Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምስራሕ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስትን መሕረስቲን ብምዃን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፈለማ ዲፕሎም ኣብ እተንብርሉሉ ዝነበርኩም ሃገር ኣለኩም እንተኾይኑ፣ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ዘስርሕ ፍቓድ እንተኔርኩም ኮይኑ ድዩ? ኣብ ፈረንሳ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰነ ኩነታትን ድሕሪ መስርሕን ኣብ ሓያሎ ደረጃታት ምሕላፍ ብሞያኩም ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣሎ።.

ኣገዳሲ!
እዚ መስርሕ እዚ ብማእከላይ ገምጋም 3 ወይ 4 ዓመት ይወስድ።


ኣብ ፈረንሳ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ኮይንካ ክትሰርሕ ብፈረንሳ ደረጃ ቋንቋ B2 ክህልወኩም ግድን እዩ


ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ!

- ኣብ መበቆል ሃገርካኩም ድሮ፣ሓኪም ወይ መሕረሲት ብምዃን ድሕሪ ዲፕሎም ናይ ስራሕ ልምዲ እንተሃልዩኩም ፡ ከም ነርስ ክትሰርሕ ናይ 6 ወርሒ ስልጠና ኮርስ ክትገብሩ ን ምኽኣኡ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንኪ ናይ ረፉጂ ኣንጆ ብምጥዋቕ ተወከሱ።.
À lire : la fiche Réfugiés.info "Devenir infirmière ou infirmier en France"

- እንተደኣ ኣብ ኣብ መበቆል ሃገርካ ክትሰርሕ ዘኽእለካ ናይ ስኒ ዲፕሎማ እንተሃልዩካ፡ ከም ፋርማሲስት ኮይንኩም ንምስራሕ ክትሰርሕ ቅልጡፍ ስልጠና ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ኣለኩም።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከሱ
À lire : la fiche "Devenir assistant dentaire"

- ኣብ ሃገርኩም ብሕክምና ወይ ፋርማሲ ፍሉይ ዲፕሎማ ወይ ወዲእካ እንተኾንካ፡ ኣብ ፈረንሳ ከም"faisant fonction d’interne". ክትሰርሕ ዘኽእለካ ፍሉይ ስልጠና ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ ረፉጂ ኣንፎ ተወከዉ
: la fiche Réfugiés.info "Se former tout en travaillant pour les médecins spécialistes ou pharmaciens spécialistes"


ከመይ ንገብሮ?

ብሓደ ትካል " ተሓጋጋዚ በዓል ሞያ " ክትምልመሉ ብናይ ዞባዊ ኤጀንሲ ጥዕና (ARS) ናይቲ እትነብረሉ ቦታ ዝወሃብ ግዝያዊ ፍቓድ "praticien associé".ንምስራሕ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ኢኻ።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ :

ወለ እኳ ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ምህላው ግዴታ ኣይኮነን ። ግን ኣሰራርሓ ስርዓተ ጥዕና ፈረንሳን ኮዳቱን ምርዳእክትክእሉ ምእንቲ ፡ እናሰራሕኩምን እናተኸፈልኩምን እናተኸፍለካን መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ውን ደረጃ ሕክምናዊ ፈረንሳዊ ቋንቋኻ ከተዕምቖ የኽእለካ። ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ደረጃታት ናይቲ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኮርስ ጽቡቕ ምድላው እዩ።

ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ንምርካብ ዝውሰዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ :
ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ምህላው ግዴታ ኣይኮነን ። ግን ኣሰራርሓ ስርዓተ ጥዕና ፈረንሳን ኮዳቱን ምርዳእ፡ እናሰራሕካን እናተኸፍለካን መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ውን ደረጃ ሕክምናዊ ፈረንሳዊ ቋንቋኻ ከተዕምቖ የኽእለካ። ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ደረጃታት ናይቲ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኮርስ ጽቡቕ ምድላው እዩ።


ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ንምርካብ ዝውሰዱ ዝተፈላለዩ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

poraire d'exercice :

poraire d'exercice :

