Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, B1

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምህላው ተኽእሎ ናብ ዲፕሎም ዩኒቨርሲቲ መጽናዕቲ (DAEU) ምክያድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 8 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ዲፕሎማ ተበጻሕነት መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ (DAEU) ቅድሚ ባካሎሬት ትምህርቶም ዘቋረጹ ሰባት ዝወሃብ ሃገራዊ ዲፕሎማ እዩ።

DAEU ምስቲ ናይ ባካሎሬት ተመሳሳሊ ደረጃ ይህበካን፤

 • ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምምሃር (ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ ምእታው)
 • ምምሕዳራዊ ውድድራት ንምሕላፍ (ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልጋሊ ንምዃን ናብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምእታው)
 • ደረጃ ሓፈሻዊ ባህሊ ዘረጋግጽ ዲፕሎማ ክህልዎ

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ ስልጠና ክትከታተሎ ክትክእል እንተወሓደ ን2 ዓመት ትምህርትኻ ደው ኣቢልካ ክትከውን ኣለካ። ድሕሪኡ፡ ኣብ ሓደ ካብዞም ክልተ ኩነታት ክትህሉ ኣለካ፤

 • ዲፕሎማ ዝሓለፍካሉ ዓመት 1 ጥቅምቲ እንተወሓደ 20 ዓመት ኣለካ AND ናይ ክልተ ዓመት ሞያዊ ንጥፈታት ከተመኽንየሉ ትኽእል ኢኻ ፣ ምሉእ ግዜ ወይ ክፍለ ግዜ። ንኣብነት: ብደሞዝ ዝኽፈል ስራሕ: ኣብ ፖል ኢምፕሎይ ምዝገባ ዘለዎ ሽቕለት ኣልቦነት: ናይ ወለዲ ዕረፍቲ: ልዑል ደረጃ ስፖርት ምልምማድ ወዘተ።

አበይ

 • ኣብታ ዝተመረቕካላ ዓመት 1 ጥቅምቲ ዕድሜኻ 24 ዓመትን ልዕሊኡን እዩ።

ንወጻእተኛታት ተማሃሮ፡ ኣብታ ፈተና ዝተገብረላ ዓመት 31 ጥቅምቲ ዝሰርሕ መንበሪ ፍቓድ (ቪዛ፡ መንበሪ ፍቓድ ወዘተ) የድሊ

ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ :
ስንኩላን ተማሃሮ ኩሉ ቅድመ ኩነት ከማልኡ ግዴታ የብሎምን፣ ነጻነት ምሕታት ይከኣል እዩ (ብልክዕ ኣብዚ ኩነታት እንተዘይሃሊኻ ካብ ኩነታት ንምውጋድ ፍሉይ ፍቓድ)።

ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኻን ዲፕሎማ ወይ ሞያዊ ብቕዓት ዘይብልካን እንተኾይኑ ፡ ናብ ስልጠና ናይ ምምላስ መሰልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ . እቲ ሕቶ ናብ ናይቲs missions locales ou ወይ ናብ CIO ( Information and Orientation Centre) ክቐርብ ይኽእል። ንመኸተ ኣንጻር ምቁራጽ ትምህርቲ ዝውፈ መርበብ ሓበሬታ Nouvelles chances ተወከሱ

2 ኣማራጺታት ኣለዉ፤

DAEU ኣማራጺ ሀ፡ ስነ-ጽሑፋዊ፡ ሕጋዊ

 • ክልተ ግዴታዊ ትምህርቲ፡ ፈረንሳን ቋንቋታትን።
 • ክልተ ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል፡ እዋናዊ ታሪኽ፡ ጂኦግራፍን ሒሳብን።
 • እቲ ናይ DAEU ኣማራጺ A ንመጽናዕቲ ስነ-ጥበብ፡ ፊደላት፡ ቋንቋታት፡ ሕጊ፡ ቁጠባ፡ ምሕደራ፡ ሰብኣውን ማሕበራውን ስነ-ፍልጠት ዝምከር እዩ።

DAEU ኣማራጺ B: ሳይንሳዊ

 • ክልተ ግዴታዊ ትምህርቲ፡ ፈረንሳን ሒሳብን።
 • ክልተ ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል፡ ፊዚክስ፡ ኬሚስትሪ፡ ተፈጥሮኣውን ህይወትን ሳይንስ።
 • DAEU ዝብል ኣማራጺ B ኣብ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጅን ጥዕናን ንዝግበር መጽናዕቲ ይምከር።

ድሕሪ DAEU ክትገብሮ እትደሊ መጽናዕትታት መሰረት ነቲ ኣማራጺ ክትመርጾ ኣለካ።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ !
ንDAEU ዝዳለዋ ዩኒቨርሲቲታት ተወሳኺ ኣማራጺታት (ሕጊ፡ ቁጠባ፡ IT፡ ሌላ ማሕበራዊ ስራሕ፡ ሞያታት ጥዕና፡ ፋይናንስ ትካላት ወዘተ) ክህባ ይኽእላ እየን።

