኩነታትን።

እቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ዑደት ክልተ ዓመት ይምቀል፤

  • እቲ ቀዳማይ ዑደት ንመሰረታውያን ነገራት፡ ንምህንድስና ፊዚዮቴራፒን ንስግረ-ዶባዊ ፍልጠትን (ንኣብነት እንግሊዝኛ፡ ሜቶዶሎጂ) ዝውፈ እዩ።
  • እቲ ካልኣይ ድማ ዝያዳ ሞያዊ (ብዕምቆት መጽናዕቲ ናይቶም ዝሓለፉ ቴማታትን ምድላው ልምምድን) እዩ።

ኣብ መወዳእታ ናይ ስቴት ዲፕሎማ ካብ ናይ ኢንስቲትዩት ስልጠናኻ 240 ነጥቢ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዓመት ድማ 60 ነጥቢ ክትረክብ ኢኻ።

ምወላ: ንመጽናዕትኻ ንምምዋል ዝሕግዙ ሓያሎ ስኮላርሺፕ ኣለዉ፤

  • ስኮላርሺፕ ካብቲ ናይቲ ከባቢ ሚስዮን ትሕቲ 25 ዓመት እንተሃልዩካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
  • ድሮ ሰሪሕኩም እንተኾይንኩም ካብ Pôle Emploi ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ክልል ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ። ን Île-de-France ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽብዎ ኢኹም .

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

ምስ ኣገልግሎት መንግስታዊ ሆስፒታል ናይ መጽናዕቲ ኣበል ውዕል ምፍራም እውን ይከኣል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ውዕል ዝፈረምካሉ ሆስፒታል ካብ 18 ክሳብ 30 ኣዋርሕ ከተገልግል ቃል ብምእታው ወርሓዊ ስኮላርሺፕ ክህልወካ የኽእለካ። ተወሳኺ ሓበሬታን ካልእ ኣማራጺታትን ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ከም ፊዚዮቴራፒስት ዲፕሎማኻ ምስ ረኸብካ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ።

ከም ርእስኻ ዝሰርሕ ሰብ ወይ ከም ሰራሕተኛ ክትለማመድን ኣብ ስፖርት ወይ ታላሶቴራፒ ፍሉይ ሞያን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት። ኣብ ሓደ ወይ ናይ ሓባር ስራሕ፡ ኣብ መንግስታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ማእከል ጥዕና፡ ፊዚዮቴራፒስት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ሰብ ሞያ ጥዕና (ሓካይም፡ መምህራን፡ ሞያዊ ቴራፒስት ወዘተ) ይሰርሑ።

ኣብ ሆስፒታላት፡ ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ሞያዊ ተመኩሮ፡ ዲፕሎማ ፈጻሚ ጥዕና ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ናይ ዳይረክተር ክንክን ፡ ኣብ ክልተ ዓመት ከተዳሉ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት