ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ብምዃን ንምስራሕ

ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ብምዃን ንምስራሕ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሃገርኩም ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ዘስርሕ ፍቓድ ዲፕሎማ ነይርኩም ድዩ? ኣብ ፈረንሳ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰነ ኩነታትን ድሕሪ መስርሕን ኣብ ሓያሎ ደረጃታት ምሕላፍ ብሞያኩም ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣሎ።

ምፍላጡ ጽቡቕ :

እዚ መስርሕ እዚ ብማእከላይ ገምጋም 3 ወይ 4 ዓመት ይወስድ።

ኣብ ፈረንሳ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ኮይንካ ክትሰርሕ ብፈረንሳ ደረጃ ቋንቋ B2 ክህልወኩም ግድን እዩ

ጽቡቕ ምፍላጥ :

- ኣብ መበቆል ሃገርካኩም ድሮ፣ሓኪም ወይ መሕረሲት ብምዃን ድሕሪ ዲፕሎም ናይ ስራሕ ልምዲ እንተሃልዩኩም ፡ ከም ነርስ ክትሰርሕ ናይ 6 ወርሒ ስልጠና ኮርስ ክትገብሩ ን ምኽኣኡ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንኪ ናይ ረፉጂ ኣንጆ ብምጥዋቕ ተወከሱ።: la fiche Réfugiés.info "Devenir infirmière ou infirmier en France"

- እንተደኣ ኣብ ሃገርኩም ብሕክምና ወይ ፋርማሲ ፍሉይ ዲግሪ ጀሚርካ ወይ ወዲእኩም ኲይንኩም ኣብ ፈረንሳ ከም "ኢንተርን" ክትሰርሕ ዘኽእለካ ፍሉይ ስልጠና ምክትታል ይግባእ። ነዚ እውን ኣብ ፈሩጂ ኣንፎ ተወከሱ
: la fiche Réfugiés.info "Se former tout en travaillant pour les médecins spécialistes ou pharmaciens spécialistes"

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ግዝያዊ ፍቓድ ምውስዋስ ኣካላት ምሕታት (ኣማራጺ)

ብሓደ ትካል ከም " ተሓጋጋዚ በዓል ሞያ " ክትምልመሉ ብናይ ዞባዊ ኤጀንሲ ጥዕና (ARS) ናይቲ እትነብረሉ ቦታ ዝወሃብ ግዝያዊ ፍቓድ ክትሰርሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ምህላው ግዴታ ኣይኮነን ። ግን ኣሰራርሓ ስርዓተ ጥዕና ፈረንሳን ኮዳቱን ምርዳእ፡ እናሰራሕካን እናተኸፍለካን መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ውን ደረጃ ሕክምናዊ ፈረንሳዊ ቋንቋኻ ከተዕምቖ የኽእለካ። ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ደረጃታት ናይቲ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኮርስ ጽቡቕ ምድላው እዩ።

ንኽትጥቀመሉ ግዝያዊ ፍቓድ ንምርካብ ዝውሰዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

  • ከም "ተሓባባሪ በዓል ሞያ" ዝቕበለካ ሆስፒታል ድለ
  • ፋይልኩም ናብቲ ዝቕበልኩም ኣአንጋዲ ትካል እንተወሓደ ቅድሚ እቲ ዝደለኹሞ ዕለት ስልጣን ምሓዝኩም ብዝተመዝገበ ደብዳበ ምስ ቅብሊት ምቕባልኩም ስደዱ።
    • ዝርዝር ናይ ኩሎም ንፋይልካ ዝተሓተቱ ሰነዳትen cliquant ici. ክትረኽቦም ኢኻ ። le formulaire de demande ናይቲ ትካል ናይ ምእንጋድ ውዕልን ምውሳኽ ኣይትረስዑ።
    • ድሕሪኡ እቲ እተአንግድ ትካልካ ፋይልካ ናብ ሃገራዊ ማእከል ምሕደራ (CNG) ናይ ምልኣኽ ሓላፍነት ክወስድ እዩ።
  • ፋይልካ ድሕሪ ምፍታሽ፡ ዋና ዳይረክተር ናይ ARS ግዝያዊ ፍቓድ ክትለማመድ ይህበካ (ወይ ኣይህበካን)።
  • ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኩሎም ደገፍቲ ሰነዳት ብፈረንሳ ክጽሓፉ ወይ ብቤት ፍርዲ ፈረንሳ ብዝጸደቐ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ወይ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝነብሩ ሕጹያት ብኮንሱላውያን ሰበስልጣን ፈረንሳ ዝተረጋገጸ ትርጉም ክኾኑ ኣለዎም።

> ንምንባብ እውን Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"ተወከሱ

2

ንፈተናታት ምርግጋጽ ኣፍልጦ ንምርካብ (EVS) ተመዝገቡ

ኣብቲ ናይ plateforme commune CNG/ARS. ብኢንተርነት ክትምዝገቡ ኣለኩም ። ምዝገባ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ከም ዝካየድ ኣስተውዕሉ!

ብፍላይ ድማ ብደረጃ B2 ቋንቋ ፈረንሳ ዝምስክር ናይ ምዝገባ ፋይልካ ክትሰደሎም ክትግደድ ኢኻ። ዝርዝር ናይ ዘድልዩ ሰነዳትs en cliquant ici.