ከከም ውልቃዊ ኩነታትካ ዝደለኻዮ ቅርጺ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤

 • ኣብ መዓልቲ ወይ ምሸት ዝወሃብ ትምህርቲ .
 • ገጽ ንገጽ ወይ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኮርሳት።

ብዛዕባ ክህልዉ ዝኽእሉ ቅርጽታት ንምፍላጥ ምስቲ DAEU ከተዳልወሉ እትደሊ ዩኒቨርሲቲ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ (ስጉምቲ 7 ርአ)።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ ! ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክትገብሩ እንተደሊኹም ክልተ ወግዓውያን ትካላት ኣለዋ፤

- CNED (Centre national d'enseignement à distance)
- DAEU Sonate (Solidarité numérique et attractivité
ርሑቕ ትምህርቲ ውልቃዊ ኮምፒተር፣ መሕተሚ፣ ፅቡቕ ምትእስሳር ኢንተርነትን ርእሲ ስልኪን የድሊ።

ንDAEU ኣብ ሓያሎ ዓመታት ምሕላፍ ይከኣል እዩ (4 ዓመት ተኸታታሊ ዝበዝሐ)።

ንመሕሰቢ ነጥቢ ክልተ ቀመማት ይከኣል እዩ፤

 • ሓፈሻዊ ነጥቢ: ሓፈሻዊ ማእከላይ ነጥቢ ካብ 20 ዝተሓተ 10 ክህልወካ ኣለዎ።
 • score test by test : ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፈተና ካብ 20 እንተወሓደ 10 ክህልወካ ኣለዎ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ናይ ምውጋድ ነጥቢ የለን (እዚ ድማ ካብቲ ፈተና ከም እትሓልፍ ይገብረካ) እቲ ተማሃራይ ግን ኩሉ ፈተናታት ክወስድ ኣለዎ።

ገለ ዩኒቨርሲቲታት ነቲ DAEU ብ validation of acquired experience (VAE) ንምርካብ ይቐርባ። point relais conseil de votre région ou ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ኣማኻሪ ሪለይ ፖይንት ርኸቡ ወይ ድማ ብቐጥታ ምስ ሴክረታርያ ናይቲ ክትምዝገቡሉ እትደልዩ ዩኒቨርሲቲ ርኸቡ።

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ምስ VAE Sans Frontières ዲፕሎማ ምርካብ"።

ኣብ ክፍልታት ቀጻሊ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲታት ኣማኸርትን ፕሮፌሰራትን ተረኺቦም ስልጠናኹም ብመሰረት ሞያዊ ፕሮጀክትኩም ንምውዳብ ይሕግዙኹም።

ቅድሚ ናብ DAEU ምዝገባ ምስ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣማኻሪ ስልጠና ይውደብ። እዚ ቆጸራ እዚ ንፈተናኹም ዝኸውን ኣማራጺታት ንምምራጽ ኣድላዪ እዩ።

ከከም ኩነታትኩም ዝኾነ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ክትረኽብዎ ድሕር ኣይትበሉ፤

 • Pôle emploi ደላይ ስራሕ እንተኾንካ፤
 • ናይ ከባቢ ተልእኾታት ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኹም ንጥፈታት ዘይብልኩምን ኣብ Pôle Emploi ዘይተመዝገብኩምን እንተኾይንኩም፤
 • ሰራሕተኛ እንተኾንካ ኣስራሒኻ፤
 • AGEFIPH ከም ስንኩል ሰራሕተኛ ተፈላጥነት እንተረኺብካ፤
 • ተጠቀምቲ ናይቲ RSA እንተኾይንኩም ናይ ክፍልታት ባይቶታት

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ
እቶም ቀንዲ ሕቶታት ሕጹያት DAEU sont ici, ምስ ሓፈሻዊ መልስታት።
Vous pouvez vous inscrire dans une seule université chaque année.

ቅድሚ DAEU ዲፕሎማ ቅድሚ ምውሳድካ ንምድላው ናይ ሓደ ዓመት ስልጠና እዩ።

እዚ ስልጠና ንDAEU ንምሕላፍ ግዴታ ኣይኮነን፣ ግን ንዝተሓተ ደረጃ ትምህርቲ ንዘለዎም ሰባት ዝምከር እዩ።

ቅድሚ DAEU ምዝገባ ብናይ ዩኒቨርሲቲ በዓል ሞያ ደረጃኻ ድሕሪ ምግምጋም እዩ ዝውሰን።

ቅድሚ DAEU ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ፊት ንፊት ክትገብር ትኽእል ኢኻ (ንዝርዝር ዩኒቨርሲቲታት ስጉምቲ 7 ርአ) ወይ ድማ ብርሑቕ ምስቲ ንDAEU s) ou à distance avec le CNED qui propose une formation de remise à niveau pour préparer le DAEU.

