ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ሕክምና ዳግማይ ምጅማር

ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ሕክምና ዳግማይ ምጅማር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ2 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሃገርካ ዲኻ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ጀሚርካ፣ ከይወዳእካዮ? ትምህርትኻ ኣብ ሃገርካ ወዲእካ ግን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ንምርካብ ኣብ ፈረንሳ ዳግማይ ክትጅምሮ ትመርጽ?

ኣብዘን ክልተ ኩነታት ፡ ካብ ካልኣይ ዓመት ጀሚርካ (ከምኡ’ውን ከከም ደረጃ ትምህርትኻ ክሳብ ቅድሚ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ዑደት) ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : !

ኣብ ፈረንሳ፡ ኣርባዕተ ሞያታት ሕክምና ኣለዋ፡ ሓኪም፡ ፋርማሲስት፡ መሕረሲትን ሓኪም ስኒን።

ንውሓት ግዜ መጽናዕቲ ሕክምና ኣብቶም ሞያታት ይምርኮስ፤

  • ሕክምና : ድሕሪ ባካሎሬት ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ክትሰርሕ ንኽትክእል ትሽዓተ ዓመት መጽናዕቲ ይወስድ። ስፔሻሊስት (ሓኪም መጥባሕቲ፡ ሓኪም ህጻናት ወዘተ) ንምዃን ተወሳኺ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ይወስድ።
  • ማይዩቲክስ (መሕረሲት) : ድሕሪ ባካሎሬት ናይ መንግስቲ ዲፕሎማ መሕረሲት ንምርካብ ሓሙሽተ ዓመት ይወስድ።
  • ሓኪም ስኒ : ድሕሪ ባካሎሬት ሽዱሽተ ዓመት ኣብ መጥባሕቲ ስኒ ናይ ግዝኣት ዶክትሬት ንምርካብን ተወሳኺ ኣርባዕተ ዓመት ድማ ሓኪም ምትዕርራይ ስኒ ንምዃንን ይወስድ።
  • ፋርማሲ : ድሕሪ ባካሎሬት ብፋርማሲ ናይ መንግስቲ ዶክትሬት ንምርካብ ሽዱሽተ ዓመት ይወስድ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : እቲ ብ13 ታሕሳስ 2019 ዝወጸ ኣዋጅ ፡ ኣብ ሃገሮም ገለ ክፋል ናይ ሕክምና ትምህርቶም ዝዛዘሙ ወይ ትምህርቶም ዝወድኡ ወጻእተኛታት ሕጹያት ዳግማይ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ኣገባብ ይገልጽ።

መጀመርታ ከተመልክት ኣለካ ፣ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ፋይል ብምቕራብ (ኣብ ዓመት ሓደ ጥራይ) ብቐጥታ ናብ ካልኣይ ዓመት ቀዳማይ ዑደት ንምእታው። ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ፡ ኣፋዊ . ነቲ ኣፋዊ እንተሓሊፍካ ካልኣይ ዓመት ክትኣቱ ወይ ንዝለዓለ ዓመት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣስተውዕል: ኣብ ሃገርካ ትምህርትኻ ዘረጋግጽ ሰነዳት እንተዘይብልካ ነዚ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብተመሳሳሊ ብውሑዱ ብቋንቋ ፈረንሳ B2 ደረጃ ቋንቋ ክህልወካ ኣትሪሩ ይምከር።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

“ድልድላት” (ብቐጥታ ናብ 2ᵉን 3ᵉን ዓመት ሕክምና ወይ መሕረሲት ምእታው ማለት እዩ) ዝብል ኣማራጺ እውን ኣሎ። ካብ ሃገርካ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ፡ ናይ ፈረንሳ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ናይ ፈረንሳ ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ ከም ሓጋዚ ሕክምና እንተሃልዩካ፡ ናብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ናይ ጥዕና መጽናዕቲ ቀጥታዊ ምብጻሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ( gateway order March 24, 2017 ). ብቕዓት ኣብ ፋይልን ድሕሪ ኣፋዊ ምቕባልን ዝተመርኮሰ እዩ። ቦታታት ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣብ ካልኣይ ዓመት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ መመልከቲ ምቕራብ

መጀመርታ ናብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከተመልክት ኣለካ ፣ ኣብ ካልኣይ ዓመት ናይቲ ቀዳማይ ዑደት ንመዝገብ መመልከቲ ብምቕራብ።