* ከም "ተሓባባሪ በዓል ሞያ""praticien associé". ዝቕበለካ ሆስፒታል ርኸቡ
* ኣብዚ ብምጥዋቕ zen cliquant ici ((መምርሒ 2 ርአ) እቲ ትካል ክመልኦ ዘለዎ ቅጥዒ (= formulaire d'engagement d'accueil). ክትረኽቡ ኢኹም።
* ሓደ ፋይል ህነጹ ዝርዝር ናይ ኩሎም ንፋይልካ ዝተሓተቱ ሰነዳት ኣብዚen cliquant ici. N' ብምጥዋቕ ክትረኽቦም ኢኻ። እቲ መመልከቲ ቅጥዒን ናይቲ ትካል ናይ ምቕባል ቃልን ምውሳኽ le formulaire de demandet. ኣይትረስዑ
*ፋይልኩም ብኢመይል ናብቲ ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ሓፈሻዊ ኣንፈት ኣወሃህባ ክንክን ARS ስደዶ። ናይ ARS ኢመይላት ኣብዚ ክትረኽብዎም ኢኹምici les።
* ፋይልካ ድሕሪ ምፍታሽ፡ ዋና ዳይረክተር ናይ ARS ግዝያዊ ፍቓድ ክትለማመድ ይህበካ (ወይ ኣይህበካን)።

poraire d'exercice :

ኣብ ሕክምና ወይ ሆስፒታል ከም “ተሓጋገዚ በዓል ሞያ” ኴይንኩም ምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም "praticien associé".

ኣብ እዚ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ን ግዝያዊ ፍቓድ ዝኸውን ንምርካብ"praticien associé".
  • ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብኡ ከም "ተሓጋጋዚ "ኮይንኩም
  • ኣብዚ ብምጥዋቕ en cliquant ici (መመላእታ 2 ርአ)፡ እቲ ትካል ክመልኦ ዘለዎ ቅጥዒ (=ፎርሙላ እንተስተኣናግደሉ ) ደንብታት እውን ኣብዚ ምርካብይከኣል እዩ።
  • ፋይል ምፍጣር። ዝርዝር ናይ ኩሎም ንፋይልካ ዝተሓተቱ ሰነዳት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽቦም ኢኻ። en cliquant ici. እቲ መመልከቲ ቅጥዒን ናይቲ ትካል ናይ ምቕባል ቃልን ምውሳኽ ኣይትረስዑ le formulaire de demande et ።
  • ፋይልኩም ብኢመይል ናብቲ ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ሓፈሻዊ ኣንፈት ኣወሃህባ ክንክን ARS ስደዶ። ናይ ARS ኢመይላት ኣብዚ ክትረኽብዎም ኢኹም። ici
  • ፋይልካ ድሕሪ ምፍታሽ፡ ዋና ዳይረክተር ናይ ARS ግዝያዊ ፍቓድ ክትለማመድ ይህበካ (ወይ ኣይህበካን) ici
ኣገዳሲ!
ኣብዚ ኣብ ጉዕዞኻ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ምኽርታት ምርካብ ይከኣል ici d።
ኣገዳሲ ሓበሬታ !

ኩሎም ደገፍቲ ሰነዳት ብፈረንሳ ክጽሓፉ ወይ ብቤት ፍርዲ ፈረንሳ ብዝጸደቐ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ወይ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝነብሩ ሕጹያት ብኮንሱላውያን ሰበስልጣን ፈረንሳ ዝተረጋገጸ ትርጉም ክኾኑ ኣለዎም።
ançaises.

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"

ኣብቲ ናይ plateforme commune CNG/ARS. Atteብኢንተርነት ክትምዝገቡ ኣለኩም ። ምዝገባ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ከም ዝካየድ ኣስተውዕሉ!

ብፍላይ ድማ ብደረጃ B2 ቋንቋ ፈረንሳ ዝምስክር ናይ ምዝገባ ፋይልካ ክትሰደሎም ክትግደድ ኢኻ። ዝርዝር ናይ ዘድልዩ ሰነዳትs en cliquant ici.

ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ
: ነቲ ፈተናታት ንምውሳድ ክትለማመድ ግዝያዊ ፍቓድ ምህላው ግዴታ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ነቲ EVC ናይ ምሕላፍ ዕድልካ ይውስኽ።

ኣብ መወዳእታ ምዝገባኹም፡ ምዝገባኹም ከም ዝረኸብኩም ዝገልጽ ኣፍልጦ ክትሕትሙን ክትሕዙን ተመራጺ እዩ።

እቲ ፈተና ክልተ ናይ ጽሑፍ ፈተናታት ዝሓዘ እዩ : ሓደ ናይ ግብራዊ ፍልጠት እቲ ሓደ ድማ ናይ መሰረታዊ ፍልጠት። ነፍሲ ወከፍ ፍሉይ ሞያ ፍሉይ ፈተናታት ኣለዎ። ፈተናታት ንምሕላፍ ዝተሓተ ነጥቢ 10/20 ይግባእ።

ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ :
እንተዘይተዓዊትኩም፣ ድማ እቶም ፈተናታት ዳግማይ ንምውሳድ ምምዝጋብ ይከኣል እዩ ( 4 ፈተነታት maximum ).

ንፈተናታት ንምድላው፡ ድሮ ዝተወስዱ ፈተናታት ዝኾኑs sur le site du CNG. ኣርእስታት ቶም ኣርእስታት ኣብቲ "ከመይ ጌርካኩምናብ መዛግብቲ ትረኽብዎም ተወከሱ?"

እንተደኣ ድሕሪ ምሕላፍ EVC፣ ከም " ተሓጋጋዚ " ክትሰርሕ ፣ ካብ ትካል ሆስፒታል ናይ ምቕባል ቃል ኪዳን ክህልወካ ኣለዎ።

en cliquant ici እቲ ትካል ንናይ ምእንጋድ ውዕልኩም ክመልኦ ዘለዎ ቅጥዒ ክትረኽቡ ኢኹም (ተወሰኽቲ 2 ርአ)።

ብድሕሪኡ ከም ተሓጋጋዚ ፕራክቲሻን ናይ ክእለት ምድልዳል ኮርስ ክትውድእ ኣለካ፣ ንውሓት ግዜኡ ድማ ከከም ሞያ ይፈላለ እዩ፤

  • ክልተ ዓመት ንሓካይምን ፋርማሲስትን፣
  • ንሓካይም መጥባሕቲ ስኒን መሕረስቲን ሓደ ዓመት
ኣገዳሲ!
ጽቡቕ ምፍላጥ : ናይ ስራሕ ልምምድካ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ናይ ሓደ መወከሲ ፕራክቲሻን እዩ ዝፍጸም። ኣብ ዓመት ኣስታት 30,000 ዩሮ ብሓፈሻ ክኽፈል እዩ።

ነዞም ሰነዳት ፣ ከምኡ ’ ውን ቅጥዒ ምዝገባ ብምቕራብ ናብ ሃገራዊ ማእከል ምሕደራ (CNG) ሕቶ ከተቕርቡ ኣለኩም። ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።

> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

እቲ ፍቓድ ዝህብ ኮሚተ ክእለትካ ክግምግሞ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ብሓላፊኻ ናይቲ ናይ ክእለት ምድልዳል ኮርስ ዝወዳእካሉ መሓውር ዝዛዘመሉ ጸብጻብ ገምጋም ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ።

ኣስተውዕል፡!ጸብጻብ ገምጋም ንኣርባዕተ ሞያታት ሕክምና ሓደ ኣይኮነን። ነቲ ቅኑዕ ሰነድ ንሓላፊኻ ከተቕርብ ኣለካ። ኣብ መመላእታታት de cet arrêté. ናይዚ ትእዛዝ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።


ኣገዳሲጽቡቕ ምፍላጥ :
ድሕሪ ሓደ ዓመት ሕቶኻ መልሲ እንተዘይብልካ፡ እዚ ማለት ንልምምድ ፍቓድ ንምርካብ ዝሓተትካዮ ሕቶ ተነጺጉ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ካልኣይ ፈተነ ናይ ምግባር መሰል ኣሎካ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ሓጎስ ! ሕቶኻ ተቐባልነት ኣለዎ፣ ናይ መወዳእታ ፍቓድካ ንልምምድ ክወሃበካ እዩ።

ሕጂ ኣብ ፈረንሳ፡ ኣብ ህዝባዊ ከምኡ’ውን ኣብ ውልቃዊ ጽላት ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣለካ። ነዚ ንምግባር ኣብ "Ordres " ናይ ሞያኹም ተመዝገቡ።

ዝርዝር ትእዛዛትን መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብዚ ኣሎ፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

20 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
asma33asma33ተርጓሚ/ሚት
naghamnaghamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
felipe rosselotfelipe rosselotተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
irirኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