ኣገዳሲ !ጽቡቕ ምፍላጥ !
ደረጃኻን ፍልጠትካን ኣብ ኢንተርነት ብ Sonate ወይ CNED ክትፍትኖ ትኽእል ኢኻ , ድሕሪኡ ምስ ደረጃኻን ዕላማኻን ዝተመጣጠነ ፈተና ክትመርጽ።

ዝርዝር ናይተን ንቅድመ-DAEUን DAEUን ዝዳለዋ ዩኒቨርሲቲታት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ብኣውራጃብኣማራጺብቅርጺ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ ጠውቕ፡ ድሕሪኡ ኣብ "ሓበሬታ" ጠውቕ።

ንዲፕሎማ ንምምዝጋብ ግድን፤

 • ቅድመ ምዝገባ ፋይል ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝተመረፀ ዩኒቨርሲቲ ምምላእ
 • ናይ ደረጃ ፈተናታት ብፈረንሳን ቋንቋታትን (ጀርመን ወይ እንግሊዝኛ) ንDAEU ኣማራጺ A ወይ ብፈረንሳን ብሕሳብን ንDAEU ኣማራጺ B ምሕላፍ፤
 • ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምቕራብን ምርጫ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ውልቃዊ ናይ ኣቀማምጣ ቃለ መሕትት ምሕላፍ ፣ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ተኽእሎታት ምወላ እቲ ስልጠና ምዝራብ።
ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ ! ኣብ ዓመት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ክትምዝገብ ትኽእል።

ምዝገባ ን DAEU ክፍሊት ይኽፈል ። እቲ ናይ ምዝገባ ክፍሊት ከከም ዩኒቨርስቲታት ዝተፈላለየ እዩ።

ከከም ኩነታትካ፡ ንኽትከፍል ዝሕግዙኻ ዝተፈላለዩ ገንዘባዊ ሓገዛት ኣለዉ፤

 • ነቶም ኣብ Pôle Emploi ዝተመዝገቡ : ኣብ ገለ ዞባታት፡ ስልጠና ምሉእ ወይ ብኸፊል ብቤት ምኽሪ ዞባ ክሽፈን ይኽእል።
 • ንሰራሕተኛታት : ገጽ ንገጽ ዝግበር ስልጠና ምሉእ ወይ ብኸፊል ብ CPF (Compte Personnel de Formation).ክሽፈን ይኽእል።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ውልቃዊ ናይ ስልጠና ሕሳብካ (CPF) ምጥቃም"።

ኣገዳሲ!
ክፍሊት CNED ብሲፒኤፍ ክምወል ኣይክእልን እዩ።

እቲ ስልጠና ክንደይ ከም ዝውድእን ክህሉ ዝኽእል ገንዘባዊ ሓገዝን ኣብቲ ክትምዝገበሉ እትደሊ ዩኒቨርሲቲ ብቐጥታ ሕተት።

ፋይል መሊእካ መልሲ ክትጽበ ኣለካ: መብዛሕትኡ ግዜ፡ እቲ ገንዘብ ድሕሪ ዕለት ምዝገባን ኣብ ሓያሎ ዝውውርን ይለኣኽ። ስለዚ ቅድሚ ምሉእ ወይ ብኸፊል ምምላስካ ኩሉ ክፍሊት ክትከፍል ድሉው ኩን።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ሳላ DAEU "ደረጃ ባካሎሬት" ኣለካ።

ድሕሪ እቲ ስልጠና ወግዓዊ ዲፕሎማ ትረክብ: ነቲ ሰነድ ስካን ጌርካ ብውሑስ መንገዲ ትሕዞ።

ኣብ ፋይላት መመልከቲ ዩኒቨርሲቲን ሲቪል ሰርቪስን ግዴታ እዩ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ስካን ምግባር ሰነድ"።

ንናይ ድፕሊኬት (ቅዳሕ) ሕቶ ናብቲ DAEU ዝወሰድካሉ ዩኒቨርሲቲ ክትሰድድ ኣለካ።

ዝርዝር ርክብ ናይ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት ኣብዚ ኣሎ።

ናይ DAEU ስልጠናኻ ንምቕጻል ናብ ካልእ ዞባ እንተገይርካ፡ ኣብቲ ቀዳማይ ዩኒቨርሲቲ ብዓወት ዝሓለፍካ ፈተናታት ኣብቲ ኣአንጋዲ ዩኒቨርሲቲ ይረጋገጽ።

ኣብ ራብዓይ ዓመት ስልጠና ካብ ፈተናታት ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ብፍሉይ መሰረት ብፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ክወሃብ ይኽእል። እቲ ሕቶ ብርግጽ ምኽኑይ ክኸውን ኣለዎ (ምኽንያት ዘይምህላውኩም ክትህቡ ኣለኩም)።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ!
ኣብ መንጎ ቀዳማይ ምዝገባን ምጽዳቕ ዲፕሎማን ዘሎ ግዜ እንተበዝሐ 4 ዓመት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝለዓለ ግዜ እንተጸኒሕካ ንግዚኡ ልምምድ ኣቋሪጽካ ድሒርካ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
dorradorraተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት