ዲፕሎማ ተበፃሕነት ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ (DAEU) ክህልዎም

ዲፕሎማ ተበፃሕነት ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ (DAEU) ክህልዎም

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 nov. 2022

እንታይ ኢዩ?

ዲፕሎማ ተበጻሕነት መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ (DAEU) ቅድሚ ባካሎሬት ትምህርቶም ዘቋረጹ ሰባት ዝወሃብ ሃገራዊ ዲፕሎማ እዩ።

DAEU ምስቲ ናይ ባካሎሬት ተመሳሳሊ ደረጃ ይህበካን፤

 • ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምምሃር (ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ ምእታው)
 • ምምሕዳራዊ ውድድራት ንምሕላፍ (ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልጋሊ ንምዃን ናብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምእታው)
 • ደረጃ ሓፈሻዊ ባህሊ ዘረጋግጽ ዲፕሎማ ክህልዎ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 20 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 20 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

DAEU ክትገብር ትኽእል እንተኾንካ መርምር

ነዚ ስልጠና ክትከታተሎ ክትክእል እንተወሓደ ን2 ዓመት ትምህርትኻ ደው ኣቢልካ ክትከውን ኣለካ። ድሕሪኡ፡ ኣብ ሓደ ካብዞም ክልተ ኩነታት ክትህሉ ኣለካ፤

 • ዲፕሎማ ዝሓለፍካሉ ዓመት 1 ጥቅምቲ እንተወሓደ 20 ዓመት ኣለካ AND ናይ ክልተ ዓመት ሞያዊ ንጥፈታት ከተመኽንየሉ ትኽእል ኢኻ ፣ ምሉእ ግዜ ወይ ክፍለ ግዜ። ንኣብነት: ብደሞዝ ዝኽፈል ስራሕ: ኣብ ፖል ኢምፕሎይ ምዝገባ ዘለዎ ሽቕለት ኣልቦነት: ናይ ወለዲ ዕረፍቲ: ልዑል ደረጃ ስፖርት ምልምማድ ወዘተ።

አበይ

 • ኣብታ ዝተመረቕካላ ዓመት 1 ጥቅምቲ ዕድሜኻ 24 ዓመትን ልዕሊኡን እዩ።

ንወጻእተኛታት ተማሃሮ፡ ኣብታ ፈተና ዝተገብረላ ዓመት 31 ጥቅምቲ ዝሰርሕ መንበሪ ፍቓድ (ቪዛ፡ መንበሪ ፍቓድ ወዘተ) የድሊ

ጽቡቕ ምፍላጥ

: ስንኩላን ተማሃሮ ኩሉ ቅድመ ኩነት ከማልኡ ግዴታ የብሎምን፣ ነጻነት ምሕታት ይከኣል እዩ (ብልክዕ ኣብዚ ኩነታት እንተዘይሃሊኻ ካብ ኩነታት ንምውጋድ ፍሉይ ፍቓድ)።

ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኻን ዲፕሎማ ወይ ሞያዊ ብቕዓት ዘይብልካን እንተኾይኑ ፡ ናብ ስልጠና ናይ ምምላስ መሰልካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ . እቲ ሕቶ ናብ ናይቲs missions locales ou ወይ ናብ CIO ( Information and Orientation Centre) ክቐርብ ይኽእል። ንመኸተ ኣንጻር ምቁራጽ ትምህርቲ ዝውፈ መርበብ ሓበሬታ Nouvelles chances ተወከሱ

2

DAEU ዝብል ኣማራጺ ምረጽ

2 ኣማራጺታት ኣለዉ፤

DAEU ኣማራጺ ሀ፡ ስነ-ጽሑፋዊ፡ ሕጋዊ

 • ክልተ ግዴታዊ ትምህርቲ፡ ፈረንሳን ቋንቋታትን።
 • ክልተ ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል፡ እዋናዊ ታሪኽ፡ ጂኦግራፍን ሒሳብን።
 • እቲ ናይ DAEU ኣማራጺ A ንመጽናዕቲ ስነ-ጥበብ፡ ፊደላት፡ ቋንቋታት፡ ሕጊ፡ ቁጠባ፡ ምሕደራ፡ ሰብኣውን ማሕበራውን ስነ-ፍልጠት ዝምከር እዩ።