እቲ ፋይል ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝሓተቶ ዕለታት ክለኣኽ ኣለዎ። ዝርዝር ናይተን ናይ ጥዕና ኮርሳት ዝህባ ዩኒቨርሲቲታትr en cliquant ici la liste des universités ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኩሎም ኣብዚ ፋይል ክወሃቡ ዘለዎም ሰነዳት ኣብ ዓንቀጽ 3 ናይቲ ብዕለት 13 ታሕሳስ 2019 ዝወጸ ኣዋጅ ተዘርዚሮም ኣለዉ። ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ እውን:: la fiche Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"

ፋይልካ እንተዘይተዓቂቡ ካልእ ዓመት፡ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ካልእ ዓመት ዳግማይ ፋይልካ ከተቕርብ ክትግደድ ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ብድምር ክልተ ግዜ ጥራይ (ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ) ከተመልክቱ ከም እትኽእሉ ኣስተውዕሉ።

ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ድሕሪኡ ናይ ቃል መእተዊ ክትሓልፉ ኣለኩም (ኣብ ታሕቲ ስጉምቲ 2 ርአ)።

2

ናይ ምእታው ኣፋዊ ውሰዱ

ዳያኑ ንመመልከቲ ፋይልካ ንኻልኣይ ዓመት ናይቲ ቀዳማይ ዑደት ይምርምሮ። ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ድሕሪኡ ናይ ኣፍ መእተዊ ፈተናታት ክትወስድ ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ነዚ ኣፋዊ ንምሕላፍ እንተወሓደ ብፈረንሳ ደረጃ ቋንቋ B2 ክህልወካ ኣለዎ ።

ኣብቲ ናይ ኣፋዊ ትምህርቲ እንተወዲቕካ፡ ንኻልእ ዓመት፡ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ካልእ፡ ዳግማይ ከተመልክት ክትግደድ ኢኻ።

ነቲ ኣፋዊ እንተሓሊፍካ፡ ኣብ ኣየናይ ዓመት ክትምዝገብ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ናይ ጽሑፍ ፍልጠት ፈተና ክትወስድ ከድልየካ እዩ (ኣብ ታሕቲ ደረጃ 3 ርአ)።

3

ናይ ጽሑፍ ፍልጠት ፈተና ሓሊፍካ ድሕረ ባይታኻ ኣፍልጦ ይወሃቦ

ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ኣፋዊ ድሕሪ ምሕላፉ ፡ ንሕጹያት ካብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ዓመት ትምህርቲ ነጻ ብምግባር፡ ባህሪ ዲግሪኦም ወይ ኮርሶም ዘመኽንየሉ እዋን፡ ናብቲ ቅድሚ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ዑደት ሕክምናዊ ስልጠና ብቐጥታ ክኣትዉ ክፈቕደሎም ይኽእል።

ነዚ ድማ እቲ ሕጹይ ናይ ፍልጠት ምርግጋጽ ፈተና ክሓልፍ ኣለዎ ፣ እዚ ድማ ክምዝገበሉ ዝኽእል ዓመት ዝውስን እዩ።

ኣገባባት ኣወዳድባ ናይዚ ፈተና ብዩኒቨርሲቲታት ወይ ብመሕረሲት (መሕረሲት) ብመሓውር ስልጠና ዝውሰን እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እዚ ኣገባብ እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ሃገሮም ትምህርቶም ዝዛዘሙ ግን ከኣ ፍሉይ ሞያ ክከታተሉ ንዝደልዩ ስደተኛታት ዝምችእ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕዉት ምዃን

ንመጽናዕትን ፈተናን: ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ቤተ-መጻሕፍቲ bibliothèques de santé ቤተ-መጻሕፍትን ከም bibliothèque nationale ወይ ቤተ-መጻሕፍቲBibliothèque Publique d’Information (BPI) ኣብ ግምት ኣእትዉ።

ከምኡ ውን ንጥዕና ፈረንሳ ብኢንተርነት ምስ RFI savoirs ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ , ንኣብነት።

ጽቡቕ ምፍላጥ : ንመጽናዕትኻ ስኮላርሺፕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።une bourse spécifique complémentaire ኣሎ , ንራብዓይ ዓመት ተማሃሮ ኣብ መወዳእታ ትምህርቶም ኣብ ሕክምናዊ በረኻ ክሰርሑ ቃል ዝኣትዉ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
2እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Comité de la Démarche Accessible
Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France
JRS France

Responsable

Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France

JRS France