Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ዳግማይ ምምሃር ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ምምሃር ሕክምና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ሃገርካ ዲኻ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ጀሚርኩም ፣ ከይወዳእክሞ ዲኹም ? ትምህርት ወዲእኩም ግን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ንምርካብ ዳግማይ ክትጅምሮ ትመርዱ?

ኣብዘን ክልተ ኩነታት ፡ ካብ ካልኣይ ዓመት ጀሚርካ (ከምኡ’ውን ከከም ደረጃ ትምህርትኻ ክሳብ ቅድሚ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ዑደት) ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።


ጽቡቕ ምፍላጥ : !ኣብ ፈረንሳ፡ ሓኪም፡ ፋርማሲስት፡ መሕረሲትን ሓኪም ስኒን ንምስራሕ ዕድል ኣለኩምኣገዳሲ

እትመሃርዎ ንውሓትን ዓይነት ሞያን

  • ሕክምና : ድሕሪ ባካሎሬት ከም ሓፈሻዊ ሓኪም ክትሰርሕ ንኽትክእል ትሽዓተ ዓመት መጽናዕቲ ይወስድ። ስፔሻሊስት (ሓኪም መጥባሕቲ፡ ሓኪም ህጻናት ወዘተ) ንምዃን ተወሳኺ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ይወስድ።
  • ማይዩቲክስ (መሕረሲት) : ድሕሪ ባካሎሬት ናይ መንግስቲ ዲፕሎማ መሕረሲት ንምርካብ ሓሙሽተ ዓመት ይወስድ።
  • ሓኪም ስኒ : ድሕሪ ባካሎሬት ሽዱሽተ ዓመት ኣብ መጥባሕቲ ስኒ ናይ ግዝኣት ዶክትሬት ንምርካብን ተወሳኺ ኣርባዕተ ዓመት ድማ ሓኪም ምትዕርራይ ስኒ ንምዃንን ይወስድ።
  • ፋርማሲ : ድሕሪ ባካሎሬት ብፋርማሲ ናይ መንግስቲ ዶክትሬት ንምርካብ ሽዱሽተ ዓመት ይወስድ።
ኣገዳሲ፡
ጽቡቕ ምፍላጥ : እቲ ብ13 ታሕሳስ 2019 ዝወጸ ኣዋጅ ፡ ኣብ ሃገሮም ገለ ክፋል ናይ ሕክምና ትምህርቶም ዝዛዘሙ ወይ ትምህርቶም ዝወድኡ ወጻእተኛታት ሕጹያት ዳግማይ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ኣገባብ ይገልጽ።

መጀመርታ ከተመልክት ኣለካ ፣ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ፋይል ብምቕራብ (ኣብ ዓመት ሓደ ጥራይ) ብቐጥታ ናብ ካልኣይ ዓመት ቀዳማይ ዑደት ንምእታው። ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ፡ ኣፋዊ . ነቲ ኣፋዊ እንተሓሊፍካ ካልኣይ ዓመት ክትኣቱ ወይ ንዝለዓለ ዓመት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣስተውዕል: ኣብ ሃገርካ ትምህርትኻ ዘረጋግጽ ሰነዳት እንተዘይብልካ ነዚ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብተመሳሳሊ ብውሑዱ ብቋንቋ ፈረንሳ B2 ደረጃ ቋንቋ ክህልወካ ኣትሪሩ ይምከር።

ኣገዳሲ
ጽቡቕ ምፍላጥ :
“መሳግሮ” (ብቐጥታ ናብ 2ᵉን 3ᵉን ዓመት ሕክምና ወይ መሕረሲት ምእታው ማለት እዩ) ዝብል ኣማራጺ እውን ኣሎ። ካብ ሃገርካ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ፡ ናይ ፈረንሳ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ናይ ፈረንሳ ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ ከም ሓጋዚ ሕክምና እንተሃልዩካ፡ ናብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ናይ ጥዕና መጽናዕቲ ቀጥታዊ ምብጻሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ( (arrêté passerelle du 24 mars 2017). L ). ብቕዓት ኣብ ፋይልን ድሕሪ ኣፋዊ ምቕባልን ዝተመርኮሰ እዩ። ቦታታት ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም።

“መሳግሮ” (ብቐጥታ ናብ 2ᵉን 3ᵉን ዓመት ሕክምና ወይ መሕረሲት ምእታው ማለት እዩ) ዝብል ኣማራጺ እውን ኣሎ። ካብ ሃገርካ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ፡ ናይ ፈረንሳ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ናይ ፈረንሳ ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ ከም ሓጋዚ ሕክምና እንተሃልዩካ፡ ናብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ናይ ጥዕና መጽናዕቲ ቀጥታዊ ምብጻሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ( (arrêté passerelle du 24 mars 2017). L ). ብቕዓት ኣብ ፋይልን ድሕሪ ኣፋዊ ምቕባልን ዝተመርኮሰ እዩ። ቦታታት ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም።