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ነቲ ፈተናታት ንምውሳድ ክትለማመድ ግዝያዊ ፍቓድ ምህላው ግዴታ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ነቲ EVC ናይ ምሕላፍ ዕድልካ ይውስኽ።

ኣብ መወዳእታ ምዝገባኹም፡ ምዝገባኹም ከም ዝረኸብኩም ዝገልጽ ኣፍልጦ ክትሕትሙን ክትሕዙን ተመራጺ እዩ።

3

ናይ ፍልጠት ምርግጋጽ ፈተናታት (EVC) ውሰዱ

እቲ ፈተና ክልተ ናይ ጽሑፍ ፈተናታት ዝሓዘ እዩ : ሓደ ናይ ግብራዊ ፍልጠት እቲ ሓደ ድማ ናይ መሰረታዊ ፍልጠት። ነፍሲ ወከፍ ፍሉይ ሞያ ፍሉይ ፈተናታት ኣለዎ። ፈተናታት ንምሕላፍ ዝተሓተ ነጥቢ 10/20 ይግባእ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እንተዘይተዓዊትኩም፣ ድማ እቶም ፈተናታት ዳግማይ ንምውሳድ ምምዝጋብ ይከኣል እዩ ( 4 attempts maximum ).

ንፈተናታት ንምድላው፡ ድሮ ዝተወስዱ ፈተናታት ዝኾኑ ኣርእስታትdu CNG እቶም ኣርእስታት ኣብቲ "ከመይ ጌርካኩምናብ መዛግብቲ ትረኽብዎም ተወከሱ?"

4

ተሓጋጋዚ በዓል ሞያ ሕክምና ንምዃን።

ድሕሪ ምሕላፍ EVC፣ ከም " ተሓጋጋዚ ፕራክቲሻን" ክትሰርሕ ፣ ካብ ትካል ሆስፒታል ናይ ምቕባል ቃል ኪዳን ክህልወካ ኣለዎ።

en cliquant ici እቲ ትካል ንናይ ምእንጋድ ውዕልኩም ክመልኦ ዘለዎ ቅጥዒ ክትረኽቡ ኢኹም (ተወሰኽቲ 2 ርአ)።

ብድሕሪኡ ከም ተሓጋጋዚ ፕራክቲሻን ናይ ክእለት ምድልዳል ኮርስ ክትውድእ ኣለካ፣ ንውሓት ግዜኡ ድማ ከከም ሞያ ይፈላለ እዩ፤

  • ክልተ ዓመት ንሓካይምን ፋርማሲስትን፣
  • ንሓካይም መጥባሕቲ ስኒን መሕረስቲን ሓደ ዓመት

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ናይ ስራሕ ልምምድካ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ናይ ሓደ መወከሲ ፕራክቲሻን እዩ ዝፍጸም። ኣብ ዓመት ኣስታት 30,000 ዩሮ ብሓፈሻ ክኽፈል እዩ።

5

ንኽትለማመድ ውዱእ ፍቓድ ምርካብ

ነዞም ሰነዳት ፣ ከምኡ ’ ውን ቅጥዒ ምዝገባ ብምቕራብ ናብ ሃገራዊ ማእከል ምሕደራ (CNG) ሕቶ ከተቕርቡ ኣለኩም። ብፈረንሳ ዝተጻሕፉ ወይ ብዘረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።

> ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ወግዓዊ ትርጉም ሰነድ ምሕታት"።

እቲ ፍቓድ ዝህብ ኮሚተ ክእለትካ ክግምግሞ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ብሓላፊኻ ናይቲ ናይ ክእለት ምድልዳል ኮርስ ዝወዳእካሉ መሓውር ዝዛዘመሉ ጸብጻብ ገምጋም ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ።

ኣስተውዕል፡

ጸብጻብ ገምጋም ንኣርባዕተ ሞያታት ሕክምና ሓደ ኣይኮነን። ነቲ ቅኑዕ ሰነድ ንሓላፊኻ ከተቕርብ ኣለካ። ኣብ መመላእታታት de cet arrêté. ናይዚ ትእዛዝ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ድሕሪ ሓደ ዓመት ሕቶኻ መልሲ እንተዘይብልካ፡ እዚ ማለት ንልምምድ ፍቓድ ንምርካብ ዝሓተትካዮ ሕቶ ተነጺጉ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ካልኣይ ፈተነ ናይ ምግባር መሰል ኣሎካ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኩሉ ቅድመ ኩነት ኣማልኡ

ሓጎስ ! ሕቶኻ ተቐባልነት ኣለዎ፣ ናይ መወዳእታ ፍቓድካ ንልምምድ ክወሃበካ እዩ።

ሕጂ ኣብ ፈረንሳ፡ ኣብ ህዝባዊ ከምኡ’ውን ኣብ ውልቃዊ ጽላት ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣለካ። ነዚ ንምግባር ኣብ "Order" ናይ ሞያኹም ተመዝገቡ።

ዝርዝር ትእዛዛትን መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብዚ ኣሎ፤

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
13 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
8እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Comité de la Démarche Accessible
Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France
JRS France

Responsable

Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

JRS France

JRS France