ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ኣለይቲ ሕሙማት ኩን።

ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ኣለይቲ ሕሙማት ኩን።

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ2 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ነርሲንግ ኣሲስተንት ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ተሓጋጋዚ ነርሲንግ ንምዃን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ናብ ናይ ግዝኣት ሓጋዚ ነርሲንግ ዲፕሎማ ይመርሕ። እቲ ስልጠና ኣብ ትካል ስልጠና ኣለይቲ ሕሙማት ( IFAS ) ይካየድ። እቲ ምርጫ (ፓርኮርሱፕ ከይሓወሰ) ኣብ ክልተ ደረጃታት ይካየድ፡ መርመራ ናይቲ ፋይል ድሕሪኡ ቃለ መሕትት።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚት ነርስ ክትከውን እንተወሓደ ደረጃ B2 ቋንቋ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣብ ትካል ስልጠና ኣለይቲ ሕሙማት (IFAS) ተመዝገብ

ፋይል ስልጠናኻ ብቐጥታ ናብቲ ዝመረጽካዮ ትካል(ታት) ስልጠና (IFAS) ከተቕርብ ኣለካ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ IFAS ኣብ ፈረንሳ ብምጥዋቕን ኣብዚ ብምጥዋቕን ኣብ ፋይልኩም ክትህቦም ዘለኩም ሰነዳት (ብፍላይ ብፈረንሳ ደረጃ B2 ደረጃ ምስክር ወረቐት ሓዊሱ) ክትረኽቡ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቶም ሰነዳት ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

ፋይልካ ክትሰድደሉ እትኽእለሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢፋስ ይምርኮስ። ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ፡ እዚ ዕለት እዚ ኣብ መንጎ 10 ሰነን 30 ሰነን ናይቲ ዓመት እዩ ተቐሚጡ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ናብ ስልጠና ተሓጋጋዚ ነርስ ንምእታው ንምድላው ነጻ ማእከላት ስልጠና ኣለዋ። ናይ ስልጠና ፋይልካን ንስራሕ ቃለ መሕትት ከመይ ጌርካ ከም እተቕርብን ክትመሃር ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ።

2

ነቲ ኣፋዊ ቃለ መሕትት ኣሕልፎ

ዕላማ እቲ ቃለ መሕትት ንምግምጋም እዩ፤

  • ሰብኣውን ዝምድናውን ባህርያትካ
  • ነቲ ስልጠና ክትከታተሎ ዝድርኽ ድርኺትካ
  • ከምኡ ’ ውን ሞያዊ ፕሮጀክትካ .

ጽቡቕ ምፍላጥ : ካብ 15 ክሳብ 20 ደቓይቕ ዝጸንሕ ኮይኑ ብርሑቕ ክግበር ይከኣል። እቲ ናይ ምምራጽ ኣገባብ ንኹለን ትካላት ስልጠና ተመሳሳሊ እዩ።

ውጽኢትኩም ብጽሑፍ ክትሕበሩ ኢኹም።

ኣወንታዊ መልሲ እንተሃልዩካ ኣብ ኢፋስ ምዝገባኻ ንምርግጋጽ 7 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣለካ። ነዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ከተኽብርዎ ተጠንቀቑ! እንተዘይኮይኑ ቦታኻ ንኻልእ ሕጹይ ክወሃብ እዩ።

3

ኣብ ኢፋስ ዝወሃብ ስልጠና ተኸታተሉ።

ኣብ መንጎ ትካል ስልጠናን ምምዳብ ስራሕን ዝተመቓቐለ 1,540 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባውን ክሊኒካውን ኣስተምህሮ ኣሎ።

ንመጽናዕትኻ ንምምዋል ዝሕግዙ ሓያሎ ስኮላርሺፕን ዕድላትን ኣለዉ፤

  • ስኮላርሺፕ ካብቲ ናይቲ ከባቢ ሚስዮን ትሕቲ 25 ዓመት እንተሃልዩካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
  • ድሮ ሰሪሕኩም እንተኾይንኩም ካብ Pôle Emploi ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ክልል ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ።
  • ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ትነብሩ እንተኾይንኩም ፡ ኩሉ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ምስ ኣገልግሎት መንግስታዊ ሆስፒታል ናይ መጽናዕቲ ኣበል ውዕል ምፍራም እውን ይከኣል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ውዕል ዝፈረምካሉ ሆስፒታል ካብ 18 ክሳብ 30 ኣዋርሕ ከተገልግል ቃል ብምእታው ወርሓዊ ስኮላርሺፕ ክህልወካ የኽእለካ። እዚ ውዕል ምስቲ ዞባዊ ድጋፍ ክውሃሃድ ይኽእል።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ከም ኣላዪት ስራሕ (ወይ ነርስ ኩን)

ናይ ነርሲንግ ኣይድ ዲፕሎማኻ ምስ ረኸብካ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ።

መብዛሕትኦም ኣለይቲ ሕሙማት ከም ሰራሕተኛታት ኮይኖም ዝሰርሑ ልዕሊ 70% ድማ ኣብ ክሊኒካት ወይ ሆስፒታላት ይሰርሑ። እቶም ካልኦት ድማ ካብ መዕበዪ ኣረጋውያን፡ ትካላት ንኣረጋውያን ወይ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ዝምልመሉ እዮም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

’ ውን ነርስ ክትከውን ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ኢኹም።

> ንባብ እውን: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ኣብ ፈረንሳ ነርስ ምዃን"።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
4እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Comité de la Démarche Accessible
Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France
JRS France

Responsable

Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France

JRS France