ኣገዳሲ! ምፍላጡ ዘገድስ :
እዞም ዲፕሎማ ኣዚኣኣቶም፣ ብዝምልከት ንኣብነት እንተደኣ መጥባሕቲ ናይ ስኒ ናይ ምግባር ተመክሮ ነይርኩም፣ ከም ተሓጋግዝቲ ኴይንኩም ንምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም። በዚድማ እቶም 6 ካብቶም 8 ተሳተፍቲ ናይ ግዝየዊ ሰራሕተኛታት ፣ ነይ ስራሕ ዕድል ዝህብ ኣጋጣሚ ኣሎ። ብዛዕባእዚን ካልእን 2 ክፍልታት ዝምልክት ኣብ ረፉጂኣብፎ ተወከሱ(o "Devenir assistant dentaire en France").

ከመይ ንገብሮ?

መጀመርታ ናብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከተመልክት ኣለካ ፣ ኣብ ካልኣይ ዓመት ናይቲ ቀዳማይ ዑደት ንመዝገብ መመልከቲ ብምቕራብ።

እቲ ፋይል ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝሓተቶ ዕለታት ክለኣኽ ኣለዎ። ዝርዝር ናይተን ናይ ጥዕና ኮርሳት ዝህባ ዩኒቨርሲቲታትr en cliquant ici la liste des universités ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

retrouver en cliquant ici la liste des universités proposant des parcours santé.

ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ : ኩሎም ኣብዚ ፋይል ክወሃቡ ዘለዎም ሰነዳት ኣብ ዓንቀጽ 3 ናይቲ ብዕለት 13 ታሕሳስ 2019 ዝወጸ ኣዋጅ ተዘርዚሮም ኣለዉ። ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።
> ንምንባብ እውን:: la fiche Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"

.

ኣገዳሲ ።
ጽቡቕ ምፍላጥ :ብድምር ክልተ ግዜ ጥራይ (ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ) ከተመልክቱ ከም እትኽእሉ ኣስተውዕሉ።

ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ድሕሪኡ ናይ ቃል መእተዊ ክትሓልፉ ኣለኩም (ኣብ ታሕቲ ስጉምቲ 2 ርአ)።

ዳያኑ ንመመልከቲ ፋይልካ ንኻልኣይ ዓመት ናይቲ ቀዳማይ ዑደት ይምርምሮ። ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ድሕሪኡ ናይ ኣፍ መእተዊ ፈተናታት ክትወስድ ኣለካ።

ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ :ነዚ ኣፋዊ ንምሕላፍ እንተወሓደ ብፈረንሳ ደረጃ ቋንቋ B2 ክህልወካ ኣለዎ ።

ነቲ ኣፋዊ እንተሓሊፍካ፡ ኣብ ኣየናይ ዓመት ክትምዝገብ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ናይ ጽሑፍ ፍልጠት ፈተና ክትወስድ ከድልየካ እዩ (ኣብ ታሕቲ ደረጃ 3 ርአ)።

ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ኣፋዊ ድሕሪ ምሕላፉ ፡ ንሕጹያት ካብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ዓመት ትምህርቲ ነጻ ብምግባር፡ ባህሪ ዲግሪኦም ወይ ኮርሶም ዘመኽንየሉ እዋን፡ ናብቲ ቅድሚ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ዑደት ሕክምናዊ ስልጠና ብቐጥታ ክኣትዉ ክፈቕደሎም ይኽእል።

ነዚ ድማ እቲ ሕጹይ ናይ ፍልጠት ምርግጋጽ ፈተና ክሓልፍ ኣለዎ ፣ እዚ ድማ ክምዝገበሉ ዝኽእል ዓመት ዝውስን እዩ።

ኣገባባት ኣወዳድባ ናይዚ ፈተና ብዩኒቨርሲቲታት ወይ ብመሕረሲት (መሕረሲት) ብመሓውር ስልጠና ዝውሰን እዩ።


ጽቡቕ ምፍላጥ :!እዚ ኣገባብ እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ሃገሮም ትምህርቶም ዝዛዘሙ ግን ከኣ ፍሉይ ሞያ ክከታተሉ ንዝደልዩ ስደተኛታት ዝሰማማዕ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ንመጽናዕትን ፈተናን: ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ቤተ-መጻሕፍቲ bibliothèques de santé ቤተ-መጻሕፍትን ከም bibliothèque nationale ወይ ቤተ-መጻሕፍቲBibliothèque Publique d’Information (BPI) ኣብ ግምት ኣእትዉ።

ከምኡ ውን ንጥዕና ፈረንሳ ብኢንተርነት ምስ RFI savoirs ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ , ንኣብነት።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ንመጽናዕትኻ ስኮላርሺፕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።ne bourse spécifique complémentaire bourse spécifique complémentaire ኣሎ , ንራብዓይ ዓመት ተማሃሮ ኣብ መወዳእታ ትምህርቶም ኣብ ሕክምናዊ በረኻ ክሰርሑ ቃል ዝኣትዉ።


ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
cassandrecassandreተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