DAEU ኣማራጺ B: ሳይንሳዊ

 • ክልተ ግዴታዊ ትምህርቲ፡ ፈረንሳን ሒሳብን።
 • ክልተ ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል፡ ፊዚክስ፡ ኬሚስትሪ፡ ተፈጥሮኣውን ህይወትን ሳይንስ።
 • DAEU ዝብል ኣማራጺ B ኣብ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጅን ጥዕናን ንዝግበር መጽናዕቲ ይምከር።

ድሕሪ DAEU ክትገብሮ እትደሊ መጽናዕትታት መሰረት ነቲ ኣማራጺ ክትመርጾ ኣለካ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ንDAEU ዝዳለዋ ዩኒቨርሲቲታት ተወሳኺ ኣማራጺታት (ሕጊ፡ ቁጠባ፡ IT፡ ሌላ ማሕበራዊ ስራሕ፡ ሞያታት ጥዕና፡ ፋይናንስ ትካላት ወዘተ) ክህባ ይኽእላ እየን።

3

ቅርጺ ናይቲ DAEU ምረጽ

ከከም ውልቃዊ ኩነታትካ ዝደለኻዮ ቅርጺ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤

 • ኣብ መዓልቲ ወይ ምሸት ዝወሃብ ትምህርቲ .
 • ገጽ ንገጽ ወይ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኮርሳት።

ብዛዕባ ክህልዉ ዝኽእሉ ቅርጽታት ንምፍላጥ ምስቲ DAEU ከተዳልወሉ እትደሊ ዩኒቨርሲቲ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ (ስጉምቲ 7 ርአ)።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክትገብሩ እንተደሊኹም ክልተ ወግዓውያን ትካላት ኣለዋ፤

- CNED (Centre national d'enseignement à distance)
- DAEU Sonate (Solidarité numérique et attractivité
ርሑቕ ትምህርቲ ውልቃዊ ኮምፒተር፣ መሕተሚ፣ ፅቡቕ ምትእስሳር ኢንተርነትን ርእሲ ስልኪን የድሊ።

4

ኣገባባት ገምጋም ምረጽ

ንDAEU ኣብ ሓያሎ ዓመታት ምሕላፍ ይከኣል እዩ (4 ዓመት ተኸታታሊ ዝበዝሐ)።

ንመሕሰቢ ነጥቢ ክልተ ቀመማት ይከኣል እዩ፤

 • ሓፈሻዊ ነጥቢ: ሓፈሻዊ ማእከላይ ነጥቢ ካብ 20 ዝተሓተ 10 ክህልወካ ኣለዎ።
 • score test by test : ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፈተና ካብ 20 እንተወሓደ 10 ክህልወካ ኣለዎ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ናይ ምውጋድ ነጥቢ የለን (እዚ ድማ ካብቲ ፈተና ከም እትሓልፍ ይገብረካ) እቲ ተማሃራይ ግን ኩሉ ፈተናታት ክወስድ ኣለዎ።

ገለ ዩኒቨርሲቲታት ነቲ DAEU ብ validation of acquired experience (VAE) ንምርካብ ይቐርባ። point relais conseil de votre région ou ኣብ ዞባኹም ንዝርከብ ኣማኻሪ ሪለይ ፖይንት ርኸቡ ወይ ድማ ብቐጥታ ምስ ሴክረታርያ ናይቲ ክትምዝገቡሉ እትደልዩ ዩኒቨርሲቲ ርኸቡ።

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ምስ VAE Sans Frontières ዲፕሎማ ምርካብ"።

5

ነቲ ፕሮጀክት ንምህናጽ ብሰብ ሞያ ምሕጋዝ

ኣብ ክፍልታት ቀጻሊ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲታት ኣማኸርትን ፕሮፌሰራትን ተረኺቦም ስልጠናኹም ብመሰረት ሞያዊ ፕሮጀክትኩም ንምውዳብ ይሕግዙኹም።

ቅድሚ ናብ DAEU ምዝገባ ምስ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣማኻሪ ስልጠና ይውደብ። እዚ ቆጸራ እዚ ንፈተናኹም ዝኸውን ኣማራጺታት ንምምራጽ ኣድላዪ እዩ።

ከከም ኩነታትኩም ዝኾነ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ክትረኽብዎ ድሕር ኣይትበሉ፤

 • Pôle emploi ደላይ ስራሕ እንተኾንካ፤
 • ናይ ከባቢ ተልእኾታት ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኹም ንጥፈታት ዘይብልኩምን ኣብ Pôle Emploi ዘይተመዝገብኩምን እንተኾይንኩም፤
 • ሰራሕተኛ እንተኾንካ ኣስራሒኻ፤
 • AGEFIPH ከም ስንኩል ሰራሕተኛ ተፈላጥነት እንተረኺብካ፤
 • ተጠቀምቲ ናይቲ RSA እንተኾይንኩም ናይ ክፍልታት ባይቶታት

ጽቡቕ ምፍላጥ

እቶም ቀንዲ ሕቶታት ሕጹያት DAEU sont ici, ምስ ሓፈሻዊ መልስታት።

6

ቅድሚ DAEU ምውሳድካ ተዳሎ (ኣማራጺ)

ቅድሚ DAEU ዲፕሎማ ቅድሚ ምውሳድካ ንምድላው ናይ ሓደ ዓመት ስልጠና እዩ።

እዚ ስልጠና ንDAEU ንምሕላፍ ግዴታ ኣይኮነን፣ ግን ንዝተሓተ ደረጃ ትምህርቲ ንዘለዎም ሰባት ዝምከር እዩ።

ቅድሚ DAEU ምዝገባ ብናይ ዩኒቨርሲቲ በዓል ሞያ ደረጃኻ ድሕሪ ምግምጋም እዩ ዝውሰን።

ቅድሚ DAEU ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ፊት ንፊት ክትገብር ትኽእል ኢኻ (ንዝርዝር ዩኒቨርሲቲታት ስጉምቲ 7 ርአ) ወይ ድማ ብርሑቕ ምስቲ ንDAEU s) ou à distance avec le CNED qui propose une formation de remise à niveau pour préparer le DAEU.

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ደረጃኻን ፍልጠትካን ኣብ ኢንተርነት ብ Sonate ወይ CNED ክትፍትኖ ትኽእል ኢኻ , ድሕሪኡ ምስ ደረጃኻን ዕላማኻን ዝተመጣጠነ ፈተና ክትመርጽ።
መርበብ ሓበሬታ Réussir en université ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ወይ ንምምላስ ዝሕግዙ ምኽርታትን ኣገባባትን ይህብ

7

ኣብ ኣየናይ ዩኒቨርሲቲ DAEU ወሲድካ ክትምዝገብ ምረጽ

ዝርዝር ናይተን ንቅድመ-DAEUን DAEUን ዝዳለዋ ዩኒቨርሲቲታት ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ብኣውራጃብኣማራጺብቅርጺ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዝምስጠካ ዩኒቨርሲቲ ጠውቕ፡ ድሕሪኡ ኣብ "ሓበሬታ" ጠውቕ።

ንዲፕሎማ ንምምዝጋብ ግድን፤

 • ቅድመ ምዝገባ ፋይል ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዝተመረፀ ዩኒቨርሲቲ ምምላእ
 • ናይ ደረጃ ፈተናታት ብፈረንሳን ቋንቋታትን (ጀርመን ወይ እንግሊዝኛ) ንDAEU ኣማራጺ A ወይ ብፈረንሳን ብሕሳብን ንDAEU ኣማራጺ B ምሕላፍ፤
 • ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምቕራብን ምርጫ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ውልቃዊ ናይ ኣቀማምጣ ቃለ መሕትት ምሕላፍ ፣ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ተኽእሎታት ምወላ እቲ ስልጠና ምዝራብ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ኣብ ዓመት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ክትምዝገብ ትኽእል።

8

ነቲ ስልጠና ንምኽፋል ገንዘባዊ ሓገዝ ኣመልክት።

ምዝገባ ን DAEU ክፍሊት ይኽፈል ። እቲ ናይ ምዝገባ ክፍሊት ከከም ዩኒቨርስቲታት ዝተፈላለየ እዩ።

ከከም ኩነታትካ፡ ንኽትከፍል ዝሕግዙኻ ዝተፈላለዩ ገንዘባዊ ሓገዛት ኣለዉ፤

 • ነቶም ኣብ Pôle Emploi ዝተመዝገቡ : ኣብ ገለ ዞባታት፡ ስልጠና ምሉእ ወይ ብኸፊል ብቤት ምኽሪ ዞባ ክሽፈን ይኽእል።
 • ንሰራሕተኛታት : ገጽ ንገጽ ዝግበር ስልጠና ምሉእ ወይ ብኸፊል ብ CPF (Personal Training Account) ክሽፈን ይኽእል።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ውልቃዊ ናይ ስልጠና ሕሳብካ (CPF) ምጥቃም"።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ክፍሊት CNED ብሲፒኤፍ ክምወል ኣይክእልን እዩ።

እቲ ስልጠና ክንደይ ከም ዝውድእን ክህሉ ዝኽእል ገንዘባዊ ሓገዝን ኣብቲ ክትምዝገበሉ እትደሊ ዩኒቨርሲቲ ብቐጥታ ሕተት።

ፋይል መሊእካ መልሲ ክትጽበ ኣለካ: መብዛሕትኡ ግዜ፡ እቲ ገንዘብ ድሕሪ ዕለት ምዝገባን ኣብ ሓያሎ ዝውውርን ይለኣኽ። ስለዚ ቅድሚ ምሉእ ወይ ብኸፊል ምምላስካ ኩሉ ክፍሊት ክትከፍል ድሉው ኩን።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ዲፕሎማ ምሓዝ

ሳላ DAEU "ደረጃ ባካሎሬት" ኣለካ።

ድሕሪ እቲ ስልጠና ወግዓዊ ዲፕሎማ ትረክብ: ነቲ ሰነድ ስካን ጌርካ ብውሑስ መንገዲ ትሕዞ።

ኣብ ፋይላት መመልከቲ ዩኒቨርሲቲን ሲቪል ሰርቪስን ግዴታ እዩ።

> ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ስካን ምግባር ሰነድ"።

ናይ DAEU ዲፕሎማኻ እንተ ስኢንካ

ንናይ ድፕሊኬት (ቅዳሕ) ሕቶ ናብቲ DAEU ዝወሰድካሉ ዩኒቨርሲቲ ክትሰድድ ኣለካ።

ዝርዝር ርክብ ናይ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት ኣብዚ ኣሎ።

ንገለ ክፋል ናይቶም ናይ DAEU ዛዕባታት ጥራይ ኣረጋጊጽኩም እንተኾይንኩም

ናይ DAEU ስልጠናኻ ንምቕጻል ናብ ካልእ ዞባ እንተገይርካ፡ ኣብቲ ቀዳማይ ዩኒቨርሲቲ ብዓወት ዝሓለፍካ ፈተናታት ኣብቲ ኣአንጋዲ ዩኒቨርሲቲ ይረጋገጽ።

ኣብ ራብዓይ ዓመት ስልጠና ካብ ፈተናታት ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ብፍሉይ መሰረት ብፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ተወሳኺ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ክወሃብ ይኽእል። እቲ ሕቶ ብርግጽ ምኽኑይ ክኸውን ኣለዎ (ምኽንያት ዘይምህላውኩም ክትህቡ ኣለኩም)።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ኣብ መንጎ ቀዳማይ ምዝገባን ምጽዳቕ ዲፕሎማን ዘሎ ግዜ እንተበዝሐ 4 ዓመት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝለዓለ ግዜ እንተጸኒሕካ ንግዚኡ ልምምድ ኣቋሪጽካ ድሒርካ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
11 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible