Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምስራሕ ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ኣለይቲ ሕሙማት ንምዃን UE ዲፕሎም ዘለዎም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 jours

እንታዩ’ዩ ?

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ነርሲንግ ኣሲስተንት ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ተሓጋጋዚ ነርሲንግ ንምዃን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ናብ ናይ ግዝኣት ሓጋዚ ነርሲንግ ዲፕሎማ ይመርሕ። እቲ ስልጠና ኣብ ትካል ስልጠና ኣለይቲ ሕሙማት ( IFAS ) ይካየድ። እቲ ምርጫ (ፓርኮርሱፕ ከይሓወሰ) ኣብ ክልተ ደረጃታት ይካየድ፡ መርመራ ናይቲ ፋይል ድሕሪኡ ቃለ መሕትት።


ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ : ኣብ ፈረንሳ ተሓጋግዝቲ ሓኻይም ንምዃን ትኽእሉ ኢኹም ብሳላ እቲ፣ "Expériences sans frontières". ዝበሃል መደብ፣ በዚ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም

ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ ኣብ ረፍጅይኣንፎ ተወከሱ "Faire reconnaître son expérience avec Expérience sans Frontières"

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚት ነርስ ክትከውን እንተወሓደ ደረጃ B2 ቋንቋ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ፋይል ስልጠናኻ ብቐጥታ ናብቲ ዝመረጽካዮ ትካል(ታት) ስልጠና (IFAS) ከተቕርብ ኣለካ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ IFAS ኣብ ፈረንሳ ብምጥዋቕን ኣብዚ ብምጥዋቕን ኣብ ፋይልኩም ክትህቦም ዘለኩም ሰነዳት (ብፍላይ ብፈረንሳ ደረጃ B2 ደረጃ ምስክር ወረቐት ሓዊሱ) ክትረኽቡ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

à fournir dans votre dossier (comprenant notamment une attestation de niveau B2 en français).

ኣገዳሲ!እቶም ሰነዳት ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

እቶም ሰነዳት ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

ፋይልካ ክትሰድደሉ እትኽእለሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢፋስ ይምርኮስ። ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ፡ እዚ ዕለት እዚ ኣብ መንጎ 10 ሰነን 30 ሰነን ናይቲ ዓመት እዩ ተቐሚጡ።


ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ : ናብ ስልጠና ተሓጋጋዚ ነርስ ንምእታው ንምድላው ነጻ ማእከላት ስልጠና ኣለዋ። ናይ ስልጠና ፋይልካን ንስራሕ ቃለ መሕትት ከመይ ጌርካ ከም እተቕርብን ክትመሃር ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ።

ዕላማ እቲ ቃለ መሕትት ንምግምጋም እዩ፤

  • ሰብኣውን ዝምድናውን ባህርያትካ
  • ነቲ ስልጠና ክትከታተሎ ዝድርኽ ድርኺትካ
  • ከምኡ ’ ውን ሞያዊ ፕሮጀክትካ .
ኣገዳሲ !
ጽቡቕ ምፍላጥ : ካብ 15 ክሳብ 20 ደቓይቕ ዝጸንሕ ኮይኑ ብርሑቕ ክግበር ይከኣል። እቲ ናይ ምምራጽ ኣገባብ ንኹለን ትካላት ስልጠና ተመሳሳሊ እዩ።

ውጽኢትኩም ብጽሑፍ ክትሕበሩ ኢኹም።

ኣወንታዊ መልሲ እንተሃልዩካ ኣብ ኢፋስ ምዝገባኻ ንምርግጋጽ 7 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣለካ። ነዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ከተኽብርዎ ተጠንቀቑ! እንተዘይኮይኑ ቦታኻ ንኻልእ ሕጹይ ክወሃብ እዩ።

ኣብ መንጎ ትካል ስልጠናን ምምዳብ ስራሕን ዝተመቓቐለ 1540 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባውን ክሊኒካውን ኣስተምህሮ ኣሎ።


ኣገዳሲ!
ንምፍላጡ ዘገድስ፣ ኣብ ገለ አትካላት ጥዕና ፣ ናይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይ ምቑጻር ዕድል ክሳብ 70 ሚእታዊት ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ

ንመጽናዕትኻ ንምምዋል ዝሕግዙ ሓያሎ ስኮላርሺፕን ዕድላትን ኣለዉ፤

  • ስኮላርሺፕ ካብቲ ናይቲ ከባቢ ሚስዮን Mission locale ትሕቲ 25 ዓመት እንተሃልዩካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
  • ድሮ ሰሪሕኩም እንተኾይንኩም ካብ Pôle Emploi ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ክልል ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ።
  • ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ትነብሩ እንተኾይንኩም ፡ ኩሉ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ።
ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ
ምስ ኣገልግሎት መንግስታዊ ሆስፒታል ናይ መጽናዕቲ ኣበል ውዕል ምፍራም እውን ይከኣል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ውዕል ዝፈረምካሉ ሆስፒታል ካብ 18 ክሳብ 30 ኣዋርሕ ከተገልግል ቃል ብምእታው ወርሓዊ ስኮላርሺፕ ክህልወካ የኽእለካ። እዚ ውዕል ምስቲ ዞባዊ ድጋፍ ክውሃሃድ ይኽእል።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናይ ነርሲንግ ኣይድ ዲፕሎማኻ ምስ ረኸብካ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ።

መብዛሕትኦም ኣለይቲ ሕሙማት ከም ሰራሕተኛታት ኮይኖም ዝሰርሑ ልዕሊ 70% ድማ ኣብ ክሊኒካት ወይ ሆስፒታላት ይሰርሑ። እቶም ካልኦት ድማ ካብ መዕበዪ ኣረጋውያን፡ ትካላት ንኣረጋውያን ወይ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ዝምልመሉ እዮም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ns, des établissements destinés aux personnes âgées ou des services de santé de l'armée.


ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ
’ ውን ነርስ ክትከውን ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ኢኹም።


> ንዝያዳ ሓበሬታ፣ ኣብ ርዝፉጂ ኣንፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Devenir infirmière et infirmier en France"
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianne24marianne24ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